Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

 

W dniu 6 czerwca 2022 roku do Urzędu Gminy I Miasta Krajenka wpłynęła uproszczona oferta  na realizację zadania publicznego pt. Zapobieganie bezdomności kotów na terenie gminy Krajenka poprzez sterylizację, jak również dokarmianie kotów wolnożyjących na terenie gminy Krajenka”  złożona przez Fundację Vox Animals z siedzibą w Śmiardowie Krajeńskim 68A.

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1057 z późn. zm.), w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy zgłaszać korespondencyjnie na adres Urząd Gminy i Miasta Krajenka ul. Szkolna 17, 77-430 Krajenka lub drogą elektroniczną na adres gmina@krajenka.pl.

Po upływie terminu oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. Oferta stanowi załącznik do umowy.