GOS.6733.10.2017

OBWIESZCZENIE

                          BURMISTRZA GMINY I MIASTA KRAJENKA          

z dnia 25 sierpnia 2017 roku

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073)  oraz z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) zawiadamiam, że w dniu 23 sierpnia 2017 roku, na wniosek Pana Adama Radkiewicza działającego jako pełnomocnik Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji z dnia 17 lipca 2017r., znak GOS.6733.6.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie kablowej elektroenergetycznej sieci SN15 kV oraz budowie słupa energetycznego SN15 kV, w celu „budowy powiązania linią kablową SN 15 kV między LSN Piła Północ-Wałcz a LSN Krajenka w celu drugostronnego zasilania miejscowości Skórka”, na działkach nr ewid.: 4/4, 490, 485, 8180/4  w obrębie miejscowości Skórka, w gminie Krajenka.

Wnioskowana zmiana dotyczy:

ü  dopisania działek nr ewid. 8237 i 8236/1 obręb geodezyjny 0077-Skórka,

ü  zmiany załącznika graficznego w ww. zakresie.

 

Zgodnie z art. 10 Kpa, do czasu wydania decyzji, strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia na piśmie w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence ul. Szkolna 17 – pokój nr 12, w godzinach od 800 do 1500.

            Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.