Protokół Nr V/07

sesji Rady Miejskiej w Krajence

odbytej dnia 23 lutego 2007 roku

w sali widowiskowej Krajeńskiego Ośrodka Kultury

 

 

 

Ad. 1

Sesję otworzył Piotr Gniot Przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence.

Przewodniczący stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych decyzji.

Lista obecności radnych oraz lista gości stanowią załączniki nr 1 i 2  do nin. protokołu.

 

W sesji uczestniczyli ponadto:

§          Janusz Szczerbiak –Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka,

§          Grażyna Urbanek – z-ca Burmistrza,

§          Tomasz Ciechanowski – Sekretarz Gminy,

§          Mirosław Machejek – Skarbnik Gminy,

§          Wiesława Żujew – Inspektor ds. podatków i opłat w tut. Urzędzie.

 

Ad. 2

Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:

1.       Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.       Ustalenie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

4.       Informacja o działalności  Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie międzysesyjnym.

5.       Rozpatrzenie sprawozdań i informacji z działalności za 2006 rok:

a)        Komunalnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Krajence,

b)        Strażnika Miejskiego w Krajence,

c)        Komisariatu Policji w Krajence,

d)        Miejsko Gminnego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych w Krajence,

e)        Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Złotowie.

6.       Podjęcie uchwał w sprawach:

a)        poboru podatków w drodze inkasa,

b)        zmian w budżecie gminy i miasta na 2007 rok,

c)        odwołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Krajence,

d)        określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy i Miasta Krajenka,

e)        zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Krajence na 2007 rok,

f)        planu pracy Rady Miejskiej w Krajence na 2007 rok,

g)        diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Krajence.

7.       Odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych zgłoszone podczas poprzedniej sesji Rady.

8.       Zapytania i wnioski radnych.

9.       Wolne głosy, informacje.

10.   Zakończenie.

 

Do porządku obrad nie wniesiono uwag.

Ad. 3

Protokóły sesji Rady odbytych w dniach 22 i 29 grudnia 2007 roku zostały przyjęte bez uwag.

 

Ad. 4

Grażyna Urbanek z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka złożyła informację o działalności burmistrza w okresie między sesjami.

            W okresie od 22 grudnia 2006 roku do 23 lutego 2007 roku kierownictwo Urzędu odbyło 6 posiedzeń, podczas których zajmowano się następującymi zagadnieniami:

1. Wydano zarządzenia:

1) Nr 8/06 z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy i miasta na 2006 rok. Układ wykonawczy budżetu został zmieniony zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 22.12.2006r. w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok.

 

2) Nr 9/06 z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy i miasta na 2006 rok. Układ wykonawczy budżetu został zmieniony zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 29.12.2006r. w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok.

 

3) Nr 10/07 z dnia 5 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy i miasta na rok 2007. Układ wykonawczy został ustalony zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 22 stycznia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2007 rok.

 

4) Nr 11/07 z dnia 5 stycznia 2007r. w sprawie prognozy łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego 2007 Gminy i Miasta Krajenka. Zgodnie z przyjętym budżetem zobowiązania gminy na początku roku wynosiły 484.136zł (pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), natomiast nie planowano nowych zobowiązań.

 

5) Nr 12/07 z dnia 12 stycznia 2007 r. w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji mienia i bazy magazynowej obrony cywilnej w gminie i mieście Krajenka. Zgodnie z art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 27.11.1967r. o powszechnym obowiązku obrony RP Burmistrz jako Szef Obrony Cywilnej Gminy i Miasta Krajenka kieruje i koordynuje przygotowania i realizację przedsięwzięć z zakresu obrony cywilnej. Jednym z zadań Szefa Obrony Cywilnej jest zaopatrywanie organów i formacji obrony cywilnej w odpowiedni sprzęt i środki do wykonywania powierzonych zadań, a także odpowiednie przechowywanie, konserwacja, eksploatacja, remont oraz wymiana tego sprzętu. W celu realizacji ww. zadania konieczne jest przeprowadzenie okresowej inwentaryzacji mienia i bazy magazynowej obrony cywilnej. W skład Komisji inwentaryzacyjnej powołano: Wiesławę Żujew (przewodnicząca), Danutę Wrzeszcz i Magdalenę Dywan (członkowie).

 

6) Nr 13/07 z dnia 12 stycznia 2007r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów komunalnych. Zarządzenie dotyczy nieruchomości położonej przy ul. Złotowskiej w Krajence, oznaczonej numerem geodezyjnym 29/17 o pow. 1506m2. Nieruchomość ta stanowi własność Spółki z o.o. „Palisady” Spółka ta wyraziła wstępną zgodę na sprzedaż Gminie ww. działki, która docelowo ma zostać przeznaczona pod budowę parkingu dla projektowanego cmentarza komunalnego. Obecnie przygotowywane są dokumenty niezbędne do sprzedaży, w tym protokół uzgodnień. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi na początku marca. Wartość nieruchomości oszacowano na 7900zł.

 

7) Nr 14/07 z dnia 12 stycznia 2007r. w sprawie powołania komisji do wyłonienia laureatów Wyróżnienia Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka za działalność w roku 2006. W skład Komisji weszli: Tomasz Ciechanowski, Barbara Piechowska, Włodzimierz Hildebrandt, Marek Buczkowski.

Wyróżnienia przyznawane są w 4 kategoriach: Rolnictwo, Przedsiębiorczość, Promocja, Działalność Społeczna.

 

8) Nr 15/07 z dnia 2 lutego 2007 roku w sprawie organizowania kolejnych przetargów na zbycie nieruchomości. Zarządzenie dotyczyło nieruchomości położonej w Śmiardowie Kraj. (była remiza OSP) o numerze geodezyjnym 404 o pow. 300m2. Na sprzedaż nieruchomości odbyły się dwa przetargi, które zakończyły się wynikiem negatywnym. Obecnie jest zainteresowanie ww. nieruchomością, dlatego postanowiono podjąć kolejną próbę jej sprzedaży. Cena wywoławcza została ustalona na kwotę 2000zł. Jest taka sama jak w poprzednich przetargach. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia  12 marca 2007r.

 

9) Nr 16/07 z dnia 14 lutego 2007r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Konieczność zmiany składu Komisji wyniknęła z powodu odejścia z pracy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Krajence. Osoba ta w Komisji pełniła funkcję Sekretarza. W miejsce Pani Joanny Kasprzak w skład Komisji weszła Pani Teresa Pełko. Poza tym skład Komisji pozostał bez zmian.

 

10) Nr 17/07 z dnia 14 lutego 2007 roku w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na szkolenie sportowe młodzieży w zakresie piłki nożnej w Krajence.

W skład Komisji powołano:

- Annę Biela – Przewodniczący

- Bożenę Hildebrandt     - członek

- Danutę Wrzeszcz – członek

- Marek Pietrzak – członek        

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie określa rodzaje zadań publicznych jakie mogą być prowadzone przez organizacje pozarządowe i inne instytucje wymienione w ustawie. Jednym z takich zadań może być upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Wspieranie zadań o jakich mowa w ustawie może się odbyć po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. Konkurs taki został ogłoszony. Środki przeznaczone na realizację zadania wynoszą 16.000zł. Termin na składanie ofert upływa w dniu 19 marca 2007 roku.

 

11) Nr 18/07 z dnia 14 lutego 2007 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 339/06 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dn. 22.11.1006r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Krajenka. W trakcie funkcjonowania zarządzenia konieczne okazało się jego uzupełnienie o przepisy dotyczące odbioru i transportu ścieków przemysłowych, których nie przyjmuje oczyszczalnia w Krajence. Ponadto pierwotne zarządzenie nakładało na przedsiębiorców obowiązek posiadania umów z zarządcami obiektów, do których  przekazywane będą odpady komunalne. Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność, w chwili ubiegania się o zezwolenie nie posiadają jeszcze takich umów lecz otrzymują od zarządcy obiektów czy instalacji pisemne potwierdzenie gotowości odbioru odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych. W związku z tym przyjęto nowy zapis umożliwiający ubieganie się o zezwolenie na świadczenie usług bez posiadania umowy a jedynie ww. potwierdzenia.

 

Wydano decyzję w sprawie przekazania w trwały zarząd Komunalnemu Zakładowi Użyteczności Publicznej w Krajence targowiska miejskiego. Pozwoliło to na przekazanie zakładowi wszystkich spraw związanych z prowadzeniem targowiska, utrzymaniem porządku i czystości.

 

Zawarto także umowę Współpracy w zakresie wywozu i unieszkodliwiania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego z zakładem Henryk Stokłosa – Zakład Rolniczo Przemysłowy „Farmutil HS”. Za gotowość świadczenia usług w ww. zakresie gmina ponosi odpłatność w wysokości 50zł na miesiąc. Odpady od rolników z terenu gminy odbierane są przez ww. zakład nieodpłatnie.

 

W minionym okresie opiniowano projekty uchwał oraz zapoznano się ze sprawozdaniami i informacjami, które będą przedmiotem obrad Rady Miejskiej podczas dzisiejszej sesji.

 

Grażyna Urbanek złożyła także informację o realizacji uchwał podjętych podczas sesji Rady w dniach 22 i 29 grudnia 2006 roku.

 

Do złożonych informacji nie wniesiono uwag.

 

Ad. 5a

Elżbieta Sieg Dyrektor Komunalnego Zakładu Użyteczności publicznej w Krajence złożyła sprawozdanie o działalności zakładu w roku 2006. Sprawozdanie powyższae zostało złożone na piśmie i stanowi załącznik nr 3 do nin. protokółu.

 

Radny Anatol Najmowicz powiedział, iż dawniej jedynym schroniskiem na terenie powiatu było schronisko w Krajence. Pytał, czy na terenie powiatu jest miejsce, bądź więcej miejsc, gdzie można by umieścić psy., bo myśli, iż każdy mieszkaniec gminy Krajenka zdaje sobie sprawę, że te pieski, które są w chwili obecnej w schronisku, to najczęściej pieski podrzucane tutaj na naszym terenie, wyłapywane i umieszczane w schronisku. Podejrzewa, że tak naprawdę zajmujemy się obcymi, podrzuconymi psami.

 

Elżbieta Sieg wyjaśniła, iż w chwili obecnej nie ma takiego schroniska które by funkcjonowała, ale jest propozycja budowy i działania już zostały podjęte w Złotowie, prawdopodobnie na oczyszczalni ścieków. Takie schronisko ma powstać w najbliższym czasie i prawdopodobnie nasze będzie funkcjonowało tak długo dopóki tamto nie powstanie.

 

Przewodniczący powiedział, iż chciałby wyjaśnić radnemu Najmowiczowi, że na posiedzeniu Związku Gmin Krajny, na podobne pytanie o schronisko i zaawansowanie realizacji odpowiedź była taka, że gminy które przystąpiły do projektu budowy schroniska są w fazie przygotowywania przetargu. Musimy zdać sobie sprawę, że przy pozytywnym rozpatrzeniu, schronisko pod koniec roku będzie w stanie przyjąć psy.

 

Radny Anatol Najmowicz pytał, czy gmina Krajenka również przystąpiła do projektu.

 

Przewodniczący odpowiedział, iż nie, ponieważ ma swoje schronisko. Uchwalając budżet na utrzymanie schroniska wskazaliśmy 10000zł. W poprzedniej kadencji Rada zajmowała się ustaleniem stawki dziennej na utrzymanie psa. Stawka taka została uchwalona. W przypadku psa wiadomego pochodzenia zainteresowany samorząd jest zobowiązany ponosić pełne koszty jego utrzymania w naszym schronisku.  

 

Radny Anatol Najmowicz powiedział, iż jego pytanie o to, czy gmina Krajenka przystąpiła do wspólnej budowy schroniska, miało związek z sytuacją w Krajence, kiedy gminy wycofały się ze wspólnej eksploatacji i szło w tym kierunku, abyśmy nie usłyszeli po pewnym czasie, że chętnych do postawienia schroniska było wielu, a do jego utrzymywania niestety niewielu. Dobrze, że mamy własne schronisko, ponieważ wiemy na czym stoimy.

 

Przewodniczący powiedział, iż myśli, że te 10000zł starczy na psy z Krajenki spokojnie, nawet jeżeli dojdzie do zamknięcia schroniska w Krajence. Sądzi, że Powiatowy lekarz Weterynarii tej trudnej decyzji w tej chwili jeszcze nie podejmie. Mamy opinię Weterynarza jeszcze z poprzedniej kadencji, że psy w tym schronisku wyglądają dobrze, mają dobre warunki. Dla niego jest ważne, że tym psom krzywda się nie dzieje, a warunki fitosanitarne i inne rzeczy: sala zabiegowa dla lekarza, sala przyjęć, sala leków i jeszcze jakieś to inna sprawa. Przepisy są wspaniałe, ale trzeba zejść na ziemię.

 

Radny Paweł Wróbel powiedział, iż dziękuje Pani dyrektor za sprawozdanie, które było obszerne i wyczerpujące. Myśli, że podzieli pogląd Pani dyrektor , że następna inwestycją będzie rzeczywiście modernizacja stacji uzdatniania wody i hydroforni. Wie w jakim ona jest stanie. Zdrowie mieszkańców jest najważniejsze i będzie to inwestycja do której radni przyłożą rękę głosując za jej realizacją.

 

Sprawozdanie Komunalnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Krajence zostało przyjęte jednogłośnie.

 

Ad. 5b

Jerzy Baran – Strażnik Miejski w Krajence złożył sprawozdanie z działalności za 2006 rok. Sprawozdanie zostało złożone na piśmie i stanowi załącznik nr 4 do nin. protokółu.

 

Wiceprzewodnicząca Rady radna Bogumiła Maciejewska powiedziała, iż z otrzymanego sprawozdania oraz wypowiedzi strażnika wynika, że zostały rozwiązane 21 umowy na odbiór nieczystości stałych. Niemniej odpady są nadal produkowane. Pytała co się dzieje z odpadami gospodarstw domowych które rozwiązały umowy.

 

Strażnik poinformował, iż właśnie z tymi osobami zostały przeprowadzone rozmowy w wyniku których ponownie zawarły umowy pod groźbą kary.

 

Przewodniczący powiedział, iż te umowy pojawiły się w liczbie tych zerwanych i 37 nowych – czyli radosna twórczość.

 

Strażnik powiedział, iż radna Elżbieta Smodis podczas posiedzenia Komisji mówiła, iż odpadki kuchenne znajdują się w koszach miejskich. Takie sygnały do niego również docierają. Ludzie wysiadają z samochodów i „wciskają” śmieci w te pojemniki. Z dwojga złego lepiej, żeby wyrzucali to do pojemników, niż mieliby to wyrzucić.

 

Radna Elżbieta Smodis powiedziała, iż jej zdaniem jest to troszeczkę nie tak. Ludzie zrywają umowy bo nie mają pieniędzy – wszyscy mogą tak robić a miasto niech płaci.

Powiedziała również iż zrobiono bardzo ładny chodnik – drogę do szkoły ale wzdłuż rzeki leżą reklamówki. Jeżeli stworzona została możliwość, można zawrzeć umowę bądź z MZUK-iem, bądź z Altvaterem, albo też wywozić śmieci sami, to uważa, że powinniśmy to wyegzekwować, ponieważ w każdym gospodarstwie domowym są odpadki.

 

Strażnik powiedział, iż się z tym zgadza, jednak nie wszystko jest takie idealne jak się mówi. Jedną sprawę się załatwia, drugą znowu zaczyna. Jeżeli chodzi o śmieci nad rzeką, jest w kontakcie z Prezesem Koła Wędkarskiego, robione były akcje sprzątania od młyna do mostu kolejowego. Jego zdaniem brzeg rzeki zaśmiecają pseudo wędkarze, którzy po zakończeniu wędkowania nie uprzątają swoich śmieci. Dużo śmieci wyrzucanych jest też przez kierowców oraz wzdłuż torów kolejowych. Śmieci te są sprzątane przy pomocy osób skazanych na prace społecznie użyteczne.

Jeśli chodzi o  wałęsające się psy, wejdzie w kontakt z komendantem policji i będą przeprowadzali akcje w tym zakresie. Mają się zmienić przepisy odnośnie zwiększenia mandatów karnych z kodeksu wykroczeń, m.in. za biegające psy z 250 do 750zł. Nie  mówi, że wszystko jest idealnie, bo nie jest.

 

Przewodniczący powiedział, iż radni zasygnalizowali problem, osoby powinny się legitymować dowodem  odbioru śmieci i należy to egzekwować. Uważa, że na tym ten temat można zakończyć.

 

Radny Paweł Wróbel powiedział, iż chciałby zabrać głos w sprawie wywozu żużlu na drogi. On nie jest entuzjastą tego aby na drogi w mieście wysypywać żużel. Jeżeli jest mokro, żużel nosi się do domu, natomiast kiedy jest sucho bardzo się kurzy. Żużel lepiej wywieźć na drogi, które są w polu. Jego zdaniem w mieście lepiej sprawdziłyby się jakieś kamienie bądź gruz. Kolejną sprawą jest wypalanie traw. Mówi się o tym co roku, ciągle się powtarza. Idzie jednak wiosna i znowu będą wypalane łąki i rowy. Pytał, czy z tego tytułu zostały nałożone przez Strażnika jakieś mandaty.

 

Strażnik powiedział, iż w zeszłym roku było takie zgłoszenie. Udał się na miejsce gdzie była osoba zgłaszająca, ale kiedy doszło do wyciągnięcia bloczku, osoba ta nie chciała aby ukarać winnego. Jego zdaniem trawy często podpalają dzieci, robią to dla zabawy. To rodzice powinni uczyć dzieci, że tego nie wolno robić.

 

Radny Henryk Kania powiedział, iż zaobserwował, że prace wykonywane przez skazanych oraz pracowników interwencyjnych i pochodnych, były wykonywane wzdłuż dróg wojewódzkich i powiatowych. Jego zdaniem różnie bywało z uprzątnięciem worków z pozbieranymi śmieciami. Na swoim terenie zaobserwował, że worki te stały tygodniami. W międzyczasie worki te zostały porozrywane i po jakimś czasie te same osoby znowu pakowały te same odpady. Prosił aby w przypadku takich akcji porządkowych w ciągu 2-3 dni worki te były uprzątane. Radny wyraził także zadowolenie z pracy ww. osób czy to odkrzaczania, czy prac porządkowych, na terenie Paruszki i Dolnika. Osoby te były właściwie wykorzystane a efekty ich pracy widoczne.

 

Sprawozdanie przyjęto jednogłośnie.

 

Ad. 5c

Jacek Jutrzenka Trzebiatowski Komendant Komisariatu Policji w Krajence złożył informację o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy i Miasta Krajenka. Informacja została złożona na piśmie i stanowi załącznik nr 5 do nin. protokółu.

 

Przewodniczący Piotr Gniot pytał, czego dotyczy § 307 kodeksu postępowania karnego, ponieważ wyjaśniłoby to o jakie postępowanie chodzi.

 

Komendant wyjaśnił, iż chodzi o czynności sprawdzające przez wszczęciem postępowania mające na celu ustalenie czy doszło do przestępstwa. . Najczęściej przy znęcaniu i groźbach.

 

Przewodniczący powiedział także, iż w informacji nie wyartykułowano problemu narkomanii.  Cieszyłby się gdyby go nie było, jeżeli był prosi o przybliżenie czy są problemy, gdzie są problemy i w jakiej grupie występują.

 

Komendant powiedział, iż problem narkomanii schodzi coraz niżej, do coraz mniejszych miejscowości, nie tylko miast ale także wiosek. Jest już nawet w szkołach podstawowych, jednak najbardziej zagrożonym jest w tej chwili gimnazjum. Potencjalni dealerzy mogą pojawiać się pod szkołą i proponować środki odurzające. Jest łatwość dostępu do środków odurzających ze względu na bliskość Piły. Obecnie wszystko odbywa się na telefon. Środki te są także coraz tańsze przez to dostęp do nich jest coraz większy. Praca policji w tym zakresie jest utrudniona, ponieważ nikt nie przyjdzie i nie zgłosi, że ktoś kupił, czy sprzedał narkotyki. W ubiegłym roku takich spraw było kilka, ustalono kilka osób które rozprowadzały i które posiadały narkotyki.

 

Radna Joanna Wienke powiedziała, iż doszły ją słuchy, że na ostatniej dyskotece organizowanej przez gimnazjum, koło KOK-u kręciły się osoby z podejrzanymi substancjami w reklamówkach. Dlatego prosiłaby o zwrócenie uwagi na takie osoby i legitymowanie ich.

 

Radny Anatol Najmowicz powiedział, iż martwi duży udział nieletnich w liczbie popełnianych przestępstw – na terenie Gminy Krajenka jest to 21 osób. Pytał jakie są to przestępstwa i czy wśród tych 21 osób są również osoby związane z narkotykami.

 

Komendant powiedział, iż zgadza się, że udział nieletnich jest duży. Są to wszystkie przestępstwa: groźby, pobicia, w tym także związane z narkotykami, nakłanianie, użyczanie i posiadanie narkotyków przez nieletnich. Tak jak radna mówiła, koło gimnazjum, gdzie są dyskoteki pojawiają się osoby podejrzanie się zachowujące, czyli najczęściej rozprowadzające narkotyki. Jeżeli ktoś zauważy takie osoby prosi aby informować o tym na bieżąco, aby można było je wylegitymować i ewentualnych dealerów zatrzymać.  Pozwoli to sprawdzić skąd posiadają i jak rozprowadzają narkotyki, ponieważ jest to droga dojścia do dużych hurtowników gdzie policjanci z CBŚ zatrzymują ostatnio narkotyki tonami.

 

Informacja o stanie bezpieczeństwa została przyjęta jednogłośnie.

 

Ad. 5d

Jacek Baranowski Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych złożył informację Miejsko Gminnego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych w Krajence o działalności OSP działających na terenie Gminy i Miasta Krajenka.

Informacja powyższa została złożona na piśmie i stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.

 

Informacja powyższa została przyjęta jednogłośnie.

 

Ad. 5e

Zbigniew Wójcik Komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Złotowie złożył informację o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy i miasta Krajenka. Informacja powyższa została złożona na piśmie i stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.

 

Radny Henryk Kania powiedział, iż obecnie obserwując działania Straży Pożarnych można zauważyć, że większość wyjazdów dotyczy zdarzeń drogowych. W związku z tym zapytał, czy informacje o wypadkach i kolizjach są przesyłane do władz na szczeblu wojewódzkim. Jego zdaniem przekazywanie ww. informacji przez służby ratownicze i policję wsparło by działania mieszkańców o poprawę bezpieczeństwa na drogach powiatowych i wojewódzkich. Obecnie Skórka jest już w miarę bezpieczna, nadal niebezpiecznie jest w Krajence na moście, Dolniku, Paruszce i Źeleźnicy, gdzie mieszkańcy apelują od lat o budowę chodników. W jednych miejscowościach np. w Błękwidzie się to robi, w innych jest to trudne.

 

Zbigniew Wójcik poinformował, iż ze wszystkich zdarzeń w których bierze udział jednostka ratownicza gaśnicza ze Złotowa i które odnotowują, w możliwie krótkim czasie tj. ok. pół godziny po usunięciu skutków zdarzenia, składane są meldunki do Komendy Wojewódzkiej. Bez względu na to, czy jest to małe zdarzenie, czy duże, nic nie umyka. Podobną procedurę ma policja. Sądzi, że zbiorcze informacje są przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Urzędu Marszałkowskiego.

 

Informacja powyższa została przyjęta jednogłośnie.

 

Ad. 6a

Wiceprzewodnicząca Rady Bogumiła Maciejewska przekazała stanowiska komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącej poboru podatków w drodze inkasa. Stanowiska wszystkich Komisji  były jednogłośnie pozytywne.

 

Radna Małgorzata Mila zwróciła uwagę na błąd literowy w § 4 ust. 1 uchwały. Napisano, że ustala się stawkę prowizji za inkaso podatku wymienionego w § 1 ust. 2 pkt 4. jej zdaniem powinno być „w § 1 ust.1 pkt

Uwaga radnej była zasadna, więc dokonano stosownej poprawki projektu.

 

Radna Małgorzata Mila powiedziała, iż w tym roku na komisjach jednogłośnie pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały ale w przyszłych latach należałoby się zastanowić i podnieść stawki za inkaso, ponieważ są bardzo duże różnice od 4 do 21%. Tłumaczono jej i te wyjaśnienie zrozumiała, że wynika to z obszaru ale prawda jest też taka, że coraz więcej osób nie płaci sołtysowi lecz przelewami. Jak się zorientowała w Skórce jest najniższa stawka 4%, a wiadomo, że sołtysi i tak muszą rozdać powiadomienia o podatkach, czyli pracę w to wkładają a szczerze mówiąc z tego nie maja nic. Wiemy także, że sołtysi nie otrzymują żadnych innych dodatkowych pieniędzy, a wynagrodzenie dostają od tego co zbiorą.

 

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr V/23/07 w sprawie poboru podatków w drodze inkasa – która stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.

 

Ad. 6b

Wiceprzewodnicząca Rady Bogumiła Maciejewska przekazała stanowiska komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącej zmian w budżecie gminy i miasta na 2007 rok. Stanowiska wszystkich Komisji  były jednogłośnie pozytywne.

 

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr V/24/07 w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2007 rok – która stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.

 

Ad. 6c

Wiceprzewodnicząca Rady Bogumiła Maciejewska przekazała stanowiska komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącej odwołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Krajence. Stanowiska wszystkich Komisji  były jednogłośnie pozytywne.

 

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr V/25/07 w sprawie odwołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Krajence – która stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.

 

Ad. 6d

Wiceprzewodnicząca Rady Bogumiła Maciejewska przekazała stanowiska komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącej określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy i Miasta Krajenka. Stanowiska wszystkich Komisji  były jednogłośnie pozytywne.

 

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr V/26/07 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy i Miasta Krajenka   która stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.

 

Ad. 6e

Wiceprzewodnicząca Rady Bogumiła Maciejewska przekazała stanowiska komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącej  zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Krajence na 2007 rok. Stanowiska wszystkich Komisji  były jednogłośnie pozytywne.

 

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr V/27/07 w sprawie  zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Krajence na 2007 rok – która stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu.

 

Ad. 5f

Wiceprzewodnicząca Rady Bogumiła Maciejewska przekazała stanowiska komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącej planu pracy Rady Miejskiej w Krajence na 2007 rok. Stanowiska wszystkich Komisji  były jednogłośnie pozytywne.

 

Radna Małgorzata Mila powiedziała, iż nie ma zastrzeżeń co do samego planu pracy rady, natomiast ma zastrzeżenie do uzasadnienia. W uzasadnieniu jest napisane, że Przewodniczący opracował projekt planu pracy na rok 2007 i w dniu 31 stycznia i skonsultował go z wymienionymi w Statucie osobami. W Statucie napisano w ten sposób, że plan przygotowuje Przewodniczący przy udziale Wiceprzewodniczącego i Przewodniczących Stałych Komisji i przedstawia go radzie do zaakceptowania do końca stycznia roku, którego plan dotyczy. Plan na pewno został skonsultowany z Wiceprzewodniczącym Rady i Przewodniczącymi Komisji, ale z radnymi był konsultowany dopiero we wtorek na komisjach.

 

Przewodniczący wyjaśnił, iż liczy się data złożenia w biurze rady, ponieważ termin złożenia planu pracy rady i planów pracy Komisji, Statut określa na 31 styczeń danego roku kalendarzowego i w tym terminie ten plan został złożony w biurze rady. Ten termin traktuje się jako termin złożenia radzie. Podobnie jest ze składaniem informacji. Wyznacza się termin na złożenie do Rady i termin wpłynięcia tego dokumentu do biura Rady uznaje się za termin przedłożenia Radzie. Jest to kwestia organizacyjna, ponieważ nie sposób jest aby z tego powodu przesuwać posiedzenia Komisji i sesji Rady. Tak to było do tej pory traktowane i tak on to rozumie. Jeżeli się myli to prosi Sekretarza o sprostowanie.

 

Sekretarz Gminy potwierdził stanowisko Przewodniczącego w ww. sprawie.

 

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr V/28/07 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Krajence na 2007 rok – która stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu.

 

Ad. 6g

Wiceprzewodnicząca Rady Bogumiła Maciejewska przekazała stanowiska komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącej diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Krajence. Stanowiska te były następujące:

- Komisja Społeczna – jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały,

- Komisja Gospodarcza – jednogłośnie pozytywnie

- Komisja Rewizyjna – 4 głosy za projektem uchwały, 1 głos wstrzymujący.

 

Radna Małgorzata Mila powiedziała, iż ona była tę osobą, która się wstrzymała. Ta uchwała tak naprawdę proponuje podwyżki i uważa, że dosyć znaczne podwyżki. A mianowicie diety mają być oparte o półtorakrotność kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, a tak dokładnie chodzi o 50% półtorakrotność. I teraz ona sobie to wszystko przeliczyła i wyszło na to, że wydatki na działalność Rady będą dosyć znaczne. A mianowicie ta półtorakrotność wynosi 1726zł. Jeżeli weźmiemy 50%, to mamy oczywiście o 50% więcej. W Radzie zaplanowano 8 sesji, aczkolwiek na naszej Komisji po dyskusjach można było wywnioskować, że będzie ich trochę więcej, bo 8 rad jest zaplanowanych ale w okresie ustalania budżetu tych rad jest więcej, przyjęła, że tych rad może być 12. Jeżeli jest 12 rad, to wtedy także 12 Komisji. Do tej pory, gdyby tych rad odbyło się 12, rocznie radny zwykły, czyli radny który nie pełni żadnych funkcji otrzymałby 3312 zł, Przewodniczący Komisji rocznie otrzymałby 3864zł.

Dieta Wiceprzewodniczącego Rady- dieta Wiceprzewodniczącego i Przewodniczącego Rady jest dietą stałą- po tych podwyżkach Wiceprzewodniczący otrzymałby 803zł, a Przewodniczący 1295zł. Zsumowała to wszystko i wyszło jej w tej chwili na to, że na rok, w tym roku wydamy na diety dla radnych 83.392zł, wydalibyśmy 64.632zł. Do tej pory Wiceprzewodniczący, tak jak otrzymała informacje, dostawał 460zł, czyli na Wiceprzewodniczącego 5520zł, a Przewodniczący-taką informację otrzymał od Skarbnika – 1200zł, czyli 14 400 zł, czyli łącznie 64 632zł. Według nowych stawek Przewodniczący dostanie właśnie 1295zł, Wiceprzewodniczący 803zł miesięcznie, Przewodniczący Komisji 466zł miesięcznie, radny 337zł miesięcznie, czyli na diety dla radnych będzie potrzeba w tym roku 83.392zł. W budżecie, który uchwaliliśmy na rok 2007 na diety dla radnych jest 53.500zł. Wygląda na to, że wydamy gdzieś ok. 30 tys. więcej.  Ona spytała się Pana Skarbnika a Pan Skarbnik poinformował ją, że ta kwota nie została uwzględniona w nowym budżecie. No i teraz zadaje pytanie: komu zabierzemy, z czego zabierzemy, bo w rezerwie budżetowej 736zł.

 

Mirosław Machejek Skarbnik Gminy poinformował, iż źródłem zabezpieczenia mogą być nadwyżki z roku poprzedniego.

 

Przewodniczący powiedział, iż jeżeli chodzi o podwyżki, zrobił sobie również symulację i wyszło, że wzrost diet wyniesie ok. 20 tys. zł, przy założeniu, że będzie 12 sesji i 12 komisji. Jeżeli przyjmiemy, że w miesiącu odbędzie się 1 sesja i 1 posiedzenie komisji, radny otrzymywał 276 zł. Obecnie proponuje się ryczałt 360 zł, więc skok jest niewielki. Rzeczywiście da to rocznie wzrost o ok. 20 tys. zł. W miesiącach kiedy sesji jest dwie to jest to już spadek. Do tej pory sesje nie odbywały się podczas wakacji, chociaż od tej zasady były już wyjątki. Wyraził też pogląd, iż nieprawdziwa jest opinia, że radny pracuje tylko podczas posiedzeń komisji i sesji rady. Tak naprawdę funkcję tę pełni się 24 godz. na dobę. Radni biorą udział w przeróżnych spotkaniach i uroczystościach, wspierają różnego rodzaju inicjatywy społeczna. Praca ta zawsze odbywa się kosztem rodziny, najczęściej w soboty i niedziele, jego kalendarz nie zna wolnych dat. Proponowane diety są wyższe jednak nie szokują w porównaniu do sąsiednich samorządów np. Wysokiej, Jastrowia, czy Okonka. Są to samorządy o podobnej strukturze i tam także radni mają ryczałt. Przewodniczący zwrócił uwagę, iż projekt uchwały nie zawiera regulaminu potrąceń, ponieważ do tej pory nie było problemu z uczestniczeniem radnych w pracach Komisji i Rady. Jeżeli pojawią się wyraźne sygnały, że jest problem z frekwencją, w uchwale znajdą się przepisy dyscyplinujące w postaci potrącania części diety. Przyjęcie uchwały usprawni kwestie związane z planowaniem budżetu. Słuszne jest spostrzeżenie, że obecnie zabraknie środków na diety, ale sądzi, że Skarbnik sobie z tym problemem poradzi. Przewodniczący wyjaśnił, iż projekt uchwały sporządzono także w wyniku inicjatywy części radnych, zrobiły to już wszystkie okoliczne rady. Może jedynie powstać dylemat, że radni głosują nad swoją sprawą. Uważa jednak, że uchwała jest dobrze skonstruowana.

 

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, 14 głosami za i przy 1 głosie przeciwnym,  podjęła uchwałę Nr V/28/07 w sprawie diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Krajence  która stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.

 

Ad. 7

Grażyna Urbanek udzieliła odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych zgłoszone podczas sesji odbytej w dniu 22 grudnia 2006 roku.

            Podczas ww. sesji Rady Miejskiej w Krajence radni zgłosili następujące wnioski i zapytania:

 

1.       Radny Henryk Kania przypomniał, iż wielokrotnie w imieniu wyborców zwracał się o wykonanie chodnika w Paruszce. Mieszkańcy otrzymali odpowiedź, że realizacja zadania nastąpi prawdopodobnie po 2009 roku. Wobec powyższego zwrócił się z prośbą aby wystąpić do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o naprawienie pobocza na tym odcinku. Obecnie pobocze znajduje się poniżej krawędzi jezdni, powstały tam koleiny, w  których podczas deszczu zbiera się woda, co powoduje, że mieszkańcy muszą korzystać z jezdni, co stanowi zagrożenie dla ich bezpieczeństwa. Wniosek radnego został przekazany Wielkopolskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich Rejonu Dróg Wojewódzkich w Złotowie.

2.       Radny Henryk Kania zwrócił się także ponownie o sprawdzenie systemu zapalania się i gaszenia lamp oświetlenia drogowego. Jego zdaniem bezcelowe jest palenie się lamp rano, kiedy jest już widno. Ponadto wg jego obserwacji różnice w zapalaniu się i gaszeniu lamp w okolicznych wsiach wynoszą nawet ok. godziny i nie są tak nieznaczne  jak twierdzi Burmistrz. Radnego poinformowano, iż dnia 12 stycznia br. do ENEA S.A. Zakładu Dystrybucji Energii Wałcz wysłano pismo dotyczące uregulowania występujących rozbieżności w załączaniu się i gaszeniu oświetlenia drogowego w miejscowościach na terenie Gminy i Miasta Krajenka.

3.       Radny Waldemar Siwek wnioskował o przycięcie gałęzi drzew przy drodze wojewódzkiej Krajenka – Podróżna. Obecnie drogą tą porusza się duża liczba samochodów ciężarowych, które z powodu gałęzi znajdujących się nad jezdnią poruszają się środkiem drogi. Utrudnia to ruch na ww. drodze i stwarza zagrożenie. Wniosek radnego przekazano Wielkopolskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich Rejonu Dróg Wojewódzkich w Złotowie

4.       Radny Waldemar Siwek pytał o możliwość podłączenia energii elektrycznej na boisku sportowym w Podróżnej. Odpowiadając na powyższy wniosek przeanalizowano sytuację w zakresie dostarczania energii do boisk sportowych w Podróżnej, Dolniku, Śmiardowie Kraj. Skórce oraz Głubczynie. Budżet gminy nie przewiduje wydatkowania środków finansowych na realizację zadań energetycznych na tych obiektach. Koszty realizacji takiego wniosku obejmowałyby:

      - wydatki na doprowadzenie zasilania energetycznego do obiektów,

      - wydatki na wybudowanie przyłączy energetycznych w granicach określonych     nieruchomości,

      - zakup i montaż materiałów energetycznych m.in. skrzynek przyłączeniowych,    gniazd zasilających, kabli i innych,

      - stałe koszty rozliczeniowe z ENEA S.A. (opłata abonamentowa, stała opłata        sieciowa).

            Z tego też powodu uważam, że należy bardzo rozważnie formułować tego rodzaju oczekiwania biorąc pod uwagę fakt incydentalnego wykorzystania obiektów oraz koszt realizacji inwestycji i bieżące koszty eksploatacji.

 

Ad. 8

Radny Henryk Kania powiedział, iż z informacji uzyskanych podczas posiedzenia Komisji wynika, iż remont drogi Paruszka-Podróżna planowany jest dopiero na rok 2009. Ponieważ sądził, iż remont ten będzie realizowany wcześniej dotychczas nie zgłaszał problemu. W związku z tym wnioskował o wystąpienie w pilnym trybie do Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie o naprawienie mostku przez asfalt na rowie melioracyjnym w Dolniku (pomiędzy skrzyżowaniem a stacją PKP w Dolniku). Zarwane jest tam pobocze. Jego zdaniem zachodzi konieczność zabezpieczenia skarpy. Drogą tą jeździ dużo pojazdów i ww. odcinek stanowi zagrożenie dla jej użytkowników, szczególnie przy mijaniu się większych samochodów.

 

Radna Małgorzata Mila powiedziała, iż w Aktualnościach Lokalnych przeczytała artykuł na temat zaległości urlopowych burmistrzów i wójtów w naszych okolicach. Dowiedziała się tam, że zaległości ma również burmistrz. Zapytała jakiej wielkości są to zaległości i jak one zostaną rozwiązane.

 

Burmistrz powiedział, iż ma zaległości w liczbie 4 dni i oczywiście je wykorzysta.

 

 

Radny Karol Makarewicz podziękował za pomysł i wykonanie przejścia do szkoły podstawowej, jednak znajdujące się tam schody dla osób starszych, niepełnosprawnych ruchowo oraz dla matek z wózkami dziecięcymi, są barierą trudną do pokonania, a dla niektórych wręcz niemożliwą do pokonania. W związku z tym ma prośbę, o ile jest to technicznie i finansowo możliwe do wykonania, o zamontowanie tam barierki i podjazdu dla wózków.

 

Radny Jakub Niedźwiecki zapytał jakie są podejmowane kroki w celu zabezpieczenia, ewentualnie likwidacji wysypiska śmieci jakie znajduje się na terenie wsi Barankowo. Ponieważ mieszka w pobliżu zaobserwował, iż niektórzy nie wiedzą lub nie chcą wiedzieć, że to wysypisko już nie funkcjonuje. Odnosi się to do mieszkańców Krajenki. Jest w tym zakresie łamane prawo, dlatego wnioskuje o podjęcie kroków aby je zabezpieczyć lub zlikwidować zupełnie. 

 

Radna Elżbieta Smodis powiedziała, iż popiera wniosek radnego Makarewicza odnośnie przejścia do szkoły. Przejściem tym chodzą przede wszystkim dzieci. Mostek przez który przechodzą jest niebezpieczny. Na samym moście jest siatka, a z przodu mostku rura. Była świadkiem jak dzieci się tam przepychają i jej zdaniem może dojść do takiej sytuacji, że któreś wpadnie do rzeki. Pytała, czy jest możliwość przedłużenia tej siatki w ten sposób aby dzieci nie miały bezpośredniego kontaktu z rzeką.

 

Ad. 9

Przewodniczący poinformował, iż w dniu 20 lutego br. Janusz Szczerbiak Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka otrzymał nagrodę Człowieka Roku w dziedzinie kultura i sport, przyznawaną przez dziennikarzy.

Poinformował także, iż poprosił Dariusza Karcina przedstawiciela TV Asta, aby uczestniczył w dzisiejszej sesji i przedstawił informacje w sprawie możliwości założenia telewizji kablowej w Krajence. Wcześniej nie było takich możliwości technicznych, podobno sytuacja ta uległa zmianie.

 

Dariusz Kurcin przedstawił ofertę firmy Asta –net w zakresie podłączenia telewizji kablowej, Internetu oraz telefonu oraz poprosił o wsparcie samorządu w zakresie organizacji spotkania z osobami zainteresowanymi ofertą.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Bogumiła Maciejewska pytała, czy oferta dotyczy tylko części miasta przed rzeką, czy całej Krajenki.

 

Dariusz Kurcin poinformował, iż oferta dotyczy całej Krajenki.

 

Władysław Ogórek poinformował, iż problem z dostępem do Internetu ma także Podróżna oraz Śmiardowo. Mieszkańcy otrzymują z każdym rachunkiem informację o możliwościach korzystania z neostrady, kiedy dokonują zakupu urządzeń okazuje się, że nie można uzyskać łączności. Zależy mu, aby zainteresowani mogli korzystać z internetu, zadzwonił  i uzyskał informację, że jak będzie duża liczba chętnych, to będzie można ten problem rozwiązać. Otrzymał listę i  chodzi od domu  do domu żeby zebrać podpisy. Takie same listy przekazał do Podróżnej, gdzie jednak jest problem, bo ludzie nie chcą podawać swoich danych osobowych.  Obecnie jest dostęp do Internetu drogą radiową, nie zdaje to jednak egzaminu. Powiedział, iż chciałby uzyskać wsparcie, aby każdy miał tak jak wszędzie dostęp do Internetu.

 

Przewodniczący powiedział, iż oczekuje od radnych, iż przeprowadzą każdy wokół siebie sondaż oraz prosił o wsparcie Urzędu w organizacji zebrania pomiędzy 5 a 9 marca br.

 

Radny Waldemar Siwek prosił o zorientowanie się ile będzie kosztowało przyłącze do Podróżnej.

 

Przewodniczący powiedział, iż takie pytanie, czy są w ogóle szanse aby telewizja kablowa dotarła do wsi zadane zostanie podczas spotkania z przedstawicielami firmy Asta – net.

 

Adam Pobereźny sołtys wsi Smiardowo Kraj. powiedział, iż jesienią zebrał w tej samej sprawie podpisy wśród mieszkańców Winiar, złożył ofertę, jednak po dwóch miesiącach uzyskał informacje, że nie ma możliwości technicznych. Możliwości takie miała konkurencja tj. cyfra+, która podpisała umowy na 18 miesięcy.

 

Dariusz Kurcin wyjaśnił, iż Asta działania rozpocznie dopiero latem, więc nie będzie to tak szybko.

 

Piotr Tomasz radny Powiatu Złotowskiego pogratulował Burmistrzowi sukcesu oraz przypomniał, iż trwa kolejna edycja konkursu o Nagrodę Powiatu Złotowskiego. Za kilka dni upływa termin na zgłaszanie kandydatów. Zgłoszenia kandydatów mogą dokonywać organizacje pozarządowe, organizacje polityczne, rady miejskie oraz burmistrzowie. Zapytał, czy do konkursu zostaną zgłoszone osoby z gminy Krajenka.

 

Przewodniczący powiedział, iż jeżeli chodzi o radę, to na dziś nie będzie zgłaszała kandydatów. Startowało wielu mieszkańców z Krajenki, kończyło się to różnym efektem. Oczekiwania były większe i potem nastąpiło zniechęcenie. Ocenie publiczną niewiele osób chce się poddać.

 

Burmistrz powiedział, iż także nie będzie zgłaszał kandydatów. Posłuży się tym samym argumentem: zgłaszano poważne, szanowane osoby i niestety nie znajdowały się w miejscach, w których znajdować się powinny. Zawsze były w ogonie kandydatów z całego powiatu. Sądzi, że Krajenka nie jest ogonem tego powiatu.

 

Radny Anatol Najmowicz powiedział, iż sam chodził i namawiał kolegów aby zechcieli zgłosić się do takiego konkursu i wyrazili zgodę na podanie swoich osiągnięć. Trzeba wiele wysiłku aby namówić i przygotować zgłoszenie, a potem zawód niesamowity, że takie osiągnięcia nie zostały docenione.

 

Ad. 10

Wobec zrealizowania zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 15:45 zamknął V sesję Rady Miejskiej w Krajence.

 

Protokółowała:                                                                 Przewodniczył:

 

Renata Urbanek                                                                   Piotr Gniot

Inspektor ds. obsługi rady                                                   Przewodniczący Rady