Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym

(Dz. U.  z 2015r. poz. 1515 j.t.),

zwołuję XIII sesję Rady Miejskiej w Krajence

na dzień 17 grudnia 2015 roku, godz. 14:30.

Obrady odbędą się w Krajeńskim Ośrodku Kultury - ul. Rynek 1 w Krajence.

 

Program sesji przedstawia się następująco:

 

1.   Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.   Ustalenie porządku obrad.

3.   Przyjęcie protokołów  poprzednich sesji Rady Miejskiej.

4.   Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie międzysesyjnym oraz informacja o realizacji uchwał podjętych podczas poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

5.   Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

6.   Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w następujących sprawach:

1.   Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.

2.   Uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.

3.   Wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

4.   Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zabudowy produkcyjno – usługowo - mieszkaniowej na terenie wsi Skórka, gmina Krajenka.

5.   Zmiany budżetu gminy i miasta na 2015 rok.

7.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2016-2025.

8.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia budżetu Gminy i Miasta Krajenka na 2016 rok.

9.   Zapytania i wnioski radnych.

10.       Wolne głosy, informacje.

11.       Zakończenie.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                       /-/ Adam Klaryński