Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 rokuo samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2016 r. poz. 446, ze zm.),

zwołuję XXIV sesję Rady Miejskiej w Krajence

na dzień 21 grudnia 2016 roku, godz. 14:30.

Obrady odbędą się w Krajeńskim Ośrodku Kultury -
ul. Rynek 1 w Krajence.

 

Program sesji przedstawia się następująco:

1.     Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.     Ustalenie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołów poprzednich sesji Rady Miejskiej.

4.     Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie międzysesyjnym oraz informacja o realizacji uchwał podjętych podczas poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

5.     Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

6.     Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w następujących sprawach:

1)     Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017,

2)     Uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017,

3)     Sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej,

4)     Zmiany uchwały Nr XIV/89/2016 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 4 lutego 2016 roku
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania,

5)     Zasad przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych oraz przyznawania nagród
i wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym i osiągnięcia
w działalności sportowej,

6)   Likwidacji Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Krajence,

7)    Utworzenia Centrum Usług Wspólnych Gminy i Miasta Krajenka,

8)    Uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Krajenka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok,

9)    Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2016-2025,

10)  Zmiany budżetu gminy i miasta na 2016 rok.

7.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2017-2025.

8.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia budżetu Gminy i Miasta Krajenka na 2017 rok.

9.   Zapytania i wnioski radnych.

10.  Wolne głosy, informacje.

11.  Zakończenie.

 

 

 

                                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                               /-/ Adam Klaryński