Krajenka, dnia 4 grudnia 2019 roku

GOS.6733.7.2019

 

OBWIESZCZENIE

                              BURMISTRZA GMINY I MIASTA KRAJENKA             

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945)  oraz z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096) zawiadamiam, że na wniosek złożony przez Kierownika Działu Rozwoju i Inwestycji Enea Operator Sp. z o.o. Rejonu Dystrybucji Wałcz Pana Piotra Dziubczyńskiego, działającego w imieniu Enea Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58 60-479 Poznań, w dniu 3 grudnia 2019,  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

 

budowa sieci kablowej NAY2Y-J 4 x 150 mm2 z siecią napowietrzną izolowaną  AsXSn 4 x 95 mm2 nn. 0,4 kV na działkach nr 188, 210, 761, 187, 28/3 oraz przyłączami napowietrznymi i kablowymi do budynków mieszkalnych na działkach nr 489, 772/1, 773/9, 767/5, 762/4, 762/19 w miejscowości Krajenka Wybudowanie w obrębie ewid. 0065, 0084 Krajenka.

 

Działki objęte wnioskiem: 188, 210, 187, 28/3 obr. 0084 Krajenka, działka 761 obr. 0065 Krajenka.

Zgodnie z art. 10 Kpa, do czasu wydania decyzji, strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia na piśmie w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence ul. Szkolna 17 – pokój nr 12, w godzinach od 800 do 1500.

 

            Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.