Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2016 r. poz. 446, ze zm.),

zwołuję XXV sesję Rady Miejskiej w Krajence

na dzień 26 stycznia 2017 roku, godz. 14:30.

Obrady odbędą się w Krajeńskim Ośrodku Kultury -
ul. Rynek 1 w Krajence.

 

Program sesji przedstawia się następująco:

1.     Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.     Ustalenie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

4.     Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie międzysesyjnym oraz informacja o realizacji uchwał podjętych podczas poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

5.     Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

6.     Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w następujących sprawach:

1)     planu pracy Rady Miejskiej w Krajence na 2017 rok,

2)     przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Krajence na 2017 rok,

3)     przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy i Miasta Krajenka na lata 2013-2016” za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.,

4)     miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zabudowy produkcyjno-usługowo-mieszkaniowej na terenie wsi Skórka w Gminie Krajenka,

5)     przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krajenka w 2017 roku,

6)     projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i klas gimnazjalnych oraz przedszkoli do nowego ustroju szkolnego,

7)     przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy i Miasta Krajenka na lata 2017-2022,

8)     udzielenia pomocy finansowej samorządowi Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie Powiatu Złotowskiego w 2017 r.”,

9)     emisji obligacji Gminy i Miasta Krajenka oraz określenia zasad ich zbycia , nabycia i wykupu,

10)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2017-2025,

11)  zmiany budżetu gminy i miasta na 2017 rok.

7.     Zapytania i wnioski radnych.

8.     Wolne głosy, informacje.

9.     Zakończenie.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                   /-/ Adam Klaryński