RM.0002.16.2020                                                           Krajenka, 29 kwietnia 2020 roku

 

 

                                                                                  Radni

                                                                                  wg rozdzielnika

 

 

            Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminny (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XVI sesję Rady Miejskiej w Krajence na dzień 7 maja 2020 roku (czwartek) o godz. 15.00.   Sesja odbędzie się w trybie zdalnym. Natomiast dla radnych, którzy przewidują problemy z łączami internetowymi w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence w Sali nr 10 z zachowaniem pełnych rygorów sanitarnych

Porządek sesji przedstawia się następująco:

1.      Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.      Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w następujących sprawach:

1)      udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy i Miasta Krajenka dla Powiatu Złotowskiego w 2020 r.

2)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2020-2027,

3)      zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Krajenka na 2020 rok.

3.      Zamknięcie sesji.

                                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                            /-/ Piotr Jończyk