GOS.6733.9.2017

 

OBWIESZCZENIE

                          BURMISTRZA GMINY I MIASTA KRAJENKA          

z dnia 22 sierpnia 2017 roku

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073)  oraz z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) zawiadamiam, że w dniu 18 sierpnia 2017 roku, na wniosek Pana Jarosława Pałasza, działającego jako pełnomocnik Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

 

budowa kubaturowej stacji transformatorowej typu UKL 3119P, linii napowietrzno-kablowej SN 15 kV, linii kablowych  nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi o łącznej długości 1 904,00 m; przewidziana do realizacji na działkach nr ewid. 331, 379, 232, 8170/1, 377, 376, 222/1, 221/4, 221/5, 221/8, 220/3, 220/12 Skórka, obr. 0077, w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej domów jednorodzinnych na dz. 220/3, 220/12, 221/8 z w. Skórka.

 

Zgodnie z art. 10 Kpa, do czasu wydania decyzji, strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia na piśmie w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence ul. Szkolna 17 – pokój nr 12, w godzinach od 800 do 1500.

 

            Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.