Protokół Nr XLVI/10

sesji Rady Miejskiej w Krajence

odbytej dnia 9 lipca 2010 roku

w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Krajence

 

 

Ad. 1 i 2

Sesję o godz. 11:00 otworzył Piotr Gniot Przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence.

Przewodniczący stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych decyzji. Nieobecne radne: Małgorzata Mila i Elżbieta Smodis.  Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do nin. protokołu.

 

W sesji uczestniczyli ponadto:

§   Grażyna Urbanek  - z-ca Burmistrza

§   Tomasz Ciechanowski – Sekretarz Gminy

§   Aleksandra Sawicka – kierownik Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska,

§   Daria Kasperkowiak oraz Karolina Lisiak – przedstawicielki firmy CODEX, autorki programów.

 

Ad.3

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

1.     Otwarcie sesji,.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przedstawienie porządku obrad.

4.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Krajenka na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017 wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy i Miasta Krajenka na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017.

5.     Zakończenie.

 

Ad.4

Aleksandra Sawicka kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Inwestycji przedstawiła podstawy prawne, które spowodowały konieczność aktualizacji Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami.

 

Doszły radne Małgorzata Mila oraz Elżbieta Smodis zwiększając liczbę radnych uczestniczących w obradach do 15.

 

Daria Kasperkowiak – autorka Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Krajenka na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017, zapoznała zebranych z najważniejszymi aspektami Programu.

 

Pytania w sprawie zadawali radny Piotr Jończyk oraz radna Joanna Wienke.

 

Posiedzenie opuścił usprawiedliwiony radny Karol Makarewicz zmniejszając liczbę radnych uczestniczących w obradach do 14.

 

Karolina Lisiak przedstawiła Aktualizację Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy i Miasta Krajenka na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017.

 

Głos w sprawie sortowania odpadów zabrał Przewodniczący Rady oraz radny Władysław Ogórek.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLVI/253/10 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Krajenka na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017 wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy i Miasta Krajenka na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017 – która stanowi załącznik nr 2 do nin. protokołu.

Ad.5

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady o godz. 12:00 zamknął XLVI sesję Rady Miejskiej w Krajence.

 

Protokółowała:                                                             Przewodniczyli:

 

Renata Urbanek                                                              Piotr Gniot

Inspektor ds. obsługi rady                                          Przewodniczący Rady