Protokół Nr XXX/09

sesji Rady Miejskiej w Krajence

odbytej dnia  26 czerwca 2009 roku

w sali widowiskowej Krajeńskiego Ośrodka Kultury

 

 

Ad. 1

Sesję o godz. 12:00 otworzył Piotr Gniot Przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence.

Przewodniczący stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych decyzji. Lista obecności radnych oraz lista gości stanowią załączniki nr 1 i 2  do nin. protokołu.

 

W sesji uczestniczyli ponadto:

§   Janusz Szczerbiak –Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka,

§   Grażyna Urbanek – z-ca Burmistrza,

§   Tomasz Ciechanowski – Sekretarz Gminy,

§   Mirosław Machejek – Skarbnik Gminy,

§   Zygmunt Jasiewicz – kierownik referatu Gospodarki Komunalnej i Gospodarowania Nieruchomościami,

§   Marek Pietrzak – kierownik Referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej.

 

Ad. 2

Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.     Ustalenie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokółu poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

4.     Informacja o działalności  Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie międzysesyjnym.

5.     Informacja radnego Powiatu Złotowskiego o pracach Rady Powiatu.

6.     Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych zgłoszone podczas poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

7.     Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie z działalności za 2008 rok z uwzględnieniem Gminy Krajenka na tle Powiatu.

8.     Informacja z działalności przedstawiciela Gminy i Miasta Krajenka w Powiatowej Radzie Zatrudnienia w Złotowie.

9.     Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

1)    odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

2)    udzielenia dotacji z budżetu Gminy i Miasta Krajenka na prace konserwatorskie,

3)    zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie i Miastu Krajenka lub jej jednostkom organizacyjnym,

4)    zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujących na terenie miasta Krajenka,

5)    wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,

6)    zmiany uchwały zatwierdzającej Plan Odnowy Miejscowości Głubczyn na lata 2007-2015,

7)    rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Komunalnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Krajence,

8)    zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok.

10.  Zapytania i wnioski radnych.

11.  Wolne głosy, informacje.

12.  Zakończenie.

 

Do porządku obrad nie wniesiono uwag.

 

Ad. 3

Protokoły sesji Rady odbytych w dniach 24 kwietnia, 5 i 18 czerwca 2009 roku zostały przyjęte bez uwag.

 

Ad. 4

Grażyna Urbanek z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka złożyła informację o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie między sesjami.

 

Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie między sesjami

            W okresie od 24 kwietnia do 26 czerwca 2009 roku kierownictwo Urzędu odbyło 8 posiedzeń, podczas których zajmowano się następującymi sprawami:

1.     Wydano zarządzenia:

1)    Nr 200/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy i miasta na rok 2009. Układ wykonawczy został zmieniony zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2009 rok z 24 kwietnia br.

 

2)    201/09 z dnia 8 maja 2009 roku w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krajence do przeprowadzania wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego od dłużnika alimentacyjnego.

 

3)    Nr 202/09 z dnia 8 maja 2009 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 206.000 euro na realizację zadania p.n.: „Wykonanie projektu budowlanego oraz uzyskanie wymaganych prawem decyzji dla realizacji inwestycji : Ochrona Wód Zlewni rzeki Noteć – Aglomeracja Krajenka – budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy i Miasta Krajenka realizowanego w ramach WRPO na lata 2007-2013 Priorytet III Środowiska przyrodnicze; Działanie 3.4 Gospodarka wodno-ściekowa; Schemat I – w zakresie odcinków przesyłowych, sieci i przyłączy”.

W skład komisji weszli:

a) Tomasz Iżyk – Przewodniczący

b) Grażyna Urbanek – z-ca przewodniczącego

c) Zygmunt Jasiewicz – członek

d) Aleksandra Sawicka – członek

e) Barbara Kloska – Sekretarz

W dniu 4 maja 2009 roku Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka ogłosił przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Wykonanie projektu budowlanego oraz uzyskanie wymaganych prawem decyzji dla realizacji inwestycji:  OCHRONA WÓD ZLEWNI RZEKI NOTEĆ – AGLOMERACJA KRAJENKA -  budowa kanalizacji sanitarnej  dla gminy i miasta Krajenka realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 Priorytet III Środowisko przyrodnicze; Działanie 3.4. Gospodarka wodno – ściekowa; Schemat I – w zakresie odcinków przesyłowych, sieci i przyłączy.”

W postępowaniu złożono 6 ofert:

1) Konsorcjum:

a. Apia XXI I.A.K., Warszawa,

b. Apia XXI S. A., Santander,

c. REDAN Biuro Projektowo – Inżynierskie, Szczecin,

d. Pracownie Badawczo – Projektowe „EKOSYSTEM” Sp. z o.o, Zielona Góra,

 

2) Konsorcjum:

a. Autorska Pracownia Inżynierii Sanitarnej APIS, Piła,

b. EKOPROJEKT Wojciech Kowal, Jastków,

 

3) Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowe POZPROJEKT, Poznań

 

4) STUDIO D. K. Dorota i Krzysztof Kokoszka s. c., Poznań,

 

5)  Konsorcjum:

a. Projektowanie mgr inż. Marek Galiński, Poznań,

b. P.U.H. EKOINSTAL PROJEKT Piotr Berlik, Wągrowiec ,

 

6) Konsorcjum:

a. Przedsiębiorstwo Projektowo – Usługowe PROJ EKO Sp. z o. o., Piła,

b. PROCOROL Paweł Urbański Sp. j., Kobylnica,

c. BIOMASTER Projektowanie i Konsulting Andrzej Masternak, Zielona Góra ,

 

Obecnie przeprowadzane jest badanie ofert.

 

4)    Nr 203/09 z dnia 8 maja 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro na realizację zadania p.n.: „Budowa zespołu boisk sportowych z zapleczem „Orlik 2012” w miejscowości Krajenka”.  W skład Komisji  weszli:

a)   Zygmunt Jasiewicz – Przewodniczący

b) Andrzej Szałek - członek

c) Aleksandra Sawicka – członek

d) Barbara Kloska – Sekretarz

 

W dniu 14 maja 2009 roku Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka ogłosił przetarg nieograniczony na: Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu

,, Moje Boisko-Orlik

 

Wpłynęło 7 ofert:

1) Panorama II Sp. z o.o, Gdynia, za cenę 1 191 909, 84 zł brutto

 

2) Firma KASZUB Dariusz Kaszuba, Kiełpin, za cenę 1 099 000,00 zł brutto

 

3) Prestige Sp. z o. o., Szczecin, za cenę 1 038 178,52 zł brutto

 

4) Konsorcjum:

a. Margot Inwestycje Sp. z o. o., Gorzów Wielkopolski,

b. Margot Wyposażenie Realizacja Inwestycji sp. z o. o., Gorzów Wlkp., za cenę 1 076 533,98 zł brutto,

 

5) Konsorcjum Jedynka – Maxistar – Ergo:

a. Maxi-Star Sp. z o. o., Oborniki,

b. PUHP Maxi-Star Konstruktor ZPChr Tomasz Kaczmarek, Oborniki,

c. ERGO Agnieszka Świerczyk, Poznań,

d. Jedynka Budownictwo Sp. z o.o., Poznań, ze cenę 1 265 362,43 zł brutto

 

6) Konsorcjum:

a. Gardenia Sport Sp. z o. o., Warszawa,

b. Usługowy Zakład Budowlany Skład Materiałów Budowlanych Jerzy Żak, Złotów, za cenę 1 560 380,00 zł brutto

 

7) Konsorcjum:

a. Przedsiębiorstwo Budowlane „PBR” S.A., Wyrzysk,

b. Media Stadion Sp. z.o.o , Szczecin, za cenę 986 654, 38 zł brutto

 

W dniu 22 czerwca 2009 roku postępowanie zostało rozstrzygnięte. Wybrana została oferta konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlane „PBR” S.A., Wyrzysk, oraz Media Stadion Sp. z.o.o , Szczecin, za cenę 986 654, 38 zł brutto.

 

5)    Nr 204/09 z dnia 8 maja 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro na realizację zadania p.n.: „Wykonanie podbudowy na drogach gminnych w obrębie Barankowa (dz. nr 51) i Śmiardowa Kraj. (dz. nr 447 i 521)”.

W skład Komisji  weszli:

a)   Zygmunt Jasiewicz – Przewodniczący

b) Andrzej Szałek - członek

c) Aleksandra Sawicka – członek

d) Barbara Kloska – Sekretarz

 

W dniu 18 maja 2009 roku Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka ogłosił przetarg nieograniczony na: „Wykonanie podbudowy na drogach gminnych w obrębie Barankowa (dz. nr 51) i Śmiardowa Krajeńskiego (dz. nr 447 i 521)”

W postępowaniu zostały złożone 4 oferty:

1) Bud-Hanex Zakład Usługowo – Handlowy, Kórnik, za cenę 259. 978,76 zł brutto,

2) Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „SPEC” Remigiusz Nowacki, Kórnik, za cenę 232. 777, 03 zł brutto,

3) „TERRA” Usługi Leśne Zbigniew Marcinkowski, Okonek, za cenę 195. 660,55 zł brutto,

4) Zakład Usługowo – Handlowy Zbigniew Szydłowski, Jastrowie, za cenę 208.576,39 zł brutto.

 

W dniu 22 czerwca postępowanie zostało rozstrzygnięte. Wybrana została najkorzystniejsza oferta firmy „TERRA” Usługi Leśne Zbigniew Marcinkowski, za cenę 195. 660,55 zł brutto.

 

6)    Nr 205/09 z dnia 8 maja 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro na realizację zadania p.n.: „Przebudowa ulicy Młyńskiej w Skórce”.

W skład Komisji  weszli:

a)   Zygmunt Jasiewicz – Przewodniczący

b) Andrzej Szałek - członek

c) Aleksandra Sawicka – członek

d) Barbara Kloska – Sekretarz

 

W dniu 18 maja 2009 roku Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka ogłosił przetarg nieograniczony na: „Przebudowę ulicy Młyńskiej w Skórce”

Wpłynęła jedna oferta firmy „Pol Dróg Piła” Sp. z o.o.,Piła, za cenę 219.948,04 zł brutto.

 

W dniu 9 czerwca 2009 postępowanie zostało rozstrzygnięte. Zostanie podpisana umowa z firmą „Pol Dróg Piła” Sp. z o.o., Piła

 

7)    Nr 206/09 z dnia 13 maja 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Krajenka.  W skład Komisji weszli: Zygmunt Jasiewicz – Przewodniczący – oraz członkowie Aleksandra Sawicka, Barbara Kloska, Danuta Wrzeszcz, Marek Pietrzak.  Zadaniem Komisji będzie przeprowadzenie przetargu na sprzedaż następujących nieruchomości:

a)    położonej w Skórce – działka nr 100/33 o pow. 567m2,

b)    położonej w Skórce – działka nr 100/34 o pow. 616m2,

c)     położonej w Krajence, ul. Targowa – działka nr 234 o pow. 378m2.

 

8)    Nr 207/09 z dnia 13 maja 2009 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca 2009 roku. Komisję powołuje Burmistrz spośród kandydatów zgłoszonych przez komitety wyborcze, w skład każdej komisji  wchodzi także osoba spośród pracowników samorządowych.

 

9)    Nr 208/09 z dnia 26 maja 2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Krajenka przeznaczonych do oddania w dzierżawę.  Ogłoszenie takiego wykazu jest obowiązkowe. Wykaz zawierał 90 pozycji. Były to przede wszystkim grunty rolne oraz pod uprawę warzyw. Wykaz znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

 

10)  Nr 209/09 z dnia 3 czerwca 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro na realizację zadania p.n.: „Remont istniejącej rozdzielczej sieci wodociągowej w ulicach Słowackiego, Łódzkiej, Końcowej i Bydgoskiej w Krajence”.

W skład Komisji  weszli:

a)   Zygmunt Jasiewicz – Przewodniczący

b) Andrzej Szałek - członek

c) Aleksandra Sawicka – członek

d) Barbara Kloska – Sekretarz

 

W dniu 2 czerwca 2009 roku Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka ogłosił przetarg nieograniczony na „Remont istniejącej rozdzielczej sieci wodociągowej w ulicach Słowackiego, Łódzkiej, Końcowej i Bydgoskiej w Krajence”

 

Termin składania ofert upłynął  w dniu 25 czerwca 2009 roku. Wpłynęły 2 oferty:

- Zakład Instalacji Sanitarnych C. O. i Gazu Marian Madej, ul. Krzywa 10, 64-920 Piła

- „JAN-TECH” Z. P U. s. c. Jadwiga, Maciej Lipińscy, ul. Malczewskiego 2/19, 64-920 Piła.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez „JAN-TECH” Z. P U. s. c. Jadwiga, Maciej Lipińscy za cenę 142. 915, 39 zł brutto.

 

11)  Nr 210/09 z dnia 3 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za energię elektryczną, gaz, wodę, ścieki i odpady stałe w związku z wynajmem pomieszczenia sali wiejskiej w Podróżnej na imprezy okolicznościowe. Zarządzenie miało na celu regulowanie kwestii związanych z wynajmem sali wiejskiej w Podróżnej oraz określiło zasady jakimi należy kierować się przy najmie. Opłaty te naliczane są wg wskazań liczników i cen za poszczególne media.

 

12)  Nr 211/09 z dnia 5 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy i miasta na 2009 rok. Układ wykonawczy budżetu został ustalony zgodnie z uchwałą Rady z dnia 5 czerwca w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2009 rok.

 

13)  Nr 212/09 z dnia 15 czerwca 2009 roku zmieniające zarządzenie Nr 142/08 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 4 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu pracy komisji przetargowej. Zmiana dotyczyła kwestii organizacyjnych – dopuściła możliwość kierowania pracami komisji przetargowej w przypadku nieobecności przewodniczącego przez z-cę przewodniczącego.

 

14)  Nr 213/09 z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu „Piękna Wieś dziełem jej mieszkańców”.  Powołano komisję konkursową w składzie: Leokadia Baranowska, Renata Urbanek, Karolina Łoboda, Renata Mir.  Lustracja zgłoszonych do konkursu posesji i gospodarstw rolnych odbędzie się w lipcu.

 

15)  Nr 214/09 z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców. Wykaz zawiera jedna pozycję. Jest to lokal mieszkalny o pow. 55m2, znajdujący się w budynku nr 44/2 w Śmiardowie Kraj. wraz z udziałem w działce i w częściach wspólnych nieruchomości. Powierzchnia przynależna wynosi 49,20m2. Wartość lokalu została oszacowana na kwotę 45.600,00zł, udział w działce 2.500zł.

 

16)  Nr 215/09 z dnia 15 czerwca 2009 roku z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie uchylenia zarządzeń o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Krajenka. Uchylonych zostało 7 zarządzeń. Na sprzedaż nieruchomości objętych ww. zarządzeniami odbyły się przetargi nieograniczone, zakończone wynikiem negatywnym.  Sprzedaż nieruchomości nie doszła do skutku wobec czego postanowiono zrezygnować z ich zbycia i przeznaczyć  do wydzierżawienia.

 

17)  Nr 216/09 z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej szkoły podstawowej im. Ks. Maksymiliana Grochowskiego w Głubczynie. Stanowisko to powierzono Panu Bogusławowi Wójtowiczowi na okres kolejnych 5 lat tj. od 1 września 2009 roku do 31 sierpnia 2014 roku.

 

18)  Nr 217/09 z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy i miasta na rok 2009. Układ wykonawczy został zmieniony zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 18 czerwca w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2009 rok.

 

2.     W dniu 2 kwietnia 2009 roku Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka ogłosił przetarg nieograniczony na: „Dowóz uczniów do Publicznych Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Krajence przy ul. Szkolnej 17 oraz wychowanków w wieku 6 lat do Publicznych Przedszkoli i Szkolnych Punktów Filialnych na terenie Gminy Krajenka w roku szkolnym 2009/2010”.

Wpłynęły dwie oferty:

- Usługi Transportowe Jacek Lewandowski, Złotów – za cenę 3,41 zł za km brutto,

- „KRAJAN” Usługi Transportowo-Turystyczne i Nauki Jazdy Józef Dąbrowski, Krajenka za cenę 2,96 zł za km brutto.

W dniu 28 kwietnia 2009 roku wybrana została najkorzystniejsza oferta firmy „KRAJAN” Usługi Transportowo-Turystyczne i Nauki Jazdy Józef Dąbrowski za cenę 2,96 zł za km brutto.

W dniu 11 maja 2009 roku podpisano umowę z wykonawcą.

 

3. Zapoznano się także z informacją o dokonanych wycenach nieruchomości. Wyceny nieruchomości sporządzone zostały w związku z wnioskami o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla działek położonych w Krajence.

 

Zapoznano się również z wyceną nieruchomości lokalowej położonej w Śmiardowie Kraj. 44/2. Wartość lokalu 48.100,00zł, wartość udziału w działce 2.500zł. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy.

 

4. Przygotowano projekty uchwał będące przedmiotem obrad Rady podczas sesji odbytych w dniach 5, 18 oraz sesji dzisiejszej.  Dotyczyły one następujących spraw:

a)        zmiany budżetu gminy i miasta na 2009 rok – 3 projekty

b)        udzielenia dotacji z budżetu Gminy i Miasta Krajenka na prace konserwatorskie – 2 projekty,

c)        zabezpieczenia środków finansowych na realizację operacji p.n. „Budowa stacji uzdatniania wody i budowa sieci wodociągowej w Krajence”,

d)       zmiany uchwały wyrażającej zgodę na zbycie udziałów,

e)        zmiany uchwały zabezpieczającej środki finansowe na realizację operacji p.n. „Budowa stacji uzdatniania wody i budowa sieci wodociągowej w Krajence”,

f)        odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

g)        zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie i Miastu Krajenka lub jej jednostkom organizacyjnym,

h)       zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujących na terenie miasta Krajenka,

i)         wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,

j)         zmiany uchwały zatwierdzającej Plan Odnowy Miejscowości Głubczyn na lata 2007-2015,

k)       rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Komunalnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Krajence.

 

Zapoznano się również z informacją Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie z działalności za 2008 rok z uwzględnieniem Gminy Krajenka na tle Powiatu oraz informacją z działalności przedstawiciela Gminy i Miasta Krajenka w Powiatowej Radzie Zatrudnienia w Złotowie.

 

5. Wniesiono także zażalenie do Wojewody Wielkopolskiego w związku z niezałatwieniem w terminie przez Starostę Złotowskiego wniosku Gminy i Miasta Krajenka o zmianę granic obrębów ewidencyjnych nr 63 Podróżna i 81 Czajcze Leśnik.  Wojewoda uznał zażalenie za zasadne i wyznaczył 14 dniowy termin na załatwienie sprawy.  Zarządził również wyjaśnienie przyczyn niezałatwienia sprawy  w terminie.  Po interwencji Wojewody wniosek został załatwiony poprzez wydanie zawiadomienia o zmianach.

 

Szczegółowych wyjaśnień odnośnie ww. sprawy udzielił Tomasz Ciechanowski Sekretarz Gminy.

Sekretarz przypomniał, iż działania w zakresie zmiany granic obrębów ewidencyjnych nr 63 Podróżna i 81 Czajcze Leśnik podjęto w związku z wnioskami z zebrań wiejskich oraz radego Bogdana Długosza. Chodziło o leśniczówkę położoną ok. 0,5 km od Leśnika, a która ewidencyjnie znajduje się we wsi Podróżna i jest oddalona od niej ok. 5 km. W celu przyspieszenia procedur, przed złożeniem wniosku do Starostwa Powiatowego, wystąpiono o zaopiniowanie propozycji zmiany do Urzędu Statystycznego, Wojewody i innych instytucji. W konsekwencji uzyskano zgodę Urzędu Statystycznego oraz pozytywna opinię Wojewody, z zastrzeżeniem, że należy zmienić przynależność ewidencyjną osób tam zamieszkałych. Po uzyskaniu ww. opinii kolejnym krokiem było uzyskanie stanowiska Rady Miejskiej w Krajence. Rada swoją wolę zmiany obrębów ewidencyjnych wyraziła w dniu 9 marca 2009 roku. Tego samego dnia Burmistrz wystąpił do Starosty Złotowskiego ze stosownym wnioskiem. Do wniosku dołączono wszystkie wymagane przez prawo elementy.  Pomimo tego sprawa nie została załatwiona w terminie 30 dni oraz nie zawiadomiono gminy o powodach zwłoki  i nie podano terminu załatwienia sprawy.   Po upływie dwóch miesięcy zgodnie z art. 37 kpa złożone zostało zażalenie do Wojewody i poproszono o wyznaczenie Staroście Złotowskiemu terminu na załatwienie tej sprawy oraz podanie przyczyny opóźnienia. Zażalenie zostało złożone 12 maja. W dniu 2 czerwca otrzymano odpowiedź od Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.  Wydane postanowienie uznawało zażalenie za zasadne, określało nowy termin na załatwienie sprawy oraz zarządzało wyjaśnienie przyczyn niezałatwienia sprawy w terminie. Po wydaniu ww. postanowienia, w dniu 18 czerwca br. sprawa została załatwiona poprzez zawiadomienie o wykazie zmian gruntowych datowanym na 10 czerwca.

 

Do złożonych informacji nie wniesiono uwag.

 

Ad. 5

Punkt bezprzedmiotowy z powodu nieobecności radnych powiatu złotowskiego.

 

Ad. 6

Janusz Szczerbiak Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka przed udzieleniem odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych odniósł się do przypisanej mu wypowiedzi w pewnej lokalnej gazecie. Artykuł dotyczył sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 5 czerwca br. i budowy stacji uzdatniania wody w Krajence oraz budową sieci wodociągowej. Jeden z uczestników tej sesji przyniósł mu tę gazetę, gdzie pisało, że wypowiadał się w kwestii budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Władysława Jagiełły i stwierdził, że jeżeli powiat nie dołoży do budowy kanalizacji sanitarnej to gmina sama i tak tę kanalizację zbuduje. Jest to nieprawdą, takiej wypowiedzi nie było.

 

Podczas sesji Rady Miejskiej w Krajence odbytej w dniu 24 kwietnia 2009 roku radni złożyli 11 zapytań i wniosków oraz uzyskali na nie następujące odpowiedzi:

Radna Bogumiła Maciejewska powiedziała, iż chciałaby poruszyć temat nie nowy, ale w dalszym ciągu otwarty, ponieważ nic się w tej kwestii nie dzieje. Nie jest to wina władz samorządowych, ani nikogo z Krajenki. Chodzi o budynek na rogu ulicy Rynek, gdzie kiedyś firma Rysy miała swoją siedzibę. Budynek ten nadal straszy, a jest to centrum Krajenki. Zauważyła ostatnio, że obiekt został wystawiony na sprzedaż. Prosi aby dotrzeć w jakiś sposób do właściciela, może poprzez nadzór budowlany, aby zmobilizować go do poprawy stanu estetyki tego budynku, ponieważ mieszkańcy komentują to w ten sposób, że jest to „wizytówka Krajenki”. 

Gmina posiada informację, kto jest właścicielem budynku. Powiadomiono o tym fakcie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w celu przymuszenia właściciela do podjęcia działań, efektów jednak nie było. W dniu 12 kwietnia wysłano pismo do właścicieli nieruchomości z zapytaniem czy planują remont budynku, jeśli tak to kiedy oraz czy mają zamiar wykonać jakiekolwiek prace mające wpływ na poprawę estetyki i wyglądu obiektu.

Radny Jakub Niedźwiecki wnioskował o zalanie betonem dziury, która znajduje się na placu manewrowym przystanku PKS w Krajence. Wniosek ten poparł radny Franciszek Rutkowski.

Naprawa została wykonana w maju br.

Radna Małgorzata Mila powiedziała, iż dowiedzieliśmy się dzisiaj, że wniosek dotyczący KOK-u nie przeszedł, w związku z tym ma pytanie co dalej z tym budynkiem.

W związku z zakończonym w ramach WRPO konkursem i otrzymaną od Marszałka Województwa Wielkopolskiego informacją, że nie ma możliwości sfinansowania budowy Krajeńskiego Ośrodka Kultury ze środków unijnych w ramach Działania 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego – Schemat I, Gmina Krajenka w dalszym ciągu będzie zabiegała o pozyskanie na to zadanie środków z innych programów unijnych lub krajowych, ponieważ sama nie jest w stanie tego zadania zrealizować.

Radna Małgorzata Mila ponowiła również swoje wcześniejsze wnioski o wymalowanie pasów na wysokości sklepu w Skórce.

Wniosek przekazano do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Złotowie.

Radna Małgorzata Mila poruszyła także sprawę przystanku PKS na ulicy Pilskiej w Skórce, autobusy zatrzymują się na jezdni , jest tam podwójna linia ciągła. Stwarza to wiele zagrożeń.

Wniosek przekazano do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Złotowie

Radna Małgorzata Mila powiedziała także, że w kiosku w Krajence jest jakaś lista specjalna dzieci  do klasy I szkoły podstawowej. Prosiła o wyjaśnienie tej sprawy.

Zwrócono się z zapytaniem do właścicielki kiosku z zapytaniem czy taka lista była wyłożona i czego dotyczyła. Uzyskano odpowiedź, że taka lista nie była wyłożona. W sklepie miała wyłożoną listę, która dotyczyła zakończenia roku szkolnego i dzieci z grupy Biedronek Publicznego Przedszkola w Krajence, ponieważ zbierała pieniądze na kwiaty dla wychowawczyń i lody dla dzieci.

Radna Małgorzata Mila zadała także pytanie dotyczące urlopu Burmistrza. Jak Burmistrz wcześniej informował ma zaległy urlop 2008 i chyba jeszcze 2007. Pytanie dotyczyło terminu wykorzystania urlopu i czy do końca 2009 r. Burmistrz wykorzysta urlop bieżący i zaległy.

Burmistrz udzielił odpowiedzi, iż za rok 2007 nie ma zaległego urlopu, za rok 2008 jest to kilkanaście dni, chciałby do końca roku wykorzystać.

Radny Piotr Gniot, w imieniu sołtysa Tarnówczyna poinformował, iż przy drodze powiatowej Krajenka-Węgierce wycinane były brzozy. Zostały pełne rowy gałęzi i odpadów.  Wnioskował o ich uprzątnięcie.

Wniosek został przekazany Powiatowemu Zarządowi Dróg w Złotowie.

Radny Franciszek Rutkowski pytał o termin łatania dziur w drogach gminnych i powiatowych na terenie miasta Krajenka oraz gminy.

Niwelacja i naprawa dróg gminnych odbywała się do 15 czerwca br. Naprawa gminnych dróg asfaltowych na terenie Krajenki oraz Skórki wykonana została w maju. Naprawa dróg powiatowych zgodnie z pismem PZD -542/K/02/09 Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie miała się zakończyć do 31 maja br. Tak się nie stało dziur jest nadal wiele, a trawy na poboczach przysłaniają znaki drogowe. W tej sprawie również zostało wysłane pismo.

Radny Henryk Kania stwierdził, iż Burmistrz wcześniej powiedział, że  w swoich działaniach nie wykracza poza zakres działania samorządu gminnego. W sprawozdaniu za 2008 rok wykazano, że przeznaczono 14000zł na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej ronda w Krajence. Czy w kosztach opracowania tej dokumentacji uczestniczył zarząd dróg wojewódzkich i powiatowych. Jest to droga wojewódzka i powiatowa, uczestniczyć powinna także gmina, ponieważ plan obejmował także drogi gminne.

W sprawozdaniu opisowym za 2008 rok nie ma zapisu, że „przeznaczono 14000zł na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej ronda w Krajence”. W           sprawozdaniu są natomiast zapisy: „opracowanie koncepcji przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej z ul. Władysława Jagiełły i Mickiewicza w Krajence: 14000zł”. Za koncepcję zapłaciła gmina, ponieważ wydatek nie dotyczył dokumentacji technicznej tylko koncepcji zagospodarowania terenów należących w większości do gminy. Podobna koncepcja została wykonana dla skrzyżowania w Dolniku aby zabezpieczyć interesy mieszkańców w przypadku jego remontu. Koncepcja dla Dolnika została wykonana nieodpłatnie.    

Radny Henryk Kania odniósł się także do sugestii Burmistrza odnośnie sprzedaży nieruchomości przez Spółdzielnię w drodze przetargu. Kilka sesji wcześniej radny Henryk Kania zapytał się, a wręcz prosił aby pewne problemy pomóc mu rozwiązać, ponieważ jak z wypowiedzi wynikało, spółdzielnia ma kłopoty finansowe. W związku z tym jego odpowiedź była tego rodzaju, że aby zwiększyć dochody spółdzielni, grunty które sprzedaje zbywać w drodze przetargu, wtedy wpływu z tego tytułu byłyby zdecydowanie wyższe niż w przypadku sprzedaży poza przetargiem. Na ostatniej sesji, radny Henryk Kania odnosząc się do tej kwestii, zapytał dlaczego Burmistrz nie sprzedał w drodze przetargu gruntów przy ul. Bydgoskiej i Złotowskiej, gdzie powstały i są budowane budynki wielorodzinne. I w jednym, i w drugim przypadku grunty można było sprzedać w drodze przetargu i uzyskać kilka tysięcy więcej niż wyniesie wycena. Gmina nie organizowała przetargu lecz wydzierżawiła grunty na okres 10 lat, gdzie warunkiem nabycia będzie ich wybudowanie domu w stanie surowym otwartym. Zaproponowano takie rozwiązanie aby potencjalny nabywca gruntów nie traktował ich jako inwestycji lecz rozpoczął budowę i zakończył ją w pożądanym czasie. Jego zdaniem jest to właściwa droga, ponieważ mieszkańcy czekają na takie mieszkania, a jeżeli będą to osoby spoza gminy, to po zamieszkaniu w Krajence, tu wpływać będą ich podatki. Ponadto poprzez inwestycje mieszkaniowe dociąża się istniejącą sieć kanalizacyjną. Nie wie jaka była intencja radnego, ale nie można porównywać gruntów przeznaczonych pod budownictwo z gruntami rolnymi. Chciałby także aby radny zauważył, że te dzierżawy, które za zgodą rady zostały zawarte, nie zostały zawarte z firmami, których właścicielem jest Janusz Szczerbiak, a przedstawiciele tych firm nie są jego rodziną, czy znajomymi. Podejmując taką decyzję działał w dobrze pojętym interesie lokalnym.

Radny Henryk Kania odniósł się do kwestii prośby o pomoc, z jaką zwrócił się do Burmistrza. Burmistrz nie dopowiedział, iż chodziło o drogi, które pozostały spółdzielni do utrzymania a stanowią dojazdy do posesji. Drogi te są wykonane z płyt drogowych, po których jeżdżą z inicjatywy Burmistrza, samochody Altvatera odbierające śmieci. Są to pojazdy 40 tonowe, które jadać po krawędziach płyt powodują ich wyłamywanie – ok. 40%. Burmistrz sugerował, że na remont tych dróg mogliśmy odłożyć środki ze sprzedaży nieruchomości, że można było mieszkania sprzedać razem z udziałem w drogach. On wtedy pytał Burmistrza, czy ten sprzedając działki budowlane sprzedaje również przyległe drogi. Jego intencja było uregulowanie własności tych dróg, ponieważ 14 członków spółdzielni nie ma takiej możliwości aby je utrzymać. Za 10 lat pozostanie tam błoto z powodu niszczenia drogi przez samochody odbierające odpady. Być może trzeba będzie ustawić znak ograniczający wjazd pojazdów o ciężarze powyżej 10 ton. Radny pytał, czy ma dojść do sytuacji, że mieszkańcy będą wystawiać kosze na drodze wojewódzkiej. On prosił o pomoc, aby gmina w jakimś stopniu pomogła przede wszystkim mieszkańcom. W odpowiedzi Burmistrz mu wytknął żeby sprzedawał grunty w przetargu. Oni bez przetargu sprzedają grunty tylko i wyłącznie pracującym członkom spółdzielni, za zgodą – uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Burmistrz powiedział, iż radny Kania prosił o radę, więc jej udzielił. Droga, o której mówił radny jest drogą Rolniczej Spółdzielnio Produkcyjnej, radny jako Prezes droga zawiaduje. On radził, aby zaszalować drogę i zalać ją 2-3 gruszkami cementu. Radny natomiast oczekuje aby problemy spółdzielni ktoś inny rozwiązywał.

Ad. 7

Łucja Greczyło kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie złożyła informację z działalności za 2008 rok z uwzględnieniem Gminy Krajenka na tle Powiatu. Informacja była złożona na piśmie i stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu.

Łucja Greczyło odniosła się również do sytuacji bieżącej na rynku pracy. W powiecie złotowskim również odczuwa się, że kryzys ma miejsce. Nastąpił wzrost liczby bezrobotnych, także powracających do kraju. W Krajence istotny wzrost bezrobocia został spowodowany sytuacją w Christanapolu. Po zwolnieniach, w PUP zarejestrowało się 120 osób, z tego niecałe 80 osób stanowili mieszkańcy z Krajenki. Od grudnia 2008 roku, w Krajence bezrobotnych jest więcej o 150 osób, z czego połowa to skutki zwolnień w Christianapolu, pozostali to pojedyncze zwolnienia z Philipsa i małych firm budowlanych oraz powroty z zagranicy. W Krajence liczba powrotów z zagranicy nie jest duża, w powiecie liczba rejestracji z tego tytułu jest większa niż z innych powodów.

Jeżeli chodzi o perspektywy zatrudnienia, trudno prognozować, ponieważ pracodawcy nie chcą deklarować planów. Proszę o nieujawnianie ich sytuacji ze względu na konieczność uniknięcia niepokojów.  

 

Przewodniczący pytał czy programy oszczędnościowe wprowadzane przez rząd dotknęły urząd poprzez zmniejszenie środków na aktywizację zawodową bezrobotnych.

 

Łucja Greczyło wyjaśniła, iż sytuacja jest skomplikowana, obecnie wykorzystywane są środki, które dotyczyły ubiegłego roku. Są nowe pomysły typu pomoc w spłacie kredytów oraz wypłata postojowego. W roku 2008 PUP w Złotowie otrzymał 2,9 mln zł z EFS, obecnie tylko 2,52 mln. Wielkopolska dostała mniej środków i podzielono je algorytmem. Wystąpiono o środki z rezerwy ministra na aktywizacje osób zwolnionych z przyczyn pracodawcy, osób takich było 170. Najmniej środków wpłynęło na wspieranie własnej działalności i wyposażenie miejsc pracy, spadek wynosi ok. 30%.

W roku 2008 PUP w Złotowie otrzymał środki w wysokości wnioskowanej, na rok bieżący środki podzielono algorytmem.

 

Radny Jakub Niedźwiecki powiedział, iż urząd realizował projekt „Nie jesteś sam” . Radny pytał ile osób uczestniczących w programie kontynuowało zatrudnienie po zakończeniu programu.

 

Łucja Greczylo poinformowała, iż PUP nie monitoruje losów osób uczestniczących w projektach. Badana jest efektywność po upływie 3 miesięcy od zakończenia programu. Urząd sprawdza, czy dana osoba jest w ogóle zatrudniona. Efektywność waha się w granicach 30 do 60%.  Wyjaśniła również, iż programy finansowane z Funduszu Pracy nie muszą być koniecznie efektywne. Przede wszystkim chodzi o to aby osoby bezrobotne utrzymać w gotowości do podjęcia pracy, zabezpieczyć emocjonalnie i społecznie, ponieważ osoby niepracujące wycofują się, maja problemy z wyjściem na zewnątrz. Wiele podejmowanych działań nie jest efektywnych, ale nie o tylko chodzi.

 

Do informacji nie wniesiono uwag.

 

Ad. 8

Tomasz Ciechanowski złożył informację z działalności przedstawiciela Gminy i Miasta Krajenka w Powiatowej Radzie Zatrudnienia w Złotowie. Informacja była złożona na piśmie i stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

 

Do informacji nie wniesiono uwag.

 

Ad. 9.1.

Wiceprzewodnicząca Rady Bogumiła Maciejewska przedstawiła stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącego odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Stanowiska te były jednogłośnie pozytywne.

 

Głosu udzielono Janowi Cuprowi, który wnioskował o wydzierżawienie mu gruntu na okres powyżej 3 lat w drodze bezprzetargowej. Działkę użytkuje od 1984 roku. Na tej działce na podstawie pozwolenia na budowę posadowił domek letniskowy. Domek ten stanowi jego dorobek życia. Prosił także radę o przychylenie się do jego prośby.

 

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXX/192/09 w sprawie  odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy – która stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.

 

Ad. 9.2.

Wiceprzewodnicząca Rady Bogumiła Maciejewska przedstawiła stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącego  udzielenia dotacji z budżetu Gminy i Miasta Krajenka na prace konserwatorskie. Były one następujące:

Komisja Gospodarcza – za jednogłośnie (obradowano w 4 osobowym składzie)

Komisja Rewizyjna – 4 za, 1 wstrzymujący

Komisja Społeczna- za jednogłośnie (obradowano w 4 osobowym składzie)

 

Głosu udzielono Romanowi Chwaliszewskiemu kierownikowi pilskiego oddziału Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, który omówił wartość historyczną Kościoła p.w. Św. Anny w Krajence oraz uzasadnił konieczność podjęcia dalszych prac konserwatorskich i restauracyjnych. Środki, o które wnioskował Proboszcz parafii w Krajence mają zostać przeznaczone na renowację ołtarzy bocznych.  Zadanie to będzie wsparte środkami Wojewódzkiego konserwatora Zabytków.

 

Ks. Dziekan  Józef Pietras proboszcz parafii w Krajence poinformował, iż na remont kościoła parafia uzbierała 60 tys. zł. Środki te będą przeznaczone m.in. na renowację zabytkowej chrzcielnicy oraz 2 feretronów. Poinformował również, iż w lipcu rozpoczną się prace wykopaliskowe w miejscu dawnej dzwonnicy.

 

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, 14 glosami za i przy 1 głosie wstrzymującym, podjęła uchwałę Nr XXX/193/09 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy i Miasta Krajenka na prace konserwatorskie – która stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.

 

Ad. 9.3.

Wiceprzewodnicząca Rady Bogumiła Maciejewska przedstawiła stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącego zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie i Miastu Krajenka lub jej jednostkom organizacyjnym. Stanowiska te były jednogłośnie pozytywne.

 

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXX/194/09 w sprawie zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie i Miastu Krajenka lub jej jednostkom organizacyjnym- która stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.

 

 

Ad. 9.4.

Wiceprzewodnicząca Rady Bogumiła Maciejewska przedstawiła stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącego zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujących na terenie miasta Krajenka.

Stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały były następujące:

Komisja Gospodarcza – 3 za, 1 wstrzymujący (obradowano w 4 osobowym składzie)

Komisja Rewizyjna – 4 za, 1 wstrzymujący

Komisja Społeczna-  – 2 za, 2 wstrzymujące (obradowano w 4 osobowym składzie)

 

Radny Wacław Jamróz prosił aby dyrektor KZUP przedstawiła publicznie motywację tak dużej podwyżki cen wody. Jego zdaniem ponad 22% podwyżka jest bardzo znacząca i dlatego dobrze by było gdyby ogół społeczeństwa wiedział, co składa się na ten wzrost, jakie czynniki składają się na to, że zaproponowano taką stawkę. Jeżeli chodzi o ścieki, uważa, że proponowana cena jest do przyjęcia, natomiast jeżeli chodzi o cenę wody, on ma wątpliwości.

 

Elżbieta Sieg dyrektor Komunalnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Krajence powiedziała, iż podwyżka być może wydaje się znaczna ale w kwotach nie są to duże pieniądze. Powodem wzrost ceny jest wzrost cen energii i paliwa oraz usług. W ciągu roku wzrosły wszystkie ceny. Do roku obecnego nie było konieczne wykonywanie szczegółowych badań wody. Od roku bieżącego taki obowiązek istnieje. Cena jednorazowych badań wynosi 4 tys. zł netto. Takie badania wykonuje się 2 razy w roku. Cena energii elektrycznej wzrosła bardziej, niż zakładano przy ustalaniu taryfy na rok miniony. Ponadto siec wodociągowa jest zużyta, gdyby była bezawaryjna gmina nie ubiegałaby się o pieniądze na jej wymianę. Sieć biegnie w drogach wojewódzkich i tam usuwanie awarii wiąże się z zajęciem pasa drogowego, odtworzeniem nawierzchni. Każda taka awaria kosztuje kilka tysięcy złotych. Jeżeli wpływu ze sprzedaży będą niewystarczające zakład będzie zwracał się o dotację, ponieważ nie ma innej możliwości. Rozporządzenie taryfowe mówi wyraźnie, że trzeba przewidzieć wszystkie możliwe sytuacje. Ona musi wnioskować o taką podwyżkę.

 

Radny Jakub Niedźwiecki pytał jaki jest planowany przychód z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w ciągu roku i jaki jest planowany poziom przychodów tylko z tytułu podwyżki.

 

Elżbieta Sieg poinformowała, iż we wniosku taryfowym planuje się przychody w wysokości 286 tys. zł, jest to wzrost o 35% w stosunku do dochodu wykonanego. Dochód wykonany 215 tys. zł.

 

Przewodniczący Rady pytał jaki jest poziom zużycia wody.

 

Elżbieta Sieg poinformowała, iż planowany jest wzrost zużycia z tytułu podłączenia do sieci nowych nieruchomości.

 

Radna Małgorzata Mila powiedziała, iż wzrost jest bardzo duży i wynosi łącznie za 1 m3 wody i ścieków 94 gr.  Wg jej obliczeń rachunek dla 4 osobowej rodziny wzrośnie miesięcznie średnio o 12 zł. Radna pytała co zrobiono aby koszty były niższe.

 

Elżbieta Sieg powiedziała, iż zakład oszczędza od dawna. Przy wodzie zatrudniona jest tylko 1 osoba, która mieszka przy hydroforni i dozoruje urządzenia, powinno pracować 5 osób. Części kosztów nie można obniżyć, ponieważ są to obowiązkowe , wynikające z przepisów wydatki np. badania.

 

Radny Jakub Niedźwiecki pytał, czy w związku z planowanym wzrostem dochodu z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, planowany jest 35% wzrost kosztów.

 

Elżbieta Sieg wyjaśniła, iż rzeczywisty koszt nie będzie taki jak we wniosku taryfowym, ponieważ rok taryfowy nie pokrywa się z rokiem obrachunkowym. Dane do taryfy dotyczą części roku 2008 do sierpnia roku bieżącego.

 

Radny Franciszek Rutkowski wyraził pogląd, iż do przyjęcia byłby wzrost kilkuprocentowy, 25% to zbyt dużo.

 

Elżbieta Sieg przypomniała, iż wniosek taryfowy był weryfikowany.

 

Radny Jakub Niedźwiecki pytał jaki będzie koszt podwyżki dla przeciętnej rodziny w skali roku.

 

Elżbieta Sieg powiedziała, że będzie to ok. 60 zł.

 

Przewodniczący rady projekt uchwały poddał pod głosowanie.

Oddano 10 głosów za podjęciem uchwały, 1 głos przeciwko oraz 4 głosy wstrzymujące.

Rada Miejska w obecności 15 radnych, większością głosów, podjęła uchwałę XXX/195/09 w sprawie dotyczącego zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujących na terenie miasta Krajenka – która stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.

 

Ad. 9.5.

Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała, że stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącego wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki były jednogłośnie pozytywne.

 

Do projektu nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXX/196/09 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki - która stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.

 

Ad. 9.6.

Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała, że stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącego zmiany uchwały zatwierdzającej Plan Odnowy Miejscowości Głubczyn na lata 2007-2015 były jednogłośnie pozytywne.

 

Do projektu nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXX/197/09 w sprawie zmiany uchwały zatwierdzającej Plan Odnowy Miejscowości Głubczyn na lata 2007-2015 - która stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.

 

Ad. 9.7.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Jończyk przedstawił stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie sposobu rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Komunalnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Krajence.

 

Komisja Rewizyjnej, 4 głosami za i przy 1 głosie przeciwnym, wnioskowała o uznanie skargi za bezzasadną.

 

Radna Małgorzata Mila powiedziała, iż ona była tę osobą, która wnioskowała o uznanie skargi za zasadną, chciałaby wyjaśnić dlaczego. Nie chce wnikać, czy są długi, czy ich nie ma. Z dokumentów, które otrzymała Komisja wynika, że długi istnieją. Można się tutaj zastanowić jak działa zakład, skoro są jeszcze długi ze stycznia 2007 roku i jeszcze nie zostały ściągnięte. Skoro są takie sytuacje, to znaczy, że coś jest nie tak – to tak na marginesie przy okazji podwyżki za wodę. Żyjemy podobno w państwie prawa i nie może być takiej sytuacji, że przychodzą pracownicy i pod nieobecność osób dorosłych odcinają wodomierz, wychodzą nie zostawiając żadnego pokwitowania – a tak tam było. Kolejna sprawa: ktoś inny jest właścicielem tego budynku, czasami on dostawał dokumenty, czasami osoby tam mieszkające. Ostatni dokument w którym właściciel był informowany, że odcięcie wody nastąpi, był datowany 29 września 2008 roku. W piśmie czytamy, że odcięcie wody nastąpi 20 dni po terminie doręczenia. Na piśmie jest podpis właściciela z 30.09.2008 roku. Wody nie odcięto w terminie określonym w piśmie ale dopiero w maju. Powstaje pytanie, czy zakład tak pracuje, że nie potrafi załatwić sprawy. Skoro długi nie zostały uregulowane, woda powinna zostać odcięta w październiku. Jeżeli tego nie zrobiono, bo w jakiś sposób dogadano się z właścicielem budynku, należało znowu rozpocząć procedurę, tym bardzie, że 30 marca została wystawiona nota, gdzie pisze, że sprawa zostanie skierowana na drogę sądową i rozpocznie się procedura odcięcia wody.  Od roku 2007 sprawa nie trafiła na drogę sądową i nie ponowiono procedury odcięcia wody. Uważa dlatego, że skarga jest zasadna, chociaż oczywiście jest zdania, że rachunki należy regulować. Myśli, że gdyby zakład był konsekwentny, to sprawy by nie było.

 

Przewodniczący Rady wniosek Komisji Rewizyjnej o uznanie skargi za bezzasadna poddał pod głosowanie. Oddano 13 głosów za jego przyjęciem, 1 głos przeciwko oraz 1 głos wstrzymujący.

Wobec wyników głosowania Przewodniczący stwierdził, iż Rada Miejska w Krajence, większością głosów, podjęła uchwałę Nr XXX/198/09 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Komunalnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Krajence – która stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.

 

Ad. 9.8.

Mirosław Machejek Skarbnik Gminy, w imieniu Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka, wniósł do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2009 rok, autopoprawki.

Dodatkowo zwiększa się plan dochodów i wydatków  o kwotę 19 tys. zł z przeznaczeniem na zakup podręczników.

Ponadto zwiększa się plan na realizację zadania „Plan Odnowy Miejscowości Głubczyn” do kwoty 67 tys. zł.

Następuje również przesunięcie w wydatkach majątkowych: zmniejsza się wydatki na budowę boisk sportowych w ramach programu Orliki 2012 i zwiększa wydatki na odnowę miejscowości Krajenka i Głubczyn.

 

Do projektu nie wniesiono uwag.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXX/199/09 w sprawie zmiany w budżecie gminy i miasta na 2009 rok – która stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu.

 

Ad. 10

Radny Henryk Kania pytał, kto jest zobowiązany uporządkować drogę gminną po remoncie, jeżeli coś na niej zostało: czy zobowiązany jest właściciel przyległej nieruchomości.

Radny Wacław Jamróz  wrócił do sprawy remontu mostu kolejowego w Krajence. Wniosek w tej sprawie składał w poprzedniej kadencji.  Otrzymał odpowiedź, że kolej podejmie się zadania jak znajda się pieniądze. Kolej poczyniła pewne prace zabezpieczające w postaci kilku szyn, wzmocniono konstrukcję mostu, przez co oddziaływanie pociągów na wiadukt jest mniejsze. Mimo to proces niszczenia wiaduktu postępuje.  W związku z tym zwraca się do Burmistrza aby ponowił prośbę o ujęcie w planie kolei remontu tego mostu. Jest to jego zdaniem sprawa pilna.

Radny Jakub Niedźwiecki wnioskował za pośrednictwem Burmistrza do Zarządu Dróg Powiatowych o załatanie dziur na drodze powiatowej Krajenka – Sokolna (przez Pogórze). 

Radny Henryk Kania powiedział, iż na jednej z sesji Burmistrz oświadczył, że do końca czerwca zostanie przedłożone do zatwierdzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy.  Na dzisiejszej sesji studium nie było, będą wakacje, sprawa się przeciąga.  Jest to sprawa istotna, fermy wiatrowe są zainteresowane budową wiatraków, dlatego należy jak najszybciej uchwalić ten plan. Powiedział także, iż przeglądając studium doczytał, że pod fermy wiatrowe maja zostać zlokalizowane w części północno – zachodniej. Nie wie czy jest sens wprowadzenia takiego zapisu, ponieważ teren ten jest objęty programem Natura 2000.

Radny Piotr Jończyk wnioskował o uzupełnienie nawierzchni ulicy Stanisława Polańskiego w Krajence.

Radny Piotr Jonczyk pytał o przyszłość placu na ulicy Winiary w Krajence, tj. czy istnieje możliwość zorganizowania na nim placu zabaw dla dzieci.

Radny Waldemar Siwek powiedział, iż mieszkańcy cały czas zadają mu pytanie, kiedy będzie chodnik w Podróżnej.

Ad. 11

Zygmunt Jasiewicz kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Gospodarowania Nieruchomościami powiedział, iż w styczniu była przedstawiona informacja, że studium zostanie przedłożone do uchwalenia w czerwcu. Przypomniał, iż pod koniec roku 2008 studium znajdowało się na końcowym etapie. Wówczas w dniu 23 października weszła w życie nowa ustawa, która spowodowała zawieszenie prac i rozpoczęcie ich od początku. Okazało się, że należy sporządzić tzw. prognozę oddziaływania na środowisko. Gmina była zobowiązana do wystąpienia do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o określenie zakresu tego dokumentu. W styczniu 2009 roku wpłynęła odpowiedź, z informacja jak taki dokument ma wyglądać. 19 stycznia zlecono wykonanie prognozy z terminem realizacji do końca kwietnia br. Opracowany dokument został przekazany do uzgodnienia z Dyrekcją regionalna Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym. Opinie do gminy wpłynęły 17 czerwca. Dyrekcja Regionalna Ochrony Środowiska wniosła do niego 10 uwag. Na ich podstawie architekci nanieśli na projekt poprawki, do 29 czerwca ma to także zrobić autor „prognozy”. Poprawiony dokument ma zostać wysłany do ponownej oceny w dniu 1 lipca. Nie chce w tej chwili mówić o terminach zakończenia prac, sprawa jest jednak traktowana priorytetowo. Ma nadzieję, że w połowie sierpnia ukażą się informacje o terminie ponownego wyłożenia studium oraz prognozy do publicznego wglądu. Trudno przewidzieć jaki uwagi zostaną wniesione do projektów przez zainteresowanych, deklaruje jednak, że na kolejnej sesji będzie przedstawiona informacja w tej sprawie.

 

Grażyna Urbanek z-ca Burmistrza powiedziała, iż chciałaby odnieść się do pytania z zebrania wiejskiego w Skórce, które  zadała jej radna Małgorzata Mila. Radna wróciła do Planu Odnowy Miejscowości Skórka i prosiła o wskazanie zmian dokonanych w planie. Ona obiecała, ze przygotuje taką analizę, zmieniła jednak decyzję i tego nie zrobi. Dla niej sprawa jest już zamknięta, wniosek został złożony i nie widzi potrzeby dokonywania takich zestawień. Nie ma na to czasu, ponieważ zajmuje się nowymi projektami. Radna ponadto ma potrzebne dokumenty.  Mówi o tym publicznie, ponieważ została publicznie zapytana i publicznie deklarowała odpowiedź.

 

Radny Karol Makarewicz powiedział, iż chciałby się odnieść do sprawy skargi. Żyjemy w państwie prawa i demokracji. Mieszkańcy mają prawa i obowiązki, demokracja oznacza, że każdy może mówić co chce, gdzie chce i kiedy chce, ale słowa wypowiedziane na tej sali: „życzę wam, aby też tak do was przyszli i odcięli wodę”, z ust osoby, która uważana jest za inteligentną, wykształconą i kulturalną, delikatnie mówiąc były nietaktowne i niegrzeczne.

 

Radna Małgorzata Mila prosiła o przesyłanie jej odpowiedzi na wnioski i zapytania zwykła pocztą lub mailową, ponieważ odbieranie korespondencji wysyłanej listem poleconym jest dla niej uciążliwe i kłopotliwe.

 

Ad. 12

 Wobec zrealizowania zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 15:05 zamknął XXX sesję Rady Miejskiej w Krajence.

Protokółowała:                                                             Przewodniczył:

Renata Urbanek                                                              Piotr Gniot