Protokół Nr II/06

sesji Rady Miejskiej w Krajence

odbytej dnia 6 grudnia 2006 roku

w sali widowiskowej Krajeńskiego Ośrodka Kultury

 

 

Ad. 1

Sesję otworzył Piotr Gniot Przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence.

Przewodniczący stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych decyzji.

Lista obecności radnych oraz lista gości stanowią załączniki nr 1 i 2  do nin. protokołu.

 

W sesji uczestniczyli ponadto:

  • Janusz Szczerbiak –Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka,
  • Grażyna Urbanek – z-ca Burmistrza,
  • Tomasz Ciechanowski – Sekretarz Gminy,
  • Mirosław Machejek – Skarbnik Gminy,
  • Marek Buczkowski – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej tut. Urzędu,
  • Wiesława Żujew – Inspektor ds. podatków i opłat tut. Urzędu.

 

Ad. 2

Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.      Ustalenie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

4.      Informacja o działalności  Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie międzysesyjnym.

5.      Ślubowanie Burmistrza.

6.      Podjęcie uchwał w sprawach:

a)       określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

b)       określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

c)       obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego,

d)       ustalenia wysokości opłaty targowej i jej poboru,

e)       uchwalenia regulaminu warunków przyznawania i wysokości niektórych składników wynagrodzenia oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli z uwzględnieniem poszczególnych stopni awansu zawodowego,

f)        upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krajence do dokonywania czynności wynikających z zakresu prawa pracy w stosunku do Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka.

7.      Odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych zgłoszone podczas poprzedniej sesji Rady.

8.      Zapytania i wnioski radnych.

9.      Wolne głosy, informacje.

10.  Zakończenie.

 

Do porządku obrad nie wniesiono uwag.

 

Ad. 3

Protokół sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku został przyjęty bez uwag.

 

Ad. 4

Grażyna Urbanek z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka złożyła informację o działalności międzysesyjnej Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka.

         W okresie od  24 października 2006 roku, tj. ostatniej sesji poprzedniej kadencji Rady do chwili obecnej kierownictwo Urzędu odbyło 5 posiedzeń podczas których zajmowano się następującymi sprawami:

1. Wydano zarządzenia:

1) Nr 334/06 z dnia 25 października 2006 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu.  Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami prawo pierwokupu przysługuje gminie między innymi w przypadku sprzedaży nieruchomości niezabudowanej nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego. W dniu 23 października sporządzony został warunkowy akt notarialny na okoliczność sprzedaży działki o numerze geodezyjnym nr 214/3 o pow.

2) Nr 335/06 z dnia 25 października 2006 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy i miasta na 2006 rok. Zgodnie z obowiązującymi przepisami każda zmiana budżetu powoduje konieczność uszczegółowienia planu dochodów i wydatków w formie układu wykonawczego sporządzanego przez Burmistrza. Podczas sesji odbytej w dniu 25 października 2006 roku Rada dokonała zmian w budżecie, dlatego należało także sporządzić odpowiednie zmiany do układu wykonawczego. Zmiany te były zgodne ze zmianami wprowadzonymi do budżetu przez Radę.

3) Nr 336/06 z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie projektu budżetu gminy i miasta Krajenka na 2007 rok. Projekt ten w dniu 15 listopada 2006 roku został przekazany Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz złożony na stanowisku ds. obsługi Rady Miejskiej. Po dokonaniu wyboru Przewodniczącego Rady budżet trafił do jego rąk i obecnie został przekazany radnym. Rada będzie zajmowała się budżetem na kolejnej sesji.

4) Nr 337/06 z dnia 16 listopada 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 rok. Zgodnie z art. 188 ustawy o finansach publicznych w toku wykonywania budżetu zarząd jednostki samorządu terytorialnego może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, polegających na:

1)  zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego;

2)  przenoszeniu wydatków z rezerw budżetowych, zgodnie z planowanym przeznaczeniem wydatków;

3)  zmianach w planie dochodów jednostki samorządu terytorialnego, wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw.

 

Burmistrz skorzystał z przysługującego mu uprawnienia i dokonał zmian w budżecie polegających na wprowadzenie do planu dochodów i wydatków środków z rezerwy celowej budżetu państwa na następujące cele:

-  uzupełnienie środków na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych (8500zł i 210300zł),

 - na uzupełnienie dotacji na sfinansowanie wyprawki szkolnej (261zł),

- na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych (8772ł),

- na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy społecznej o charakterze socjalnym dla uczniów (66468zł),

- na uzupełnienie dotacji na udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym kierowanej do dzieci pochodzących z rodzin ubogich (11635zł),

- na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte klęska suszy (180214zł)

- na sfinansowanie prac komisji klasyfikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (600zł),

 

Do budżetu przyjęto także na podstawie umowy kwotę 20720 zł. Są to środki na udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym, kierowanej do dzieci z rodzin ubogich potrzebujących wsparcia zgodnie z rządowym programem wspierania powstawania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Dokonano także przeniesień planu wydatków zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami wynikające z analizy dotychczasowego wykonania.

 

 

5) Nr 338/06 z dnia 16 listopada 2006 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu. Budżet wykonawczy został zmieniony stosownie do zmian dokonanych w zarządzeniu przedstawionym wcześniej.

 

6) Nr 339/06 z dnia 22 listopada 2006 roku w sprawie w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Krajenka. Wydanie zarządzenia było konieczne w związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która zmieniła warunki udzielania zezwoleń na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 

7) Nr 340/06 z dnia 22 listopada 2006 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Krajenka. Zarządzenie dotyczy nieruchomości o numerze geodezyjnym  116/1 o powierzchni 687m2, położonej w Krajence przy ul. Kościuszki. Zarządzenie to stanowi podstawę do rozpoczęcia procedur związanych ze sprzedażą nieruchomości. 

 

8) Nr 341/06  z dnia 22 listopada 2006 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Krajenka. Zarządzenie dotyczy nieruchomości o numerze geodezyjnym 288/3 o powierzchni 2690m2, położonej w Śmiardowie Kraj.  Jest to nieruchomość rolna.

 

9) Nr 342/06 oraz 343/06 z dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego, tj. dla Pani Renaty Szymczak zatrudnionej w Szkole Podstawowej w Skórce oraz księdza Jana Paszuka zatrudnionego w Gimnazjum w Krajence.

 W skład Komisji weszli: przedstawiciel organu prowadzącego jako przewodniczący Komisji, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektor szkoły, dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. W skład wszystkich komisji weszli :

- Grażyna Urbanek – Przewodnicząca Komisji,

- Danuta Szewczuk

- Waldemar Krajewski, ekspert w zakresie nauczania języka niemieckiego

oraz odpowiednio Pani Elżbieta Kozicz – ekspert w zakresie nauczania przedszkolnego i Barbara Jankowska – ekspert w zakresie teologii i religii.

 W każdej z komisji zasiadał  również dyrektor szkoły.

         W minionym okresie przyjęto także plan zimowego utrzymania dróg. Za organizację i koordynację działań dotyczących zimowego utrzymania dróg odpowiadać będzie Marek Buczkowski – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i działalności Gospodarczej w tut. Urzędzie. Za zimowe utrzymanie dróg będą odpowiadać pracownicy ww. referatu oraz Strażnik Miejski.

         Przygotowywano także  projekty uchwał, które już zostały uchwalone podczas sesji w dniu 24 listopada br.:

1)     w sprawie uchwalenia Regulaminu warunków przyznawania i wysokości niektórych składników wynagrodzenia oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli z uwzględnieniem poszczególnych stopni awansu zawodowego

2)     w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krajence.

3)     w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Krajence.

4)     w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krajence.

5)     w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krajence.

6)     w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Krajence.

7)     w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Krajence.

 

Kolejne projekty uchwał przedłożono na dzisiejszą sesję:

 

1)     w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krajence do dokonywania czynności wynikających z zakresu prawa pracy w stosunku do Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka.

2)     w sprawie ustalenia ograniczenia liczbowego w składach Komisji Gospodarczej i Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Krajence,

3)     określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

4)     określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

5)     obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego,

6)     ustalenia wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru.

 

Grażyna Urbanek przedstawiła także informację o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji Rady.

         Podczas sesji Rady odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku Rada podjęła 7 następujących uchwał:  

1)     Nr I/1/06 w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krajence,

2)     Nr I/2/06 w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Krajence

3)     Nr I/3/06 w sprawie ustalenia ograniczenia liczbowego w składach Komisji Gospodarczej i Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Krajence,

4)     Nr I/4/06 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krajence,

5)     Nr I/5/06 w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krajence,

6)     Nr I/6 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Krajence,

7)     Nr I/7/06 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Krajence.

 

         Wszystkie te uchwały dotyczyły spraw związanych z wewnętrzną organizacja nowej Rady. 

         Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszystkie uchwały przekazano w terminie 7 dni Wojewodzie Wielkopolskiemu w celu zbadania ich zgodności z prawem. Nie było konieczności przesyłania ich Regionalnej Izbie Obrachunkowej, ponieważ nie dotyczyły kwestii finansowych.

 

Do przedłożonych informacji nie wniesiono uwag.

 

Ad. 5

Janusz Szczerbiak wybrany w dniu 12 listopada 2006 roku na Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka złożył przed Radą Miejską ślubowanie następującej treści:

 

"Obejmując urząd Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy."

 

Po ślubowaniu Burmistrz powiedział, iż chciałby podziękować mieszkańcom gminy za wybór na kolejną kadencję: zarówno mieszkańcom Krajenki, jak i wszystkich sołectw należących do tego samorządu. Kiedy 4 lata temu składał ślubowanie również po bezpośrednich wyborach zastanawiał się, czy uda się sprostać z jednej strony oczekiwaniom społecznym, z drugiej strony czy podoła w zabieganiu o środki pozabudżetowe, o środki unijne, które stanowią o możliwościach rozwoju tego miasteczka i  tejże gminy. Był to czas kiedy drogi były przecierane, kiedy wszyscy się tych rzeczy uczyli. Tutaj w Krajence starano się te bariery niewiedzy były pokonywane szybko po to aby maksymalnie wykorzystywać szanse która została stworzona w chwili wejścia Polski do Unii Europejskiej. Sądzi, że nie był to czas przez gminę stracony a potwierdzeniem tego faktu są wybory bezpośrednie m.in. na urząd Burmistrza, który po raz kolejny z woli mieszkańców dzierży. Jeżeli chodzi o zamierzenia na kolejną kadencję, to w zasadzie pod względem jego oczekiwań, w zasadzie się nie zmianą, ponieważ nadal będą czynione starania aby szukać środków tam gdzie jest to możliwe. Będą zabiegi o pozyskanie środków poza budżetowych w funduszach krajowych oraz funduszach europejskich. Burmistrz powiedział, iż na ile się to uda, będzie zależało przede wszystkim od nas, od tego czy będziemy mieli do siebie zaufanie. Będzie zależało od tego ile uda się przygotować dobrych projektów, które zostaną zaakceptowane przez Komitet Sterujący przy Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu. Tak jak 4 lata temu, tak i teraz chce zapewnić, że zależy mu bardzo mocno, aby oświata na terenie gminy: przedszkolna, podstawa jak i gimnazjalna, funkcjonowały jak do tej pory, bez konfliktów, żeby w tych jednostkach była przede wszystkim atmosfera pracy, żeby nie przenosić do tych jednostek polityki, co przewiduje również ustawa o systemie oświaty.  Chciałby nadal tworzyć jak najlepsze warunki dla wykonywanej pracy przez nauczycieli na rzecz naszych najmniejszych i najmłodszych mieszkańców, tak aby tworzone warunki przekładały się na wiedzę jaką dzieci i młodzież z naszych szkół wynosić będą, ponieważ od nich w przyszłości będzie zależał dalszy rozwój gminy.

Burmistrz powiedział, iż chciałby się odnieść do kilku rzeczy, które w tej kadencji powinny być załatwione. Z jednej strony powinny być załatwione, ale z drugiej strony nie do końca te problemy będą leżały w gestii gminy. Może natomiast obiecać, iż będzie się starał wspierać te inicjatywy które inni, ma nadzieję przy naszej pomocy, będą realizować. Chodzi m.in. o ulicę Władysława Jagiełły, która jest ulicą newralgiczną przy której znajduje się wiele zakładów pracy, przy której znajduje się bardzo dużo miejsc pracy. Ulica ta potrzebuje modernizacji, przebudowy chodników i parkingów aby była bezpieczna. Jest to ulica leżąca w gestii samorządu powiatowego, planowana do modernizacji w tej kadencji, w związku z tym ma nadzieję, że wspólnie przy pomocy – zaznacza, że nie bez nas – ponieważ przy tej ulicy znajduje się potężny majątek gminy w postaci infrastruktury, która musi się tam znajdować i musi nadal funkcjonować żeby mieszkańcy tej ulicy nie odczuli skutków niewłaściwie prowadzonej inwestycji. Oprócz podstawowych i elementarnych rzeczy, które należy tam zrealizować trzeba bezwzględnie wymienić sieć wodociągową, która jest siecią azbestowo-cementową. Sądzi, że nie musi nikomu tłumaczyć, że z jednej strony jest to nasz obowiązek wobec mieszkańców tej ulicy, z drugiej strony jest to obowiązek wynikający z przepisów unijnych, które określają, że do 2030 roku tego rodzaju rzeczy muszą bezwzględnie przestać funkcjonować. Będą czynione starania aby dokumentacja którą samorząd powiatowy będzie od nowa tworzył – ma taką nadzieję po ostatnim spotkaniu – będzie akceptowana przez jedną i drugą stronę, a przede wszystkim przez mieszkańców tejże gminy, którzy korzystają z tej ulicy, jak i mieszkańców tej ulicy.

Kolejnym zadaniem które będzie realizowane w tej kadencji jest modernizacja drogi wojewódzkiej nr 188, która przebiega przez gminę Krajenka – od granic Piły do granic gminy Złotów, przez miejscowość Skórka, Dolnik, Paruszka, Żeleźnica i miasto Krajenka. Nasze zamierzenia w tej kwestii nie idą tylko i wyłącznie w kierunku oczekiwań, które samorząd wojewódzki powinien w tym względzie spełnić, ale również chcemy uczestniczyć bezpośrednio w tworzeniu dokumentacji oraz również chcemy je współfinansować, ponieważ wiemy że samorząd wojewódzki nie ma na tyle środków aby mógł w pełni realizować te zadania oraz żeby przy okazji zrealizować własne zadania które wynikają z ustawy o samorządzie gminnym. Pierwsze kroki w tym kierunku poczyniono już w poprzedniej kadencji aby nie pominięto żadnych rzeczy które powinny być w dokumentacji technicznej uwzględnione przed realizacją tego zadania. Zarówno w pierwszym jak i drugim przypadku inwestycje będą współfinansowane ze środków unijnych, tak jak do tej pory 75% daje Unia, 10% Ministerstwo gospodarki i 15% samorząd realizujący zadanie. Te 15% może być finansowane w całości przez właściciela lub współfinansowane. I w jednym i drugim przypadku będzie przekonywał Radę, żeby tam gdzie jest to konieczne i niezbędne, Gmina Krajenka uczestniczyła w realizacji zadania.

Będą także czynione zabiegi o środki na koronną inwestycję tejże kadencji, tj. na kanalizacje całej gminy. Jest to ogromne i bardzo kosztowne zadanie, ponieważ przewiduje się, że całkowity koszt wyniesie ok. 10-11mln zł. Może się okazać, że będzie wyższy ponieważ i usługi i materiały są coraz droższe. W przypadku tego zadania będziemy zabiegać o środki unijne. Realizacja tego zadania generalnie rozwiąże problem nieczystości płynnych na terenie gminy. Powodzenie tego zadania pozwoli wszystkim mieszkańcom bezpieczniej i zdrowiej żyć. Zmodernizowana i oddana w roku bieżącym do użytku oczyszczalnia ścieków zabezpiecza w całości potrzeby środowiska wiejskiego. Burmistrz poinformował także, iż będzie zabiegał o środki  krajowe. W ramach posiadanych własnych środków i środków zewnętrznych, będzie chciał modernizować drogi gruntowe przy wspomaganiu Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Jest to fundusz tworzony przez firmy funkcjonujące na terenie województwa a który są w dyspozycji Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Gmina, a szczególnie to miasteczko wymaga przygotowania dokumentacji i zabiegania o środki jeżeli chodzi o wymianę w 3 sieci wodociągowej. Jest to sieć azbestowo-cementowa i to zadanie bezwzględnie winno zostać zrealizowane. Będą czynione przygotowania, łącznie z dokumentacją i budową stacji uzdatniania wody, aby uzyskać środki. Na dzień dzisiejszy nie chce deklarować ani obiecywać, czy to się powiedzie, natomiast ze swojej strony zrobi wszystko aby tak się stało.

Burmistrz powiedział, iż nie będzie wchodził w szczegóły, ponieważ jest wiele innych zadań, które się realizuje, a które są mniej kosztowne ale też potrzebne. Są to rzeczy czasami uciążliwe dla mieszkańców. Liczy na to, że w tych zamierzeniach o których mówił i które chciałby zrealizować a na które czeka społeczność - jego i Urząd, który reprezentuje - będzie wspierać i pomagać Rada Miejska. Na to liczy i o to Radę prosi.

 

 

Ad. 6a

Radna Bogumiła Maciejewska Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Krajence przedstawiła stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. Stanowiska te były jednogłośnie pozytywne.

 

Radny Henryk Kania powiedział, iż Komisje zaopiniowały jednogłośnie pozytywnie projekt uchwały, ponieważ podatki wzrosną średnio o 0,9%.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr II/8/06 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – która stanowi załącznik nr 3 do nin. protokółu.

 

Ad. 6b

Radna Bogumiła Maciejewska Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Krajence przedstawiła stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. Stanowiska te były jednogłośnie pozytywne.

 

 Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr II/9/06 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – która stanowi załącznik nr 4 do nin. protokółu.

 

Ad. 6c

Radna Bogumiła Maciejewska Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Krajence przedstawiła stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego. Stanowiska te były jednogłośnie pozytywne. Wiceprzewodnicząca poinformowała, iż cena żyta służąca jako podstawa do obliczania wysokości podatku rolnego zostanie obniżona do 32 zł.

 

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr II/10/06 w sprawie  obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego – która stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.

 

Ad. 6d

Radna Bogumiła Maciejewska Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Krajence przedstawiła stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru . Stanowiska te były jednogłośnie pozytywne

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr II/11/06 w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru  – która stanowi załącznik nr 6  do nin. protokołu.

 

 

Ad. 6e

Radna Bogumiła Maciejewska Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Krajence przedstawiła stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu warunków przyznawania i wysokości niektórych składników wynagrodzenia oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli z uwzględnieniem poszczególnych stopni awansu zawodowego. Stanowiska te były jednogłośnie pozytywne

 

Radny Anatol Najmowicz powiedział, iż na posiedzeniu Komisji Społecznej dyskusja na temat regulaminu była bardzo gorąca. Żałuje, że gmina nie ma żadnych bogactw naturalnych typu ropa, czy węgiel. Bogactwem tej gminy są dzieci, dlatego chciano by aby nauczyciele dobrze zarabiali. Myśli, że kiedyś w przyszłości, kiedy gmina będzie bogatsza Rada Gminy będzie mogła nauczycielom podwyższać pensje. Niestety obecnie, kiedy pensje nauczycieli są „fundowane” przez ministerstwo, niewiele można zrobić. Za to bardzo dużo zadań spływa na radę, gdzie konieczne jest utrzymywanie budynków szkolnych, dlatego dodatki motywacyjne muszą pozostać na obecnym poziomie. Regulamin jednak musi być uchwalany corocznie, co też jest jakimś utrudnieniem. Kiedy ob. Był zatrudniany jako nauczyciel wiedział, jaką będzie miał stawkę. Po nowelizacji przepisów trzeba walczyć o podwyższanie kwalifikacji, trzeba wydawać pieniądze na dodatkowe studia i patrzeć aby wręcz nie obniżono wynagrodzenia tak jak miało to miejsce u nauczycieli przedszkoli, którzy ukończyli studium nauczycielskie. Obecnie regulamin zostanie przyjęty ale ma nadzieję, ze w przyszłości pensje będą większe.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr II/12/06 w sprawie  uchwalenia regulaminu warunków przyznawania i wysokości niektórych składników wynagrodzenia oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli z uwzględnieniem poszczególnych stopni awansu zawodowego  – która stanowi załącznik nr 7  do nin. protokołu.

 

Ad. 6f

Radna Bogumiła Maciejewska Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Krajence przedstawiła stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krajence do dokonywania czynności wynikających z zakresu prawa pracy w stosunku do Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka. Stanowiska te były jednogłośnie pozytywne. Wyjaśniła, iż upoważnienie obejmuje m.in. delegowanie Burmistrza w podróże służbowe oraz podpisywanie wniosków o urlop. Nie obejmuje prawa do ustalania wynagrodzenia, ponieważ jest to wyłączna kompetencja rady. 

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr II/13/06 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krajence do dokonywania czynności wynikających z zakresu prawa pracy w stosunku do Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka  – która stanowi załącznik nr 8  do nin. protokołu.

 

Ad. 7

Janusz Szczerbiak Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka udzielił odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych zgłoszone podczas sesji Rady odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku.

 

1. Radny Henryk Kania wnioskował ponownie o podjęcie czynności mających na celu wykonanie przejścia dla pieszych od pawilonu handlowego do przystanku PKS w Dolniku. Radnego poinformowano, iż we wrześniu br. przesłano do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu protokół posiedzenia zespołu ds.. opracowania wniosków i opinii dotyczących koncepcji modernizacji odcinka przebiegającej przez teren gminy Krajenka drogi wojewódzkiej Nr 188 Piła – Człuchów. W ww. protokole ujęto m.in. wykonanie we wsiach Dolnik i Paruszka chodnika oraz wykonanie krawężników od przystanku PKS w kierunku byłego sklepu GS do końca zabudowań. Planuje się, że inwestycja ta ma być realizowana w latach 2008-2009. Gmina sama nie może realizować tego zadania ze względów prawnych. Teren gdzie miałyby być chodniki jest własnością osób prywatnych. Burmistrz powiedział, iż rozważana jest możliwość wykonania tymczasowego przejścia od strony bloków do ulicy powiatowej, ale tam też trzeba będzie rozmawiać z właścicielami gruntów, którymi są Nadleśnictwo i Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna. Zaznaczył, iż jest to rozwiązanie prowizoryczne, ponieważ docelowo problem ten ma być rozwiązany w sposób o którym mówił wcześniej.

 

2. Radny Henryk Kania wnioskował także o podjęcie czynności mających na celu równoczesne zapalanie się i gaszenie lamp oświetlenia drogowego we wszystkich sołectwach gminy. Radny twierdził, iż na osiedlu Paruszka lampy zapalają się o ponad godzinę później niż we wsiach sąsiednich i gasną wcześniej.

We wrześniu br. pracownicy zakładu Dystrybucji Energii ENEA S.A.  – z Wałcza na wniosek Urzędu dokonali przestawienia i uregulowania zegarów astronomicznych na terenie całej gminy w celu ujednolicenia czasu zapalania lamp oświetlenia drogowego. Po dokonaniu tych czynności na terenie gminy oświetlenie drogowe zapala się prawidłowo w porze wieczornej jak i gaśnie w godzinach porannych. Zauważalne kilkuminutowe różnice w zapalaniu się lamp w poszczególnych sołectwach nie mają istotnego wpływu na funkcjonowanie systemu oświetlenia drogowego na terenie gminy.

Usługa przestawienia zegarów zdaniem pracowników spółki ENEA S.A. powinna być płatna w związku z powyższym nie przewiduje się zlecenia obecnie ponownie przedmiotowej usługi. Rozmawiał w tej sprawie z niektórymi mieszkańcami oraz sołtysem, którzy twierdzą, iż nie widzą potrzeby zmiany.

 

3. Radny Henryk Kania złożył wniosek w sprawie ograniczenia prędkości pojazdów przejeżdżających przez wieś Paruszka do 20km/godz. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prędkość podawana na znaku B-33 w obszarze zabudowanym nie powinna być mniejsza niż 30km/godz. chyba, że zostaną zastosowane progi zwalniające. W związku z tym wniosek zostanie przesłany do organu zarządzającego ruchem na drogach gminnych.

 

Do udzielonych odpowiedzi nie zgłoszono uwag.

 

Ad. 8

Radny Jakub Niedźwiecki prosił o wykaz inwestycji, które stanowią podstawę do zwolnienia z podatku rolnego.

 

Radny Paweł Wróbel zwrócił uwagę na uciążliwość pojazdów ciężarowych z przyczepami, które przyjeżdżają do sklepu na ulicy Bydgoskiej, a potem wjeżdżają na ulicę Brzozową, Lipową i Kwiatową i wyjeżdżają na ulicę 30 Stycznia i jadą w stronę Piły.  Na drogach tych obowiązuje ograniczenie tonażu do 7 ton. Radny prosił o zainteresowanie się problemem. Nie jest to droga utwardzona, są tam kałuże.

 

Radna Małgorzata Mila powiedziała, iż według § 22 ust. 3 Statutu Gminy i Miasta Krajenka o terminie i miejscu sesji radni powinni być zawiadomieni najpóźniej na 7 dni. Prosi aby termin ten był dotrzymywany. Jest to już II sesja i termin ten nie został dotrzymany.

 

Przewodniczący Rady powiedział, iż rzeczywiście w Statucie jest taki zapis, ponadto 3 dni przed posiedzeniami komisji. Stara się bardzo aby dotrzymywany był termin związany z posiedzeniami Komisji. Powiedział, iż jest to jego wina, jedna Rada musi przyśpieszyć z racji tego, że wybory odbyły się w niefortunnym czasie. Należy teraz nadgonić czas stracony w związku z wyborami, po to aby podjąć niezbędne uchwały. To przyśpieszenie jest niezbędne i konieczne i być może zdarzą się jeszcze takie terminy, które nie zostaną zachowane, ale to wszystko dla dobra gminy i jej mieszkańców. Myśli, ze od nowego roku będzie można sprostać wszystkim terminom, określonym w Statucie.  Przeprasza za to co się stało i za to co ewentualnie będzie. Prosi o wyrozumiałość w tej kwestii.

 

Sekretarz wyjaśnił, iż jeżeli chodzi o terminy dwóch pierwszych sesji, to narzuca je ustawa o samorządzie gminnym ze względu na to, że sesje te zwołuje się w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników wyborów w Dzienniku Ustaw. W tym przypadku nie można było zastosować terminów Statutowych. W przypadku ogłoszenia wyników wyborów wójtów, ogłoszenie to nastąpiło w ubiegłą środę, więc dzisiejszy termin był ostatnim możliwym.

 

Ad. 9

Przewodniczący poinformował o imprezie mikołajkowej, która odbędzie się dnia 10 grudnia 2006 roku w Krajence. Prosił radnych o wzięcie w niej udziału i pomoc przy roznoszeniu słodyczy dla dzieci.

Przewodniczący powiedział także, iż msza w intencji radnych oraz pracowników samorządowych odbędzie się 10 grudnia o godz. 12 w kościele na Rynku.

 

Ad. 10

Wobec zrealizowania zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 13:35 zamknął II sesję Rady Miejskiej w Krajence.

 

Protokółowała:                                                        Przewodniczył:

 

Renata Urbanek                                                         Piotr Gniot

Inspektor ds. obsługi rady                                      Przewodniczący Rady