Zamknij okno Drukuj dokument

Program współpracy Gminy i Miasta Krajenka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 - PROJEKT

  Projekt                                                                                    Załącznik nr 1

 

 

Program współpracy Gminy i Miasta Krajenka

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność

pożytku publicznego na rok 2018

 

WPROWADZENIE

Działalność organizacji pozarządowych konkretyzuje konstytucyjną zasadę pomocniczości i jest przejawem aktywności różnych środowisk społecznych. Organizacje obywatelskie często wytwarzają dobra i świadczą usługi efektywniej, niż mogą to robić organy administracji państwowej. Dzieje się tak dzięki lepszemu rozpoznawaniu realnych potrzeb oraz dzięki temu, że osoby prywatne dobrowolnie i nieodpłatnie angażują się w rozwiązywanie problemów swojego środowiska. Stąd prowadzenie aktywnej współpracy  władz  gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego może przynieść wiele korzyści społecznych.

            Wyrazem dążenia władz samorządowych Gminy i Miasta Krajenka do szerokiej współpracy ze środowiskiem  podejmującym działania na rzecz społeczności lokalnej jest uchwalany corocznie „Program współpracy Gminy i Miasta Krajenka z organizacjami pozarządowymi i  innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.

Obecnie przygotowany Program wyznacza obszary współpracy między Gminą i Miastem Krajenka a organizacjami pozarządowymi w roku 2018 i z pewnością pobudzi środowisko do podejmowania kolejnych inicjatyw związanych z realizacją zadań publicznych, a gminę do wspierania tych działań dla dobra swych mieszkańców.

            Program został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późń zm.).

Program zawiera:

1)      cel główny i cele szczegółowe programu

2)      zasady współpracy

3)      zakres przedmiotowy

4)      formy współpracy

5)      priorytetowe zadania publiczne

6)      okres realizacji programu

7)      sposób realizacji programu

8)      wysokość środków planowanych na realizację programu

9)      sposób oceny realizacji programu

10)   informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji

11)   tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

 

Ilekroć w Programie jest mowa o:

1)      Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.);

2)      Programie – rozumie się przez to program współpracy Gminy  i Miasta Krajenka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018;

3)      Organizacji pozarządowej – rozumie się przez to organizacje pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w  art. 3 ust. 3 ustawy

4)      Działalność pożytku publicznego – rozumie się przez to działalność społecznie użyteczną prowadzoną przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie, a realizowanych według Programu Współpracy Gminy i Miasta Krajenka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

5)      Gminie - rozumie się przez to Gminę i Miasto Krajenka;

6)      Radzie - rozumie się przez to Radę Miejską w Krajence;

7)      Burmistrzu - rozumie się przez to Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka;

8)      Jednostce koordynującej – rozumie się przez to referaty w Urzędzie Gminy i Miasta  merytorycznie zajmujące się danym obszarem działalności pożytku publicznego.

 

I. ZAŁOŻENIA  PROGRAMU

 

Głównym założeniem Programu jest określenie form udziału organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w działalności w sferze zadań publicznych Gminy określonych w art. 4 ustawy. Program przedstawia możliwości włączenia podmiotów Programu na zasadzie partnerstwa do działalności społecznie użytecznej, na rzecz pożytku publicznego i stanowi element polityki społeczno-finansowej Gminy.

 

II. PODMIOTY PROGRAMU

 

Podmiotami Programu współpracy są:

1)      organizacje pozarządowe;

2)      osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów

o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,

o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

3)      stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; prowadzące swoją działalność na terenie Gminy i Miasta Krajenka lub na rzecz jej mieszkańców.

 

III.  REALIZATORZY PROGRAMU

 

W realizacji Programu uczestniczą:

1)      Rada Miejska i jej Komisje – w zakresie wytyczania założeń polityki społecznej i finansowej gminy;

2)      Burmistrz Gminy i Miasta – w zakresie realizacji założeń powyższej polityki,  przyznawania dotacji celowych i innych form pomocy;

3)      komisja konkursowa – powołana przez Burmistrza, w zakresie przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację zadań zleconych przez Burmistrza Gminy i Miasta organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy;

4)      wyznaczony pracownik Urzędu Gminy i Miasta – w zakresie utrzymywania bieżących kontaktów pomiędzy samorządem i sektorem pozarządowym.

5)      Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego, która może zostać powołana przez Burmistrza w Krajence. Tryb powołania członków oraz organizację i tryb działania Rady zostanie określona w drodze uchwały biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia reprezentatywności organizacji pozarządowych, terminy i sposób zgłaszania kandydatur na członków Rady Gminnej oraz potrzebę zapewnienia sprawnego funkcjonowania tych Rad.

 

 

IV. CELE  PROGRAMU

 

Cel główny:

Głównym celem Programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi. Służyć temu może wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji ważnych celów społecznych.

 

Cele szczegółowe:

1)      umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych;

2)      umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje;

3)      zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w Gminie i Mieście Krajenka;

4)      aktywizacja społeczności lokalnej;

5)      poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych;

6)      upowszechnianie nowatorskich i efektywnych działań obejmujących potrzeby społeczne.

 

V. ZASADY WSPÓŁPRACY

 

1.      Gmina realizuje zadania publiczne we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

2.      Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi będzie realizowana na zasadach:

1)      pomocniczości powierzanie organizacjom pozarządowym tych zadań, które mogą być zrealizowane efektywniej niż poprzez instytucje gminne;

2)      suwerenności stronzachowanie autonomii i nie ingerowanie w wewnętrzne sprawy organizacji;

3)      partnerstwa – współpraca na równych prawach i na zasadzie dobrowolności udziału;

4)      efektywności – dążenie wszystkich zainteresowanych do osiągania najlepszych efektów realizując zadania publiczne przy danych środkach i możliwościach;

5)      uczciwej konkurencjitworzenie przejrzystych kryteriów współpracy;

6)      jawności stosowanie jawnych kryteriów finansowych i poza finansowych.

3.      W ramach zasad współpracy w związku z realizacją programu ustanawia się, że:

1)      Uprawnione podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy przystępujące do planowania realizacji zadań publicznych winny zadbać o to, aby ich statuty i inne akty wewnętrzne posiadały regulację określające zakres prowadzonej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku publicznego w danej sferze zadań publicznych zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy;

2)      Przy organizacji konkursu na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1 ustawy stosowane będą kryteria dostępu (limity i ograniczenia);

4.      Limity i ograniczenia ogólne o charakterze finansowym wobec konkursów dotyczących wspierania wykonywania zadań publicznych:

1)      wysokość dotacji nie może przekroczyć 90 % całkowitych kosztów zadania;

2)      suma wysokości udziału środków własnych podmiotu występującego z wnioskiem o przyznanie dotacji, nie może stanowić mniej niż 10 % kosztów całkowitych realizacji zadania; minimalny finansowy wkład własny organizacji pozarządowej obejmuje środki pozyskane np. ze składek członkowskich, darowizn, bądź środki wypracowane przez organizację pozarządową, które zostały przeznaczone na realizację danego zadania, środki z innych źródeł, z odpłatnej działalności pożytku publicznego – wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego, pozostałych wniesionych w formie wkładu osobowego i pracy społecznej członków, chyba, że inne akty prawa miejscowego stanowią inaczej;

3)      koszty wynagrodzenia z tytułu świadczenia pracy lub usług, niezależnie od sposobu nawiązania stosunku pracy lub rodzaju i treści umowy cywilnej z osobą fizyczną pokrywane środkami w ramach udzielonej dotacji nie mogą być niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2018 roku.  

4)      koszty administracyjne mogą stanowić do 15% wnioskowanej wartości wnioskowanej kwoty dotacji.

5.      Koszty kwalifikowane to niezbędne do jego realizacji, zaplanowane w budżecie oferty wydatki powstałe i poniesione przez podmiot uprawniony w ramach realizacji zadania publicznego – zapisane w księgach zgodnie z zasadami księgowości, możliwe do zidentyfikowania, zweryfikowania i poparte dokumentami np. umowami, fakturami lub innymi.

1)      koszty merytoryczne – to koszty bezpośrednie związane z celem realizowanego zadania (np. praca osób zaangażowanych w realizację projektu), związane z uczestnictwem bezpośrednich adresatów projektu (np. materiały dekoracyjne, wynajem sali, wynajem niezbędnego sprzętu, wyżywienie – poczęstunek, zakup upominków – paczki świąteczne), koszty związane z obsługą wolontariuszy i jej organizacją.

2)      koszty wyposażenia nie będącego środkiem trwałym, koszty promocji (np. plakaty, ulotki),

3)      koszty administracyjne – koszty zakupu materiałów biurowych na potrzeby obsługi projektu, koszty usług teleinformatycznych, koszty przesyłek pocztowych, koszty utrzymania pomieszczeń, związane są z wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym w tym obsługą finansową i prawna projektu.

6.      Uprawniony podmiot ze środków z dotacji nie może pokrywać wydatków na:

1)      wsparcie zadań, które są już dofinansowywane z budżetu Gminy i Miasta Krajenka;

2)      pokrycie straty finansowej wynikającej z przedsięwzięć realizowanych przez podmiot uprawniony, ceł i opłat skarbowych, kosztów kar i grzywien, amortyzacji, leasingu, zobowiązań z tytułu otrzymanych kredytów, pożyczek, odsetek z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań;

3)      refundację kosztów poniesionych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie;

4)      budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;

5)      prowadzenie działalności gospodarczej;

6)      nagrody, premie i inne formy bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się realizacją zadania;

7)      kosztów obsługi konta bankowego;

8)      podatków z wyłączeniem podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatków od towarów i usług, pod warunkiem, że podatek VAT nie może zostać odzyskany w oparciu o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług;

9)      zakup napojów alkoholowych;

10)  zakupu środków trwałych (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U z 2016r. poz. 1047 z późn. zm.) oraz art. 16a ust 1 w zw. z art. 16d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014r. poz. 851 z późn. zm.), których wartość brutto przekracza 3.500,00 zł;

11)   innych zadań w tym statutowych niż zapisane w składanej ofercie.

7.      Wkładem finansowym są środki pieniężne własne, które podmiot uprawniony angażuje na realizację zadania publicznego.

8.      Dobrowolne świadczenie pracy bez wynagrodzenia na rzecz realizowanego zadania publicznego członków organizacji pozarządowej oraz wolontariuszy, wnoszone jest do budżetu zawartego w ofercie jako wkład osobowy, jest on dorozumiany jako źródło wkładu finansowego, jeżeli spełniają się łącznie poniższe przesłanki:

a)      wykonanie świadczenia przez wolontariusza bądź pracy społecznej przez członka organizacji poświadczone zostaną przez osoby upoważnione do składania oświadczeń  woli w imieniu danej organizacji pozarządowej (niezależnie od czasu trwania umowy);

b)      zostanie zdefiniowany rodzaj wykonywanej pracy społecznej bądź świadczenia;

9.      Wkład rzeczowy zaangażowany przy realizacji zadania publicznego winien być dorozumiany jako wkład finansowy, szczegółowo opisany z uwzględnieniem zasad oraz sposobów jego wykorzystania w realizację poszczególnych działań.

 

VI. ZAKRES PRZEDMIOTOWY

 

1. Przedmiotem współpracy gminy Krajenka z organizacjami pozarządowymi jest realizacja zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, należących do zadań własnych gminy.

2. Gmina w 2018 roku wspierać będzie działalność organizacji pozarządowych realizujących zadania w szczególności w zakresie:

1)    działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

2)    ochrona i promocja zdrowia,

3)    działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

4)    wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

5)    kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

6)     porządek i bezpieczeństwo publiczne,

7)    nauka, edukacja, oświata i wychowanie,

8)   pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych,

9)    przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,

10)   działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

VII. FORMY WSPÓŁPRACY

 

1. Zlecanie realizacji zadań publicznych o których mowa w pkt. 1 ppkt 1 jako zadań zleconych w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt. 1 lit. e, art. 151 ust. 1 oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) może mieć formy:

1)      powierzania wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacjina finansowanie ich realizacji,

2)      wspierania wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

3.    Wspieranie i powierzanie zadań, o których mowa w pkt. 1 odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert albo w trybach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4.    W otwartym konkursie ofert o którym mowa w pkt. 3, uczestniczą organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

5.    Na podstawie oferty organizacji pozarządowej Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka może zlecić organizacji pozarządowej, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym jeśli spełnione są łącznie następujące warunki:

1)      wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł;

2)      zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

6.    Łączna kwota środków finansowych przekazanych w trybie o którym mowa w pkt. 5 tej samej organizacji pozarządowej w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł

7.    Wysokość środków finansowych przyznanych w trybie o którym mowa w pkt. 5 nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.  

 

VIII. PRORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE

 

1.Ustala się następujące zadania priorytetowe, które mogą być realizowane w ramach programu:

a) z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

- wspieranie organizacji amatorskich zawodów sportowych,

- wspierania amatorskiego systemu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży,

- wspieranie turniejów sportowych,

- wspieranie szkoleń i organizacji zawodów dla dzieci i młodzieży,

b) z zakresu przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym:

- organizacja letniego wypoczynku dzieci,

- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej,

- organizacja konkursów o charakterze profilaktycznym,

- wspieranie imprez, w których profilaktyka stanowi nieodzowny element,

- organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych z programem profilaktycznym,

c) z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

- wspieranie prowadzenia działalności orkiestry dętej,

d) z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym:

- wspieranie aktywności i integracji seniorów.

 

IX. OKRES REALIZACJI PROGRAMU

 

Program zostaje uchwalony na okres jednego roku kalendarzowego: od dnia 1 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r.

 

X. SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU

 

1.  Przeprowadzanie otwartych konkursów ofert odbywa się według następujących zasad:

a) zlecanie realizacji zadań Gminy i Miasta Krajenka organizacjom obejmuje w pierwszej kolejności zadania priorytetowe i odbywać się będzie po przeprowadzenie otwartego konkursu ofert;

b) otwarty konkurs ofert ogłasza Burmistrz i prowadzi się go w oparciu o przepisy Ustawy:

c) termin składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia,

d) otwarty konkurs ofert ogłasza się w Biuletynie informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Krajenka (www.krajenka.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Krajence;

e) postepowanie konkursowe przeprowadza komisja powołana przez Burmistrza;

f) decyzje o wyborze ofert podejmuje Burmistrz, po zapoznaniu się z opinią komisji;

g) wyniki konkursu są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Krajence (www.krajenka.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu;

h) organizacja może z własnej inicjatywy złożyć ofertę wykonania zadań publicznych, przy rozpatrywaniu tej oferty stosuje się przepisy ustawy.

 

XI. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PLANOWANYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU

 

1) Na realizację programu w 2018 roku planuje się przeznaczyć środki w wysokości 260.000,00 złotych.

2. Kwota zapisana w Programie jest kwotą prognozowaną i jej ostateczna wysokość zostanie określona w uchwale budżetowej na rok 2018.

 

XII. SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU

 

1. Program będzie podlegał monitorowaniu.

2. Monitorowanie Programu może być prowadzone w formie:

1)      ankietowania z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety skierowanej do organizacji pozarządowych,

2)      wywiadu swobodnego z podmiotami Programu,

3)      analizy dokumentów składanych przez organizacje pozarządowe,

4)      obserwacji działań prowadzonych przez organizacje pozarządowe.

3. Wyniki monitorowania będą wykorzystane przy tworzeniu programu na rok 2019.

4. Burmistrz dokonuje kontroli i oceny realizacji zadań wspieranych lub powierzanych organizacjom pozarządowym na zasadach określonych w Ustawie.

5. Burmistrz złoży Radzie Miejskiej  w Krajence sprawozdanie z realizacji Program współpracy Gminy i Miasta Krajenka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 w terminie do dnia 31 maja 2019r.

 

XIII. INFORMACJA O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU I PRZEBIEGU KONSULTACJI

 

1. Prace nad przygotowaniem Programu zostały zainicjowane i przeprowadzone przez Burmistrza.

2. Przygotowanie Programu objęło realizację w zaplanowanych terminach następujących działań:

1)      opracowanie projektu Programu z uwzględnieniem opinii i uwag uzyskanych od organizacji oraz informacji od komórek organizacyjnych Urzędu;

2)      skierowanie projektu Programu do konsultacji poprzez upublicznienie na stronie internetowej Urzędu;

3)      rozpatrzenie opinii i uwag złożonych przez organizacje pozarządowe podczas konsultacji;

4)      przedłożenie informacji o Programie na posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Krajence

5)      przedłożenie projektu uchwały pod obrady Rady Miejskiej.

3. Po uchwaleniu przez Radę Miejską Program zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

XIV. TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

 

1. Komisję konkursową do opiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego powołuje Burmistrz w drodze zarządzenia oraz wskazuje jej przewodniczącego.

2. Równocześnie z publikacją ogłoszenia o konkursie, Burmistrz zamieszcza ogłoszenie o możliwość zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej przez organizacje pozarządowe.

3. W pracach komisji konkursowej mogą również uczestniczyć specjaliści z głosem doradczym.

4. Na pierwszym posiedzeniu komisji jej członkowie w głosowaniu jawnym

zwykłą większością głosów wybierają zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza.

5. Do zadań komisji konkursowej należy ocena ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w postępowaniu konkursowym  .

6. Opiniowanie ofert odbywa się w sposób jawny, na podstawie kryteriów oceny ofert zawartych w warunkach konkursowych.

7. Ze swojej pracy komisja konkursowa sporządza protokół, który przedstawia Burmistrzowi.

8. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszej ze złożonych ofert na realizację zadania publicznego dokonuje Burmistrz.

9. Wyniki postępowania konkursowego są podane do publicznej wiadomości.

 

XV. ZAKOŃCZENIE

 

1.Organizacje pozarządowe mogą kierować na bieżąco uwagi i propozycje dotyczące realizacji Programu do pracowników Urzędu merytorycznie odpowiedzialnych za dany obszar działalności.

2. Procedura ubiegania się o dofinansowanie lub finansowanie zadań z obszarów ujętych w niniejszym Programie określona została w  rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U.  2016 r.  poz. 1300)

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Programie zastosowanie mają przepisy ustawy wymienionej w uchwale oraz ustawy o finansach publicznych, a także odpowiednio Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o zamówieniach publicznych.

 

 

 

Załączniki

Formularz uwag na 2018 r. (36.5kB)    
Program Współpracy z organizacjami na 2018r. I (217.9kB)    

Metadane

Źródło informacji:Ryszard Sieg
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Tomasz Ciechanowski
Data wprowadzenia:(brak danych)
Opublikował:Tomasz Ciechanowski
Data publikacji:2017-09-25 12:51:06
Ostatnia zmiana:2017-09-25 12:51:18
Ilość wyświetleń:76