Krajenka, dnia 5 grudnia 2019 roku

GOS.6733.9.2019

 

OBWIESZCZENIE

                              BURMISTRZA GMINY I MIASTA KRAJENKA             

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 oraz art. 51 ust. 3  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945), art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096) zawiadamiam, że na wniosek złożony przez Pana Tomasza Jagiełło działającego jako pełnomocnik Enea Operator Sp. z o.o., w dniu 4 grudnia 2019,  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

 

budowa elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia SN - 15 kV, na działkach:

gmina Krajenka, obręb 65- Krajenka, działki nr 1213, 1214, 1217, 1208, 1207, 1206

gmina Złotów, obręb 66- Wąsosz, działki nr 8025, 148

 

Zgodnie z art. 10 Kpa, do czasu wydania decyzji, strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia na piśmie w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence ul. Szkolna 17 – pokój nr 12, w godzinach od 800 do 1500.

 

            Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.