Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Ogłaszenie o drugich rokowaniach na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Krajence przy ul. Ks. Bol. Domańskiego

BURMISTRZ

GMINY I MIASTA KRAJENKA

ul. Szkolna 17 77-430 Krajenka

ogłasza drugie rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Krajence przy ul. Ks. Bol. Domańskiego

 

Przedmiotem rokowań jest nieruchomość niezabudowana, położona w Krajence przy ul. Ks. Bol. Domańskiego, oznaczona numerem geodezyjnym 77/15 o powierzchni 1007 m2 zapisana w księdze wieczystej KW nr PO1Z/00020073/9.

Opis nieruchomości:

·         położona w sąsiedztwie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi i usługowymi,

·         teren równy, kształt regularny,

·         działka posiada możliwość pełnego uzbrojenia.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:

Nieruchomość położona jest na terenie, na którym obecnie nie obowiązuje żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka znak GOS.6730.18.10.2012 o warunkach zabudowy z dnia 24 kwietnia 2012 roku ustalono warunki zabudowy dla zabudowy usługowej.

Cena wywoławcza do rokowań – 50.000,00 zł netto

Zaliczka na poczet rokowań – 5.000,00 zł

 

Rokowania odbędą się w dniu 8 listopada 2017 roku o godz. 900 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Krajence ul. Szkolna 17 pokój nr 19 I piętro.

 

Księga wieczysta KW nr PO1Z/00020073/9 nie wykazuje żadnych obciążeń ani ograniczeń. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak.

Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 02 grudnia 2016 roku, drugi przetarg odbył się w dniu 03 marca 2017 roku. Pierwsze rokowania odbyły się w dniu 8 czerwca 2017 roku.

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej do rokowań, na konto Gminy i Miasta Krajenka nr 06 8941 1029 0072 2508 2000 0110 SBL Złotów o/Krajenka najpóźniej do dnia 2 listopada 2017 roku. Dniem wniesienia zaliczki jest dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy.

Wniesienie zaliczki przez uczestnika rokowań jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami rokowań i jego akceptacją bez zastrzeżeń, jak również potwierdzeniem, że jest mu znany stan prawny i faktyczny nieruchomości.

Zaliczka nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który rokowania wygra od zawarcia umowy notarialnej. Wniesioną zaliczkę przez uczestnika, który rokowania wygra zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Zaliczkę zwraca się niezwłocznie po zamknięciu rokowań wg uzgodnienia z uczestnikiem rokowań, który rokowań nie wygra, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia rokowań.

Zgłoszenie w rokowaniach należy składać lub przesłać w zamkniętych kopertach do dnia 2 listopada 2017 roku z oznaczeniem „Rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Krajence przy ul. Ks. Bol. Domańskiego oznaczonej nr 77/15 – nie otwierać” na adres Urzędu Gminy i Miasta w Krajence ul. Szkolna 17 77-430 Krajenka. Zgłoszenie winno zawierać: imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot, datę sporządzenia zgłoszenia, oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, proponowaną cenę i sposób jej zapłaty, proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki lub dowody stanowiące podstawę zwolnienia z tego obowiązku.

Do ceny nieruchomości netto ustalonej w drodze rokowań zostanie doliczony podatek VAT określony na dzień sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.). Na dzień ogłoszenia rokowań stawka podatku VAT wynosi 23%.

Cena nieruchomości (pomniejszona o wpłaconą zaliczkę) podlega zapłacie jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości. Dniem zapłaty jest dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Gminy i Miasta Krajenka nr 27 8941 1029 0072 2508 2000 0120 SBL Złotów o/Krajenka.

Zawarcie umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości nastąpi w terminie wyznaczonym przez organizatora rokowań. Najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań, osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Rokowania można przeprowadzić, chociażby wpłynęło jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.

Przy przeprowadzeniu rokowań komisja, w obecności uczestników podaje liczbę otrzymanych zgłoszeń oraz sprawdza dowody wpłaty zaliczki, otwiera koperty zawierające zgłoszenia, przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez uczestników rokowań, ogłasza, które zgłoszenia zostały zakwalifikowane do udziału w części ustnej.

Komisja przeprowadza ustną część rokowań z zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy oraz dodatkowych propozycji uczestników rokowań, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części. Po przeprowadzeniu ustnej części rokowań komisja ustala nabywcę lub stwierdza, że nie wybiera nabywcy.

Dodatkowe propozycje uczestników rokowań złożone w trakcie ustnej części nie mogą być mniej korzystne od zawartych w pisemnym zgłoszeniu. W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji komisja może zorganizować dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami.

Przed otwarciem rokowań uczestnik rokowań zobowiązany jest do przedłożenia komisji przeprowadzającej rokowania dowodu wniesienia zaliczki.

W przypadku przystąpienia do rokowań osoby prawnej, poza ustalonymi wymogami, jest ona także zobowiązana przedstawić komisji aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego (oryginał, max. do 3 miesięcy przed terminem rokowań) oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących – do dnia 2 listopada  2017 roku w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Krajence (pokój nr 19 piętro I) w godzinach pracy Urzędu.

W przypadku  przystąpienie do rokowań cudzoziemca i wygrania przez niego rokowań, w dniu zawarcia umowy notarialnej wymagane jest posiadanie zgody Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości w Polsce.

Wydanie nieruchomości we władanie na rzecz Kupującego nastąpi w dniu zawarcia umowy notarialnej.

Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

W terminie 7 dni licząc od dnia ogłoszenia wyniku rokowań, uczestnik może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem rokowań do Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka. W przypadku wniesienia skargi wstrzymuje się dalsze czynności związane ze zbyciem nieruchomości.

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej gruntów tj. w oparciu o wypisy z rejestru gruntów oraz wyrysy z map ewidencyjnych, a kupujący nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzajów użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach właściwego Starostwa.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami i działalności Gospodarczej Urzędu Gminy i Miasta w Krajence ul. Szkolna 17, pokój nr 19 piętro I lub telefonicznie pod numerem 67 263 92 04 wew. 28.

 

Metadane

Źródło informacji:Danuta Wrzeszcz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Tomasz Ciechanowski
Data wprowadzenia:(brak danych)
Opublikował:Tomasz Ciechanowski
Data publikacji:2017-09-27 13:35:22
Ostatnia zmiana:2017-09-27 13:35:37
Ilość wyświetleń:240
Urząd Gminy i Miasta w Krajence ul. Wł. Jagiełły 9, 77-430 Krajenka
NIP 767 14 40 474 REGON 000527760
Konto bankowe - Bank Sółdzielczy w Złotowie Oddział w Krajence 27 8941 1029 0072 2508 2000 0120

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij