Protokół Nr I/06

sesji Rady Miejskiej w Krajence

odbytej dnia 24 listopada 2006 roku

w sali widowiskowej Krajeńskiego Ośrodka Kultury

 

 

Ad. 1

         Sesję otworzył radny senior - Bogumiła Maciejewska.

Przewodnicząca obrad stwierdziła, iż na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych decyzji.

Lista obecności radnych oraz lista gości stanowią załączniki nr 1 i 2  do nin. protokołu.

 

W sesji uczestniczyli ponadto:

- Janusz Szczerbiak –Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka,

- Grażyna Urbanek – z-ca Burmistrza,

- Tomasz Ciechanowski – Sekretarz Gminy,

- Mirosław Machejek – Skarbnik Gminy,

- Ireneusz Subczyński – radca prawny Urzędu Gminy i Miasta w Krajence,

- Joanna Kasprzak – Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych tut. Urzędu,

- Marek Buczkowski – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej tut. Urzędu,

- Wiesława Żujew – Inspektor ds. podatków i opłat tut. Urzędu.

 

Ad. 2

Przewodnicząca obrad radna B. Maciejewska poinformowała, iż przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie. Będzie ono przebiegało w ten sposób, że po odczytaniu roty ślubowania wyczytani radni powiedzą słowo „ślubuję”  lub też „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.

Przewodnicząca odczytała rotę ślubowania, a wyczytywani kolejno radni wypowiedzieli formułę ślubowania.

Ślubowanie złożyli wszyscy radni.

 

Ad. 3

Przewodnicząca obrad przedstawiła następujący porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.      Ślubowanie radnych.

3.      Przedstawienie porządku obrad.

4.      Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej.

5.      Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krajence.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Krajence.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarczej Rady.

10.  Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka o stanie gminy.

11.  Zapytania i wnioski radnych.

12.  Wolne głosy, informacje. 

13.  Zakończenie.

 

Przewodnicząca udzieliła głosu Januszowi Szczerbiakowi Burmistrzowi Gminy i Miasta Krajenka.

Burmistrz poprosił o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego projektu uchwały dotyczącego ustalenia ograniczenia liczbowego w składach Komisji Gospodarczej i Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Krajence. Statut Gminy przewiduje, iż skład Komisji Rewizyjnej wynosi maksymalnie 5 osób natomiast nie precyzuje ile osób winno być maksymalnie w pozostałych dwóch Komisjach, które są objęte Statutem gminy. Jego propozycja idzie w tym kierunku aby usprawnić pracę Komisji, ponieważ podejmowane decyzje powinny być rozstrzygane większością głosów. Może się zdarzyć sytuacja, że w przypadku parzystej liczby członków Komisji, może dojść do braku rozstrzygnięć. Rada Miejska w Krajence liczy 15 osób, w związku z tym, że są trzy Komisje dobrze byłoby aby w każdej Komisji było po 5 osób. Prawnie jest to możliwe. Ustawa o samorządzie gminnym takiej decyzji radzie nie zabrania, są w tej sprawie orzeczenia sądowe, które wyraźnie określają, że takie decyzje podejmować można. Zaproponował także, aby projekt uchwały Rada rozpatrzyła jako punkt 6, co spowoduje przesunięcie kolejnych punktów o jedną pozycję.

 

Przewodnicząca obrad poddała wniosek pod głosowanie.

Radni głosowali jednogłośnie za wprowadzeniem punktu do porządku obrad wg przedstawionej propozycji.

 

Do porządku obrad nie zgłoszono innych wniosków, wobec powyższego przedstawiał się on następująco:

1.      Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.      Ślubowanie radnych.

3.      Przedstawienie porządku obrad.

4.      Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej.

5.      Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ograniczenia liczbowego w składach Komisji Gospodarczej i Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Krajence

7.      Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krajence.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Krajence.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarczej Rady.

11.  Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka o stanie gminy.

12.  Zapytania i wnioski radnych.

13.  Wolne głosy, informacje. 

14.  Zakończenie.

 

Ad. 4

Przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krajence. Przewodnicząca obrad zaproponowała aby wybór przeprowadzić wg następującego porządku:

a)      zgłaszanie kandydatur wraz z uzasadnieniem,

b)     wybór komisji skrutacyjnej,

c)     przyjęcie regulaminu głosowania,

d)     przeprowadzenie glosowania, ustalenie wyników glosowania,

e)     stwierdzenie podjęcia uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady.

Do ww. porządku nie wniesiono uwag.

 

Przewodnicząca poprosiła o podawanie kandydatur wraz z uzasadnieniem.

 

Radny Anatol Najmowicz zaproponował kandydaturę radnego Piotra Gniota. Uzasadnił swoją propozycję tym, iż  jest on radnym już 4 kadencję, tj. 12 lat, posiada więc doświadczenie i wiedzę niezbędne do pełnienia funkcji Przewodniczącego. Kandydat był przez 2 lata Wiceprzewodniczącym Rady, Przewodniczącym Komisji Budżetu oraz w ostatniej kadencji członkiem Komisji Rewizyjnej. Z obowiązków wywiązywał się bardzo dobrze. Cieszy się opinią osoby odpowiedzialnej, która nigdy nie zawodzi, zawsze wywiązuje się z podjętych zadań. Potrafi również kierować ludźmi. Doświadczenie to nabył jako starszy kapitan straży pożarnej. Pracuje nadal w zarządzie Ochotniczej Straży Pożarnej  w Krajence.

 

Radny Piotr Gniot wyraził zgodę na kandydowanie.

 

Radny Jakub Niedźwiecki zaproponował kandydaturę radnego Henryka Kani. Powiedział, iż radny Henryk Kania pełni obowiązki radnego wiele lat, udziela się społecznie. Przez wiele lat był wiceprzewodniczącym rady. Posiada doświadczenie niezbędne do pełnienia obowiązków Przewodniczącego Rady.

 

Radny Henryk Kania wyraził zgodę na kandydowanie.

 

Wobec braku innych propozycji, Przewodnicząca zamknęła listę kandydatów na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krajence.

 

Przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej. Przewodnicząca zaproponowała by powołać Komisję w składzie 3 osobowym.

Propozycję tę zaakceptowano.

Zgłoszono następujące kandydatury do składu Komisji Skrutacyjnej:

1)     radna Małgorzata Mila,

2)     radna Elżbieta Smodis

3)     radny Franciszek Rutkowski.

 

Ww. radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji.

Komisja Skrutacyjna w proponowanym składzie została wybrana jednogłośnie.

 

Przewodnicząca obrad ogłosiła przerwę na czas wyboru przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej oraz przygotowania kart do głosowania.

 

Po przerwie Przewodnicząca przystąpiła do ustalenia regulaminu głosowania. Projekt regulaminu radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Prosiła o wnioski do ww. projektu.

 

Radny Piotr Gniot powiedział, iż nie wnosi wniosków do regulaminu głosowania, chciałby jednak poinformować, iż w związku z art. 25a ustawy o samorządzie gminnym, stanowiącym o głosowaniu w sprawie dotyczącej interesu prawnego radnego, rezygnuje z prawa do głosowania.

 

Radny Henryk Kania poinformował, iż podobnie jak radny Gniot rezygnuje z prawa do głosowania.

 

Regulamin głosowania został poddany pod głosowanie. Oddano 15 głosów za jego przyjęciem, wobec czego Przewodnicząca obrad poinformowała, iż regulamin został przyjęty.

 

Radny Henryk Kania powiedział, iż chciałby zabrać głos w kwestii formalnej, jako że wyraził zgodę na kandydowanie. Nie ujmuje niczego kontrkandydatowi – jest w całej rozciągłości za, jednak z uwagi na to, że 2/3 składu Rady stanowią nowi radni chciałby uzupełnić, iż jest radnym 5 kadencję. Zwraca się z apelem do nowych radnych, aby głosowali wg uznania. Ponieważ w demokracji powinny być dwie kandydatury, dlatego wyraził zgodę na kandydowanie. Chciał także przypomnieć, iż przez minione 16 lat funkcje w „prezydium” Rady były podzielone pomiędzy społeczność miejską i wiejską, chociaż nie chce tego odróżniać, ponieważ jest to jedna społeczność – rodzina i wszyscy powinni się szanować jednakowo. Była jednak taka tradycja, że w skład „prezydium Rady” wchodzili przedstawiciele środowiska wiejskiego i miejskiego.

 

Radna Małgorzata Mila – przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej - przypomniała Regulamin głosowania na Przewodniczącego Rady.

Regulamin powyższy przedstawiał się następująco:

1. Głosowanie jest tajne.

2. Przeprowadza je Komisja Skrutacyjna w 3 osobowym składzie, wybrana z grona radnych.

3. Nie głosują radni zgłoszeni na kandydatów na przewodniczącego rady.

4. Wyczytani radni przejdą kolejno w wyznaczone miejsce, gdzie dokonają skreślenia, po czym wrzucą kartę do urny.

5. Głos jest ważny wyłącznie wówczas, kiedy znak „x” będzie postawiony w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata.

6. Głosem nieważnym jest głos w przypadku, kiedy znak „x” będzie postawiony w  więcej niż przy jednym kandydacie lub nie będzie postawiony przy żadnym kandydacie.

7. Nieważne są karty inne niż ostemplowane pieczęcią Rady.

8. W przypadku braku rozstrzygnięcia w pierwszym głosowaniu do kolejnej tury głosowania przechodzą dwaj kandydaci z największą liczba głosów.

9. Głosowanie powtarza się do uzyskania przez jednego kandydata wymaganej ustawowo większości głosów.

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie.

Zgodnie z przyjętym regulaminem głosowania wyczytani z listy radni odbierali karty do głosowania, dokonywali wyboru i wrzucali karty do urny.

 

Po zakończeniu głosowania Przewodnicząca obrad ogłosiła przerwę na czas ustalenia wyników głosowania.

 

Po przerwie i wznowieniu obrad radna Małgorzata Mila Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół głosowania w wyborach na Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, iż w wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania kandydat radny Piotr Gniot uzyskał wymaganą ilość głosów i został wybrany na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krajence.

 

Do procedury związanej z wyborem na Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krajence nie wniesiono uwag, wobec powyższego Przewodnicząca obrad stwierdziła, iż uchwała Nr I/1/06 w powyższej sprawie została podjęta.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu.

 

Przewodnicząca obrad pogratulowała radnemu Piotrowi Gniotowi wyboru i przekazała mu prowadzenie obrad.

 

Ad. 5

Radny Piotr Gniot podziękował za wybór oraz przystąpił do przeprowadzenia procedury wyborów Wiceprzewodniczącego Rady.

Poinformował, iż przy wyborze Wiceprzewodniczącego będą obowiązywały zasady takie same jak przy wyborze Przewodniczącego. Poprosił o zgłaszanie kandydatur wraz z uzasadnieniem.

Zaproponował kandydaturę radnej Bogumiły Maciejewskiej. Przypomniał, iż kandydatka jest radną już 4 kadencję. Jest osobą aktywną, w swoim okręgu wyborczym obdarzana dużym zaufaniem. Pełniła funkcję Sekretarza Gminy, była przez jedną kadencję zastępcą Burmistrza, wicedyrektorem Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence oraz nauczycielem w tej szkole.

 

Radna Bogumiła Maciejewska wyraziła zgodę na kandydowanie.

 

Radna Małgorzata Mila zaproponowała kandydaturę radnego Henryka Kani. Powiedziała, iż nie będzie powtarzała informacji przekazanych przez radnego, który rekomendował go jako kandydata na Przewodniczącego, ale chciałaby aby radni pomyśleli o tym, co radny Henryk Kania powiedział przed głosowaniem. Tradycją było to, że w przypadku Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, jedna osoba była z okręgów miejskich, druga z okręgów wiejskich. Została wybrana przez wyborców jednego z okręgów wiejskich, dlatego proponuje radnego Henryka Kanię.

 

Radny Henryk Kania powiedział, iż aby się stało zadość demokracji, dobrze byłoby aby był kontrkandydat, dlatego wyraża zgodę na kandydowanie.

 

Przewodniczący Rady Piotr Gniot zaproponował aby wybory Wiceprzewodniczącego Rady przeprowadziła Komisja Skrutacyjna w składzie takim samym jak powołana w celu wyboru Przewodniczącego.

Propozycję przyjęto jednogłośnie.

 

Przewodniczący ogłosił przerwę na czas niezbędny do przygotowania kart do głosowania.

 

Po wznowieniu obrad kandydaci na Wiceprzewodniczącego Rady, tj. radna Bogumiła Maciejewska oraz radny Henryk Kania  złożyli oświadczenia, iż rezygnują z udziału w głosowaniu.

 

Przyjęto jednogłośnie regulamin głosowania w następującym brzmieniu:

1. Głosowanie jest tajne.

2. Przeprowadza je Komisja Skrutacyjna w 3 osobowym składzie, wybrana z grona radnych.

3. Nie głosują radni zgłoszeni na kandydatów na wiceprzewodniczącego rady.

4. Wyczytani radni przejdą kolejno w wyznaczone miejsce, gdzie dokonają skreślenia, po czym wrzucą kartę do urny.

5. Głos jest ważny wyłącznie wówczas, kiedy znak „x” będzie postawiony w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata.

6. Głosem nieważnym jest głos w przypadku, kiedy znak „x” będzie postawiony w  więcej niż przy jednym kandydacie lub nie będzie postawiony przy żadnym kandydacie.

7. Nieważne są karty inne niż ostemplowane pieczęcią Rady.

8. W przypadku braku rozstrzygnięcia w pierwszym głosowaniu do kolejnej tury głosowania przechodzą dwaj kandydaci z największą liczba głosów.

9. Głosowanie powtarza się do uzyskania przez jednego kandydata wymaganej ustawowo większości głosów.

 

 

Radna Małgorzata Mila – Przewodnicząca komisji Skrutacyjnej przypomniała regulamin głosowania.

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie.

Zgodnie z przyjętym regulaminem głosowania wyczytani z listy radni odbierali karty do głosowania, dokonywali wyboru i wrzucali karty do urny.

Po przerwie i wznowieniu obrad radna Małgorzata Mila Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół głosowania w wyborach na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, iż w wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania kandydat radna Bogumiła Maciejewska uzyskała wymaganą ilość głosów i została wybrana na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Krajence.

 

Do procedury związanej z wyborem Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej oraz do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Krajence nie wniesiono uwag, wobec powyższego Przewodniczący Rady stwierdził, iż uchwała Nr I/2/06 w powyższej sprawie została podjęta.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

 

Radna Bogumiła Maciejewska powiedziała, iż dziękuje za zaufanie jakim ją obdarzyli radni. Tych którym brakuje jeszcze rozeznania chciałaby zapewnić, iż postara się w trakcie tej kadencji przekonać ich do siebie. W nawiązaniu do wypowiedzi kontrkandydata mówiącego o podziale na wieś i miasto, stwierdziła, iż nie widzi takiej potrzeby, ponieważ dla niej samorząd gminny to teren całej gminy, zarówno teren wsi i teren miasta. Tak też chciałaby pracować. Pomimo, że startowała z określonego okręgu wyborczego, zamierza pracować dla dobra całej gminy i podejmować rozważnie wszystkie decyzje uwzględniając zarówno interesy wsi i miasta. Nie widzi ze swojej strony takiego podziału. Powiedziała iż jeśli chodzi o podziały, cieszy się że nie pominięto kobiet.

 

Ad. 6

Wiceprzewodnicząca Rady przedłożyła projekt uchwały w sprawie ustalenia ograniczenia liczbowego w składach Komisji Gospodarczej i Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Krajence.

Do projektu nie wniesiono uwag.

 

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr I?3/06 w sprawie ustalenia ograniczenia liczbowego w składach Komisji Gospodarczej i Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Krajence – która stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.

 

Ad. 7

Przewodniczący Rady poinformował, iż wolę pracy w Komisji Rewizyjnej Rady wyrazili następujący radni:

- Joanna Wienke

- Elżbieta Smodis

- Piotr Jończyk

- Karol Makarewicz

- Paweł Wróbel

Radni  Joanna Wienke, Elżbieta Smodis, Piotr Jończyk i Karol Makarewicz podtrzymali swoje stanowisko w tym zakresie, natomiast radny Paweł Wróbel zadeklarował wolę pracy w Komisji Społecznej.

 

Radna Małgorzata Mila oświadczyła, iż wyraża zgodę na pracę w Komisji Rewizyjnej w miejsce radnego Wróbla.

 

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krajence uwzględniający deklaracje radnych.

Do ww. projektu nie wniesiono uwag.

 

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr I/4/06 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krajence – która stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.

 

 

Ad. 8

Przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady.

 

Wiceprzewodnicząca Rady zaproponowała kandydaturę radnego Piotra Jończyka. Kandydat był radnym I kadencji i członkiem Komisji Rewizyjnej. Ma jej zdaniem predyspozycje do rozważnego podejmowania decyzji co jest szczególnie istotne w sytuacjach konfliktowych. Jego osoba gwarantuje obiektywne i rzetelne podejście do sprawy.

 

Radny Piotr Jończyk wyraził zgodę na kandydowanie oraz oświadczył, iż nie skorzysta z prawa do glosowania.

 

Nie zgłoszono innych propozycji.

 

Wiceprzewodnicząca Rady przedłożyła projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady.

Do projektu nie wniesiono uwag.

 

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr I/5/06 w powyższej sprawie – która stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.

 

Ad. 9

Przewodniczący Rady poinformował, iż wolę pracy w Komisji Społecznej Rady wyrazili następujący radni:

- Bogumiła Maciejewska

- Anatol Najmowicz,

- Waldemar Siwek,

- Bogdan Długosz,

- Paweł Wróbel.

Radni ci podtrzymali swoje stanowisko w tej sprawie.

 

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Krajence uwzględniający deklaracje radnych.

Do ww. projektu nie wniesiono uwag.

 

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr I/6/06 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Społeczne Rady Miejskiej w Krajence – która stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.

 

Ad. 10

Przewodniczący Rady poinformował, iż wolę pracy w Komisji Gospodarczej Rady wyrazili następujący radni:

- Piotr Gniot,

- Władysław Ogórek,

- Franciszek Rutkowski,

- Henryk Kania,

- Jakub Niedźwiecki

Radni ci podtrzymali swoje stanowisko w tej sprawie.

 

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Krajence uwzględniający deklaracje radnych.

Do ww. projektu nie wniesiono uwag.

 

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr I/7/06 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Krajence – która stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.

 

Ad. 11

Obrady opuścił radny Anatol Najmowicz zmniejszając liczbę radnych uczestniczących w sesji do 14.

 

Janusz Szczerbiak Burmistrz Gminy i miasta Krajenka przedstawił informację o stanie gminy. Informacja została przedłożona na piśmie i stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.

 

Do ww. informacji nie wniesiono uwag.

 

Ad. 12

Radny Henryk Kania powiedział, iż wprawdzie sesja dzisiejsza jest sesją uroczystą, są jednak sprawy dotyczące bezpieczeństwa, nieczepiące zwłoki. W imieniu osób dojeżdżających prosi o podjęcie czynności mających na celu powstanie przejścia od pawilonu handlowego do przystanku PKS. Pomiędzy krawędzią jezdni powstała koleina, padające deszcze powodują, że gromadzi się w nich woda. Stanowi to zagrożenie, ponieważ dzieci chodzą ulicą.

Radny Henryk Kania wnioskował także o podjęcie czynności mających na celu uregulowanie oświetlenia we wsiach Dolnik, Paruszka, Żeleźnica i na osiedlu RSP w Dolniku. Prosił aby lampy zapalały się we wszystkich tych miejscowościach równocześnie, ponieważ z jego obserwacji wynika, że lampy na osiedlu zapalają się około godziny później i gasną godzinę wcześniej. Jest to także prośba rodziców dzieci dojeżdżających do szkół, ponieważ dzieci mają autobus przed siódmą, kiedy jest ciemno a światła już się nie palą.

Radny powiedział, iż Burmistrz mówił o kwestiach bezpieczeństwa, oświetleniu przy przejściu przez rzekę Głomię. Popiera takie działania także na terenie gminy. Jego zdaniem w pierwszej kolejności należy zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców gminy.

Radny wnioskował także o znak ograniczenia prędkości we wsi Paruszka. Natężenie ruchu także ciężarowego, na tej drodze zwiększyło w ostatnim czasie. Powoduje to zagrożenie dla budynków mieszkalnych położonych przy drodze. Wniosek ten zgłaszał już na ostatniej sesji, gdzie Burmistrz deklarował, że zajmie się sprawą.

 

Ad. 13

Stanisław Kosecki – Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji podziękował za ciepłe i serdeczne słowa oraz podziękował zebranym za współpracę.

 

Longina Baranowska – Przewodnicząca Koła Emerytów i rencistów w Krajence podziękowała za dotychczasową współpracę oraz wyraziła nadzieję, że nowa rada będzie także wspierać działanie koła. Poinformowała także, iż emeryci już dwa razy sprzątali park, zasadnym byłoby aby gmina urządziła w nim alejki i zainstalowała ławki.

 

Ad. 14

Wobec zrealizowania zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 15:20 zamknął I sesję Rady Miejskiej w Krajence.

 

Protokółowała:                                                        Przewodniczył:

 

Renata Urbanek                                                         Piotr Gniot

Inspektor ds. obsługi rady                                      Przewodniczący Rady