Krajenka, dnia 22 maja 2018 roku

GOS.6733.5.2018

 

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA KRAJENKA

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. 2017 roku, poz. 1073)

 

zawiadamiam

 

o wydaniu w dniu 22 maja 2018 roku, decyzji znak GOS.6733.5.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

 

Budowa kablowej linii oświetleniowej nn0,4kV typu YAKY 4x25mm2 wraz ze słupami oświetleniowymi o wysokości 6,0m (15 szt.) oraz oprawami typu LED z szafą oświetleniową SO oraz panelami fotowoltaicznymi (do 10 szt.) na budynku zlokalizowanym na działce nr 216, w miejscowości Krajenka, na terenie działki nr geod. 216, 206, 217 obręb Krajenka-84, oraz działki nr geod. 233, 161, 213/41 obręb Krajenka-85.

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia, w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence ul. Szkolna 17 – pokój nr 12, w godzinach od 800 do 1500, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, wydanymi postanowieniami w sprawie, uzyskać wyjaśnienia lub wnieść ewentualne odwołanie od wydanej decyzji.