Protokół Nr XXXV/09

sesji Rady Miejskiej w Krajence

odbytej dnia  30 października 2009 roku

w sali widowiskowej Krajeńskiego Ośrodka Kultury

 

 

Ad. 1

Sesję o godz. 12:00 otworzył Piotr Gniot Przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence.

Przewodniczący stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych decyzji. Nieobecna usprawiedliwiona radna Małgorzata Mila oraz radny Jakub Niedźwiecki. Lista obecności radnych oraz lista gości stanowią załączniki nr 1 i 2  do nin. protokołu.

 

W sesji uczestniczyli ponadto:

§   Janusz Szczerbiak –Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka,

§   Grażyna Urbanek – z-ca Burmistrza,

§   Tomasz Ciechanowski – Sekretarz Gminy,

§   Mirosław Machejek – Skarbnik Gminy,

§   Zygmunt Jasiewicz – kierownik referatu Gospodarki Komunalnej i Gospodarowania Nieruchomościami,

§   Marek Pietrzak – kierownik Referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej.

 

Ad. 2

Przewodniczący zaproponował następujący porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.     Ustalenie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokółu  poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

4.     Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie międzysesyjnym.

5.     Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych zgłoszone podczas poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

6.     Informacja Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie w sprawie remontów i inwestycji na drogach powiatowych położonych na terenie Gminy i Miasta Krajenka.

7.     Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy i Miasta Krajenka za rok szkolny 2008/2009.

8.     Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a)         uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Krajenka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok,

b)        zaciągnięcia kredytu lub pożyczki długoterminowej,

c)        zobowiązania dotyczącego realizacji inwestycji p.n.„Odnowa zagospodarowania centrum Miasta Krajenka” i sposobu jej finansowania,

d)       uchylenia uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia wysokości i sposobu jej poboru,

e)        określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

f)        określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

g)        zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok.

9.     Wydanie oświadczeń w sprawie przebudowy dróg dojazdowych do pól.

10.  Informacja o  analizie oświadczeń majątkowych za 2008 rok.

11.  Rozpatrzenie wniosku o zmianę nazwy ulicy we wsi Skórka.

12.  Zapytania i wnioski radnych.

13.  Wolne głosy, informacje.

14.  Zakończenie.

 

Do porządku obrad nie wniesiono uwag.

 

Ad. 3

Grażyna Urbanek z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka złożyła informację o działalności Burmistrza w okresie między sesjami.

W okresie od 25 września do 30 października 2009 roku kierownictwo Urzędu odbyło 7 posiedzeń podczas których zajmowano się następującymi sprawami:

1.     Wydano zarządzenia:

1)    Nr 233/09 z dnia 25 września br. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy i miasta na rok 2009. Układ wykonawczy został zmieniony zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Krajence z dnia 25.09.2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok.

2)    Nr 234/09 z dnia 1 października 2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Krajenka przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Wykaz ten zawiera 11 pozycji i dotyczy działek przeznaczonych na cele rolne, składowe oraz handlowo-usługowe, położonych w Dolniku, Głubczynie i Krajence. Wykaz ten znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

3)    Nr 235/09 z dnia 1 października 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Krajenka, położonej w Pogórzu,  oznaczonej numerem geodezyjny m 819/3 o pow. 1,21 ha.

W skład Komisji weszli: Marek Pietrzak, Karolina Łoboda, Danuta Wrzeszcz i Barbara Kloska. Przetarg odbył się 9 października br.  Wadium wpłaciły dwie osoby, do przetargu dopuszczono 1(wadium wniesiono po ustawowym terminie). Cena wywoławcza wynosiła 1,26 dt. żyta. W przetargu osiągnięto cenę 1,46 dt. żyta. Dzierżawą został Pan Jan Maciejewski zam. w Krajence.

4)    Nr 236/09 z dnia 1 października 2009 roku w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na wykonanie zagospodarowania rekreacyjnego terenu nad Jeziorem Wapińskim. W skład Komisji powołano Ryszarda Sieg, Aleksandrę Sawicką, Barbarę Kloska, Danutę Wrzeszcz.

5)    Nr 237/09 z dnia 1 października 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Krajenka. Zarządzenie dotyczyło nieruchomości  położonej w Krajence – obręb geodezyjny 65, oznaczonej numerem 444/1 o pow. 2,39 ha.

6)    Nr 239/09 z dnia 9 października 2009 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy i miasta na rok 2009. Układ wykonawczy został zmieniony zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Krajence z dnia 9.10.2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok.

7)    Nr 240/09 z dnia 16 października 2009 roku w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka Nr 208/09 z dnia 26 maja 2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Krajenka przeznaczonych do oddania w dzierżawę.  Z powołanego zarządzenia wykreślono pozycję 62, dotyczącą nieruchomości położonej w Krajence – obręb geodezyjny 65, oznaczonej numerem 444/1 o która została przeznaczona do sprzedaży.

2.     Ponadto przyjęto plan zimowego utrzymania dróg na sezon 2009/2010. Za organizację i koordynację działań dotyczących zimowego utrzymania dróg odpowiada kierownik referatu Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Nieruchomościami Zygmunt Jasiewicz, a po godzinie 15:30 oraz soboty, niedziele i święta Marek Pietrzak kierownik referatu Rolnictwa, Działalności Gospodarczej  i Gospodarki Gruntami. Do zadań koordynatorów należy kierowanie środkami i sprzętem przeznaczonym do utrzymania dróg gminnych w sezonie zimowym, współpraca  z Powiatowym Zarządem Dróg w Złotowie oraz Rejonem Dróg Wojewódzkich w Złotowie, współpraca z sołtysami, współpraca z wykonawcami robót w zakresie zimowego utrzymania dróg, organizowanie w razie potrzeby dyżurów w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence.

3.     Przyjęto informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy i Miasta Krajenka za rok szkolny 2008/2009 z uwzględnieniem wyników egzaminów i sprawdzianów, którym poddawani są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, przygotowaną zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty. Informacja ta została przekazana Radzie Miejskiej i będzie przedmiotem obrad podczas dzisiejszej sesji.

4.     Przyjęto projekty uchwał Rady Miejskiej w Krajence, będące przedmiotem obrad sesji nadzwyczajnej w dniu 9 października oraz w dniu dzisiejszym:

1)    uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Krajenka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok,

2)     zaciągnięcia kredytu lub pożyczki długoterminowej,

3)    zobowiązania dotyczącego realizacji inwestycji p.n.„Odnowa zagospodarowania centrum Miasta Krajenka” i sposobu jej finansowania,

4)    uchylenia uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia wysokości i sposobu jej poboru,

5)    określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

6)    określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

7)    zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok (2).

 

W międzyczasie doszedł Jakub Niedźwiecki zwiększając liczbę radnych uczestniczących w sesji do 14.

Grażyna Urbanek poinformowała także Radę  o podpisaniu umowy na modernizację stadionu miejskiego w Krajence. Umowę tę podpisano z Zakładem Usługowo Budowlanym, Skład Materiałów Budowlanych Jerzy Żak. Była to oferta najkorzystniejsza. Wpłynęły dwie oferty jednak z postępowania została wykluczona oferta Zakładu Budownictwa Ogólnego DOMBUD z Wyrzyska. Powodem odrzucenia oferty był brak wniesienia wadium. Umowa opiewa na kwotę brutto 540.000,01zł. Plac budowy został przekazany w dniu dzisiejszym. Termin realizacji 31 sierpnia 2010 roku.

 

Grażyna Urbanek poinformowała także Radę o wizycie w Trzciance, jaką odbyła z Burmistrzem w dniu 29 października br. Gmina Trzcianka wybudowała oczyszczalnię ścieków w podobnej technologii jak Krajenka, ma także już wykonaną kanalizację, z siecią podciśnieniową, tłoczną i grawitacyjną. Wizyta ta miała na celu zapoznanie się z oczyszczalnią ścieków oraz systemem kanalizacji ściekowej. Zaproponowała radnym wyjazd w dniu 20 listopada, w celu zapoznania się z funkcjonowaniem systemu. Warto to zobaczyć, aby w przyszłości wiedzieć o czym będziemy rozmawiać, kiedy będziemy wykonywać własna inwestycję. Wyjazd o godzinie 11.

 

Grażyna Urbanek złożyła również informację o realizacji uchwał Rady podjętych podczas ostatnich sesji.

Podczas sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 25 września 2009 roku podjęte zostały 4 uchwały, których realizacja przebiegała następująco:

1)    Uchwała Nr XXXIII/202/09 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy i Miasta Krajenka, jest w trakcie realizacji.

2)    Uchwała Nr XXXIII/203/09 w sprawie sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych oraz ustalenia wysokości bonifikaty, jest w trakcie realizacji.

3)    Uchwała Nr XXXIII/204 zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok jest realizowana zgodnie z przyjętymi zapisami,

4)    Uchwała Nr XXXIII/205/09 w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego w celu prowadzenia wspólnej polityki gospodarowania odpadami i osadami ściekowymi na obszarze działania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Piła została przekazana Miastu Piła.

 

Podczas sesji nadzwyczajnej w dniu 9 października 2009 roku podjęto 1 uchwałę - Nr XXXIII/206/09 w sprawie  zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok, która jest realizowana zgodnie z przyjętymi zapisami.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszystkie uchwały przekazano w terminie 7 dni Wojewodzie Wielkopolskiemu, a uchwały dotyczące finansów Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu zbadania ich zgodności z prawem. 

 

 

Ad.5

Przewodniczący poinformował, iż wszystkie wnioski, które nie należą do właściwości Burmistrza zostały przekazane bezpośrednio, zgodnie z kompetencjami do właściwych instytucji.

 

Doszła Radna Małgorzata Mila zwiększając liczbę radnych uczestniczących w sesji do 15.

 

Przed udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania Burmistrz odniósł się do wizyty w Trzciance. Podkreślił, iż inwestycja była tam realizowana także ze środków unijnych więc doświadczenia Trzcianki mogą pomóc w realizacji zadania w Krajence. Zaprosił do udziału w wyjeździe przede wszystkim sołtysów tych miejscowości przez które kanalizacja będzie biegła, ale także innych sołtysów.

 

Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych udzielił Janusz Szczerbiak Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka.

Podczas sesji Rady odbytej w dniu 25 2009 roku radni zgłosili 5 zapytań i wniosków skierowanych pod adresem Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka, na które udzielono następującej odpowiedzi:

 

1)    Radny Władysław Ogórek wnioskował o ujęcie w budżecie Gminy i Miasta inwestycji polegającej na instalacji oświetlenia drogowego we wsi Śmiardowo Kraj.

Udzielono odpowiedzi, iż nie planuje się ujęcia w budżecie gminy instalacji nowych punktów oświetlenia drogowego.

2)    Radny Franciszek Rutkowski ponowił swój wniosek z roku ubiegłego w sprawie zainstalowania 4 lamp oświetlenia drogowego przy wyjeździe z Krajenki w stronę Pogórza.

Nie planuje się montażu dodatkowych punktów świetlnych na terenie Gminy i Miasta Krajenka, w związku z rozpoczętymi inwestycjami infrastrukturalnymi.

3)    Radny Karol Makarewicz powiedział, iż po rozmowach z młodymi rodzicami, przychyla się do ich próśb i marzeń, aby w Krajence urządzić miejsce, gdzie osoby z małymi dziećmi mogłyby bezpiecznie spędzić  czas i odpocząć (plac zabaw). W związku z budową kompleksu boisk sportowych przy szkole podstawowej, radny pytał, czy jest szansa aby w pobliżu zlokalizować plac zabaw dla małych dzieci. 

Obecnie trwają prace związane z budową zespołu boisk typu Orlik 2012. Został opracowany projekt na budowę parkingu przy ul. Bydgoskiej w obrębie zespołu boisk, trwają również prace projektowe dotyczące pozostałego terenu w tym rejonie. W miarę możliwości wniosek radnego w perspektywie czasu zostanie uwzględniony.

4)    Radny Waldemar Siwek prosił o wykonanie placu zabaw w Podróżnej, w miejscu po byłym żwirowisku. Jeżeli piasku nie można zebrać ze skarp, to prosi o jego dowiezienie.

Radnego poinformowano, iż nadal obowiązują uzgodnienia dokonane z nim oraz sołtysem w dniu 30 lipca 2008 roku. W trakcie wykonywania robót drogowych we wsi Podróżna zbędna  ziemia będzie dowożona w celu uzupełnienia dołów wyrobiska. Radny pismem z dnia 1 sierpnia 2008 roku otrzymał zgodę na uporządkowanie terenu przez mieszkańców wsi.

5)    Rady Waldemar Siwek wnioskował również o instalację lamp oświetleniowych w Podróżnej przy drodze prowadzącej do Państwa Drzazga (droga od sklepu GS w kierunku Gmurowa). Chodzą tamtędy dzieci dojeżdżające do szkół.

 

Nie planuje się montażu dodatkowych punktów świetlnych na terenie Gminy i Miasta Krajenka, w związku z rozpoczętymi inwestycjami infrastrukturalnymi.

 

Ad. 6

Przewodniczący Rady poinformował, iż na sesję zaproszeni byli Starosta Złotowski, Zarząd Powiatu oraz Przewodniczący Rady Powiatu, a także Jacek Arter Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie. Zaproszone osoby nie przybyły wobec czego dyskusja na temat dróg powiatowych jest bezprzedmiotowa.

 

Burmistrz prosił Przewodniczącego Rady o przeniesienie tego tematu na kolejną sesję. Zwrócił też uwagę zebranych na fakt, iż na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbyło się w Krajence, zaproszeni przedstawiciele gminy zjawili się w komplecie, tj. Burmistrz, z-ca, Skarbnik oraz członkowie dwóch Komisji Rady.

Ad. 7

Włodzimierz Hildebrandt dyrektor Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Krajence złożył informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy i Miasta Krajenka za rok szkolny 2008/2009 – która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Informację przyjęto do wiadomości.

 

 

 

Ad.8a

Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała, iż stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Krajenka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok były jednogłośnie pozytywne.

 

Do projektu nie wniesiono uwag.

 

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXV/207/09 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Krajenka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok- która stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

 

Ad.8b

 Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała, iż stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu lub pożyczki długoterminowej były jednogłośnie pozytywne.

Skarbnik Gminy w imieniu Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka wniósł do projektu autopoprawkę polegającą na wykreśleniu z uchwały słowa „pożyczka” i wskazania źródła zaciągnięcia zobowiązania: Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych. W związku z tym zmianie uległ także tytuł uchwały i określenie sprawy, który brzmi następująco: „w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych”.

 

Do projektu nie wniesiono uwag.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXV/208/09 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych – która stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.

 

Ad.8c

Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała, iż projekt uchwały w sprawie zobowiązania dotyczącego realizacji inwestycji p.n.„Odnowa zagospodarowania centrum Miasta Krajenka” i sposobu jej finansowania uzyskał następujące opinie:

1)    Komisja Społeczna – jednogłośnie pozytywną,

2)    Komisja Rewizyjna obradująca w 4 osobowym składzie – jednogłośnie pozytywną,

3)    Komisja Gospodarcza – 4 głosy pozytywnie, 1 głos wstrzymujący.

 

Do projektu nie wniesiono uwag.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, 13 glosami za i przy 2 głosach wstrzymujących  podjęła uchwałę Nr XXXV/209/09 w sprawie zobowiązania dotyczącego realizacji inwestycji p.n.„Odnowa zagospodarowania centrum Miasta Krajenka” i sposobu jej finansowania – która stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.

 

Ad. 8d

Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała, iż projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia wysokości i sposobu jej poboru uzyskał jednogłośną akceptację Komisji.

 

Do projektu nie wniesiono uwag.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXV/210/09 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia wysokości i sposobu jej poboru- która stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.

 

Ad. 8e

Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała, iż stanowiska Komisji dotyczące projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości były jednogłośnie pozytywne.

Do projektu nie wniesiono uwag.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXV/211/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - która stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.

 

Ad. 8f

Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała, iż stanowiska Komisji dotyczące projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych były jednogłośnie pozytywne.

 

Do projektu nie wniesiono uwag.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXV/212/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - która stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.

 

Ad. 8g

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Krajenka na 2009 rok przedłożył Skarbnik Gminy. Skarbnik poinformował o proponowanych autopoprawkach.

 

Na kwotę 257.438 zł zwiększenia dochodów składa się zmiana planu dotacji i subwencji o 251.838zł:

- 180142 zł – kwota przyjęta na podstawie wniosku, dotyczy środków na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego użytego do celów produkcji rolnej,

- 264 zł – z rezerwy celowej na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,

- 21668 zł – na pomoc państwa w zakresie dożywiania,

- zmniejszenie o 4000 zł – korekta planu na usługi opiekuńcze specjalistyczne,

- 2224 – ubezpieczenie zdrowotne,

- 15540 zł – zasiłki stałe i okresowe,

- 36000zł – korekta części oświatowej subwencji ogólnej.

 

oraz kwota 3000 zł ponadplanowych dochodów własnych w szkołach i 2500 dochodów własnych z odsetek bankowych.

Środki rozdysponowano zgodnie z ich przeznaczeniem.

Ponadto dokonano przesunięcia środków w załączniku inwestycyjnym w kwocie 2000zł (na budowę boiska sportowych – Orliki 2012 z „budowy ulic i chodników - osiedle Bydgoska).

 

Do projektu nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXV/213/09 w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok – która stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.

 

Przewodniczący ogłosił 10 minutową przerwę w obradach.

 

Ad. 9

Posiedzenie opuściła radna Bogumiła Maciejewska zmniejszając liczbę radnych uczestniczących w sesji do 14.

 

Po wznowieniu obrad, Przewodniczący poddał pod glosowanie projekty oświadczeń Rady Miejskiej w sprawie przebudowy dróg dojazdowych do pól we wsiach Augustowo i Głubczyn oraz Śmiardowo Kraj.

 

Ww. dokumenty przyjęto jednogłośnie.

 

Ad. 10

Przewodniczący Rady przedłożył analizę oświadczeń majątkowych radnych za 2008 rok oraz poinformował, iż nie stwierdził w nich większych usterek (radny Anatol Najmowicz nie wykazał współwłasności gruntu pod budynkiem, w którym posiada mieszkanie).  Oświadczenia wpłynęły w terminie.

 

Poinformował także, iż Wojewoda Wielkopolski nie stwierdził uchybień w oświadczeniach majątkowych złożonych na jego ręce przez Burmistrza oraz Przewodniczącego Rady.

 

Tomasz Ciechanowski Sekretarz Gminy poinformował w imieniu Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka, iż w oświadczeniach majątkowych, do analizy których jest zobowiązany organ wykonawczy nie stwierdzono uchybień, wszystkie zostały złożone w terminie.

 

Ad. 11

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt odpowiedzi na wniosek dotyczący zmiany nazwy ulicy we wsi Skórka.

Projekt przyjęto większością głosów – tj. 13 głosami za i przy 1 głosie przeciwko.

 

Ad. 12

Wpłynęły następujące wnioski radnych:

 

Radny Henryk Kania wrócił do tematu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy i miasta Krajenka. Odbyła się w tej sprawie debata publiczna, w której brał udział. Radny pytał, jakie działania trzeba jeszcze podjąć, aby doszło do uchwalenia dokumentu przez Radę. Tematem studium zainteresowana była także radna Małgorzata Mila.

Radny Henryk Kania zwrócił także uwagę na stan fragmentu drogi gminnej we wsi Paruszka (od przystanku PKS w kierunku Plecemina). Droga na tym odcinku była już naprawiana, jednak obecnie znowu powstały dziury. Przez wieś Paruszka od czasu wyremontowania drogi leśnej, odbywa się duży ruch, w tym także pojazdów wywożących drzewo z lasu. Droga jest „rozjechana”, problemem jest wyminięcie się dwóch pojazdów. Radny pytał, czy przed wykonaniem kanalizacji jest możliwość położenia tam dywanika asfaltowego lub przynajmniej uzupełnienia nawierzchni tłuczniem. O tym, że planowany jest asfalt, mówił Pan Zygmunt Jasiewicz.

Radny Henryk Kania poinformował również o łamiącym się asfalcie na drodze gminnej w Paruszce (na zakręcie w okolicy tzw. „Domu nauczyciela”). Myśli, iż dobrym rozwiązaniem byłoby podsypanie tego miejsca tłuczniem.

Radny Henryk Kania pytał także o przewidywany termin rozpoczęcia inwestycji polegającej na budowie kolektora sanitarnego na wsiach, ponieważ mieszkańcy nie wiedzą, czy budować szamba, czy poczekać na kanalizację.

Radny Piotr Jończyk ponowił wniosek o ustawienie lustra przy dawnym „Lewiatanie”, które ułatwiłoby wyjazd z drogi gminnej przy parkingu. Jest tam nadal niebezpiecznie.

Radny Piotr Jończyk powiedział, iż ponownie uporządkowany został teren przy Zespole Szkół Spożywczych w Krajence (wykarczowano zakrzaczenie), tam gdzie jest ulica Stanisława Polańskiego. Radny pytał o planowane przeznaczenie tego terenu.

Władysław Ogórek powtórzył swoje wnioski z poprzedniej sesji dotyczące naprawy przejazdu kolejowego na ulicy Bydgoskiej w Krajence oraz instalacji oświetlenia we wsi Śmiardowo Kraj. Stwierdził, iż rozumie, iż gmina będzie realizować duże inwestycje, ale Śmiardowo Kraj. jest jedyna wioską w gminie, która nie posiada takiego oświetlenia.

Przewodniczący Rady poinformował radnego Ogórka, iż wniosek dotyczący przejazdu nie będzie powtórzony, ponieważ nie przyszła jeszcze odpowiedź na już wysłany.

Radny Jakub Niedźwiecki wnioskował o usunięcie 4  drzew (a przynajmniej jednego) przy wyjeździe z drogi gminnej ze wsi Łońsko na drogę wojewódzką 188. Zdaniem radnego usunięcie drzew poprawiłoby bezpieczeństwo wyjazdu z drogi gminnej.

Radna Joanna Wienke wnioskowała o usuniecie pękniętego drzewa znajdującego się w Głubczynie – park nad jeziorem, objęty Planem odnowy miejscowości Głubczyn.

Ad. 13

Włodzimierz Hildebrandt poinformował, iż uczestniczył w podsumowaniu tzw. Czwartków Lekkoatletycznych, w których biorą udział dzieci ze szkół podstawowych w Krajence oraz Skórce. W klasyfikacji szkół rejonu pilskiego szkoła w Krajence zdobyła 3 miejsce, Skórka 9 miejsce. W klasyfikacji szkól poniżej 150 uczniów szkoła w Skórce zajęła 2 miejsce, o większej liczbie uczniów – Krajenka 1 miejsce.

 Andrzej Wawruszak pracujący z dziećmi, zajął 1 miejsce wśród nauczycieli.

Radny Henryk Kania odniósł się do otrzymanej mapki określającej koncepcję przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej z drogą wojewódzką we wsiach Dolnik i Paruszka. Burmistrz zawsze mówił, iż zarządcą drogi wojewódzkiej jest Wielkopolski zarząd Dróg Wojewódzkich, natomiast na mapce jako inwestor określony jest Urząd Gminy i Miasta w Krajence. Jeżeli chodzi o chodnik, to na szkicu jest on umiejscowiony tylko do przejścia dla pieszych, on natomiast uważa, że powinien on biec do dawnego sklepu GS.

Jego wątpliwości budzi także chodnik znajdujący się przy domu, który znajduje się przy samym skrzyżowaniu – nie wie czy będzie taka możliwość. Zaprojektowano także drugie przejście dla pieszych na wysokości przystanku PKS przy stacji CPN. Co do tego ma również wątpliwości. Ponadto radny pytał, czy przy skrzyżowaniu zaprojektowano barierki, które zapewniłyby bezpieczeństwo.

 

Burmistrz powiedział, iż nigdy nie twierdził, iż gmina jest właścicielem, zarządcą drogi jest WZDW w Poznaniu. Jeżeli chodzi o przekazana radnym mapkę, to nie jest ona częścią dokumentacji, a jedynie koncepcją zagospodarowania, która została wykonana za darmo na prośbę gminy – stąd zapewne adnotacja o inwestorze. Z rozmów, które prowadzi w tej sprawie wynika, że większość propozycji ma zostać uwzględniona. Dokumentacja jest w trakcie realizacji.

 

Burmistrz poinformował także, iż w dniu 4 listopada o godz. 17:00 we wsi Śmiardowo Kraj. odbędzie się zebranie wiejskie w sprawie kanalizacji. Prace nad dokumentacją obejmującą tę wieś są najdalej posunięte. Zwrócił się z prośbą aby zmotywować mieszkańców do udziału w tym spotkaniu. Będzie tam okazja do uzyskania wyjaśnień bezpośrednio od projektantów.

 

Radny Henryk Kania powiedział, iż przyjmuje wyjaśnienia Burmistrza w sprawie przebudowy skrzyżowania, jednak chciałby wiedzieć, czy będzie możliwość wglądu w dokumentację projektową.

 

Burmistrz wyjaśnił, iż Urząd będzie monitorował prace planistyczne, będzie w tej sprawie rozmawiał. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zapoznać się z dokumentacją na miejscu w Poznaniu.

 

Radny Henryk Kania powiedział, iż sprawa jest bardzo ważna. Sprawą najważniejszą jest wykonanie chodnika do byłego sklepu GS. Prosił Burmistrza aby ten czuwał nad wykonaniem dokumentacji.

 

Edward Cuper mieszkaniec Krajenki poinformował o wystawie, którą organizuje p.n. Krajenka moje miasto. Zaprezentował także mundury i stroje tradycyjne.

Andrzej Martin Prezes OSP Krajenka powiedział, iż traktuje wystąpienie Pana Cupera jako teatralne, a nie prezentację munduru OSP. Pan Cuper nie ma prawa do noszenia stroju organizacyjnego OSP, ponadto jeżeli już go nosi, to powinien być zgodny z regulaminem.

 

Ad. 14.

 Wobec wyczerpania zaplanowanego  porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 13:40 zamknął XXXV sesję Rady Miejskiej.

 

Protokółowała:                                                                       Przewodniczył:

Renata Urbanek                                                                         Piotr Gniot

 

Inspektor ds. obsługi rady                                                        Przewodniczący Rady