WY K A Z

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

Adres nieruchomości

Krajenka ul. Władysława Jagiełły

Oznaczenie geodezyjne i w księdze wieczystej

Obr. – 84, działka nr 504 zabudowana  (Bi – teren zabudowy innej) o pow.

Opis nieruchomości

- położona w Krajence przy ul. Władysława Jagiełły o nawierzchni asfaltowej,

- zabudowana 2 budynkami administracyjno-użytkowymi o funkcji administracyjnej

  i  budynkiem gospodarczym,

- w sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowy mieszkalnej i usługowej,

- nieruchomość wyposażona jest w sieci: energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową,

- dojazd do nieruchomości dogodny.

Opis budynku administracyjnego czterokondygnacyjnego „A”

Powierzchnia użytkowa budynku – 630,67 m2, w tym: piwnica – 146,56 m2, parter – 169,87 m2, piętro I – 163,28 m2, piętro II – 150,96 m2. Fundamenty z kamienia polnego i cegły palonej. Ściany nośne z cegły wapienno-piaskowej. Stropy – piwniczny typu Kleina, pozostałe drewniane. Klatka schodowa drewniana. Dach konstrukcji drewnianej przykryty blachą.

  Stan techniczny budynku:

Konstrukcja budynku ogólnie w stanie średnim. Instalacje:  wod.-kan. i  elektryczna wymagają modernizacji. Budynek wymaga remontu wraz z ociepleniem. Stolarka w stanie technicznym średnim. Ogólnie stan techniczny budynku średni.

Opis budynku administracyjnego dwukondygnacyjnego „B”:

Powierzchnia użytkowa budynku – 221,50 m2, w tym: parter – 116,27 m2, piętro – 105,23 m2. Fundamenty betonowe. Ściany nośne z betonu komórkowego. Stropy – płyta „żerańska”. Schody betonowe. Dach płaski pokryty papą. Instalacja - gazowa wspólna z budynkiem „A”.

Stan techniczny budynku:

Konstrukcja budynku ogólnie w stanie średnim. Instalacje wod.-kan. i elektryczna wymagają modernizacji. Budynek wymaga remontu wraz z ociepleniem ścian. Stolarka w stanie technicznym średnim. Ogólnie stan techniczny budynku średni.

Opis techniczny budynku gospodarczego:

Powierzchnia użytkowa budynku – 108,76 m2, z tego: parter – 54,37 m2, poddasze – 54,39 m2.

Stan techniczny budynku:

Ściany nośne z cegły wapienno-piaskowej. Stropy typu „Kleina”. Schody zewnętrzne – metalowe. Dach konstrukcji drewnianej, kryty papą.

Instalacje – energia elektryczna. Ogólnie stan techniczny budynku średni.

Przeznaczenie w planie miejscowym i sposób zagospodarowania

Nieruchomość położona jest na terenie, na którym obecnie nie obowiązuje żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Krajenka zatwierdzonym uchwałą
nr XXXVI/214/09 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 27.11.2009 r., przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenach zabudowanych.

Forma i tryb zbycia

Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Cena wywoławcza nieruchomości

840.000,00 złotych (sprzedaż zwolniona z podatku VAT

Termin zapłaty ceny nieruchomości

 

Cena nieruchomości płatna jest jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości. Dniem zapłaty jest data wpływu należności na rachunek Gminy i Miasta Krajenka. Koszty umowy notarialnej oraz koszty sądowe w całości pokrywa nabywca.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U z 2018  r. poz. 2204 z późn. zm.).

 

6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence – Referat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej, pokój nr 18 lub 19 piętro I.