Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym

(Dz. U.  z 2015r. poz. 1515 j.t.),

zwołuję XI sesję Rady Miejskiej w Krajence

na dzień 29 października 2015 roku, godz. 14:30.

Obrady odbędą się w Krajeńskim Ośrodku Kultury - ul. Rynek 1 w Krajence.

 

Program sesji przedstawia się następująco:

 

1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.    Ustalenie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu  poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

4.    Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie międzysesyjnym oraz informacja o realizacji uchwał podjętych podczas poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

5.    Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

6.    Informacja o wynikach dokonanej analizy oświadczeń majątkowych.

7.    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy i Miasta Krajenka w roku szkolnym 2014/2015.

8.    Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w następujących sprawach:

1)    Wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Złotowie.

2)    Uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Krajenka
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

3)    Określenia wysokości stawek podatku od środków transportu.

4)    Określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości.

5)    Zmiany budżetu gminy i miasta na 2015 rok.

9.    Zapytania i wnioski radnych.

10. Wolne głosy, informacje.

11. Zakończenie.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                  /-/ Adam Klaryński