BURMISTRZ GMINY I MIASTA KRAJENKA

 

 

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy i Miasta Krajenka.

 

 

 

Lp.

godzina przetargu

Położenie nieruchomości,       nr działki, KW

Powierzchnia        i opis

Przeznaczenie

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego

Wysokość wadium

Wysokość minimalnego postąpienia

Czas trwania umowy

1.

godz. 900

Podróżna obręb 83:

- działka nr 331/1 (KW 21320)

 

- działka nr 331/2 (KW 21320)

 

1,24 ha:

RIVb – 0,81 ha

RV – 0,43 ha

uprawy rolne

7,01 dt żyta rocznie wg cen żyta do podatku rolnego

50,00 zł

0,20 dt żyta

do 31.08.2022 roku

 

Przetarg odbędzie się dnia 11 października 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Krajence przy ul. Szkolnej 17, w biurze kierownika Referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami oraz Działalności Gospodarczej – pokój nr 19.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce na konto SBL Złotów o/Krajenka nr 06 8941 1029 0072 2508 2000 0110       w terminie do dnia 04 października 2019 roku. Dniem wpłaty jest dzień wpływu na konto tutejszego Urzędu. Dowód wpłaty wadium musi określać oznaczenie nieruchomości, na którą wadium jest wniesione.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu za dzierżawę, a pozostałym zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Organizator przetargu zawiadomi wyłonionego w przetargu dzierżawcę nieruchomości o terminie zawarcia umowy dzierżawy. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nie stawi się bez usprawiedliwienia do podpisania umowy w wyznaczonym miejscu i terminie organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Treść niniejszego ogłoszenia podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta Krajenka, a także na stronie internetowej www.bip.krajenka.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej Urzędu Gminy i Miasta w Krajence, pokój nr 18 lub 19, tel. 67 263 92 05 wew. 31 lub 10.