Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Maksymiliana Grochowskiego w Głubczynie

OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Maksymiliana Grochowskiego w Głubczynie

 

I.                   Wymagania konkursowe

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597 z późn. zm.)

1.      Do konkursu może przystąpić osoba, która jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym i spełnia łącznie następujące wymagania.

1)      posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy: magister, magister inżynier lub równorzędny , oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym  przedszkolu bądź posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;

2)      ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3)      posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4)      uzyskała przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora:

- co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

- pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

- w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie 

  ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej;

5)      spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6)      ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

7)      nie była prawomocnie ukaraną karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust, 1 ustawy z  dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

8)      nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9)      nie toczy się przeciwko niej postępowania o przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego;

10)  nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

 (Dz. U. z 2018 r.poz.1458, z późn. zm.);

11)  w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 931).

2.      Jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, zatrudnionym na stanowisku wymagających kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, bądź nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, urlopowanym lub zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 225), spełniającym określone wyżej wymogi, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

 

II.                Składanie ofert

1.      Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1)      uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki;

2)      życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o:

- staż pracy pedagogicznej – w przypadki nauczyciela, albo:

-stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego;

3)      oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

- imię (imiona) i nazwisko,

- datę i miejsce urodzenia,

- obywatelstwo,

- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

4)      poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;

5)      poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa  ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6)      poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającą znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931 z późn. zm., oraz przepisy wprowadzające prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) – w przypadku cudzoziemca;

7)      poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8)      świadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

9)      oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10)  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia  funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U z 2018 r. poz. 1458, z późn. zm.);

11)  oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 8) w- w przypadku kandydata na dyrektora publicznego przedszkola urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.

12)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;

13)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14)  oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.) lub art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.  z 2018 r. poz. 1668 z) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

15)  oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

2.      Na żądanie organu prowadzącego kandydaci obowiązani są przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w pkt 1 ust. 4 – 7, 12 i 13.

 

III.             Miejsce i termin składania ofert.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły podstawowej im. Ks. Maksymiliana Grochowskiego w Głubczynie” w terminie do 20 maja 2019 r. do godz. 1500 w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Krajence pok. nr 2  lub na adres : Urząd Gminy i Miasta Krajenka, ul. Szkolna 17, 77 – 430 Krajenka

 

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka.

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Metadane

Źródło informacji:Włodzimierz Hildebrandt
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Tomasz Ciechanowski
Data wprowadzenia:(brak danych)
Opublikował:Tomasz Ciechanowski
Data publikacji:2019-04-16 09:28:41
Ostatnia zmiana:2019-04-16 09:28:50
Ilość wyświetleń:211

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij