UCHWAŁA NR 18/2001

RADY MIEJSKIEJ W KRAJENCE

Z DNIA 27 CZERWCA 2001 ROKU

 

W SPRAWIE PRZYJĘCIA STRATEGII ROZWOJU
GMINY I MIASTA KRAJENKA.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 1996 roku Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Krajence uchwala co następuje:

 

 

 

§ 1

 

Przyjmuje się Strategię Rozwoju Gminy i Miasta Krajenka do 2015 roku, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Zobowiązuje się Zarząd miejski w Krajence do przedstawienia Radzie Miejskiej propozycji modyfikowania założeń strategii, w miarę zmieniającej się sytuacji gospodarczej i społecznej w kraju, regionie i gminie.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi miejskiemu w Krajence.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Krajence oraz tablicach ogłoszeniowych w sołectwach na terenie gminy.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Wiktor Penkała

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA WIZJI ROZWOJU I MISJI GMINY I MIASTA KRAJENKA

(OKREŚLONA W PERPEKTYWIE DO ROKU 2015)

 

 

 

Wizja

 

„Krajenka – gościnna gmina, w której warto zatrzymać się i odpocząć,
gmina rozwijającej się produkcji i usług”.

 

Gmina Krajenka dążyć będzie do tego, aby stać się miejscem, w którym:

będzie panował lad i porządek, a ludzie będą mieli poczucie bezpieczeństwa osobistego, mieszkańcy będą społecznością mądrą, zamożniejszą, dbającą o poszanowanie prawa, przykładającą wagę do ochrony środowiska naturalnego, dbałości o dobra kultury, rozwoju oświaty i edukacji młodzieży, otaczającą opieką ludzi starszych i potrzebujących, społecznością ceniącą własne przekonania i hierarchię wartości, lecz równocześnie otwartą i tolerancyjną w stosunku do odmiennych przekonań innych ludzi i środowisk, społecznością współpracującą z władzami lokalnymi i organizacjami społecznymi w realizacji wspólnych celów.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
                          w Krajence

                                                                                              Wiktor Penkała

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misja

 

„Misją Gminy i Miasta Krajenka, czyli dążeniem krajeńskiej wspólnoty samorządowej jest stworzenie środowiska przyjaznego dla swoich mieszkańców oraz podniesienie poziomu ich życia przez zapewnienie stałego zrównoważonego rozwoju opartego na solidnej bazie usługowo – gospodarczej i rolniczej”.

 

Gmina Krajenka – atrakcyjne miejsce w Wielkopolsce, gdzie społeczność lokalna będąc dumna ze swej przeszłości, identyfikuje się ze swym środowiskiem i dąży do budowy społeczeństwa obywatelskiego, które współpracując z władzami administracyjnymi i samorządowymi przykłada wielką wagę do rozwoju oświaty, edukacji, kultury, opieki medycznej i osiągnięcia wysokiego poziomu infrastruktury technicznej oraz aktywnej ochrony środowiska naturalnego, podejmowania działań zmierzających do: tworzenia nowych miejsc pracy, doskonalenia organizacji gospodarstw rolnych oraz wykreowania gminy jak miejsca rekreacji i wypoczynku.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
                          w Krajence

                                                                                              Wiktor Penkała

 

 

 

 

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Krajenka

 

Cel. 1 Rozwój przedsiębiorczości i stworzenie przyjaznych warunków życia oraz wzrostu zasobności gminy.

 

Lp.

Zadania

Odpowiedzialni

Termin

Wymaganie
środki

Źródło środków

 


1.

 

 

 

 

Inwentaryzacja wolnych terenów do zagospodarowania pod inwestycje.

Pracownicy Urzędu
Gminy i Miasta


na bieżąco


-----------------

 

budżet gminy


2.

 

Opracowanie katalogu ofert inwestycyjnych

Pracownicy Urzędu Gminy i Miasta oraz inne agendy pomocnicze

 

12.2002r.

 

10 tys. zł

 

budżet gminy
i sponsorzy

 

3.

 

Opracowanie systemu ulg i preferencji podatkowych oraz ułatwień administracyjnych

Rada Miejska

Zarząd Miejski

Pracownicy Urzędu Gminy i Miasta

 

 

na bieżąco,

wg potrzeb

 

-----------------

 

-------------------------

 

 

4.

Zorganizowanie Klubu Pracy zmieniającego mentalność bezrobotnych

 

PUP Złotów

 

2003r.

 

wg potrzeb

 

Fundusz Pracy

 

 


5.

Prowadzenie szkoleń, przekwalifikowanie bezrobotnych, aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy

 

PUP Złotów


praca ciągła


wg potrzeb


Ośrodek promocji
i informacji PUP


6.

1.      Stworzenie inkubatora przedsiębiorczości na przejmowanych gruntach od AWRSP (w rejonie ul. Bydgoskiej i ul. Dworcowej w Krajence).

2.      Stworzenie ośrodka przedsiębiorczości w Krajeńskim Ośrodku Kultury.

 

 

 

 

PUP Złotów

Zarząd Miejski

Dyrekcja KOK

 

 

 

 

2003-2004r.

 

 

 

 

wg potrzeb

 

 

 

 

budżet gminy

Fundusz Pracy
PFRON

 

 

 

 

7.

Przygotowanie kadry administracji rolnej do obsługiwania rolnictwa w ramach Wspólnoty Europejskiej:

- znajomość prawa rolnego,

- prowadzenie rachunkowości rolnej,

 

 

 

Izba Rolnicza,

WODR,

Urząd
Gminy i Miasta

 

 

 

działania ciągle

 

 

 

2 tys. zł rocznie

 

 

 

budżet gminy

środki pomocnicze

 

8.

Opracowanie kompleksowego programu inwestycyjnego wykorzystującego możliwości współpracy między sektorami oraz poszerzającego możliwości inwestowania mieszkańców oraz firm

 

 

Rada Miejska,

Zarząd Miejski,

Urząd

Gminy i Miasta

 

od 2004 roku

 

na bieżąco

 

budżet gminy,

sponsorzy.

 

9.

Stworzenie zintegrowanego systemu informacyjnego oraz obsługi inwestorów w Urzędzie Gminy
 i Miasta
 i w gminnych jednostkach organizacyjnych.

 

 

Urząd

Gminy i Miasta,

jednostki organizacyjne gminy.

 

ciągłe działanie

 

wg potrzeb

 

budżet gminy,

budżety gminnych jednostek organizacyjnych.

10.

Opracowanie programu energetycznego dla gminy.

 

 

Zarząd Miejski

 

2001-2002

 

18 tys. zł

 

budżet gminy

11.

Modernizacja
 i uzupełnienie sieci ciepłowniczej, zmiany nośników energii z paliw stałych na proekologiczne.

 

Zarząd Miejski,

wytwórcy ciepła i osoby prywatne

 

od 2001 roku ciągłe działanie.

 

wg potrzeb

 

budżet gminy,

budżety osób zainteresowanych modernizacją.

12.

Występowanie
o środki pomocowe na realizację celów strategicznych
i inwestycji

 

Zarząd Miejski

 

od 2001 roku

 

wg potrzeb

 

budżet gminy, środki pomocowe

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
                          w Krajence

                                                                                              Wiktor Penkała

 

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Krajenka

 

Cel. 2 Wypracowanie pozytywnego wizerunku gminy, jako gminy nowoczesnej, sprawnie zarządzanej, bezpieczniej i przyjaznej.

 

 

Lp.

Zadania

Odpowiedzialni

Termin

Wymagane środki

Źródło środków

 

1.

 

Podniesienie poziomu estetycznego i funkcjonalnego miejsc publicznych (ciągi komunikacyjne, place, zieleńce, itp.):

- podniesienie poziomu czystości,

- poprawa stanu utrzymania zieleni,

 - rozwinięcie systemu informacyjnego
i uporządkowanie działań reklamowych.

 

 

 

Rada Miejska

Zarząd Miejski

Urząd

Gminy i Miasta

KZUP

Placówki oświatowe na terenie gminy.

 

 

do 2015 roku

 

 

ok. 50-60
tys. zł rocznie

 

 

budżet gminy

budżet KZUP

 

 

2.

Poprawa skuteczności nadzoru budowanego i prorządowego na terenie gminy poprzez monitoring służb państwowych
i gminnych.

 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,

Starosta Złotowski,

Straż Miejska

 

 

ciągłe działania

 

 

wg potrzeb

 

 

budżet państwa

budżet gminy

 

 

3.

Monitorowanie stanu bezpieczeństwa poprzez piesze patrole policji
i straży miejskiej

 

Policja

Straż Miejska

 

od 2001 roku

 

wg możliwości

 

budżet państwa,

budżet gminy,

budżet powiatu

 

4.

Ciągła edukacja młodzieży szkolnej celem promowania prawidłowych zachowań w razie zagrożenia
i zetknięcia się
z przestępczością
i patologiami społecznymi.

Dyrekcje szkół,

Urząd

Gminy i Miasta,

Komenda Powiatowa Policji,

Komisariat Policji w Krajence,

organizacje pozarządowe.

 

 

 

od 2001 roku

ciągle działanie

 

 

45 tys. rocznie

 

 

budżet gminy

 

5.

Upowszechnienie działań proekologicznych:

- seminaria w szkołach,

- edukacja mieszkańców gminy,

- udział w ponadlokalnych wystawach i targach ekologicznych.

 

 

Zarząd Miejski,

Nadleśnictwa,

WIOŚ,

Kuratorium Oświaty,

Wielkopolski Urząd Wojewódzki,

Izba Rolnicza,

placówki oświatowe na terenie gminy.

 

 

ciągle działanie

 

 

wg potrzeb

 

narodowe
i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska, powiatowy
i gminny
fundusz ochrony środowiska.

 

6.

Modernizacja
i unowocześnianie Urzędu
Gminy i Miasta
w Krajence.

 

 

 

Rada Miejska,

Zarząd miejski,

Burmistrz

Gminy i Miasta

 

 

ciągłe działanie

 

20 tys. zł rocznie

 

budżet gminy

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
                          w Krajence

                                                                                              Wiktor Penkała

 

 

 

 

 

 

 

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Krajenka

 

Cel 3. Ukształtowanie zdrowego i mądrego, obywatelskiego społeczeństwa

- poprawa warunków życia ludności, stanu zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, warunków oświatowych;

 

Lp.

Zadania

Odpowiedzialni

Termin

Wymagane środki

Źródło dochodów

 

 1.

Opracowanie programu gospodarki odpadami na terenie gminy

 

Zarząd Miejski

 

2001

 

10 tys. zł

 

budżet gminy

 

2.

Stworzenie systemu segregacji odpadów komunalnych                       i wprowadzenie

go w życie

Rada Powiatu

 

Zarząd Miejski

 

Urząd Gminy

 i Miasta

 

2004

-2005

 

około 20 tys. zł

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska

 

budżet gminy

 

3.

Opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego

dla terenów rekreacyjnych

 

 

Zarząd Miejski

 

 

wg. potrzeb

 

 

wg.potrzeb

 

 

budżet gminy

 

4.

Propagowanie wśród rolników korzyści

z działalności agroturystycznej jako dodatkowego źródła dochodu

 

Urząd Gminy

          i Miasta

 

Izba Rolnicza

 

WODR

 

 

 

ciągle

 

 

 

wg.potrzeb

 

Izba Rolnicza

 

budżet gminy

 

inne organizacje

 

5.

Modernizacja stadionu

i infrastruktury przy ul. Parkowej

w Krajence

Urząd Gminy

i Miasta

 

 Urząd Marszałkowski

 

Kluby Sportowe

 

wg.

możliwo

-ści

 

w miarę możliwości

budżet gminy

 

sponsorzy

 

budżet Urzędu Marszałkowskiego

 

6.

 

Budowa boiska sportowego

w Skórce

 

Zarząd Miejski

 

Urząd Marszałkowski

 

2003

- 2004

 

wg.potrzeb

 

budżet gminy

 

budżet Urzędu Marszałkowskiego

 

7.

Opracowanie modelu komunikacji

i polityki parkingowej miasta Krajenki

Zarząd Miejski

 

Wojewódzki

Zarząd Dróg

 

Powiatowy Zarząd Dróg

 

 

od 2006r.

 

 

wg.potrzeb

 

 

budżet gminy

 

8.

 

Wytyczanie tras rowerowych

 na terenie gminy

Zarząd Miejski

 

Urząd Gminy

i Miasta

 

Zarządy Dróg

 

Nadleśnictwa

 

systema

-tycznie

 

w miarę możliwości

 

budżet gminy

 

budżet nadleśnictw

 

9.

Objęcie jak największej ilości podmiotów gospodarczych

i indywidualnych umowami na wywóz odpadów

 

KZUP

 

Zarząd Miejski

 

Straż Miejska

 

 

ciągle

 

 

_____

 

 

budżet KZUP

 

budżet gminy

 

10.

 

Opracowanie programu gospodarki ściekami i osadami

na terenie miasta Krajenki i gminy

 

 

Rada Miejska

 

Zarząd Miejski

 

KZUP

2001

-2002

teren miasta

2006

-2007

teren gminy

 

 

 

wg.potrzeb

 

 

 

budżet gminy

 

budżet KZUP

 

11.

Stworzenie koncepcji mających

na celu wypracowanie stanowisk

w sprawach:

- zaopatrzenia

w wodę wsi na terenie gminy

- zagospodarowania byłej oczyszczalni ścieków we wsi

Dolnik – Paruszka, dążyć

do rozwiązania sprawy

po rozstrzygnięciu administracyjno

-prawnym

 

 

 

Rada Miejska

 

Zarząd Miejski

 

 

 

sukcesy

-wnie

 

 

 

wg.potrzeb

 

 

 

budżet gminy

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
                          w Krajence

                                                                                              Wiktor Penkała

 

 

 

 

 

Za motor rozwoju Gminy i Miasta Krajenka

uznaje się:

 

Inwestycje stwarzające możliwości znacznej poprawy standardów życia mieszkańców i koniunktury gospodarczej, w tym:

 

 

 

Lp.

 

Zadania

 

Odpowiedzialni

Termin rozpoczęcia inwestycji

Wymagane środki

Źródło dochodów

 

1.

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej

i nawierzchni drogowej przy ulicy ul. Zielnej

i Krótkiej

w Krajence

 

Skarb Państwa

 

Rada Miejska

 

Zarząd Miejski

 

 

2001

 

 

300 tys.zł

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej

 

dotacje

 

budżet gminy

 

2.

 

Sukcesywna wymiana

i modernizacja sieci wodociągowej na terenie miasta Krajenka

(w kierunku ul. Bydgoskiej

 i ul. Domańskiego)

Rada Miejska

 

Zarząd Miejski

 

Komunalny Zakład Użyteczności Publicznej

 

 

2004

 

 

50 tys.zł

- rocznie

 

 

budżet gminy

 

budżet KZUP

 

3.

Budowa cmentarza komunalnego

w rejonie ul. Złotowskiej z zachowaniem zabytkowego fragmentu cmentarza poewangelickiego

 i drzewostanu

 

Zarząd Miejski

 

Komunalny Zakład Użyteczności Publicznej

 

2002-2004

 

200 tys. zł

 

budżet gminy

 

budżet KZUP

 

4.

Wykonanie sieci wodociągowej na terenie osiedla Stodolna III

Rada Miejska

 

Zarząd Miejski

 

KZUP

 

2003

 

50 tys.zł

 

budżet gminy

 

5.

Rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Skórka

Skarb Państwa

 

Rada Miejska

 

Zarząd Miejski

2001- opracowanie koncepcji

2002- rozpoczęcie prac

 

100 tys.zł

 

dotacje

 

budżet gminy

 

6.

Opracowanie dokumentacji

i wykonanie nawierzchni drogowej

 i chodnika

 ul. Toruńska

 

Rada Miejska

 

Zarząd Miejski

2001- dokument

- acja

2002- wykonanie nawierzchni drogi

i chodnika do skrzyżowania z ul.Winiary

2003- wykonanie dalszego odcinka do torów kolejowych

 

250 tys. zł

 

budżet gminy

 

7.

Wykonanie nawierzchni drogowej ul. Słowackiego

 

Rada Miejska

 

Zarząd Miejski

 

2002

 

55 tys.zł

 

budżet gminy

 

8.

Opracowanie dokumentacji

 i wykonanie nawierzchni drogowych

i chodników na całym osiedlu Bydgoska

 

Rada Miejska

 

Zarząd Miejski

 

2004- dokument

-acja

2005- wykonanie nawierzchni

 

250 tys. zł

 

budżet gminy

9.

Opracowanie dokumentacji

 i wykonanie nawierzchni drogowych

 i chodników na ul. Winiary

 i Kościuszki

 

Rada Miejska

 

Zarząd Miejski

 

2004- dokument

-acja

2005- wykonanie nawierzchni

 

250 tys. zł

 

budżet gminy

 

10.

 

Wykonanie sieci wodociągowej na terenie wsi Skórka

 

Rada Miejska

 

Zarząd Miejski

2003-2007

I etap od   

ul.Słonecznej II etap dwa nowe osiedla (północne

i południowe)

 

I etap

- 40 tys.zł

II etap

- 120 tys.zł

 

budżet gminy

 

11.

Udział w budowie ponadgminnego składowiska odpadów w Stanicy gm. Złotów

 

Zarząd Miejski

 

2001

 

wg.potrzeb

 

budżet gminy

 

 

12.

Opracowanie dokumentacji

i wykonanie nawierzchni drogowych

i chodników przy ul. Sikorskiego

i Matejki

 

Rada Miejska

 

Zarząd Miejski

 

2005- dokument

-acja

2006- wykonanie

 

270 tys. zł

 

budżet gminy

 

13.

Wykonanie nawierzchni drogowej

i chodnika ul.

St. Polańskiego

 

Rada Miejska

 

Zarząd Miejski

 

2006

 

90 tys.zł

 

budżet gminy

 

14.

Wykonanie kolektora sanitarnego

i kolektora deszczowego na osiedlu Stodolna III

Skarb Państwa

 

Rada Miejska

Zarząd Miejski

 

2007

 

140 tys.zł

 

dotacje

 

 budżet gminy

 

15.

Wykonanie kolektora sanitarnego we wsi Skórka – dalszy etap

Skarb Państwa

 

Rada Miejska

Zarząd Miejski

 

od 2007

 

150 tys. zł  

- rocznie

dotacje

 

budżet gminy

 

środki unijne

 

16.

Wykonanie kolektora deszczowego na osiedlu Toruńska II (po prawej stronie) do ul. Winiary

 

Rada Miejska

 

Zarząd Miejski

 

2006

 

50 tys. zł

 

budżet gminy

 

17.

Wykonanie dokumentacji

 i nawierzchni drogowych na osiedlu Toruńska II i Floriańskiej

 

Rada Miejska

 

Zarząd Miejski

 

2007

 

250 tys. zł

 

budżet gminy

 

 

18.

Wykonanie kolektora deszczowego we wsi Skórka

 

Rada Miejska

 

Zarząd Miejski

 

2008

 

60 tys.zł

 

budżet gminy

 

19.

Opracowanie dokumentacji

i wykonanie nawierzchni drogowej na osiedlu Stodolna III

 

Rada Miejska

 

Zarząd Miejski

 

2009

 

400 tys.zł

 

budżet gminy

 

20.

Rekultywacja składowiska odpadów

w Krajence

 

Zarząd Miejski

 

2004-2006

 

60 tys.zł

 

budżet gminy

 

21.

Wykonanie kolektora sanitarnego przy ul. Domańskiego

(za blokami nr 10

 i 12)

Skarb Państwa

 

Rada Miejska

 

Zarząd Miejski

 

2010

 

380 tys.zł

dotacje

 

budżet gminy

 

środki unijne

 

22.

Wykonanie dokumentacji

 i wykonanie nawierzchni drogowych we wsi Skórka

(na osiedlach mieszkaniowych)

 

Rada Miejska

 

Zarząd Miejski

 

2010-2015

 

110 tys.zł

 

budżet gminy

 

23.

Systematyczna wymiana

 i układanie nowych chodników na terenie gminy

 

Rada Miejska

 

Zarząd Miejski

 

2003-2015

 

30 tys.zł

 

budżet gminy

 

24.

Systematyczna poprawa

 i modernizacja dróg gruntowych na terenie gminy

 

Rada Miejska

 

Zarząd Miejski

 

2002-2015

 

40 tys.zł

- rocznie

 

budżet gminy

 

25.

Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla wsi Podróżna, Dolnik – Paruszka, Śmiardowo Krajeńskie, Głubczyn, osiedle domków letniskowych

w Głubczynie

 

Skarb Państwa

 

Rada Miejska

 

2010

 

wg.potrzeb

 

dotacje

 

środki unijne

 

budżet gminy

 

26.

Kontynuacja gazyfikacji gminy m.in. wsie Skórka, Dolnik, Paruszka, Żeleźnica

 

Rada Miejska

 

Zarząd Miejski

 

2003-2015

 

wg.potrzeb

 

budżet gminy

 

27.

Opracowanie programu założenia energetycznego

dla gminy

 

Rada Miejska

 

Zarząd Miejski

 

2002-2003

 

10 tys.zł

 

budżet gminy

 

28.

Przygotowanie koncepcji zagospodarowania doliny rzeki Głomii

na terenie gminy

 

Rada Miejska

 

Zarząd Miejski

 

2005-2006

 

18 tys.zł

 

budżet gminy

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
                          w Krajence

                                                                                              Wiktor Penkała