Protokół Nr VI/07

sesji Rady Miejskiej w Krajence

odbytej dnia 30 marca 2007 roku

w sali widowiskowej Krajeńskiego Ośrodka Kultury

Ad. 1

Sesję o godz. 12:00 otworzył Piotr Gniot Przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence.

Przewodniczący stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych decyzji. Nieobecni usprawiedliwieni radny Jakub Niedźwiecki oraz radny Piotr Jończyk. 

Lista obecności radnych oraz lista gości stanowią załączniki nr 1 i 2  do nin. protokołu.

 

W sesji uczestniczyli ponadto:

  • Janusz Szczerbiak –Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka,
  • Grażyna Urbanek – z-ca Burmistrza,
  • Tomasz Ciechanowski – Sekretarz Gminy,
  • Mirosław Machejek – Skarbnik Gminy,
  • Marek Buczkowski – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej w tut. Urzędzie
  • Wiesława Żujew – Inspektor ds. podatków i opłat w tut. Urzędzie.

 

Przewodniczący Rady poinformował, iż w obradach uczestniczy wieloletni kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Pile Czesław Pachowicz, który został zaproszony do udziału w sesji w związku z zakończeniem działalności na ww. stanowisku. Przewodniczący przybliżył działalność zawodową gościa oraz podziękował mu za wieloletnią współpracę oraz życzliwość okazywaną Gminie i Miastu Krajenka.

Za współpracę podziękował także Janusz Szczerbiak Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka.

Głos zabrał  także Czesław Pachowicz, który  podziękował za serdeczne pożegnanie.

 

Ad. 2

Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.      Ustalenie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

4.      Informacja o działalności  Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie międzysesyjnym.

5.      Informacja Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie o działalności na drogach powiatowych na terenie Gminy i Miasta Krajenka za 2006 rok. 

6.      Sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami dla Gminy i Miasta Krajenka.

7.      Rozpatrzenie sprawozdań i informacji z działalności za 2006 rok:

a)      Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krajence,

b)      Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Krajence,

c)      Krajeńskiego Ośrodka Kultury

8.      Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

a)      przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krajenka w rejonie ulic Bydgoskiej, Sienkiewicza, Kościuszki, Mickiewicza, Poprzecznej, Władysława Jagiełły i Złotowskiej,

b)      odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

c)      wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,

d)      oddania w użyczenie na czas nieokreślony sieci i przyłączy wodociągowych z terenu gminy Krajenka do Związku Gmin Krajny w Złotowie,

e)      zmian w budżecie gminy i miasta na 2007 rok,

f)        wyrażenia woli przejęcia zadania z zakresu właściwości powiatu,

g)      obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego oraz informacja o skutku niedopełnienia tego obowiązku.

9.      Odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych zgłoszone podczas poprzedniej sesji Rady.

10.  Zapytania i wnioski radnych.

11.  Wolne głosy, informacje.

12.  Zakończenie.

 

Do porządku obrad nie wniesiono uwag.

 

Ad. 3

Radna Małgorzata Mila wniosła do protokołu poprawkę polegającą na zastąpieniu na stronie 11, w wierszu 21 od góry liczby „7036” na liczbę „736”.

Poprawka powyższa została zaakceptowana.

 

 Ad. 4

Grażyna Urbanek – z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka złożyła informację o działalności Burmistrza w okresie międzysesjami.

            W okresie od 23 lutego do 30 marca 2007 roku kierownictwo Urzędu odbyło 3 posiedzenia, podczas których zajmowano się następującymi zagadnieniami:

Wydano zarządzenia:

1)  Nr 20/07 z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz czynszu za lokale socjalne w gminnych zasobach mieszkaniowych. 

W przypadku lokali socjalnych ustalono jedną stawkę, która wynosić będzie 0,78zł. natomiast stawki za lokale mieszkalne będą następujące:

a) od 1 kwietnia do 30 września 2007r.:

- 2,69 dla lokali w budynkach wybudowanych po 1960r,

- 1,94 dla lokali w pozostałych budynkach

b) od 1 października 2007r. do 31 marca 2008r.:

- 2,70 dla lokali w budynkach wybudowanych po 1960r.

- 1,95 dla lokali w pozostałych budynkach.

Roczna podwyżka dla lokali wybudowanych po 1960 roku wynosić będzie 3 gr. (2 w kwietniu i 1 od października), dla lokali pozostałych 2 gr. (1+1), dla lokali socjalnych wyniesie 1 gr.

2) Nr 21/07 z 23 lutego 2007 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy i miasta na rok 2007. Układ wykonawczy budżetu został zmieniony zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2007 rok, podjętą podczas sesji odbytej 23 lutego br.

3) Nr 22/07 z 8 marca 2007 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy i Miasta Krajenka. Wybory takie muszą się odbyć ze względu na zakończenie kadencji obecnie funkcjonujących organów jednostek pomocniczych. Zebrania wiejskie rozpoczęły się 9 marca br. zakończenie planuje się na początek kwietnia. Dotychczas odbyło się 14 zebrań:

- 9 marca 2007 roku - Wąsoski i Maryniec – wybrano dotychczasowych sołtysów Piotra Marczykowskiego i Irenę Załachowską

- 12 marca – Łońsko i Barankowo,  wybrano Władysława Klocka i Bogdana Kurcina,

- 15 marca – Głubczyn – pozostał dotychczasowy sołtys – Bronisław Smolarz,

- 16 marca – Pogórze – wybrano nowego sołtysa tj. Jarosława Serwan,

- 16 marca – sołectwo Czajcze Leśnik - pozostał dotychczasowy sołtys – Irena Gnat,

- 19 marca – Krajenka – pozostała Stefania Rzeczkowska,

- 19 marca – Żeleźnica – pozostał Jan Bilski,

- 20 marca – Tarnówczyn – pozostał Jerzy Klejna,

- 26 marca – Augustowo – pozostał Antoni Ratajczyk,

- 27 marca – Śmiardowo Kraj. – wybrano nowego sołtysa – Piotr Grześk,

- 28 marca – Podróżna – pozostał Andrzej Budnik,

- 29 marca – Dolnik – wybrano nowego sołtysa – Anna Gruba

4) Nr 23/07 z 8 marca 2007 roku w sprawie powołania składu osobowego Społecznej Komisji Mieszkaniowej. W skład tej Komisji Burmistrz powołał:

a) Marka Buczkowskiego –Urząd Gminy i Miasta w Krajence,

b) Krystynę Namysł – Miejsko Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Krajence,

c) Elżbietę Sieg – Komunalny Zakład Użyteczności Publicznej w Krajence,

oraz przedstawicieli Komisji Rady Miejskiej w Krajence, tj.

a)      Pawła Wróbla – Komisja Społeczna,

b)      Franciszka Rutkowskiego – Komisja Gospodarcza

5) Nr 24/07 z dnia 8 marca 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Krajenka przeznaczonych do zbycia. Wykaz zawiera 3 pozycje:

a) nieruchomość położona w Krajence przy ulicy Kościuszki o pow. 687m2, stanowiąca teren zabudowy mieszkalnej, cena wywoławcza 5310,00zł,  przetarg ustny nieograniczony,

b) nieruchomość położona w Krajence przy ulicy Toruńskiej o pow. 2094m2, jest to nieruchomość niezabudowana (grunty orne VI klasy), cena wywoławcza 34.870,00zł, przetarg ustny nieograniczony

c) nieruchomość położona w Krajence przy ulicy Toruńskiej o pow. 322m2, jest to teren niezabudowany zurbanizowany, cena wywoławcza 4.600,00zł, przetarg ustny nieograniczony.

6) Nr 25/07 z dnia 8 marca 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy i miasta Krajenka przeznaczonych do zbycia. Wykaz zawiera jedną pozycję. Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Złotowskiej 17/6 oraz udziału w działce i w częściach wspólnych. Powierzchnia tego lokalu wynosi 40,30m2, części przynależnej 10,14m2. Wartość lokalu wynosi 24.180,00zł, udział w działce 1.420,00zł (wieczyste użytkowanie), wartość pomieszczenia przynależnego 410,00zł, co daje łącznie 26.010,00zł. Lokal zostanie sprzedany w drodze bezprzetargowej dla dotychczasowego najemcy.

7) Nr 26/07 z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka za 2006 rok oraz planu finansowego instytucji kultury za 2006 rok. Sprawozdanie takie musi być złożone do 20 marca każdego roku radzie miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Sprawozdanie to będzie przedmiotem obrad  podczas kolejnej sesji.

            Podczas posiedzenia w dniu 8 marca 2007 roku przyjęto projekty statutów dla sołectw funkcjonujących na terenie Gminy i Miasta Krajenka. Przed nadaniem statutu sołectwu, zgodnie z obowiązującym prawem, konieczne jest przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami tego sołectwa.  Konsultacje te są przeprowadzane podczas odbywających się aktualnie zebrań wiejskich. Po zakończeniu zebrań i podsumowaniu wyników konsultacji, projekty statutów zostaną przedłożone Radzie w celu ich uchwalenia.

            Ponadto analizowano projekty uchwał oraz sprawozdania i informacje będące przedmiotem obrad Rady podczas dzisiejszej sesji.

 

Grażyna Urbanek przedstawiła także informację o realizacji uchwał podjętych podczas ostatniej sesji Rady.

            Podczas sesji odbytej w dniu 23 lutego 2007 roku Rada podjęła 7  uchwał, 

które były realizowane następująco:

1.      Uchwała  Nr V/23/07 w sprawie poboru podatków w drodze inkasa została przekazana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2.      Uchwała Nr V/24/07 w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2007 rok jest realizowana na bieżąco.

3.      Uchwała Nr V/25/07 w sprawie odwołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Krajence została zrealizowana.

4.      Uchwała Nr V/26/07 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy i Miasta Krajenka została przekazana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

5.      Uchwała Nr V/27/07 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Krajence na 2007 rok będzie realizowana przez Przewodniczących Komisji w całym 2007 roku.

6.      Uchwała Nr V/28/07 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Krajence na 2007 rok jest realizowana przez Radę Miejską.

7.      Uchwała Nr V/29/07 w sprawie diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Krajence jest realizowana zgodnie z zapisami.

           

            Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszystkie uchwały przekazano w terminie 7 dni Wojewodzie Wielkopolskiemu, a uchwały dotyczące finansów Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu zbadania ich zgodności z prawem.

 

Do złożonych informacji nie wniesiono uwag.

 

Ad. 5

Informację Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie o działalności na drogach powiatowych na terenie Gminy i Miasta Krajenka za 2006 rok złożył Dariusz Kurcin – przedstawiciel PZD. Informacja została złożona na piśmie i stanowi załącznik nr 3 do nin. protokółu.

 

Radna Joanna Wienke powiedziała, iż w informacji zapisano, że przewidziany jest remont drogi Paruszka-Podróżna oraz, ze przygotowana została dokumentacja techniczna. Radna chciałaby wiedzieć, czy w dokumentacji technicznej jest uwzględniona budowa chodnika we wioskach przy tej trasie.

 

Dariusz Kurcin powiedział, iż tam gdzie to było możliwe – tak. Tam gdzie pozwalał na to pas drogowy chodnik został uwzględniony. Droga ta na dzień dzisiejszy nie jest skanalizowana, odprowadzanie wód odbywa się powierzchniowo i stosowanie wszędzie chodnika tam gdzie mógłby on ewentualnie być, uniemożliwia woda i odprowadzenie tej wody. Chodnik jest w miejscowości Głubczyn oraz fragmentami w Dolniku. Nie ma go w Śmiardowie, Podróżnej i Paruszce.

 

Radny Henryk Kania powiedział, iż przyłącza się do wniosku radnej Wienke dotyczącego chodników. Dariusz Kurcin wspomniał, iż chodnik ma być częściowo w Dolniku. Obecnie jest możliwość otrzymania dużych środków pomocowych z Unii Europejskiej, a w szczególności z przeznaczeniem na drogi, uważa, że należy za wszelką cenę- radni, rady sołeckie, samorząd lokalny –, aby przy okazji remontu kapitalnego drogi Paruszka – Dolnik - Głubczyn- Podróżna wystąpić o wykonanie chodników w tych miejscowościach. Powodem tego jest rozwój motoryzacji, nawet poprzednio mało uczęszczanymi drogami przejeżdża coraz więcej samochodów – ludzie dojeżdżają do pracy, dzieci tymi drogami uczęszczają do szkół. Są to odcinki kręte i tak jak w Głubczynie i Dolniku: „z górki, pod górkę”. Zdaniem radnego jest to najpilniejsza potrzeba na dzień dzisiejszy. Jeżeli nie zostanie to ujęte, to następna taka inwestycja nie zostanie zrealizowana bardzo długo i chodniki w tych miejscowościach nie zostaną wykonane.

 

Radna Bogumiła Maciejewska powiedziała, iż żałuje, że nie ma Dyrektora, bo zdaje sobie sprawę, że Pan Kurcin jest tylko osobą reprezentującą to przedsiębiorstwo. Nie mniej chciałby przypomnieć, iż od wielu lat radni Krajenki oraz radna Powiatu Złotowskiego, prosili bezskutecznie o naprawę chodnika przy ulicy 30 Stycznia. Zasięgnęła informacji odnośnie kosztów, ponieważ zbywa się ich brakiem funduszy i takie pisemne odpowiedzi uzyskiwała. Koszty te są naprawdę niewielkie w porównaniu do całokształtu prac wykonywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg, chociażby na terenie Złotowa. Nie będzie komentować powodów dla których odciąga się to zadanie. Radna prosiła o przekazanie dyrektorowi aby tę sprawę potraktował ambicjonalnie i przystąpił do realizacji.

 

Dariusz Kurcin powiedział, iż jeżeli chodzi o chodniki, to temat jeszcze nie został zakończony, rozmowy jeszcze trwają. Projektant skreślił drogę starając zmieścić się w pasie drogowym. Wie, ze na potrzeby wniosków składanych do programów unijnych, zarządca drogi w okresie 5 lat musi być w posiadaniu działek na których inwestycja ma się odbywać. Na dziś droga jest tak wrysowana, aby wszystko odbywało się w pasie drogowym, jeżeli jednak będzie konieczność wkreślenia chodników, myśli, że być może będzie taka szansa, aby ziemię wydzierżawić na okres 5 lat, bo takie są wymogi unijne, żeby zarządca-inwestor był w posiadaniu działek. Powiedział, iż myśli, że temat jeszcze wróci i chodniki faktycznie powinny być wrysowane i powinniśmy skorzystać z tej okazji, żeby taka budowa była kompleksowa i aby zaspokojone zostały wszystkie lokalne potrzeby.

 

Przewodniczący Gniot powiedział, iż droga, która ma być budowana w latach 2007-2010, to na razie droga wirtualna, ponieważ uwarunkowana jest pozyskaniem środków unijnych. Jeżeli środków unijnych nie będzie, to tej drogi też nie będzie. Jednak jeżeli coś się projektuje, to pomijanie chodników we wskazanych miejscowościach, po odbyciu tylu zebrań sołeckich, gdzie temat ten był najważniejszy…. Wyraził też pogląd, iż  problem z odprowadzaniem wody nie istnieje, ponieważ obecnie są takie rozwiązania techniczne,  które pozwijają na prowadzenie odwodnienia pod asfaltem itp. Mogą jedynie istnieć problemy z dzierżawą na okres 5 lat. O tym, że w tych miejscowościach nie projektuje się chodników, a w niektórych szczątkowe, dowiedzieliśmy się dopiero dzisiaj. Nadal nie wiemy, czy rozwiązane zostaną wieloletnie problemy skrzyżowania drogi powiatowej z drogą wojewódzką. Są to dwa problemy. Być może remonty zarządu dróg powiatowych i wojewódzkich zbiegną się w czasie.  Jeżeli chodzi o drogę wojewódzką wiadomo, że coś przewiduje się w odnośnie budowy chodników w Dolniku i być może skończą się problemy z bezpieczeństwem na tym odcinku drogi. Zdaniem radnego przynajmniej w fazie projektów te założenia powinny być. Wszyscy wiemy, że gdyby nawet Burmistrz chciał, to na nieswoim terenie prowadzenie inwestycji nie jest możliwe. Gdy „prześpi” się ten temat to zapewne na dziesiątki lat. Jeżeli chodzi o dotację w wysokości 75%, to dotyczy ona także chodników, odwadniania i całej infrastruktury jaka jest niezbędna w miejscowościach. Jeżeli będzie to polbruk, to na lata zapomnimy o chodnikach. Jego zdaniem należałoby wrócić do projektowania.

 

Radny Paweł Wróbel powiedział, iż jeżeli chodzi o informację, to w punkcie 3 podsumowania jest chyba jakaś sprzeczność, bo  pisze się, że „utrzymanie zadrzewienia i wycinka drzew”. Radny wyraził także pogląd, iż całkowite ogławianie drzew powoduje, ze nadają się do zupełnego wycięcia, bo już się nie odrodzą, ponieważ po ogłowieniu są martwe. Wydaje mu się, że ważne byłoby prześwietlenie drzew w ten sposób aby wyciąć chore gałęzie a drzewa by zostały.

 

Radny Władysław Ogórek powiedział,  iż w kwestii chodników popiera stanowisko Przewodniczącego. Ponowił także swój wniosek z posiedzenia Komisji dotyczący wycięcia topoli przy drodze Czajcze – Śmiardowo Krajeńskie. Gałęzie z ww. topoli spadają nawet przy niewielkim wietrze. Zdaniem radnego stanowi to zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników ruchu. Radny zwrócił także uwagę na zły stan drogi, pobocza  oraz przejazdu kolejowego na drodze z Krajenki do Wysokiej.

 

Przewodniczący wyjaśnił, iż przedmiotem obrad są drogi powiatowe, natomiast droga Krajenka – Wysoka jest drogą wojewódzką.

 

Waldemar Siwek powiedział, iż popiera to, co wcześniej powiedzieli koledzy radni odnośnie bezpieczeństwa na drogach i budowy chodników. Aut na drogach jest coraz więcej, prosi aby Dyrektor PZD przyjechał pomiędzy 13:00 a 15:00 i zobaczył co się dzieje w Podróżnej, kiedy dzieci wychodzą ze szkoły. Zapytał, kto weźmie na siebie odpowiedzialność, kiedy coś się stanie. W Podróżnej jest prawie

 

Janusz Szczerbiak Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka wyraził pogląd, iż o problemach inwestycyjnych na drogach powiatowych należy powiedzieć. Pan Kurcin jest pracownikiem Powiatowego Zarządu Dróg, w związku z tym trudno mieć do niego pretensje natomiast informacje i sygnały które są tutaj przekazywane powinny trafić w odpowiednie miejsce. Burmistrz powiedział, iż sądzi, że dyskusja nad tym sprawozdaniem i nad planami inwestycyjnymi o których mówił m.in. Pan Kurcin powinna mieć ostateczny wyraz w postaci stanowiska Rady Miejskiej w stosunku do dokumentacji, które są projektowane. W ubiegłym roku w listopadzie miał zaproszenie do Powiatowego Zarządu Dróg, gdzie był również Starosta Złotowski. Tam pokazano przygotowaną dokumentację na ulicę Władysława Jagiełły. Mimo, że były deklaracje między innymi na piśmie które mamy,  iż dokumentacja będzie uzgadniana z samorządem gminy dlatego, że ulica leży w granicach miasta, po drugie w tej ulicy jest infrastruktura techniczna, która jest własnością miasta. Obecnie dokumentacja jest zrealizowana, nikt z gminy nie brał udziału w jej przygotowaniu, chodniki zrobione tak jak sobie ktoś uważał, nie wynikające w ogóle z lokalnej potrzeby, parkingów o których ciągle mówimy i których tak brakuje, nie ma prawie w ogóle, na odcinku od przychodni do końca ulicy Władysława Jagiełły są krawężniki i są chodniki ale nie ma kanalizacji burzowej. Na tego rodzaju dokumentacje nie wyraziliśmy zgody. Wówczas ustalono, że kolejną dokumentację na ulicę Władysława Jagiełły będziemy robić wspólnie. W tej sprawie spisano porozumienie. Do dnia dzisiejszego niczego w tej kwestii się nie zrobiło. Jeżeli chodzi o inwestycję, która ma być realizowana w 2009 roku – to co powiedział Przewodniczący - życzyłby sobie, żeby była realizowana na możliwości finansowe powiatu. Zna również plany przedwyborcze, które przewidywały czy przewidują, że powiat na 500km dróg powiatowych zmodernizuje prawie połowę. Zamierzenia są ogromne, należy życzyć aby doszły do skutku. Zobaczymy, czy były to zwykłe deklaracje, czy realne spojrzenie na możliwości realizacji tego zadania. Wracając do modernizacji drogi powiatowej na odcinku Paruszka – Podróżna, Burmistrz powiedział, iż rozumie, że Pan Kurcin miał na myśli kanalizację burzową, że tam gdzie jej brakuje trudno budować chodniki. On zgadza się z tym faktem, ale kanalizacja burzowa jest częścią drogi powiatowej, w związku z tym tam gdzie jej nie ma trzeba ją zaprojektować, bez względu jaki będzie wynik starania się o środki, czy ten wniosek zostanie przyjęty czy nie. Jeżeli zostanie przyjęty to musimy być świadomi, że 75% kosztów pokrywa Unia Europejska, 10% budżet państwa, dla powiatu pozostaje 15%. Wbrew pozorom to nie są już duże pieniądze natomiast problem rozwiązuje się kompleksowo. Gdyby nie były dostępne środki unijne i powiat realizowałby zadanie z własnych pieniędzy rozumiałby ten sposób myślenia i takiego podejścia. W sytuacji kiedy realizacja tego zadania jest możliwa tylko i wyłącznie wtedy kiedy środki unijne na tą inwestycję się uzyska, to należy to zaprojektować.  Proszono również o to aby tę dokumentacje z gminą uzgadniać.  Myśli, że ta dokumentacja już prawie jest a gmina nic o tym nie wie. Nie wie czy to jest zła wola, czy to jest robienie czegoś na przekór , bo jeśli to jest zła wola to należy określić kogo bo wbrew pozorom wszyscy, którzy pracują w samorządzie powiatowym, pracują na rzecz i dobro lokalnej społeczności, również społeczności tejże gminy. Przypomniał, iż ta gmina jest to 11 % mieszkańców tego powiatu, w związku z tym udział w dochodach tegoż powiatu jest podobny, a może i wyższy. Nie wyobraża sobie aby tę gminę pomijać albo traktować inaczej niż gminy północne. Prosi więc aby Pan Kurcin te informacje przekazał. Zwrócił się także do Przewodniczącego Rady o wypracowanie stanowiska Rady Miejskiej, przyjęcie go w głosowaniu i przekazanie do Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. W innym przypadku ta sprawa będzie się toczyć w nieskończoność. Jeżeli tej dobrej woli w projektowaniu nie będzie, to należy zmotywować przedstawicieli tego samorządu aby tu przybyli i wyjaśnili ten problem, dlaczego jest tyle złej woli i uporu, przecież jeżeli ta droga będzie robiona, jeżeli budowane będą chodniki, to nie tylko Janusz Szczerbiak będzie z niej korzystał od czasu do czasu ale pozostali mieszkańcy. Jeżeli ktoś ma pretensje do Janusza Szczerbiaka, to nie może karać za to pozostałej lokalnej społeczności. Mówi o tym wprost i sądzi, że ktoś to musi zrozumieć i obudzić się na rzecz kogo pracuje i kogo reprezentuje.

 

Przewodniczący Rady powiedział, iż za chwilę ogłosi przerwę podczas której takie stanowisko zostanie opracowane. Co do treści, to myśli, że raczej wszyscy będą zgodni jeżeli chodzi o zakres dokumentacji. Jeżeli można mieć jeszcze na coś wpływ to właśnie na dokumentację, natomiast na realizacje wniosku – to tak naprawdę nie wiemy. Jednak jeżeli dojdzie do realizacji to chcielibyśmy  aby w wersji startowej była jak docelowa, ponieważ okazja taka się nie powtórzy.

 

Radna Małgorzata Mila powiedziała, iż w pełni zgadza się ze wszystkimi przedmówcami. Bardzo trafnie Burmistrz powiedział, że zarówno powiat jak i zarząd dróg powiatowych działają dla nas, są utrzymywani z naszych podatków i ich zadaniem jest tak działać, żeby nam wszystkim żyło się bezpiecznie. Jest zdziwiona, że dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg nie przybył- widzi, że pismo było wysłane dosyć wcześnie. Zaproponowała aby dyrektora zaprosić ponownie na sesję bądź spotkanie radnych, łącznie z projektantami żeby dokładnie zapoznali radnych jak wyglądają te sprawy. Wówczas razem można by dyskutować. Radna wyraziła pogląd, iż chodnik Głubczyn i Dolnik  to po prostu skandal.

 

Przewodniczący powiedział, iż generalnie jesteśmy zainteresowani chodnikami we wszystkich miejscowościach. Ustalamy, że nie zadawalają nas te fragmenty chodnika w Dolniku i gdzieś tam jeszcze. Myśli, że Pan Kurcin będzie emisariuszem i przekaże te wszystkie żale już w fazie projektowej. Ma nadzieję, że to niedopatrzenie jest jeszcze do „wyprostowania”. Chcielibyśmy tę dokumentacje widzieć, a stanowisko uzgodnione zostanie podczas przerwy.

 

Radny Henryk Kania powiedział, iż chciałby zabrać głos w sprawie bieżącego utrzymania dróg powiatowych. Wielokrotnie podczas posiedzeń Komisji oraz na sesjach Rady są stawiane wnioski i zapytania kierowane do Powiatowego Zarządu Dróg na które różnie udzielane są odpowiedzi. Zmierza do tego, że jest wiosna, wszyscy wokół robią porządki. Jesienią na terenie gminy, grupa pracowników interwencyjnych dokonywała wycinki drzew na poboczach. Od jesieni wszystko leży w przydrożnych rowach, o gałęzie można zahaczyć zjeżdżając na pobocze. Radny wnioskował aby w miarę możliwości jak najszybciej te gałęzie posprzątać, czy pociąć, aby nie poprzerastała ich trawa. Wielokrotnie podczas sesji poruszał także sprawę pilnych usterek na drogach powiatowych, m.in. z jego terenu. Ostatnio zgłaszał kwestię uszkodzenia mostku przy stacji PKP w Dolniku, gdzie z jednej strony jest oberwany. Burmistrz kierował w tej sprawie pisma do Zarządu Dróg Powiatowych i do dnia dzisiejszego on jako wnioskodawca nie otrzymał odpowiedzi. Może tam dojść do wypadku.

Radny Kania przypomniał także, iż od wielu lat porusza problem skrzyżowania drogi powiatowej z wojewódzką w Dolniku. W ciągu ostatnich dwóch lat były tam dwa wypadki śmiertelne, jeden wypadek bardzo ciężki, gdzie trzy osoby w stanie bardzo ciężkim zostały odwiezione do szpitala. Pamięta że kiedyś na tym skrzyżowaniu było lustro, obecnie twierdzi się, że nie można tego zrobić. Może więc zastanowić się nad zainstalowaniem tam świateł. Pojazdy poruszające się drogą z Piły do Złotowa jada tam niekiedy bardzo prędko. Nie chciałby aby znowu doszło tam do jakiegoś tragicznego wypadku. Uważa, że jest to sprawa pierwszej potrzeby. Ciężko się jednak te sprawy załatwia i dopiero jak jest tragedia tak jak w Skórce, gdzie zginęło doje niewinnych dzieci wtedy dopiero robi się jakiś ruch. Radny zaapelował do Zarządu Dróg Powiatowych i radnego powiatowego, który uczestniczy w sesji, aby wyciągał wnioski i przekazywał je dalej Radzie Powiatu.

 

Burmistrz powiedział, iż radny Henryk Kania poruszył temat ważki o którym warto przypominać, ponieważ wspomniał o wypadku w Skórce. Droga w Skórce, jak i most w Skórce jest drogą wojewódzką, tj. Marszałka Województwa Wielkopolskiego. W owym czasie kiedy doszło do wypadku to szukano kozła ofiarnego. Tym kozłem miał zostać Burmistrz, mimo, że droga ta nie jest w gestii Burmistrza. Co ciekawe, tutaj mówimy o bezpieczeństwie, projektowaniu drogi powiatowej bez chodników wiedząc o tym, że ruch się wzmaga, a tam gdzie nie ma chodników jest zagrożenie życia pieszych. uczestników ruchu. Pamięta kiedy po wypadku proszono go i do Złotowa na różnego rodzaju spotkania i lustracje, to co niektórzy przedstawiciele Zarządu Powiatu angażowali się bardzo mocno w te demonstracje wprost, albo poza plecami. Wiedzieli wówczas w jaki sposób ten problem rozwiązać, wiedzieli nawet kto jest winny temu wszystkiemu. Dzisiaj nie chcą projektować chodników, mimo że za nie nie będą płacić jeżeli wniosek zostanie uwzględniony. Burmistrz zapytał jak to się ma do tych wypowiedzi z okresu po wypadku na drodze wojewódzkiej w Skórce. Jedno z drugim nie koresponduje w ogóle. Wówczas była to droga wojewódzka za którą gmina nie jest odpowiedzialna, droga Paruszka – Podróżna to droga powiatowa za którą odpowiada samorząd powiatowy. W związku z tym niech te elementy bezpieczeństwa przy projektowaniu uwzględnia, niech nie powołuje jakiś stowarzyszeń bezpieczeństwa, czy komisji bezpieczeństwa, lecz wystarczy dobrze zaprojektować, zabiegać o środki i po prostu to zrealizować, a nie proponować rozwiązania, które docelowo i tak niczemu nie służą.

 

Przewodniczący powiedział, iż być może jest jakaś sposobność, możemy przejść do innych środków, nieparlamentarnych i niedemokratycznych. W tej chwili bardzo prosimy, piszemy petycje, które będą odkładane ad akta. Siła jest być może w blokadach tych dróg, protestach. Może ktoś się położy na tej drodze krzyżem i ktoś zauważy, że należałoby tam chodnik zrobić aby leżał na chodniku. Wie, że samorządowców stać na wiele także do desperackich czynów. Na razie jesteśmy w fazie demokratycznej, nie chcielibyśmy namawiać nikogo do innych form, ale chcielibyśmy widzieć tą dokumentację w takiej wersji jaka powinna być.

 

Dariusz Kurcin powiedział, iż generalnie projektanci kierowali się pasem drogowym i tego się trzymali, nie myśląc o tym, że można w ogóle wejść na inne działki. Myśli, ze temat wróci i chodniki się znajdą. Temat nie jest zamknięty, on wszystko to co usłyszał przekaże. 

 

Ad. 6

Sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami dla Gminy i Miasta Krajenka przedłożyła Anna Biela referent ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych w tut. Urzędzie. Sprawozdanie zostało złożone na piśmie i stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

 

Radny Henryk Kania powiedział, iż wiele kwestii zostało wyjaśnione na komisjach jednak chciałby się odnieść do materiałów niebezpiecznych. W sprawozdaniu w zasadzie napisano tylko o bateriach i pochodnych, natomiast zgodnie z wytycznymi ochrony środowiska tych materiałów niebezpiecznych jest bardzo dużo. Są to np. szmaty zaoliwione i podobne. Chciałby zwrócić uwagę, że do materiałów niebezpiecznych należy także sprzęt AGD, komputery, kineskopy, telewizory itp. W materiałach napisano, ze instytucje, z którymi mieszkańcy mają  podpisane umowy, tj. Altvater i MZUK Złotów, przyjmują takie odpady. Firmy te przyjmują zużyty sprzęt w swoich siedzibach w godzinach urzędowania. Na Komisjach proponował, aby na terenie gminy przynajmniej raz w miesiącu wyznaczyć jakiś dzień lub raz na kwartał, w którym odbierane byłyby tego rodzaju odpady, tak aby nie trzeba było ich zawozić do Piły. Wnioskował dlatego aby na terenie Gminy taki punkt utworzyć. W informacji napisano także, że zbiórka baterii dokonywana jest w szkołach przez dzieci. Chciałby w związku z tym zwrócić uwagę, iż alkaliczne baterie nie grożą wylaniem, natomiast zwykłe baterie mogą grozić poparzeniem. Aby nie doszło to sytuacji, że jakieś dziecko się poparzy.

 

Przewodniczący poinformował, iż zachodzi konieczność zmiany porządku obrad sesji, ponieważ Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie może aktualnie zreferować zaplanowanego tematu. W związku z tym prosił o przedłożenie informacji Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego szkól i Przedszkoli w Krajence tj. pkt 7b. Punkt 7a zostanie zrealizowany po przybyciu Przewodniczącej Komisji.

 

Ad. 7b

Włodzimierz Hildebrandt – dyrektor Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Krajence złożył informację o działalności za rok 2006. Informacja została złożona na piśmie i stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.

 

Anatol Najmowicz Przewodniczący Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Krajence poinformował, iż w dniu 22 marca br. Komisja dokonała wizytacji w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i miasto Krajenka. Stan ww. placówek jest dobry, w większości obiektów wymienione zostały okna, a  w pozostałych budynkach planuje się wymianę. W zasadzie do zrobienia zostały drobne rzeczy. Uczniowie placówek widoczni są na zewnątrz, osiągają sukcesy na niwie sportowej i nie tylko. Należy tylko zadbać o środki na wyjazdy. Komisja odwiedzała także Warsztat Terapii Zajęciowej. Wygląda na to, że środki zostały wykorzystane we właściwy sposób. Osoby przebywające w Warsztacie wyraziły swoje zadowolenie z możliwości w nim przebywania. Ma nadzieję, że zostaną zorganizowane Dni Otwarte, aby mieszkańcy mogli zapoznać się z jego pracą.

 

Radny Henryk Kania zapytał o tab. Nr 1, pozycje dotycząca finansów niepublicznego gimnazjum. Z algorytmu wynika, że szkoła ta powinna otrzymać 238.400zł, wykonanie natomiast wyniosło 172.000zł. Radny pytał jaki jest powód powstania takiej różnicy i tego, że nie otrzymali pieniędzy.

 

W. Hildebrandt wyjaśnił, iż art. 90 ustawy o systemie oświaty stanowi, że szkoła niepubliczna w terminie do 30 września każdego roku winna złożyć informacje o naborze na następny rok. Stowarzyszenie Pomocy ZSS informację taką do samorządu złożyło 29 października 2006 roku. Z tego też powodu od września do końca sierpnia tego roku nie otrzymali dotacji na uczniów klas I. Środki te zostały wykorzystane przez gminne placówki oświatowe, m.in. można było wykonać więcej prac remontowych.

 

Skarbnik poinformował, iż warunkiem ustawowym przekazania tych środków jest właśnie złożenie tej informacji. Nie informacji złożonej w tym terminie, nie ma podstaw do  przekazania środków za tą grupę o której informacja nie wpłynęła.

 

Ad. 7a

Doszła Zofia Urbanek Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krajence, która  złożyła informację z działalności Komisji za 2006 rok. Informacja została złożona na piśmie i stanowi załącznik nr  6 do nin. protokołu.

 

Radny Henryk Kania zapytał, czy wyjazdy do Częstochowy członków Klubu AA i członkom ich rodzin dają jakiś efekt. Wydatek ten jest ujęty w punkcie 6 tabeli.

 

Zofia Urbanek wyjaśniła, iż kwota ta to nie tylko koszty przejazdu Klubu Abstynenta, ale także czynsz za pomieszczenie Klubu AA i ALANON. Trudno jest jej natomiast powiedzieć w jaki sposób uczestnicy odbierają udział w rekolekcjach. Sądzi jednak, że daje im to duchowe wsparcie. Powiedziała także, iż zdaniem członków Komisji zasadne jest działanie Klubu Abstynenta. Ludzie po odbyciu leczenia zamkniętego mogą nadal kontynuować terapię. Członkowie Komisji są tam często i widać jak te osoby się nawzajem wspierają. Skutki społeczne tej działalności są większe niż koszty utrzymania pomieszczenia.

 

Ad. 7c

Informacje o działalności Krajeńskiego Ośrodka Kultury w Krajence złożył Jarosław Skrzypczyński dyrektor ośrodka. Informacja została złożona na piśmie i stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.

 

Radna Joanna Wienke powiedziała, iż chciałaby nawiązać do zabawy mikołajkowej. Impreza była piękna, wszyscy się dobrze bawili, ale jest prośba, aby mniej środków przeznaczać na artystę, a więcej na słodycze dla dzieci, ponieważ nie wszystkie otrzymały cukierki.

 

Burmistrz wyjaśnił, iż w mikołajkach udział wzięła Majka Jeżowska – ulubienica dzieci. Na zapłatę dla artysty gmina otrzymała środki zewnętrzne. Była to dotacja celowa i nie można było jej inaczej wydatkować.

 

Ad. 8a

Wiceprzewodnicząca Rady Bogumiła Maciejewska przedstawiła stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącego przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krajenka w rejonie ulic Bydgoskiej, Sienkiewicza, Kościuszki, Mickiewicza, Poprzecznej, Władysława Jagiełły i Złotowskiej. Stanowiska te były jednogłośnie pozytywne.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę NR VI/30/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krajenka w rejonie ulic Bydgoskiej, Sienkiewicza, Kościuszki, Mickiewicza, Poprzecznej, Władysława Jagiełły i Złotowskiej – która stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.

 

Ad. 8b

Wiceprzewodnicząca Rady Bogumiła Maciejewska przedstawiła stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącego odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Komisja Społeczna oraz Komisja Rewizyjna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały, Komisja Gospodarcza – 3 głosy za, 1 głos wstrzymujący.

 

Radny Henryk Kania powiedział, iż nasuwa mu się pytanie w związku z tym, że spotkał się z podobną sytuacją, gdzie są już wydane warunki zabudowy i pozwolenie na budowę. Zapytał, czy zgodnie z prawem, osoba nie będąca właścicielem danej nieruchomości czy tak jak w projekcie uchwały kilku nieruchomości gminnych, może na nich wybudować budynek mieszkalny. Pyta o to dlatego, że ma decyzję o warunkach zabudowy gdzie właścicielem nieruchomości były osoby fizyczne i decyzja ta była negatywna.

 

Marek Buczkowski kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej w tut. Urzędzie powiedział, iż inwestor nie posiada w tej chwili pozwolenia na budowę. W pierwszej kolejności musi być zawarta umowa dzierżawy, zezwolenie Burmistrza na zabudowanie nieruchomości, wówczas dopiero może być wydane pozwolenie na budowę.

 

Przewodniczący rady udzielił głosu panu Kraczkowskiemu – zainteresowanemu budową wielorodzinnego budynku mieszkalnego na nieruchomościach gminnych, który poinformował, iż decyzja o warunkach zabudowy oraz koncepcja planistyczno-urbanistyczna została wydana już w roku 2006. Powodem powstania zamiaru budowy bloku w Krajence jest przychylność władz gminy oraz uzbrojone tereny.

Planowana inwestycja obejmuje 30 mieszkań oraz 21 garaży. Budynek ma być w całości podpiwniczony, 3 kondygnacyjny, dachy strome – także w odniesieniu go garaży.

Budynek będzie zawierał 18 mieszkań 2 pokojowych o pow. 42-52m2, 9 mieszkań 3 pokojowych o pow. 55 – 57m2 i 3 mieszkania 4 pokojowe o pow. 89-92m2.

Koszt inwestycji planowany jest na 3,5 mln zł przy obecnym poziomie cen. Ogrzewanie będzie się odbywało za pomocą lokalnej kotłowni gazowej. Budynek będzie zawierał pomieszczenie wielofunkcyjne wspólnego użytkowania. Termin rozpoczęcia prac V-VI 2007 roku, chociaż już dziś wiadomo, że jest on nierealny ze względów proceduralnych. Zakończenie budowy zaplanowano na 30 września 2008 roku.

 

Radny Anatol Najmowicz pytał o planowaną cenę 1m2 oraz jaka będzie cena garażu.

 

Pan Kraczkowski poinformował, iż 2300zł z pomieszczeniami przynależnymi. Garaże będą stanowić inwestycje odrębną, będzie mógł je nabyć każdy zainteresowany. Ich koszt będzie duży ze względu na stromy dach. Koszt może przekroczyć 15000 zł. Dach stanowi koszt niewspółmierny do pomieszczenia i z tego powodu może nie być zainteresowanych ich nabyciem.

 

Przewodniczący poddał projekt pod glosowanie.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 13 radnych, większością głosów (11 za podjęciem uchwały, 2 wstrzymujące) podjęła uchwałę Nr VI/31/07 w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy – która stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.

 

Ad. 8c

Wiceprzewodnicząca Rady Bogumiła Maciejewska przedstawiła stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącego  wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. Stanowiska te były jednogłośnie pozytywne.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VI/32/07 w sprawie  wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości – która stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.

 

Ad. 8d

Wiceprzewodnicząca Rady Bogumiła Maciejewska przedstawiła stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącego oddania w użyczenie na czas nieokreślony sieci i przyłączy wodociągowych z terenu gminy Krajenka do Związku Gmin Krajny w Złotowie.

Stanowiska te były jednogłośnie pozytywne.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VI/33/07 w sprawie oddania w użyczenie na czas nieokreślony sieci i przyłączy wodociągowych z terenu gminy Krajenka do Związku Gmin Krajny w Złotowie – która stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.

 

Ad. 8e

Mirosław Machejek Skarbnik Gminy przedłożył projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2007 rok.

Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 274.313zł, o taką samą kwotę zwiększa się wydatki zgodnie z załącznikiem nr 2. Generalnie zmiany wynikają z zawiadomień ostatecznych o dotacjach i subwencjach oraz wprowadzono do budżetu dochody z tzw. renty planistycznej. Jeżeli chodzi o wydatki dokładane są środki do remontu gimnazjum, do podziału gruntów w celu przygotowania działek na sprzedaż oraz do dwóch zadań inwestycyjnych: 500zł do zakupu pojazdu do przewożenia osób niepełnosprawnych (zakupu ma dokonać Ośrodek Pomocy Społecznej)  do modernizacji amfiteatru, gdzie pojawiły się dodatkowe koszty związane z nadzorem archeologicznym oraz konicznością wykonania zasilenia dla hydrantu. Odpowiednie zmiany są w załącznikach do budżetu. Zmiany porządkujące znalazły się w Gminnych Programie Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Uwzględniono tutaj stan faktyczny środków na koniec roku. Podobna sytuacja jest w załączniku dotyczącym planu finansowego zakładu budżetowego. Jeżeli chodzi o załącznik dotyczący dotacji, jest tam przewidziana pomoc dla Miasta Piła. Samo uruchomienie tej pomocy będzie wymagało uchwały Rady. Jest to kwota 2762zł n utrzymanie Ośrodka profilaktyki w Pile.

 

Radna Małgorzata Mila pytała ile dołożono do amfiteatru.

 

Skarbnik wyjaśnił, iż 30 tys. zł.

 

Radny Paweł Wróbel powiedział, iż chyba wkradł się jakiś błąd, ponieważ w projekcie uchwały była kwota 254.313zł, Skarbnik mówił o kwocie 274113zł.

 

Skarbnik wyjaśnił, iż na Komisjach uprzedzał, że wzrost jest o 20 tys. większy i dlatego dzisiaj dla porządku przypomniał, iż po uwzględnieniu tego wzrostu jest to kwota 274000.

 

Rada Miejska w Krajence w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VI/34/07 w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2007 rok, która stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.

 

Ad. 8f

Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała, iż stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącego wyrażenia woli przejęcia zadania z zakresu właściwości powiatu były następujące:

- Komisja Społeczna – jednogłośnie pozytywne

- Komisja Gospodarcza – jednogłośnie pozytywne,

- Komisja Rewizyjna – 4 głosy za, 1 głos wstrzymujący.

 

Radna Małgorzata Mila powiedziała, iż na Komisji zadała pytanie czy są już prowadzone rozmowy i zrozumiała, iż te rozmowy jeszcze nie są prowadzone. Obecnie zapytała, czy znane jest stanowisko Zarządu Powiatu i Rady Powiatu w stosunku do Zespołu Szkół Spożywczych, tj. czy Zarząd Powiatu i Rada Powiatu jest skłonna przekazać szkołę gminie.

 

Przewodniczący Rady powiedział, iż stanowisko znane jest od wczoraj. Na ręce jego i Burmistrza Starosta skierował informację, że nie przyjmuje warunków, które zostały określone przez gminę w kwestii przejęcia zadania. Starosta wspomina o statystyce, o tym, że ilość oddziałów nie ulegnie zmianie, natomiast nie ma informacji w sprawie tematu na który miały być prowadzone rozmowy. Tak naprawdę do dziś nie wiemy o co w tej całej sprawie chodziło. Projekt uchwały jest nadal podtrzymywany, ponieważ w tym temacie wykonano już sporo pracy w związku z pismem Starosty, m.in. spotkanie grupy oświatowej na terenie gminy. Na tym spotkaniu, w którym również uczestniczył zostało wypracowane stanowisko i wyrażona duża troska, jeżeli chodzi o byt tej szkoły. Takie zaproszenie do negocjacji zostało czymś spowodowane, ale tak naprawdę nie wiemy na czym te negocjacje miały polegać. Wie, że w tej kwestii odbyło się także posiedzenie Komisji Społecznej Rady, która wypracowała stanowisko oraz przygotowano uchwałę intencyjną. Jego zdaniem to wszystko jest wyrazem troski o byt tej szkoły na terenie miasta. Myśli, że w Krajence nie ma takiej osoby, która  by zmierzała do tego, aby tej szkole stała się jakakolwiek krzywda. Wola samorządu i tej Rady jest wyrazem troski o dobro i byt tej szkoły. Chcielibyśmy wiedzieć, uczestniczyć w jej rozwoju. Nie znamy w tej chwili problemów szkoły, być może poznamy. Sytuacja może ulec zmianie, chociażby we wrześniu. Uchwała ta stanowi intencję, dajemy wolną rękę Burmistrzowi do prowadzenia rozmów już bez pytania rady. Stanowisko rady będzie znane, znane jest stanowisko osób, które oświatą w tej gminie się zajmują i w każdej chwili, kiedy wystąpi potrzeba Burmistrz posiada delegację do podjęcia wszelkich rozmów na temat bytu tej szkoły, jej rozwoju i ewentualnego przejęcia. Troskę o budżet gminy wyraził radny Kania bojąc się o zachwianie budżetu samorządu gminy, bo jest to duże wyzwanie, natomiast za tą szkołą idą subwencje oświatowe dlatego myśli, że samorząd sobie poradzi z tym zadaniem. Szkoła istnieje wiele lat, stanowi chlubę gminy, dlatego powinniśmy zrobić wszystko żeby istniała bo ma ku temu wszelkie warunki. Zarząd powiatu wyraził stanowisko, że na tych warunkach nie – i jego zdaniem rozmowy nie będą w ogóle prowadzone.

 

Burmistrz poinformował, iż otrzymał identyczna odpowiedź Zarządu Powiatu, że w zasadzie odstępują od rozmów i na ten temat możemy porozmawiać w 2011 roku. Burmistrz powiedział, iż chce, aby ta uchwała została podjęta ponieważ decyzje Zarządu Powiatu zmieniają się jak w kalejdoskopie. Naszą intencją jest aby ta szkoła na terenie gminy Krajenka funkcjonowała i dzisiaj jesteśmy przekonani, że ma szanse trwać i dobrze reprezentować tę gminę oraz dobrze przygotowywać młodzież tylko wtedy kiedy organem prowadzącym będzie dla niej gmina. Ta szkoła i obiekty mogą dobrze funkcjonować tylko wtedy, kiedy ten kompleks nie zostanie podzielony na mniejsze nieruchomości które się będzie pozbywać. W momencie przejęcia można szukać różnych rozwiązań ponieważ uczniów jest określona ilość. Są powierzchnie, które nie są w pełni zagospodarowane w związku z tym należałoby się zastanowić, czy nie szukać rozwiązań, które pozwolą poszerzyć ofertę oświatową. Takie możliwości są tylko trzeba chcieć, szukać i zabiegać o pewne rzeczy. W perspektywie czasu można zabiegać o przejęcie szkoły przez kogoś innego kto mógłby być organem prowadzący np. Ministerstwo Rolnictwa. Sądzi, że na dzień dzisiejszy taka możliwość istnieje jednak należy pamiętać, że pewna szansa rodzi się w określonym czasie i jeżeli ją się przegapi, do tematu nie ma po co wracać. Burmistrz powiedział, iż chce to zrobić teraz i jak najszybciej aby uprzedzić pewne fakty, które mogą zdarzyć się w roku 2010 czy 2011, bo być może w tym czasie nie będzie już o czym rozmawiać. Nam powinno na tej szkole zależeć i powinniśmy zrobić wszystko, żeby funkcjonowała. Nie wszystkim, którzy nie mają związków z tę gminą, na tej szkole musi zależeć. Na kolejnej sesji Rady być może zaproponuje aby zapoznać się z oczyszczalnią oraz obiektami które zgodnie z uchwałą Rady Powiatu i uchwałą Rady Gminy będziemy przejmować. On był w tych obiektach wczoraj – jeszcze kilka lat temu te obiekty wyglądały jeszcze bardzo dobrze. Dzisiaj wymagają już nie tylko kapitalnego remontu, ale właściwie rozbiórki, odgrzybiania i osuszenia. Warto to zobaczyć, ponieważ przez pryzmat tych obiektów być może w przyszłości w perspektywie wyobrazić sobie jak mogą wyglądać kolejne obiekty. W związku z tym bez względu jaką decyzję podejmie Zarząd czy Rada Powiatu, Rada Miejska ma obowiązek wyrazić swoją wolę ratowania tejże szkoły, ponieważ w przyszłości kiedy się okaże, że takich możliwości już nie będzie, to każdy mieszkaniec tej gminy będzie mógł jej wytknąć i zapytać, co zrobiono w tej kwestii. My chcemy odciążyć powiat i przyjąć całość obiektów łącznie z przejęciem obowiązków organu prowadzącego, ponieważ mamy koncepcje i wiemy w jaki sposób szkołę należy ratować i wiemy w jaki sposób należy wykorzystywać pomieszczenia, które w tej chwili są puste.

 

Przewodniczący odczytał pismo Starosty Złotowskiego w sprawie propozycji przejęcia szkoły przez gminę.

 

Radny Anatol Najmowicz powiedział, iż ma przed sobą pismo pierwotne, które skierował do Burmistrza Starosta Złotowski. Teraz jest w kropce, ponieważ nie wie czy Rada Powiatu Złotowskiego nie wiedziała, że Starosta to pismo wysyła, czy to była partyzantka ze strony Pana Starosty, czy Zarząd chciał się naszym kosztem pobawić, zobaczyć jakie jest nasze stanowisko odnośnie Zespołu Szkół Spożywczych. Myśli, ze stanowisko które przedstawił Burmistrz i Przewodniczący jest jednoznaczne. Być może nasze przewidywania – bo był między innymi w zespole, który przygotowywał odpowiedź dla Pana Starosty – że mamy się spotykać i rozmawiać, rozmawiać, rozmawiać….. do 2011 roku. Wówczas będzie można w gazetach opisywać, że „rozmawiamy, tylko oni nie chcą”. W momencie kiedy nasze stanowisko jest jednoznaczne: zgadzamy się, chcemy przejąć ewentualnie całość jak była mowa w pierwotnym piśmie, to się okazuje, że „skoro chcą przejąć - to my nie chcemy”. Tak jak żuraw i czapla z bajki, spotykają się i rozmawiają… Radny wyraził pogląd, iż dobrze, że dzisiaj będzie uchwała intencyjna, ponieważ chcemy i jesteśmy na to przygotowani, niech tylko „Żuraw” określi czego właściwie chce.

 

Przewodniczący rady powiedział, iż sprawa jest poważna – wciąż do tego wraca – jest to wyraz troski mieszkańców, wyborców o byt tej szkoły. Jest to promocja dla małych miasteczek – posiadanie takiej szkoły i nie zrobienie niczego byłoby katastrofą. Bez żadnych „ścieżek i podjazdów” , indywidualnych podejść – jest to czysta sprawa – wola, troska, intencja – wg niego tak to należy odbierać.

 

Radny Henryk Kania powiedział, iż radny Najmowicz określił to ładnie „jako żuraw i czapla” – nie wiadomo kto czego chce. Kolega radny powiedział, iż wie o co w tym wszystkim chodzi – on jako radny nie wie. Dlatego podczas posiedzenia Komisji poruszał sprawę np. budżetu. Trzyma Burmistrza za słowo, że ma koncepcję – wizję. Może niektórzy radni ją znają. On ten temat poruszył, ponieważ nie wie. Mieszka na tym terenie ponad 40 lat, zna szkołę od początku, od zarania. Szkołę tę kończyły jego dzieci. Jest to na pewno pomnik dla gminy. Jest Krajenka taką małą stolicą jak Warszawa dla Polski. Jeżeli jednak w ostatnich latach likwidowaliśmy szkoły podstawowe z powodu braku środków na ich utrzymanie, jeżeli pieniędzy jest coraz mniej – stąd jego niepewność. Nie wie czy samorząd gminy będzie stać na utrzymanie tak dużej szkoły. Jego zdaniem w Starostwie też liczą. Nie wie na czym polega ta rozgrywka. Kolega radny Najmowicz w swoim wystąpieniu powiedział, iż o co chodzi, on nie wie i stąd jego obiekcje. Trzyma jednak Burmistrza za słowo, że zna kwestie z funkcjonowaniem tej szkoły, ma wizję i na pewno w jakimś stopniu przyczyni się do rozwoju naszej gminy. Oby tak się stało.

 

Radny Anatol Najmowicz powiedział, iż może się tylko domyślać o co chodzi.

 

Tomasz Król radny powiatu złotowskiego powiedział, iż chciałby odpowiedzieć radnemu Najmowiczowi. Treść tego pierwotnego pisma radnym powiatowym nie była znana. Czy jest to jakaś gierka – trudno mu powiedzieć, bo nie jest Starostą. Jednak jego zachowanie wskazuje, że tak. Na ostatniej radzie powiatu Pan Starosta stwierdził m.in., że nie będziemy dyskutować z władzami miasta i gminy Krajenka na ten temat. Szczerze mówiąc – nie rozumie.

 

Przewodniczący Rady projekt uchwały poddał pod głosowanie.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 13 radnych, 12 głosami za i przy 1 głosie wstrzymującym podjęła uchwałę Nr VI/35/07 w sprawie wyrażenia woli przejęcia zadania z zakresu właściwości powiatu – która stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu.

 

Ad. 8g

Wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącego obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego oraz informacja o skutku niedopełnienia tego obowiązku. Stanowiska wszystkich komisji były jednogłośnie pozytywne.

 

Rada Miejska w Krajence w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VI/36/07 w sprawie obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego oraz informacja o skutku niedopełnienia tego obowiązku – która stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.

 

 

Ad. 9

Przewodniczący Rady przedstawił propozycję stanowiska Rady w sprawie sposobu projektowania drogi Paruszka – Podróżna.

Stanowisko to przyjęto jednogłośnie – stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu.

 

Grażyna Urbanek – z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka udzieliła odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych zgłoszone podczas ostatniej sesji rady. Podczas sesji Rady Miejskiej w Krajence odbytej w dniu 23 lutego 2007 roku radni zgłosili następujące wnioski i zapytania:

 

1)      Radny Henryk Kania powiedział, iż z informacji uzyskanych podczas posiedzenia Komisji wynika, iż remont drogi Paruszka-Podróżna planowany jest dopiero na rok 2009. Ponieważ sądził, iż remont ten będzie realizowany wcześniej dotychczas nie zgłaszał problemu. W związku z tym wnioskował o wystąpienie w pilnym trybie do Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie o naprawienie mostku przez asfalt na rowie melioracyjnym w Dolniku (pomiędzy skrzyżowaniem a stacją PKP w Dolniku). Zarwane jest tam pobocze. Jego zdaniem zachodzi konieczność zabezpieczenia skarpy. Drogą tą jeździ dużo pojazdów i ww. odcinek stanowi zagrożenie dla jej użytkowników, szczególnie przy mijaniu się większych samochodów. Wniosek radnego został przekazany Powiatowemu Zarządowi Dróg w Złotowie.

2)      Radny Karol Makarewicz podziękował za pomysł i wykonanie przejścia do szkoły podstawowej, jednak znajdujące się tam schody dla osób starszych, niepełnosprawnych ruchowo oraz dla matek z wózkami dziecięcymi, są barierą trudną do pokonania, a dla niektórych wręcz niemożliwą do pokonania. W związku z tym ma prośbę, o ile jest to technicznie i finansowo możliwe do wykonania, o zamontowanie tam barierki i podjazdu dla wózków. Radnego poinformowano, iż wniosek jest zasadny, dlatego w miarę możliwości finansowych zostanie zrealizowany w bieżącym roku. 

3)      Radny Jakub Niedźwiecki zapytał jakie są podejmowane kroki w celu zabezpieczenia, ewentualnie likwidacji wysypiska śmieci jakie znajduje się na terenie wsi Barankowo. Ponieważ mieszka w pobliżu zaobserwował, iż niektórzy nie wiedzą lub nie chcą wiedzieć, że to wysypisko już nie funkcjonuje. Odnosi się to do mieszkańców Krajenki. Jest w tym zakresie łamane prawo, dlatego wnioskuje o podjęcie kroków aby je zabezpieczyć lub zlikwidować zupełnie.  Radnego poinformowano, iż teren wysypiska w Barankowie został skontrolowany przez pracowników Urzędu. Kontrola wykazała, iż wcześniej zabezpieczone wysypisko obecnie nie posiada z dwóch stron ogrodzenia. Do tej pory Urząd nie otrzymywał jednak żadnych informacji i zgłoszeń dotyczących nielegalnego składowania odpadów na terenie ww. wysypiska. Obecnie w Urzędzie prowadzone są działania zmierzające do sprzedaży nieruchomości, na której położone było składowisko. Stosowny projekt zarządzenia przedłożony zostanie na posiedzeniu kierownictwa Urzędu.

4)      Radna Elżbieta Smodis powiedziała, iż popiera wniosek radnego Makarewicza odnośnie przejścia do szkoły. Przejściem tym chodzą przede wszystkim dzieci. Mostek przez który przechodzą jest niebezpieczny. Na samym moście jest siatka, a z przodu mostku rura. Była świadkiem jak dzieci się tam przepychają i jej zdaniem może dojść do takiej sytuacji, że któreś wpadnie do rzeki. Pytała, czy jest możliwość przedłużenia tej siatki w ten sposób aby dzieci nie miały bezpośredniego kontaktu z rzeką. Po przeprowadzeniu wizji w terenie stwierdzono, że siatka jest kompletna. Wniosek o założenie dodatkowej siatki, czyli zamknięcie przejścia jest niemożliwy, ponieważ pas wodny musi być ogólnie dostępny. 

Do udzielonych odpowiedzi nie wniesiono uwag.

 

Ad. 10

Radny Paweł Wróbel z okazji niedawno odbytych wyborów do Izb Rolniczych złożył gratulacje delegatom wybranym z terenu gminy i Miasta Krajenka. Są to Panowie Grzegorz Andruszkiewicz oraz Jan Bator. Przypomniał także, iż Izby obchodzą 10 rocznicę swego powstania. W związku z tym wygłosił referat na temat powstania i historii Izb na terenie Wielkopolski.

 

Posiedzenie opuściła radna Elżbieta Smodis zmniejszając liczbę radnych uczestniczących w sesji do 12.

 

Radny Paweł Wróbel powtórzył to, o czym wspominał na Komisji, a mianowicie już w 2005 roku planowano budowę drogi asfaltowej wraz z chodnikami na tzw. osiedlu Bydgoska, w tej chwili jesteśmy już prawie w połowie 2007 roku. Wówczas zbierał podpisy aby tę drogę przerobić z żużlowej na asfaltową. Będzie się co jakiś czas dopominał, domagał, pytał co się dzieje. Jak zauważył w planach na 2007 rok zadanie to zniknęło, dlatego prosi Burmistrza o odpowiedź pisemną. Mówi o tym z tej trybuny, aby wybrzmiało to publicznie, ponieważ pytają go o to sąsiedzi.

 

Radny Paweł Wróbel odniósł się także do sprawy żużlu, którym co jakiś czas łatane są dziury. On prosił aby w mieście nie wozić żużlu, niech będą to wyboje, bo one gwarantują wolniejszą jazdę samochodów i tak bardzo się wówczas nie kurzy. Był zaskoczony, kiedy w piątek na sesji mówił żeby żużlu nie wozić, a we wtorek prawie pod jego bramą została wysypana przyczepa.

 

Radny Anatol Najmowicz wnioskował o oczyszczenie studzienek kanalizacji burzowej, w szczególności przy moście na Głomii w Krajence i w ulicy Złotowskiej, gdzie także jedna ze studzienek jest zarwana. Studzienki te jego zdaniem są zanieczyszczone piaskiem.

 

Radna Małgorzata Mila powiedziała, iż jest radną niecałe pół roku, czyli jest osobą, która się jeszcze uczy. Do tej pory wyjaśnień pracowników urzędu słuchała dokładnie, wierzyła, że są zgodne z prawem  i że są zgodne z istniejącą sytuacją. Po przedostatniej sesji, po przedostatniej Komisji zaczyna mieć wątpliwości. Ma dlatego pytanie do pana Skarbnika. Na Komisji Przewodniczący komisji pytał, co stanowi podstawę obliczenia stawki za inkaso dla poszczególnych inkasentów i jak te stawki mają się do obecnie obowiązujących. Otrzymali odpowiedź, że wpływ na wysokość stawek mają obszary, sposób pobierania, pracochłonność pobierania tego podatku oraz, że wysokości podatków są takie jak w latach poprzednich. Przyjęła to do wiadomości. Niedawno zauważyła, że w internecie można przeczytać protokóły i uchwały z poprzedniej kadencji i dotarła do tabelki w której są stawki procentowe prowizji. Stawki te są prawie takie same, bo z wyjątkiem dwóch wsi są bez zmiany., o 03% wzrosła stawka dla Śmiardowa Krajeńskiego z 3,7% do 4.0%, dla Skórki zmalało z 8% do 4%. Pytała, czy pan Skarbnik pomylił się, czy nie wiedział, bo ona czuje się wprowadzona w błąd. 

 

 

Radny Henryk Kania zaapelował do pracowników wydziału budownictwa Urzędu, zajmujących się wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy, o równe traktowanie wszystkich podmiotów. Ma dowody, że różnie się ocenia obywateli, jednym się utrudnia, a innym wydaje decyzje lekką ręką. Nie jest to zapewne wina Burmistrza, ma pracowników, którzy przygotowują materiały. Prosi aby zwrócić na to uwagę.

 

Radny Henryk Kania prosił także o udzielenie informacji na temat zaawansowania prac nad przygotowywaniem kanalizacji terenu Gminy Krajenka. Stanowisko władz unijnych w sprawie wniosku przygotowywanego w ramach Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich miało być znane jesienią ubiegłego roku. Mieszkańcy pytają, co dzieje się w tym zakresie.

 

Radny Henryk Kania przypomniał, iż na I i II sesji obecnej kadencji Rady wnioskował w imieniu mieszkańców Paruszki o ograniczenie prędkości pojazdów przejeżdżających przez wieś do 20 km/godz. od przystanku PKS w kierunku do Plecemina. Uzyskał odpowiedź, że możliwe jest ustawienie znaku ograniczającego prędkość do 30 km/godz. Burmistrz zadeklarował, że zajmie się sprawą. Znak ten nie został jednak postawiony, a mieszkańcy podtrzymują wniosek o jego umieszczenie.

 

Radny Henryk Kania poinformował ponadto, iż na przełomie lutego i marca Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Dolniku była kontrolowana przez Inspektorat Ochrony Środowiska. Przedmiotem zainteresowania kontrolerów była m.in. kwestia żużlu powstającego w RSP. Przekazano mu, iż ustawodawca zabrania kategorycznie wywożenia żużlu na drogi. W związku z tym radny pytał, czy wyrównywanie dróg gminnych żużlem jest zgodne z prawem.

 

Radny Henryk Kania poinformował także, iż w ubiegłym tygodniu zwrócił się do niego Młodzieżowy Klub Sportowy „Sokół” w Paruszce, który przedłożył mu decyzję Starosty Złotowskiego w sprawie rejestracji klubu i wpisaniu go do ewidencji stowarzyszeń. Zwrócił się do niego komitet założycielski na czele z Prezesem tego klubu. Jest to młoda osoba, która również kandydowała na radnego, gdzie młodzież mu zaufała. Trzeba przyznać, że chłopak ma werwę i jest zaangażowany ale w ostatnim czasie nie może poradzić sobie z działalnością tego klubu.  Zwracał się do Burmistrza w imieniu komitetu założycielskiego o udostępnienie boiska sportowego w Dolniku. Radny powiedział, iż chciałby przypomnieć iż boisko było tworzone w 1970 roku pod hasłem „boisko w każdej wsi”. Za wykonanie tego boiska otrzymali wówczas nagrodę krajową, ponieważ boisko było zrobione ładnie i spełniało wszystkie wymogi. Boisko było wykonane na gruntach RSP w Dolniku. Jakieś 4 lata wstecz były regulowane kwestie własności gruntów pomiędzy gminą a RSP w Dolniku, gdzie część CPN, bazy stała na gruntach gminnych. Dokonano zamiany tych gruntów. Boisko spełniało role dopóki działał Klub LZS „Głomia”. W ostatnim czasie działalności tej zaprzestano. Powstał nowy klub, zarejestrował się. Burmistrz udzielił Klubowi odpowiedzi, że zgodnie ze obecnym stanem prawnym nie jest możliwe przekazanie działki 52/3 w Dolniku do przysposobienia na płytę boiska na którym klub mógłby organizować turnieje i zawody. Z oświadczenia tego Pana wynikało, że nadleśnictwo Zlotów, którego jest pracownikiem pomogłoby. Klub zwracał się także o udostępnienie działki przy szkole podstawowej w Paruszce, na co Burmistrz wyraził zgodę. Na boisku w Dolniku nadal stoją bramki i uważa, że powinno ono nadal pełnić swoją funkcję, skoro jest taka wola młodzieży. Nakład byłby prawie żaden. Propozycja Burmistrza była taka aby wystąpili do Klubu w Krajence lub w Głubczynie o rozmowy w zakresie udostępnienia boisk na organizację imprez sportowych.

 

Radny Waldemar Siwek zwrócił uwagę na stan drogi wojewódzkiej na odcinku Krajenka-Podróżna. Drogę tę  naprawiano w grudniu, kiedy były mrozy. Obecnie jest to pobojowisko. Droga nadaje się ponownie do naprawy.

 

Radny Franciszek Rutkowski wnioskował o wykonanie przejścia przy mostku na ulicy Szkolnej w Krajence. Przez ww. mostek przechodzi młodzież uczęszczająca do gimnazjum.

 

Burmistrz, w związku z apelem radnego Henryka Kani dotyczącym nierównego traktowania, poprosił radnego o podanie konkretów, ponieważ przy tak ogólnym stwierdzeniu nie będzie mógł udzielić odpowiedzieć. Poinformował, iż decyzje o warunkach zabudowy przygotowuje urbanista.

 

Radny Henryk Kania powiedział, iż sprawę wyjaśni z Burmistrzem osobiście.

 

Ad. 11

Radny Henryk Kania powiedział, iż korzystając z obecności radnego powiatu, chciałby zwrócić się do niego z apelem o poczynienie starań w kwestii poprawienia dojazdu do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Złotowie. Dojazd jest tam w opłakanym stanie, parking znajduje się na polu parafialnym. Najwyższa pora aby władze powiatu zorganizowały parking i porządny dojazd. Do pomieszczeń Agencji dobudowano nową część z tego wynika, że będzie to funkcjonował jeszcze lata, trzeba rolnikom ułatwić korzystanie z obiektu. Prosił także o informację co w tej kwestii zostało zrobione.

 

Maria Polańska była radna powiatu złotowskiego powiedziała, iż jako wieloletni nauczyciel oraz jako mieszkaniec Krajenki, pragnie serdecznie podziękować za podjęcie uchwały intencyjnej. Jest wdzięczna za podjęcie odpowiedzialnej decyzji w trosce o losy tej placówki. Dzisiejsza wola tak czy inaczej zaowocuje rozwojem szkoły.

 

Bogumiła Maciejewska Wiceprzewodnicząca Rady przedłożyła informację na temat odbytego pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Złotowie. Spotkanie miało miejsce 13 marca br. Dokonano podczas niego wyboru zarządu rady. Przewodniczącym został Ryszard Duszana – burmistrz Okonka, zastępcą Wicestarosta Złotowski. Sekretarzem Rady została ona. Podczas posiedzenia analizowano możliwość zakupu tomografu oraz karetki dla zespołu wyjazdowego specjalistycznego. Padła propozycja, aby na tomograf oraz karetkę złożyły się samorządy. Koszt zakupu karetki bez osprzętu wyniesie ok. 200tys. zł.

 

Wiceprzewodnicząca poinformowała także, iż uczestniczyła w konferencji organizowanej przez Regionalny Ośrodek Funduszu Europejskiego w Pile na temat wspierania małych i średnich przedsiębiorstw. Ośrodek mieści się przy ul. Grunwaldzkiej 2 w Pile. Zainteresowani mogą tam uzyskać pomoc.

 

Ad. 12. 

Wobec zrealizowania zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 16:05 zamknął VI sesję Rady Miejskiej w Krajence.

Protokółowała:                                                                       Przewodniczył:

 

Renata Urbanek                                                                        Piotr Gniot

Inspektor ds. obsługi rady                                                 Przewodniczący Rady