Protokół Nr VI/11

sesji Rady Miejskiej w Krajence

odbytej w dniu 24 marca 2011 roku

w sali widowiskowej Krajeńskiego Ośrodka Kultury

 

 

Ad.1

Sesję o godz. 15:00 otworzył Piotr Gniot Przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence.

Po przywitaniu gości Przewodniczący stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych decyzji. Nieobecny radny Zbigniew Morgulec.

Lista obecności radnych, sołtysów oraz lista gości stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do nin. protokołu.

W sesji uczestniczyli także:

1)    Stefan Kitela                       - Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka,

2)    Tomasz Ciechanowski          - Sekretarz Gminy,

3)    Mirosław Machejek               - Skarbnik Gminy,

4)    Ryszard Sieg                       - Kierownik referatu Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych,

5)    Aleksandra Sawicka            - Kierownik referatu Gospodarki Komunalnej, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska,

6)    Paweł Michalski                   - Kierownik referatu Oświaty, Rozwoju Lokalnego, Kultury, Sportu i Turystyki,

7)    Marek Pietrzak                  - Kierownik referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej.

Przed rozpoczęciem obrad podsumowano wybory sołtysów oraz Rad Sołeckich, które odbywały się w terminie od 15 lutego do 12 marca br.

W ich wyniku swoją pracę sołtysa na rzecz sołectw i całej społeczności lokalnej zakończyli:

1)    Pani Stefania Brzeczkowska – funkcję sołtysa pełniła 53 lata

2)    Pani Elwira Czapla – 1 kadencja

3)    Regina Lamtschek – 1 kadencja

4)    Pani Irena Załachowska – 3 kadencje

5)    Pan Piotr Grześk – 1 kadencja

6)    Pan Władysław Klocek – 2 kadencje

7)    Pan Piotr Marczykowski – 7 kadencji

8)    Pan Antoni Ratajczyk – 4 kadencje

9)    Pan Bronisław Smolarz – 2 kadencje

 

Pełnienie funkcji sołtysa rozpoczęli:

1)    Pani Ewa Chromiec – Głubczyn,

2)    Pani Małgorzata Świtała – Śmiardowo Kraj.

3)    Pani Halina Wielga - Łońsko

4)    Pan Jan Babut  - Skórka,

5)    Pan Rafał Banaś – Wąsoszki,

6)    Pan Piotr Burda – Maryniec,

7)    Pan Waldemar Gugała – Augustowo,

8)    Pan Franciszek Rutkowski – Krajenka Wybudowanie

9)    Pan Jan Skowiera – Paruszka.

 

Sołtysi, którzy zostali wybrani na kolejną kadencję:

1)    Pani Irena Gnat – Czajcze – Leśnik,

2)    Pani Anna Gruba – Dolnik,

3)    Pan Andrzej Budnik- Podróżna,

4)    Pan Jerzy Klejna - Tarnówczyn,

5)    Pan Bogdan Kurcin - Barankowo,

6)    Pan Zdzisław Paw - Żeleźnica,

7)    Pan Jarosław Serwan – Pogórze,

 

Ad.2

Doszedł radny Zbigniew Morgulec zwiększając liczbę radnych uczestniczących w sesji do 15.

 

Planowany był następujący porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.     Ustalenie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokółu  poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

4.     Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie międzysesyjnym.

5.     Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych zgłoszone podczas poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

6.     Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2010 rok na terenie działania Komisariatu Policji w Krajence.

7.     Sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy i Miasta Krajenka w roku 2010.

8.     Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

1)    Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie i Mieście Krajenka,

2)    trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Gminie i Mieście Krajenka oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,

3)    zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011,

4)    ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Krajenka miejsc sprzedaży napojów alkoholowych,

5)    udzielenia pomocy finansowej Miastu Piła,

6)    wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej,

7)    uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Krajenka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok,

8)    zaciągnięcia zobowiązania finansowego dotyczącego utrzymania i remontów odnowionego centrum wsi Głubczyn,

9)    wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Krajenka środków stanowiących fundusz sołecki,

10)  zmian w budżecie Gminy i Miasta Krajenka na 2011 rok.

9.     Zapytania i wnioski radnych.

10.  Wolne głosy, informacje.

11.  Zakończenie.

 

Przewodniczący poinformował o proponowanych zmianach porządku obrad.

W dniu 18 marca do biura Rady Miejskiej wpłynął projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego dotyczącego utrzymania i remontów ośrodka rekreacji i wypoczynku nad Jeziorem Wapińskim. Proponuje się aby projekt ten rozpatrzeć jako punkt 8.9. Projekt uchwały wpłynął na 7 dni przed sesją, więc wprowadzenie go do porządku obrad następuje bez głosowania.

 

W dniu 21 marca wpłynęło 15 projektów uchwał dotyczących zgłoszenia 15 sołectw (bez Krajenki) do udziału w Programie „Wielkopolska Odnowa Wsi”. Proponuje się wprowadzić je do porządku obrad jako kolejne punkty po projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Krajenka na 2011 rok (12 do 26). Zmiana ta wymaga głosowania.

 

W dniu 14 marca br. wpłynął wniosek 8 radnych dotyczących zmiany wysokości diet dla radnych. Wniosek został przekazany Burmistrzowi w celu sporządzenia projektu uchwały. Projekt uchwały w sprawie diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Krajence wpłynął do Rady przed sesją. Proponuje się wprowadzić go do porządku obrad sesji jako punkt 8.27. Zmiana wymaga głosowania.

 

Do wnioskowanych zmian nie było uwag, wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad łącznie z proponowanymi poprawkami.

Rada Miejska w Krajence przyjęła zmieniony porządek obrad jednogłośnie.

Porządek obrad po zmianach przedstawiał się następująco:

1.     Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.     Ustalenie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokółu  poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

4.     Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie międzysesyjnym.

5.     Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych zgłoszone podczas poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

6.     Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2010 rok na terenie działania Komisariatu Policji w Krajence.

7.     Sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy i Miasta Krajenka w roku 2010.

8.     Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

1)    Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie i Mieście Krajenka,

2)    trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Gminie i Mieście Krajenka oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,

3)    zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011,

4)    ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Krajenka miejsc sprzedaży napojów alkoholowych,

5)    udzielenia pomocy finansowej Miastu Piła,

6)    wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej,

7)    uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Krajenka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok,

8)    zaciągnięcia zobowiązania finansowego dotyczącego utrzymania i remontów odnowionego centrum wsi Głubczyn,

9)    zaciągnięcia zobowiązania finansowego dotyczącego utrzymania i remontów ośrodka rekreacji i wypoczynku nad Jeziorem Wapińskim,

10)  wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Krajenka środków stanowiących fundusz sołecki,

11)  zmian w budżecie Gminy i Miasta Krajenka na 2011 rok,

12)  zgłoszenia sołectwa Augustowo do udziału w Programie „Wielkopolska Odnowa Wsi”,

13)  zgłoszenia sołectwa Barankowo do udziału w Programie „Wielkopolska Odnowa Wsi”,

14)  zgłoszenia sołectwa Czajcze-Leśnik do udziału w Programie „Wielkopolska Odnowa Wsi”,

15)  zgłoszenia sołectwa Dolnik do udziału w Programie „Wielkopolska Odnowa Wsi”,

16)  zgłoszenia sołectwa Głubczyn do udziału w Programie „Wielkopolska Odnowa Wsi”,

17)  zgłoszenia sołectwa Łońsko do udziału w Programie „Wielkopolska Odnowa Wsi”,

18)  zgłoszenia sołectwa Maryniec do udziału w Programie „Wielkopolska Odnowa Wsi”,

19)  zgłoszenia sołectwa Paruszka do udziału w Programie „Wielkopolska Odnowa Wsi”,

20)  zgłoszenia sołectwa Podróżna do udziału w Programie „Wielkopolska Odnowa Wsi”,

21)  zgłoszenia sołectwa Pogórze do udziału w Programie „Wielkopolska Odnowa Wsi”,

22)  zgłoszenia sołectwa Skórka do udziału w Programie „Wielkopolska Odnowa Wsi”,

23)  zgłoszenia sołectwa Śmiardowo Kraj. do udziału w Programie „Wielkopolska Odnowa Wsi”,

24)  zgłoszenia sołectwa Tarnówczyn do udziału w Programie „Wielkopolska Odnowa Wsi”,

25)  zgłoszenia sołectwa Wąsoszki do udziału w Programie „Wielkopolska Odnowa Wsi”,

26)  zgłoszenia sołectwa Żeleźnica do udziału w Programie „Wielkopolska Odnowa Wsi”,

27)  diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Krajence.

9.     Zapytania i wnioski radnych.

10.  Wolne głosy, informacje.

11.  Zakończenie.

 

Ad.3

Protokół poprzedniej sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 27 stycznia 2011 roku został przyjęty jednogłośnie bez uwag.

 

Ad. 4

Informację o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie między sesjami złożył Leszek Łochowicz z-ca Burmistrza. Informacja stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

 

Tomasz Ciechanowski Sekretarz Gminy przedstawił informację o realizacji uchwał podjętych podczas poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Krajence. Informacja stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.

Ad. 5

Tomasz Ciechanowski udzielił także odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych zgłoszone podczas poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

Podczas V sesji Rady Miejskiej w Krajence odbytej w dniu 27 stycznia 2011 radni zgłosili 8 wniosków i zapytań oraz otrzymali na nie następujące odpowiedzi:

1)    Radny Piotr Jończyk powiedział, iż śledzi w prasie lokalnej losy dworców kolejowych. Temat interesuje go, ponieważ pracuje z młodzieżą, która dojeżdża do szkoły. Okazuje się, że istnieje możliwość przejmowania infrastruktury kolejowej. Jego wniosek dotyczy jednak udostępnienia na dworcu w Krajence jednego pomieszczenia, w którym osoby dojeżdżające mogłyby oczekiwać na pociągi. Niektórzy muszą czekać dość długo, a pogoda jest niesprzyjająca.

Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka zwrócił się do PKP S.A Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Szczecinie z prośba o rozważenie możliwości zrealizowania wniosku radnego tj. o przygotowanie i udostępnienie pomieszczenia dla podróżnych.

2)    Radny Anatol Najmowicz przypomniał, iż podczas posiedzenia Komisji Społecznej pytał o możliwość przejęcia budynku PKP w Krajence. Obecnie w prasie ukazała się informacja, iż samorządy mogą przejmować nieruchomości należące do PKP. Szlak został przetarty przez gminy: Zakrzewo, Lipkę i Złotów. W Krajence przy dworcu PKP są mieszkania. Lokatorzy są także zainteresowani wykupem mieszkań. Radny zaproponował przejęcie dworca łącznie z mieszkaniami, które gmina mogłaby później sprzedać lokatorom lub je wynająć.

Burmistrz wystąpił do Ministra Infrastruktury z zapytaniem o możliwość nieodpłatnego przejęcia na mienie gminy zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości PKP (dających się wydzielić geodezyjnie) zgodnie z nowelizacją przepisów ustawy z dnia 8 września 2000r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe.

3)    Radny Jakub Niedźwiecki wnioskował o wycięcie 2 drzew w Żeleźnicy, znajdujących się przy drodze wojewódzkiej 188, jedno przy wyjeździe z nieruchomości należącej do Państwa Głyżewskich, drugie przy działce Państwa Jaroszewiczów. Drzewa te ograniczają widoczność.

Wniosek został przekazany do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Złotowie.

4)    Radny Zbigniew Morgulec prosił aby przyłożyć większą wagę do stanu kanału biegnącego od wsi Podróżna, poprzez Śmiardowo, Augustowo, Głubczyn i dalej  (kanał augustowski). Przepusty na kanale są małej średnicy, woda wylewa się prawie na jezdnię.

Wniosek radnego został przekazany do Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Inspektoratu w Złotowie.

5)    Radny Zbigniew Morgulec wnioskował o wycięcie drzewa we wsi Śmiardowo Kraj. przy nieruchomości Państwa Kisiel znajdującego się przy wyjeździe z drogi polnej na drogę powiatową. Drzewo ogranicza w znaczący sposób widoczność.

 

Wniosek został przekazany do rozpatrzenia Powiatowemu Zarządowi Dróg w Złotowie.

 

6)    Radny Zbigniew Morgulec wnioskował o zainstalowanie lustra, które ułatwiłoby wyjazd z drogi gminnej przy Sali Wiejskiej w Podróżnej na drogę wojewódzką nr 190. Wyjeżdżające pojazdy mają tam „pod górkę”, ponadto widoczność ogranicza stojący przy drodze budynek.

Wniosek został przekazany Rejonowemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Złotowie.

7)    Radny Bogdan Długosz poinformował, iż przepusty na terenie gminy są niedrożne, blokują odpływ wody.

Radnego poinformowano, iż wkrótce zostanie dokonany przegląd przepustów na urządzeniach melioracyjnych. Przegląd zostanie dokonany wspólnie z przedstawicielem Rejonowego Związku Spółek Wodno – Melioracyjnych w Złotowie oraz Gminnej Spółki Wodnej Krajenka.

8)    Radny Bogdan Długosz powiedział także, iż przy budowie parkingu warto byłoby uwzględnić dojazd do Warsztatu Terapii Zajęciowej. Droga do szkoły jest wąska, rano jest tam duży ruch. Odrębny dojazd do WTZ poprawiłby bezpieczeństwo.

Propozycja radnego zostanie rozważona przy budowie parkingu.

Do udzielonych odpowiedzi nie wniesiono uwag.

Ad. 6

Informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2010 rok na terenie działania Komisariatu Policji w Krajence złożył Jacek Jutrzenka – Trzebiatowski Komendant Komisariatu Policji w Krajence.

Informacja została złożona także na piśmie i stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.

Stefan Kitela Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka poinformował, iż uczestniczył w rocznej odprawie Policji, jaka miała miejsce w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence. Oprócz przedstawicieli władz samorządowych Gmin Tarnówka i Krajenka, miejscowej policji, w spotkaniu uczestniczył także Komendant Powiatowy Policji, który pracę krajeńskiej policji ocenił pozytywnie. Burmistrz wyraził nadzieję, iż dotychczasowe efekty pracy pozostaną na takim samym poziomie.

Radna Joanna Wienke powiedziała, iż słyszała informacje o częstych kontrolach młodzieży w Skórce w celu badania pod kątem nietrzeźwości oraz posiadania narkotyków. Radna pytała, czy są to działania prewencyjne, czy też związane z nasileniem problemu.

Komendant wyjaśnił, iż kontrole są przeprowadzane wszędzie, Skórka nie jest specjalnie traktowana. Kontrole są wynikiem sygnałów, że taka jest potrzeba.

Informację przyjęto do wiadomości.

Ad. 7

Przewodniczący ogłosił 10 minutową przerwę w obradach. Po ich wznowieniu Andrzej Martin Prezes Zarządu Miejsko Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Krajence złożył sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy i Miasta Krajenka w roku 2010.

Sprawozdanie zostało złożone na piśmie i stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na wysoki poziom wiedzy młodzieży w Krajence, która osiąga sukcesy w krajowym konkursie „Młodzież zapobiega pożarom”, na wszystkch jego etapach. Wskazał także na dobre wyposażenie straży w sprzęt oraz jego wysoką jakość.

Radna Elżbieta Smodis wyraziła zadowolenie z aktywności OSP. Radna pytała o potrzeby remontowe w budynkach OSP na najbliższy rok: czy jest coś planowane, czy są deklaracje w zakresie finansowania zamierzeń oraz czy poszukuje się środków z zewnątrz.

Andrzej Martin wyjaśnił, iż są to w zasadzie marzenia, jednak aby zostały zrealizowane warto o nich mówić. Cieszy wykonany remont Sali w Augustowie, Krajenka czeka na swoją kolej. Najpilniejszym zadaniem do wykonania jest wymiana bram. Koszt jednej to wydatek rzędu 10-12 tys. zł. Potrzebne jest ok. 50 tys. zł. W sferze potrzeb jest także przeniesienie toalet z dołu budynku na górę. Jest to ważne z punktu widzenia możliwości wynajmu sali. Podobnie jest z powiększeniem zaplecza kuchennego, które jest zbyt małe w porównaniu do możliwości samej sali, na której może bawić się do 200 osób. Na realizację ww. zadań potrzeba ok. 300 tys. zł, a w budżecie nie ma takich środków. Pewne sprawy muszą być załatwione, Burmistrz posiada na ten temat wiedzę. Strażacy z rozwagą wydają publiczne pieniądze, wszystkie zakupy dokonywane są z dotacjami, sprzęt jest kupowany przy udziale środków z Krajowego Systemu Ratowniczego. W celu dokonania wymiany bram zwrócono się z wnioskami o dotację do Komendy Głównej Straży Pożarnych oraz Zarządu Głównego (po 25 tys. zł). Jeżeli wnioski zostaną zaakceptowane gmina do zakupu nie dołoży własnych pieniędzy.

Andrzej Martin przypomniał także, iż w budżecie roku 2010 zaplanowane były pieniądze  na budowę garażu w Podróżnej. Zamierzenie to jednak się nie powiodło. Obecnie pieniędzy na ten cel nie ma. Potrzebna jest aktywność strażaków aby pozyskać fundusze, ponieważ garaż powinien zostać wybudowany.

Jeżeli chodzi o Śmiardowo Kraj. plany strażaków są olbrzymie, jednak Zarząd MG OSP stoi na stanowisku, że przez najbliżej 5 lat OSP w Śmiardowie Kraj. winna się zająć działalnością kulturalną i społeczną, ponieważ gminy nie stać na wyposażenie jednostki w taki sposób aby mogła uczestniczyć w działaniach bojowych.

Przewodniczący Rady podkreślił, iż wnioski o dotacje na wymianę bram zostały złożone za wiedzą i pomocą Burmistrza. Obecne bramy maja 40 lat.

Burmistrz poinformował, iż za wnioskami stoi Starosta Goławski, który na jednym ze spotkań powiedział o możliwości złożenia wniosku na wymianę bram. Wnioski takie zostały złożone. Burmistrz powiedział także, iż na początku roku Prezes OSP przyniósł mu zestawienie wydatków. Ogrom potrzeb go przeraził, jednak klasyfikacja potrzeb jest słuszna. Jeżeli OSP przeniesie toalety oraz powiększy kuchnię, to sala będzie cieszyć się większym powodzeniem. Burmistrz podziękował też strażakom za wielkie zaangażowanie oraz gratulował nowym władzom wyboru na kolejną kadencję.

Sprawozdanie przyjęto do wiadomości.

Ad. 8.1.

Przewodniczący Komisji stałych Rady Miejskiej w Krajence przedstawili stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie i Mieście Krajenka.

Stanowiska Komisji były jednogłośnie pozytywne.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VI/29/2011 w sprawie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie i Mieście Krajenka – która stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.

Ad. 8.2.

Przewodniczący Komisji stałych Rady Miejskiej w Krajence przedstawili stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącego trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Gminie i Mieście Krajenka oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Stanowiska Komisji były jednogłośnie pozytywne.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VI/30/2011 w sprawie  trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Gminie i Mieście Krajenka oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania – która stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.

Ad. 8.3.

Przewodniczący Komisji stałych Rady Miejskiej w Krajence przedstawili stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011

Stanowiska Komisji były jednogłośnie pozytywne.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VI/31/2011 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011  która stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.

Ad. 8.4.

Przewodniczący Komisji stałych Rady Miejskiej w Krajence przedstawili stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącego ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Krajenka miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.

Stanowiska Komisji były jednogłośnie pozytywne.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VI/32/2011 w sprawie  ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Krajenka miejsc sprzedaży napojów alkoholowych  która stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.

Ad.8.5.

Przewodniczący Komisji stałych Rady Miejskiej w Krajence przedstawili stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącego udzielenia pomocy finansowej Miastu Piła.

Stanowiska Komisji były jednogłośnie pozytywne.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VI/33/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Piła – która stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu.

Ad.8.6.

Przewodniczący Komisji stałych Rady Miejskiej w Krajence przedstawili stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącego wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej.

Stanowiska Komisji były jednogłośnie pozytywne.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VI/34/2011 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej – która stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.

 

Ad.8.7.

Przewodniczący Komisji stałych Rady Miejskiej w Krajence przedstawili stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącego uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Krajenka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok.

Stanowiska Komisji były jednogłośnie pozytywne.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VI/35/2011 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Krajenka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok – która stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu.

Ad.8.8.

Przewodniczący Komisji stałych Rady Miejskiej w Krajence przedstawili stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącego zaciągnięcia zobowiązania finansowego dotyczącego utrzymania i remontów odnowionego centrum wsi Głubczyn.

Stanowiska Komisji były jednogłośnie pozytywne.

Sekretarz Gminy wniósł do projektu uchwały autopoprawkę polegającą na zmianie okresu zabezpieczenia na lata 2011-2019 (było 2011-2018). Okres trwałości projektu wynosi 7 lat, zakończenie inwestycji będzie możliwe w roku 2012, stąd konieczność zmiany okresu obowiązywania uchwały.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VI/36/2011 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego dotyczącego utrzymania i remontów odnowionego centrum wsi Głubczyn, łącznie ze zgłoszoną autopoprawką  która stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu.

Ad.8.9. 

Przewodniczący Komisji stałych Rady Miejskiej w Krajence przedstawili stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącego zaciągnięcia zobowiązania finansowego dotyczącego utrzymania i remontów ośrodka rekreacji i wypoczynku nad Jeziorem Wapińskim.

Stanowiska Komisji Rewizyjnej i Społecznej były jednogłośnie pozytywne.

Komisja Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt większością głosów, tj. oddano 3 głosy za podjęciem uchwały oraz 2 głosy wstrzymujące. Przewodniczący Komisji Gospodarczej Jakub Niedźwiecki poinformował ponadto, iż Komisja dokonała lustracji terenowej obiektu.

 

Projekt uchwały został przyjęty 13 głosami za, przy 2 glosach wstrzymujących. Głosów przeciwko nie było.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, większością głosów podjęła uchwałę Nr VI/37/2011 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego dotyczącego utrzymania i remontów ośrodka rekreacji i wypoczynku nad Jeziorem Wapińskimktóra stanowi załącznik nr 16 do nin. protokołu.

 

Ad. 8.10.

Przewodniczący Komisji stałych Rady Miejskiej w Krajence przedstawili stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącego wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Krajenka środków stanowiących fundusz sołecki.

Stanowiska Komisji były jednogłośnie pozytywne.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VI/38/2011 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Krajenka środków stanowiących fundusz sołecki – która stanowi załącznik nr 17 do nin. protokołu.

Ad. 8.11.

Przewodniczący Komisji stałych Rady Miejskiej w Krajence przedstawili stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącego  zmian w budżecie Gminy i Miasta Krajenka na 2011 rok. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do nin. protokołu.

Stanowiska Komisji były jednogłośnie pozytywne.

Mirosław Machejek Skarbnik Gminy poinformował, iż do projektu uchwały nie wnosi autopoprawek, poza tymi, które omawiał podczas posiedzeń Komisji.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VI/39/2011 w sprawie  zmian w budżecie Gminy i Miasta Krajenka na 2011 rok – która stanowi załącznik nr 19 do nin. protokołu.

Ad. 8.12.

W związku z tym, że projekty uchwał w sprawie udziału sołectw Gminy Krajenka w programie „Wielkopolska Odnowa Wsi” wpłynął do Rady przed sesją i nie były z nim zapoznane wszystkie komisje Rady, Paweł Michalski – kierownik referatu Oświaty, Rozwoju Lokalnego, Kultury, Sportu i Turystyki poinformował, iż program został uruchomiony przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Po podjęciu uchwal sołectwa, które podejmą stosowane działania, będą mogły wziąć udział w Konkursie Pięknieje Wielkopolska Wieś. Dotacja na realizację zadań wyniesie do 40 tys. zł na sołectwo. Wnioski można składać do 3 czerwca br. Po tym terminie sołectwa, które zakwalifikują się do finansowania otrzymają środki w kwocie 5 tys. zł na przygotowanie dokumentacji. Gmina może złożyć wnioski dla 6 sołectw. Zadania zgłoszone do konkursu mają się mieścić w  szeroko pojętym zagospodarowaniu przestrzeni publicznej. Jest to temat z ostatniej chwili.

Burmistrz wyjaśnił, iż szybkie tempo związane z projektem wynika z efektów pracy referatu, którym kieruje Paweł Michalski. W dniu 23 marca odbyło się spotkanie z sołtysami, podczas którego omówiono założenia projektu. Ma nadzieję, że nowo wybrani sołtysi wykażą się zaangażowaniem i przygotują propozycje. Są to środki na drobne zadania, ale bardzo potrzebne wsi. Stąd jego prośba aby podjąć przedłożone uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zgłoszenia sołectwa Augustowo do udziału w Programie „Wielkopolska Odnowa Wsi”.

Do projektu nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VI/40/2011 w sprawie zgłoszenia sołectwa Augustowo do udziału w Programie „Wielkopolska Odnowa Wsi”- która stanowi załącznik nr 20 do nin. protokołu.

Ad. 8.13.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VI/41/2011 w sprawie zgłoszenia sołectwa Barankowo do udziału w Programie „Wielkopolska Odnowa Wsi”- która stanowi załącznik nr 21 do nin. protokołu.

Ad.8.14.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VI/42/2011 w sprawie zgłoszenia sołectwa Czajcze-Leśnik do udziału w Programie „Wielkopolska Odnowa Wsi”- która stanowi załącznik nr 22 do nin. protokołu.

Ad.8.15.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VI/43/2011 w sprawie zgłoszenia sołectwa Dolnik do udziału w Programie „Wielkopolska Odnowa Wsi”- która stanowi załącznik nr 23 do nin. protokołu.

Ad.8.16.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VI/44/2011 w sprawie zgłoszenia sołectwa Głubczyn do udziału w Programie „Wielkopolska Odnowa Wsi”- która stanowi załącznik nr 24 do nin. protokołu.

 

Ad.8.17.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VI/45/2011 w sprawie zgłoszenia sołectwa Łońsko do udziału w Programie „Wielkopolska Odnowa Wsi”- która stanowi załącznik nr 25 do nin. protokołu.

Ad.8.18.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VI/46/2011 w sprawie zgłoszenia sołectwa Maryniec do udziału w Programie „Wielkopolska Odnowa Wsi”- która stanowi załącznik nr 26 do nin. protokołu.

Ad.8.19.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VI/47/2011 w sprawie zgłoszenia sołectwa Paruszka do udziału w Programie „Wielkopolska Odnowa Wsi”- która stanowi załącznik nr 27 do nin. protokołu.

Ad.8.20.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VI/48/2011 w sprawie zgłoszenia sołectwa Podróżna do udziału w Programie „Wielkopolska Odnowa Wsi”- która stanowi załącznik nr 28 do nin. protokołu.

Ad.8.21.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VI/49/2011 w sprawie zgłoszenia sołectwa Pogórze do udziału w Programie „Wielkopolska Odnowa Wsi”- która stanowi załącznik nr 29 do nin. protokołu.

Ad.8.22.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VI/50/2011 w sprawie zgłoszenia sołectwa Skórka do udziału w Programie „Wielkopolska Odnowa Wsi”- która stanowi załącznik nr 30 do nin. protokołu.

Ad.8.23.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VI/51/2011 w sprawie zgłoszenia sołectwa Śmiardowo Kraj. do udziału w Programie „Wielkopolska Odnowa Wsi”- która stanowi załącznik nr 31 do nin. protokołu.

Ad.8.24.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VI/52/2011 w sprawie zgłoszenia sołectwa Tarnówczyn do udziału w Programie „Wielkopolska Odnowa Wsi”- która stanowi załącznik nr 32 do nin. protokołu.

 

Ad.8.25.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VI/53/2011 w sprawie zgłoszenia sołectwa Wąsoszki do udziału w Programie „Wielkopolska Odnowa Wsi”- która stanowi załącznik nr 33 do nin. protokołu.

Ad.8.26.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VI/54/2011 w sprawie zgłoszenia sołectwa Żeleźnica do udziału w Programie „Wielkopolska Odnowa Wsi”- która stanowi załącznik nr 34 do nin. protokołu.

Ad.8.27.

Przewodniczący Rady poinformował, iż w dniu 14 marca br. wpłynął wniosek 8 radnych dotyczących zmiany wysokości diet dla radnych. Wniosek został przekazany Burmistrzowi w celu sporządzenia projektu uchwały.  Projekt taki wpłynął do rady przed sesją.

Sekretarz Gminy wniósł o wprowadzenie do projektu uchwały zmiany polegającej na zmianie terminu wejścia uchwały w życie. Proponuje się aby uchwała miała moc obowiązującą od 1 maja 2011 roku. W związku z tym §6 uchwały uzyskałby brzmienie: „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 maja 2011 roku.”

Radny Anatol Najmowicz zwrócił uwagę na fakt, iż podjęcie uchwały spowoduje zwiększenie wydatków na wypłatę diet o ok. 7 tys. zł. Radny pytał, czy środki na ten cel znalazły się w budżecie.

Z-ca Burmistrza przypomniał, iż wynagrodzenie poprzedniego burmistrza było bardzo wysokie i wynosiło ponad 12 tys. zł. Różnica pomiędzy tym wynagrodzeniem, a wynagrodzeniem obecnego burmistrza wynosi 1500zł, co przemnożone przez 12 miesięcy daje kwotę ok. 18 tys. zł. Można więc spokojnie myśleć o podjęciu uchwały w proponowanej wersji. Kwota o której mówił może stanowić źródło pokrycia podwyższonych diet radnych oraz sołtysów.

Przewodniczący Rady powiedział, iż podwyżka jest proponowana dla Przewodniczących Komisji oraz radnych, natomiast dietę Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady proponuje się obniżyć. Jego zdaniem radni powinni się wykazywać aktywnością szczególnie na posiedzeniach Komisji dlatego zamierza się utrzymać restrykcje za nieobecności, tak jak dotychczas na poziomie 40% za nieobecność na posiedzeniu Komisji i sesjach Rady.

Radny Marek Matysiak przedstawił podstawy prawne i zasady dotyczące naliczania diet radnym. Wskazał także na wyrok NSA, który dopuścił możliwość ustalania diet w formie ryczałtu w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 1386zł. Proponuje się ustalić diety w następujących wysokościach:

1)    dla Przewodniczącego Rady – 1200zł,

2)    Wiceprzewodniczącego Rady – 600zł,

3)    Przewodniczących Komisji – 600zł,

4)    Radnych – 450zł.

Radny Matysiak przypomniał także, iż dieta nie jest wynagrodzeniem za pracę, ponieważ radni pełnią swoją funkcję społecznie. Dieta ma równoważyć utratę wynagrodzenia z tytułu nieobecności w pracy oraz wydatki związane z zakupem materiałów, prasy, opłaty za Internet, telefon, czy dokształcaniem radnego oraz wyjazdów.

Radny Matysiak podał również dla przykładu wysokość diet w okolicznych gminach:

1.     Gmina Złotów:

1)     Przewodniczący Rady 1200,

2)    Wiceprzewodniczący – 600,

3)    Przewodniczący komisji 600,

4)    Radni – 500zł

2.     Gmina Okonek:

1)    Przewodniczący Rady 1325,

2)    Wiceprzewodniczący – 835,

3)    Przewodniczący komisji 689,

4)    Radni – 437,

3.     Gmina Jastrowie:

1)    Przewodniczący Rady 1229,

2)    Wiceprzewodniczący – 935,

3)    Przewodniczący komisji 802,

4)    Z-ca Przewodniczącego komisji - 788

5)    Radni – 668zł

4.     Gmina Zakrzewo:

1)    Przewodniczący Rady 1200,

2)    Przewodniczący komisji 300zł/posiedzenie

3)    Radni – 200/posiedzenie,

5.     Gmina Tarnówka:

1)    Przewodniczący Rady – 1300

2)    Wiceprzewodniczący Rady, Przewodniczący komisji 340/posiedzenie

3)    Radni – 270/posiedzenie.

 

Radny Marek Matysiak zauważył ponadto, iż zastosowanie systemu z Tarnówki spowodowałoby - przy 6 sesjach i 5 posiedzeniach Komisji, które odbyto do tej pory, wypłatę diet dla radnych do dnia dzisiejszego w wysokości ok.3000 tys. zł. W Krajence radni otrzymali za 4 miesiące 1432zł. Poinformował również iż dane na temat diet uzyskał z Aktualności Lokalnych z 2 lutego 2011 roku. Dla porównania radny podał także liczbę mieszkańców w ww. gminach Gmina Złotów 9006– Gmina Okonek 8975-, Gmina Jastrowie - 11435, Gmina Zakrzewo - 4778, Gmina Tarnówka – 3071. Są to dane z Wikipedii z roku 2004. W gminie Krajenka wg danych z czerwca 2006r. – zamieszkuje 7499 mieszkańców.

Radny zwrócił się do przedstawicieli mediów, które kształtujących opinię publiczną. Możemy mówić o „skoku na kasę”, „sprawiedliwszym podziale”, czy też „wyrównaniu dysproporcji”. Radny stwierdził, iż wszystko co powiedział jest prawdą ale jakże różnie brzmi. Dlatego prosi aby kierowali się rozwagą i obiektywnym osądem. Bez względu na to co napiszą, prosi aby porównali w tym zakresie Gminę Krajenka z innymi gminami.

 

Przewodniczący Rady stwierdził, iż diety w Gminie Krajenka nie różnią się zasadniczo od innych podobnych gmin. Proponuje się formę ryczałtu więc nie ma znaczenia ilość odbytych posiedzeń. Ponadto radni biorą udział tylko w pracach jednej Komisji. Uchwała przewiduje także potrącenia za nieobecności. Nie wyobraża sobie takiej sytuacji, jaka miała miejsce w poprzedniej kadencji, że posiedzenie Komisji się nie odbyło z powodu braku quorum. Wszystko to o czym mówił radny Matysiak to prawda, ale w przypadku Wiceprzewodniczących Rady i Przewodniczących Komisji były kosmetyczne różnice. W Krajence jest 1 Wiceprzewodniczący Rady, większość gmin ma ich dwóch. Funkcja Wiceprzewodniczącego rady jest niezbędna do funkcjonowania rady w przypadku niedyspozycji Przewodniczącego. Na posiedzeniu Komisji Gospodarczej zaproponował, aby dietę dla Wiceprzewodniczącego ustalić na poziomie 700zł, do tej propozycji nie miał także zastrzeżeń Burmistrz. W związku powyższym złożył wniosek o ustalenie diety Wiceprzewodniczącego w wysokości 700zł. W związku tym w §1 ust. 2 uchwały  proponuje zamiast kwoty 600zł, kwotę 700zł.

 

Wniosek powyższy został poddany pod głosowanie. Oddano 3 glosy za jego przyjęciem, 7 głosów przeciwko oraz 5 głosów wstrzymujących. Wobec wyników głosowania Przewodniczący stwierdził, iż jego wniosek nie został przyjęty.

 

Przewodniczący poddał pod glosowanie projekt uchwały w sprawie diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Krajence.

Za podjęciem uchwały głosowało 8 radnych, od głosu wstrzymało się 7 radnych, głosów przeciwko 0.

 

Wobec wyników głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, większością głosów podjęła uchwałę Nr VI/55/2011 w sprawie diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Krajence – która stanowi załącznik nr 35 do nin. protokołu.

 

Ad.9

Radna Elżbieta Smodis pytała, czy jest jeszcze możliwość zgłaszania propozycji dot. instalacji nowych punktów świetlnych. Ponadto zwróciła uwagę na stan budynku na rogu ulicy Rynek. Prosiła o podjęcie działań w celu wyegzekwowania od właściciela aby zaczął coś z tym budynkiem robić.

Radna Smodis pytała również, kto jest odpowiedzialny za porządek wokół budynku socjalnego na ulicy Ogrodowej w Krajence. Konieczne jest tam sprzątanie. 

Stefan Kitela Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka poinformował, iż prowadził rozmowy z Dyrektorem ENEA Operator w Wałczu w sprawie realizacji zadań, o których była mowa w informacji międzysesyjnej, także instalacji nowych punktów świetlnych. Instalacja dodatkowych lamp wiąże się jednak z koniecznością wykonania projektów budowlanych, zakupem infrastruktury, głowic, opraw i żarówek. Podczas spotkania z sołtysami przygotowano mapki z oznaczonymi propozycjami nowych lamp. Mapki te do końca marca zostaną przesłane do ENEA. Nie ma przeszkód aby jeszcze zgłaszać propozycje. Z monopolistą rozmawia się trudno jednak jego zdaniem warto prosić i pisać, może coś z tego będzie.

Burmistrz ponadto zwrócił uwagę, na zaniki energii elektrycznej w gminie. Wiadomo, że kiedy jest wiatr w Krajence nie ma prądu. Dlatego też czyni starania o wybudowanie nowej linii zasilającej. Kabel byłby prowadzony ze Złotowa. Inwestycja ta miałaby kosztować ok. 3 mln złotych. Trudno jednak przewidzieć, czy projekt ten uda się zrealizować.

Burmistrz odniósł się także do problemu z budynkiem na Rynku. Za jego stan odpowiedzialny jest właściciel. Właściciel był u niego na rozmowie i zadeklarował, iż w najbliższym czasie będzie realizował inwestycję.

 

Burmistrz poinformował także, iż stan budynku na ulicy Ogrodowej jest mu znany. Przejeżdża koło niego on i wiele innych osób dom jest zapomniany. Rozmawiał na ten temat z dyrektorem KZUP o remoncie. Toalety są tam na zewnątrz budynku. Trzeba podjąć kroki aby wygospodarować miejsce na toalety wewnątrz, a z czasem zainstalować w pokojach umywalki i toalety. Potrwa to zapewne jakiś czas. Na te zadania będą się musiały znaleźć środki w budżecie.

 

Radna Elżbieta Smodis prosiła aby w takim razie wyegzekwować porządek na zewnątrz budynku. Panuje tam bałagan.

Radna Ewelina Łosoś wnioskowała o wycięcie 2 drzew w Podróżnej: jednego koło remizy OSP, drugie na górce koło Państwa Jaworskich.

 

Radny Jakub Niedźwiecki:

1)     prosił o wystosowanie wniosku do Zarządu Dróg Powiatowych w Złotowie o ograniczenie prędkości na drodze powiatowej w Barankowie do 70km/godz., w miejscu gdzie  znajduje się przystanek autobusu szkolnego;

2)    wnioskował o naprawienie dziur na ulicy Dworcowej w Krajence;

3)    zgłosił również wniosek o zainstalowanie lamp oświetlenia drogowego w Krajence Wybudowaniu (ulica powiatowa w kierunku Pogórza).

 

Radny Karol Makarewicz wnioskował o wstawienie szyb w wiacie przystankowej znajdującej się na wyjeździe z Krajenki w kierunku Złotowa. Z 7 szyb pozostało tylko 4. Radny prosił też o posprzątanie terenu wokół wiaty.

Radny Andrzej Blajer wnioskował o wystąpienie do Zarządu Dróg Powiatowych w Złotowie w sprawie wykonania przebudowy i wykonania chodnika przy ul. 30 Stycznia w Krajence.

 

Radny Bogdan Długosz:

1)     złożył wniosek w sprawie wycięcia 3 drzew przy drodze wojewódzkiej nr 190 w miejscowości Czajcze (przy nieruchomościach Państwa Urban i Musiał).

2)    poinformował, iż na ulicy Bydgoskiej w Krajence, znajdują się załamania wzdłuż całej szerokości ulicy. Radny proponował wyjęcie kostki, podsypanie nierówności i ponowne ułożenie nawierzchni.

 

Radny Piotr Gniot przypomniał, iż na ulicy Parkowej w Krajence nie ma oświetlenia drogowego. Sytuacja nie jest zła, gdy pali się oświetlenie w Parku, często jednak występują tam awarie. Oświetlenie jest konieczne także na ulicy Sportowej.

 

Radny Piotr Gniot przypomniał także, iż inwestycja w zakresie wymiany sieci wodociągowej nie obejmuje całego miasta. Z siecią azbestową pozostaną 2 czy 3 ulice. Konieczne jego zdaniem, byłoby pozyskanie środków na dokończenie wymiany.

 

Radna Joanna Wienke, na prośbę sołtysa Maryńca Piotr Burdy, wnioskowała o ustawienie lustra w Głubczynie, które ułatwiłoby bezpieczny przejazd przez skrzyżowanie dróg prowadzących do Dolnika i Maryńca. Przejazd przez skrzyżowanie w od strony Głubczyna do Maryńca jest niebezpieczny, ponieważ nie widać pojazdów najeżdżających od strony Dolnika.

 

Radny Zbigniew Morgulec wnioskował o wystosowanie pisma do Zarządu Dróg Powiatowych w Złotowie, w sprawie wycięcia zakrzaczenia przy drodze powiatowej od skrzyżowania z drogą wojewódzką 190 do wsi Śmiardowo Kraj. Wycięte zostały rosnące tam topole, zostały korzenie z których odbijają odrosty. Niedługo cały rów będzie zarośnięty.

 

Radny Adam Klaryński wnioskował o przywrócenie punktów świetlnych na ulicy Złotowskiej w Skórce. Wyłączona została część lamp, pali się co druga. Jest tam ciemno.

 

Radny Adam Klaryński pytał również, czy doprowadzenie dodatkowego kabla energetycznego od strony Złotowa spowoduje, że w przypadku awarii sieci zasilającej, możliwość dostarczenia energii z nowej linii będą mieli także mieszkańcy gminy.

 

Radny Adam Klaryński zwrócił także uwagę na stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Skórki. Pojazdy najeżdżające od strony Złotowa poruszają się ze zbyt dużą prędkością, znak jego zdaniem niewiele pomoże.

 

Radna Elżbieta Smodis poinformowała, iż część miasta Krajenka (tj. osiedle na którym mieszka) jest poza zasięgiem sieci ASTY. Radna pytała, czy są szanse na podjęcie rozmów z operatorem aby umożliwić mieszkańcom odbiór sygnału. Uważa, że mieszkańcy byliby zainteresowani korzystaniem z usług ww. operatora.

 

Radny Piotr Jończyk:

1)    zwrócił uwagę na stan muru przy ul. Szkolnej, który w części objęty jest opieką konserwatora zabytków. Mur jest pochylony, w związku z tym prosił o sprawdzenie, czy nie grozi mu zawalenie;

2)    wnioskował także o odnowienie przejść przy odnowionym Rynku;

3)    przypomniał, iż systematycznie kilka razy w roku prosi o naprawę ulicy Stanisława Polańskiego w Krajence. Stan tej ulicy nie jest jednak godny patrona drogi. Ponadto z ulicy tej korzystają osoby niepełnosprawne. Radny prosił o rozważenie możliwości docelowego rozwiązania problemu;

4)    prosił o zainstalowanie lamp oświetlenia drogowego w miejscowości Dolnik na odcinku od przedszkola w stronę mostu.

 

Radny Piotr Gniot wnioskował o przygotowanie projektu uchwały w sprawie diet dla sołtysów oraz w sprawie powołania Komisji Statutowej.  Poinformował także o uruchomionym programie dot. resocjalizacji więźniów poprzez pracę przy oczyszczaniu rowów. Może pojawić się szansa, aby osoby takie pracowały na terenie gminy.

 

Ad.10

Burmistrz podziękował radnym za złożone wnioski oraz odpowiedzialność. Świadczą one o tym jak wiele jest w gminie potrzeb. Powiedział także, iż informację o programie resocjalizacji uzyskał od posła Chmielewskiego i Starosty Goławskiego. Powiat czyni starania o pozyskanie samochodu za pomocą którego można będzie osoby te przewozić na miejsce prac.

Burmistrz odniósł się także do wniosków w sprawie wycinki drzew, które są zgłaszane na każdej sesji. Większość z nich dotyczy drzew przy drogach wojewódzkich i powiatowych. Podczas zebrań wiejskich w sołectwach leżących przy drodze 190, pytał mieszkańców o stanowiska w sprawie wycinki drzew przy ww. drodze. Mieszkańcy byli w większości za tym aby je usunąć. W sprawie wycinki drzew z-ca burmistrza był u dyrektora Stefankiewicza. Okazuje się, że do tego rodzaju spraw należy podchodzić rozważnie, łącznie z przygotowaniem dokumentacji fotograficznej. Wskazane jest także zaproszenie osób z Poznania aby zobaczyły jak faktycznie wygląda sytuacja. W sprawie pojedynczych drzew będą wystosowywane wnioski.

Burmistrz poinformował również, iż uczestniczył w spotkaniu wójtów i burmistrzów z przedstawicielami kolei, jakie miało miejsce w Poznaniu. Podjął w związku tym decyzję w sprawie przejęcia budynków kolejowych w gminie. Do wniosku dołączono mapki i zdjęcia. Problemem jest dworzec w Krajence, który jest objęty opieką konserwatora zabytków. Gmina sama nie poradzi sobie z remontem, dlatego wniosek dotyczący przejęcia mienia kolejowego nie obejmuje tej nieruchomości.

Burmistrz powiedział także, iż w ostatnim czasie odbył wiele spotkań, uczestniczył w zebraniach soleckich. Podziękował za pomoc osobom wspierającym go w tym czasie: sołtysom za przygotowanie zebrań, radnym za pracę na posiedzeniach Komisji. Radnemu  Markowi Matysiakowi za rzeczową informację w sprawie diet, a radnemu Morgulcowi za trafne spostrzeżenie dotyczące okresu trwałości inwestycji w Głubczynie.

Przewodniczący Rady wyraził swoje zadowolenie z faktu, iż znalazły się środki na ratowanie zabytków. Społeczeństwo zebrało na ten cel 9 tys. zł. Proboszcz pozyskał dotację także od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Ministerstwa Ochrony Dziedzictwa Narodowego.

Burmistrz stwierdził, iż chciałby w tym miejscu zaprotestować. Był u niego proboszcz, który prosił o środki w wysokości 70 tys. zł. Pytał Skarbnika, czy budżecie jest taka możliwość. Skarbnik poinformował, iż tegoroczny budżet umożliwia przyznanie dotacji w kwocie 35 tys. zł. Powiedział, w związku z tym proboszczowi, że zwróci się do Rady o przyznanie środków na remont kościała św. Anny. Wszystkie decyzje dotyczące finansów zamierza podejmować wspólnie z radą. Jest za udzieleniem takiej pomocy, ale za zgodą rady.

Posiedzenie opuścił radny Anatol Najmowicz, zmniejszając liczbę radnych do 14.

Radny Marek Matysiak poinformował o powołaniu w dniu 11 marca br. klubu radnych „Przyjazna Krajenka”. Wystąpienie radnego stanowi załącznik nr 36 do nin. protokołu.  

Mirosław Machejek poinformował, iż na chwilę przed sesją, zakończona została kontrola operacji finansowych dotyczących budowy ośrodka rekreacji i wypoczynku nad Jeziorem Wapińskim. W sprawozdaniu złożonym przez Stowarzyszenie są błędy, które mogą skutkować uznaniem podwójnego finansowania. Stąd konieczność złożenia wyjaśnień. Prosi o gotowość władz stowarzyszenia do pilnego dokonania poprawek.

 

Edward Cuper mieszkaniec Krajenki złożył dwa wnioski. Pierwszy z nich dotyczył stanu mostu kolejowego w Krajence. Wnioskodawca prosił o zadbanie o stan obiektu i chociażby uzupełnienie wypadających cegieł.

Kolejny wniosek dotyczył stanu przepustu drogowego przy strzelnicy znajdującej się pomiędzy Krajenką a Żeleźnicą. Podczas prac przy kładzeniu rur kanalizacyjnych przepust został zniszczony, niemożliwy jest przejazd. Wnioskodawca prosił o dopilnowanie naprawy urządzenia drogowego przez firmę wykonującą inwestycję.

 

Krzysztof Pająk pełniący obowiązki kierownika MGOPS w Krajence nawiązał do wcześniejszych informacji w sprawie pomocy żywnościowej z Pilskiego Banku Żywności. Pierwsza partia żywności w ilości 2,5 t dotarła w dniu 17 marca br. Dostawy te będą odbywały się cyklicznie. Dzięki pomocy z PBŻ gmina będzie mogła pozyskać dużą ilość żywności w postaci podstawowych produktów. Wsparcie otrzymają najbardziej potrzebujący.

 

Zdzisław Pasymowski mieszkaniec Krajenki powiedział, iż z szacunkiem odnosi się do działań OSP oraz policji. W innych miastach często widzi piesze patrole, w Krajence natomiast takich patroli nie ma, policjanci jeżdżą samochodem. Dobrze byłoby jego zdaniem, gdyby ulicami Krajenki policjanci przemieszczali się także pieszo.

 

Burmistrz podziękował radnym powiatu, którzy wspierają go w rozmowach z powiatem. Powiedział, iż dobrze byłoby aby powiat złotowski w tym roku wykonał projekt budowlany dotyczący modernizacji 14 km drogi Paruszka – Podróżna. Dokumentacja ta jest potrzebna aby złożyć wniosek o współfinansowanie w ramach tzw. schetynówek. Prosił o wsparcie w tym zakresie. Kolejny obszar współdziałania wskazany przez Burmistrza dotyczy ulicy Stanisława Polańskiego. Prosi o podjęcie rozmów na temat wspólnej inwestycji ma tej ulicy. Jej patron zasługuje na to, aby to miejsce wyglądało lepiej i godniej.

 

Marek Kitowski radny powiatu złotowskiego poinformował, iż w ostatnim czasie prowadził rozmowy z Zarządem Powiatu oraz Zarządem Dróg Powiatowych.  Dotyczyły one także chodnika przy ul. 30 Stycznia, który jest poważnie zdewastowany, a na pewnym odcinku nie ma wcale. Uzyskał deklarację, że chodnik zostanie wyremontowany. Zdaje sobie sprawę z konieczności przeprowadzenia modernizacji drogi Paruszka – Podróżna. Prosił dyrektora Artera o złożenie pisma do Zarządu Powiatu o zabezpieczenie środków na wykonanie dokumentacji na odcinek Podróżna – Śmiardowo Kraj. z uwzględnieniem chodników, krawężników i barierek. Docelowo zadanie ma być realizowane do 2013 roku. Ma nadzieję, że będzie kontynuowany program schetynówek. Jest to droga bardzo ważna, stanowiąca objazd bezpieczeństwa w przypadku zatrzymania ruchu na drodze 188.

Radny poinformował także, iż kilka dni temu rozmawiał o konieczności istnienia w Okonku delegatury wydziału komunikacji. Konieczność istnienia takiej delegatury poddał w wątpliwość, ponieważ w przypadku rejestracji samochodu i tak trzeba dojechać do Urzędu Skarbowego aby uiścić opłaty. Jego zdaniem w to miejsce lepiej byłoby uruchomić delegaturę Urzędu Pracy. Bezrobotni z gminy Okonek, nie mający środków do życia, muszą dojechać do Złotowa, aby złożyć podpis. Radny zadeklarował również, iż będzie wspierał inicjatywy Gminy w Zarządzie Powiatu oraz Radzie Powiatu.

 

Posiedzenie opuściła radna Elżbieta Smodis zmniejszając liczbę radnych uczestniczących w sesji do 13.

 

Leszek Łochowicz z-ca Burmistrza poinformował, iż Burmistrz czynił olbrzymie starania i lobbował o modernizację drogi 188. Starania te przyniosły efekt, tj. w dniu 28 marca br. będzie ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej na to zadanie. Po załatwieniu tej sprawy kolejna do realizacji jest droga nr 190.

Zakres prac projektowych obejmował będzie m.in. odnowienie nawierzchni ulicy Domańskiego w Krajence, budowę zatok przystankowych, chodników, wykonanie kanalizacji deszczowej, przebudowę skrzyżowań ( 188 ze 190 – rozważane jest małe rondo, podobnie 188 z ulicą Rynek). Ponadto planuje się budowę obiektu inżynieryjnego, tj. mostu w Krajence. W Żeleźnicy przewiduje się wykonanie chodników i zatoczki, przebudowę mostu lub budowę mostu z korektą ciągu komunikacyjnego. Przewidywana jest także nowa nawierzchnia pomiędzy Żeleźnicą a Dolnikiem.

 

Stefania Brzeczkowska, dotychczasowy sołtys Krajenki Wybudowanie, podziękowała za lata współpracy. Jest także wdzięczna za pożegnanie. Powiedziała także, iż mieszkańców Krajenki uważa za rodzinę, szczególnie rolników z którymi współpracowała przez te wszystkie lata.

 

Zofia Urbanek – Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podziękowała Andrzejowi Pietrzakowi – Dyrektorowi Gimnazjum w Krajence – za wyrażenie zgody na skierowanie nauczyciela zatrudnionego w Gimnazjum na szkolenie z zakresu socjoterapii.

 

Ad. 11

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący o godz. 18:45 zamknął VI sesję Rady Miejskiej w Krajence.

 

Protokołowała:                                                             Przewodniczył:             

Renata Urbanek                                                            Piotr Gniot         

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej                               Przewodniczący Rady Miejskiej