Protokół Nr III/06

sesji Rady Miejskiej w Krajence

odbytej dnia 22 grudnia 2006 roku

w sali widowiskowej Krajeńskiego Ośrodka Kultury

 

 

 

Ad. 1

Sesję otworzył Piotr Gniot Przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence.

Przewodniczący stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych decyzji.

Lista obecności radnych oraz lista gości stanowią załączniki nr 1 i 2  do nin. protokołu.

 

W sesji uczestniczyli ponadto:

§          Janusz Szczerbiak –Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka,

§          Grażyna Urbanek – z-ca Burmistrza,

§          Tomasz Ciechanowski – Sekretarz Gminy,

§          Mirosław Machejek – Skarbnik Gminy,

§         Marek Buczkowski – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej tut. Urzędu,

§          Wiesława Żujew – Inspektor ds. podatków i opłat tut. Urzędu.

 

Ad. 2

Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:

1.       Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.       Ustalenie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

4.       Informacja o działalności  Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie międzysesyjnym.

5.       Podjęcie uchwał w sprawach:

a)        zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

b)        uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok,

c)        wydania opinii do projektowanego obszaru specjalnej ochrony w ramach europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000,

d)        wytypowania przedstawiciela do reprezentowania Gminy i Miasta Krajenka w Związku Gmin Krajny,

e)        wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Powiatowym im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie,

f)        zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 rok,

g)        ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka,

h)       uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2007 rok.

6.       Odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych zgłoszone podczas poprzedniej sesji Rady.

7.       Zapytania i wnioski radnych.

8.       Wolne głosy, informacje.

9.       Zakończenie.

 

Do porządku obrad nie wniesiono uwag.

 

 

Ad. 3

Protokół sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 6 grudnia 2006 roku został przyjęty jednogłośnie bez uwag.

 

Ad. 4

Grażyna Urbanek z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka złożyła informację o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie między sesjami.

            W okresie od 6 do 22  grudnia  2006 roku kierownictwo Urzędu odbyło 1 posiedzenie podczas którego zajmowano się następującymi sprawami:

1. Wydano zarządzenia:

1) Nr 1/06 z dnia 13 grudnia 2006 roku w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych w Krajence. W skład komisji weszli:

- Marek Buczkowski – Przewodniczący

oraz członkowie

- Danuta Wrzeszcz

- Joanna Kasprzak

- Barbara Piechowska

- Bożena Hildebrandt

2) Nr 2/06 z dnia 13 grudnia 2006 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania. Podstawą powołania ww. zespołu są przepisy ustawy z 2002 roku o stanie klęski żywiołowej oraz rozporządzenia dotyczącego tworzenia ww. zespołów. Burmistrz powołuje ww. Zespół w celu wykonywania zadań związanych z zapobieganiem skutkom klęsk żywiołowych i ich usuwaniem. Szczegółowy tryb organizacji i pracy Gminnego Zespołu reagowania określa regulamin zatwierdzony przez szefa Zespołu.

3) Nr 3/06 z dnia 13 grudnia 2006 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu. W dniu 11 listopada br. zawarta została warunkowa umowa sprzedaży wieczystego użytkowania działki nr 61/5 o powierzchni 366m2. Nieruchomość położona jest w Krajence przy ul. Dworcowej. Umowę zawarły Gminna Spółdzielnia w Krajence oraz Paweł i Anna Purtakowie. Burmistrz przychylił się do wniosku zainteresowanych i postanowił nie korzystać z przysługującego gminie prawa pierwokupu.

4) Nr 4/06 z dnia 13 grudnia 2006 roku w sprawie  przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Krajenka. Zarządzenie dotyczy nieruchomości oznaczonej numerem 184/3 o pow. 322m2 położonej w Krajence przy ul. Toruńskiej. Działka sprzedana zostanie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

5) Nr 5/06 z dnia 13 grudnia 2006 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. W skład Komisji weszli:

- Mieczysław Karpiński

- Stefan Leciejewski

- Zygmunt Martenka

Komisja jest powoływana w oparciu o przepisy ustawy z 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Stanowi ona organ doradczy w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego. Celem komisji jest przedstawianie organom administracji profesjonalnych, rzetelnych i obiektywnych informacji na temat projektów aktów dotyczących planowania przestrzennego oraz ocena rozwiązań planistycznych.

6) Nr 6/06 z dnia 13 grudnia 2006 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż następujących nieruchomości:

- nr 116/1 o pow. 687m2 położonej w Krajence przy ul. Kościuszki,

- nr 288/3 o pow. 2690m2 położonej w Śmiardowie Kraj.

- nr 184/3 o pow. 322m2 położonej w Krajence przy ul. Toruńskiej.

W skład komisji powołano:

- Tomasza Ciechanowskiego – Przewodniczący komisji

- Danutę Wrzeszcz, Zygmunta Martenkę, Renatę Urbanek – członkowie Komisji.

7) Nr 7/06 z dnia 13 grudnia 2006 roku w sprawie powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60000 euro na świadczenie usług opiekuńczych przysługujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej i specjalistycznych usług opiekuńczych przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego. W skład Komisji wchodzą:

- Wioletta Martin – Przewodnicząca

- Krystyna Namysł – Sekretarz

- Barbara Piechowska – członek komisji.

 

Ponadto przygotowano i analizowano projekty uchwał przedłożone Radzie na dzisiejszą sesję:

a)        zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

b)        uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok,

c)        wydania opinii do projektowanego obszaru specjalnej ochrony w ramach europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000,

d)        wytypowania przedstawiciela do reprezentowania Gminy i Miasta Krajenka w Związku Gmin Krajny,

e)        wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Powiatowym im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie,

f)        zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 rok,

g)        ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka,

 

Grażyna Urbanek złożyła także informacje o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji Rady.

            Podczas sesji Rady odbytej w dniu 6 grudnia 2006 roku Rada podjęła 6  uchwał, 

które były realizowane następująco:

1)      Uchwały Nr II/8/06 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, Nr II/9/06 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych, Nr II/10/06 w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego, Nr II/11/06 w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru, Nr II/12/06 w sprawie uchwalenia regulaminu warunków przyznawania i wysokości niektórych składników wynagrodzenia oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli z uwzględnieniem poszczególnych stopni awansu zawodowego zostały przesłane do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Wszystkie ww. uchwały będą realizowane zgodnie z zapisami od dnia 1 stycznia 2007 roku.

2)      Uchwała Nr II/13/06 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krajence do dokonywania czynności wynikających z zakresu prawa pracy w stosunku do burmistrza Gminy i Miasta Krajenka jest realizowana na bieżąco.

           

            Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszystkie uchwały przekazano w terminie 7 dni Wojewodzie Wielkopolskiemu, a uchwały dotyczące finansów Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu zbadania ich zgodności z prawem.

 

Do złożonych informacji nie wniesiono uwag i zapytań.

 

Ad. 5a

Bogumiła Maciejewska Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Krajence przedstawiła stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącego zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Stanowiska te były jednogłośnie pozytywne.

Do projektu nie wniesiono uwag.

 

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych podjęła jednogłośnie podjęła uchwałę Nr III/14/06 w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – która stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu.

 

Ad. 5b

Bogumiła Maciejewska Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Krajence przedstawiła stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącego uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok.

Stanowiska te były jednogłośnie pozytywne.

 

Radna Małgorzata Mila powiedziała, iż w mieście są prowadzone dwie świetlice socjoterapeutyczne, które sąsiadują ze sobą przez ulicę. Udzielają one pomocy dzieciom z rodzin, które albo dotknięte są chorobą alkoholową, względnie z rodzin niewydolnych społecznie lub z rodzin borykających  się z trudnościami finansowymi. Opieką tą są objęte przede wszystkim dzieci z Krajenki. Wynika to między innymi z tego, że dzieci ze wsi mają utrudniony dojazd na te zajęcia, które odbywają się w godzinach popołudniowych. Dojazdy te kosztują. Po konsultacji w swoim środowisku zgłasza wniosek aby jedna z tych świetlic socjoterapeutycznych działała na terenie wsi, podzielona na trzy mniejsze świetlice, na terenie Podróżnej, Skórki i Głubczyna. We wszystkich tych trzech wsiach znajdują się dosyć duże szkoły, można by było na ich bazie utworzyć takie „pod świetlice”. Powiedziała, iż myśli, że na terenie tych wsi znalazłyby się osoby, które spełniałyby warunki do prowadzenia tych świetlic. Jeżeli szkoły nie byłyby zainteresowane, to w tych wsiach znajdują się również kościoły, więc mógłby by je prowadzić Caritas na bazie kościoła. Na pewno byłyby problemy z finansowaniem, ponieważ na przyszły rok przeznaczono na powyższy cel 20 tys. zł i kwota ta mogłaby nie starczyć gdyż im mniejsza świetlica koszty jednostkowe są większe, można by dokonać przesunięć w programie profilaktyki. Zaproponowała aby z festynu „Pomocna Dłoń” , który obejmuje festiwal piosenki czerwonokrzyskiej, konkurs plastyczno-rysunkowy prowadzony przez KOK, przerzucić 2000zł na świetlicę socjoterapeutyczną. I festiwal i KOK działają bardzo prężnie więc myśli, że znaleźliby sobie sponsora i nie odczuli dużej różnicy. Obsługa programu wynosi 14850, stanowi to 15% wszystkich środków na zapobieganie alkoholizmowi więc proponuje aby z tej kwoty również 2000zł przeznaczyć na świetlice socjoterapeutyczne. Wówczas kwota na ten cel wynosiłaby 24tys. i myśli, że przy pomocy mieszkańców tych trzech wsi takie mniejsze świetlice można by było stworzyć.

 

Mirosław Machejek Skarbnik Gminy wyjaśnił, iż w budżecie planuje się kwotę, nie planuje się natomiast kto to zadanie będzie wykonywał. W budżecie planuje się dofinansowanie realizacji zadania, a nie finansowanie realizacji zadania. Pieniądze te są rozdzielane w postaci konkursu, do którego może się zgłosić każdy kto spełnia warunki. Ogłoszenie o konkursie jest wywieszone na stronie BIP urzędu jak i na tablicy ogłoszeń. Gmina nie jest w stanie finansować wszystkich zadań, może do niektórych zadań się dołożyć. To co jest zawarte w programie profilaktyki jest wkładem gminy do działalności innych podmiotów. Nigdzie nie jest napisane, że 100% kosztów związanych z prowadzeniem tych świetlic finansuje gmina. Jeżeli jakiś podmiot, który będzie startował w konkursie w ramach swojej działalności i tych środków, tego rodzaju działalność podejmie w takiej postaci jak radna proponowała, jest to decyzja tego podmiotu, który wystartuje w konkursie. Warunki są określone w postaci dofinansowania na osobodzień. Będzie konkurs, ten kto go wygra sam organizuje sobie zadanie, również w oparciu o sponsorów. Jeżeli chodzi o przesunięcia, obsługa programu dotyczy całej kwoty 95 tys. zł , co daje mniejsze procenty, niż radna podała. Podczas posiedzenia Komisji Przewodnicząca wyjaśniała że jest to wydatek który dotyczy docierania do środowisk i spotkań Komisji w różnych formach oraz, że częściowo i tak jest to robione społecznie bez wypłat jakichkolwiek diet z tego tytułu. Myśli, że jeżeli i tak jest to robione w oparciu o wolontariat, to zabieranie połowy tej kwoty jest jego zdaniem niczym nie uzasadnione. Jeżeli chodzi o grupę wydatków związanych z festiwalem, 6 tys. planowanych jest na trzy imprezy. To co gmina oferuje na festiwal ze swoich środków, jest to ułamek, który pozwala aby zachęcić inne podmioty żeby sponsorowały imprezę. Nikt nie da swoich pieniędzy i się nie zaangażuje, jeżeli sam organizator nie chce nic dokładać i nie jest zainteresowany.

 

Radna Małgorzata Mila stwierdziła, iż nie powiedziała, że kwota 2000zł, o którą można by uszczuplić obsługę programu stanowi 15% , powiedziała, że kwota 14850zl, to 15% wszystkich środków przeznaczonych na zapobieganie alkoholizmowi. Nie proponuje zabrania nie wiadomo ilu procent, ale raptem 3%. Radna powiedziała także, iż wie, że kto będzie prowadził świetlice rozstrzygane jest w drodze konkursu, ale wydaje jej się, że z warunków konkursu wynika, że świetlice mają być prowadzone w mieście Krajenka.

 

Sekretarz wyjaśnił, iż nie ma takiego zapisu.

 

Radna Małgorzata Mila powiedziała, iż jeżeli nie ma, nie będzie się do tego ustosunkowywać. Zabranie 2000zł z festiwalu, jak Skarbnik zauważył, to tylko ułamek budżetu festiwalu. Skoro jest to ułamek festiwal tego tak nie odczuje, a ona nie proponuje zabrania wszystkich funduszy przeznaczonych na ten cel, tylko części.

 

Przewodniczący wyraził pogląd, iż program jest otwarty, problem nie tkwi w ilości świetlic, ponieważ wszystkie podmioty spełniające warunki mogą startować w konkursie o te pieniądze, które są w uchwale. Nie są one skierowane bezpośrednio do Caritasu a te dwa, czy pięć tysięcy nie ma wielkiego wpływu na cały fundusz bo przetarg jest powszechny. Trzeba spełnić określone kryteria i posiadać własne środki, ponieważ świetlica bez chociażby wolontariatu nie mogłaby funkcjonować.

 

Skarbnik powiedział, iż 6 tys. jest przeznaczone na trzy imprezy. Faktem jest, że ewentualne 2000zł to ułamek budżetu festiwalu ale musimy posiadać nawet ten niewielki wkład aby sponsorzy czuli, że my też jesteśmy zainteresowani tą imprezą. Inaczej daje się pieniądze kiedy widać, że organizator chce cos wyłożyć. Ten niewielki procent przyciąga naprawdę duże pieniądze. W przypadku festiwalu kwota ta mnoży się

 

Przewodniczący Rady w pierwszej kolejności poddał pod głosowanie program w brzmieniu  proponowanym przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a następnie w brzmieniu proponowanym przez radną Małgorzatę Mila.

Za pierwsza propozycją głosowało 9 radnych, za drugą 3 radnych. Od głosowania wstrzymało się 3 radnych.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, większością głosów podjęła uchwałę Nr IV/15/06 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok – która stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

 

Ad. 5c

Bogumiła Maciejewska Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Krajence przedstawiła stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącego wydania opinii do projektowanego obszaru specjalnej ochrony w ramach europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000.

Stanowiska Komisji były następujące:

- Komisja Rewizyjna – 4 za, 1 głos wstrzymujący,

- Komisja Społeczna – jednogłośnie za,

- Komisja Gospodarcza – jednogłośnie za

 

Do przedłożonego Radzie projektu nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych 14 głosami za i przy 1 głosie wstrzymującym. Podjęła uchwałę Nr IV/16/06 w sprawie wydania opinii do projektowanego obszaru specjalnej ochrony w ramach europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 – która stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.

 

Ad. 5d

Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała, iż Komisje Rady jednogłośnie proponowały aby przedstawicielem  Gminy i Miasta Krajenka w Związku Gmin Krajny był Przewodniczący rady Piotr Gniot.

Do projektu uchwały w powyższej sprawie nie wniesiono uwag.

 

Rada Miejska w Krajence w obecności  15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IV/17/06 w sprawie wytypowania przedstawiciela do reprezentowania Gminy i Miasta Krajenka w Związku Gmin Krajny – która stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.

 

Ad. 5e

Przewodniczący poinformował, iż podczas posiedzeń Komisji Rady proponowano aby Gminę i Miasto Krajenka w Radzie Społecznej Szpitala Powiatowego w Złotowie reprezentowała Wiceprzewodnicząca Rady Bogumiła Maciejewska.

 

Do przedłożonego projektu  uchwały nie wniesiono uwag oraz nie zgłoszono innej kandydatury.

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, 14 głosami za i przy 1 głosie wstrzymującym, podjęła uchwałę Nr IV/18/06 w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Powiatowym im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie – która stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.

 

Ad. 5f

Mirosław Machejek Skarbnik Gminy do przedłożonego radnym projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 rok zgłosił autopoprawki. Zmiany dotyczyły przeniesień między działami i rozdziałami budżetu. W samej uchwale wzrosły wydatki na wynagrodzenia i pochodne o 409 zł. Zmiana ta dotyczy Warsztatu Terapii Zajęciowej, gdzie potrzeby obliczono już w oparciu o tegoroczne zatrudnienie. Wzrosły też wydatki o 2000zł dla OSP.  Kwota ta przeznaczona jest głównie na zakup paliwa i została przeniesiona ze środków na oświetlenie ulic.

 

Radna Małgorzata Mila powiedziała, iż w budżecie występuje deficyt w kwocie 1.329.000zł. Pytała, czy ten deficyt jest faktyczny, czy tylko na papierze.

 

Skarbnik wyjaśnił, iż jest to deficyt planowany, ujęty w załączniku do uchwały budżetowej. Był planowany w związku z realizacją zadania ze środków unijnych, a ponieważ wniosek nie został przyjęty, deficyt faktycznie nie wystąpił. Chodziło o zadanie na tzw. osiedlu Bydgoska. Deficyt miał być finansowany środkami zewnętrznymi: pożyczką bankową, a po podpisaniu umowy z Wojewodą środkami z refundacji unijnej.

 

Wiceprzewodnicząca Rady przedstawił stanowiska Komisji w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 rok. Stanowiska te były jednogłośnie pozytywne.

 

Do projektu uchwały radni nie wnieśli uwag.

 

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IV/19/06 w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta – która stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.

 

Ad. 5g

Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała, iż podczas posiedzeń Komisji zgłoszono dwie propozycje wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka.

Były one następujące:

I propozycja:

- wynagrodzenie zasadnicze       4630zł

- dodatek funkcyjny                  1550zł

- dodatek stażowy 20%  926zł

- dodatek specjalny 40%           2472zł

Razem                                    9578zł

II propozycja:

- wynagrodzenie zasadnicze       4630zł

- dodatek funkcyjny                  1550zł

- dodatek stażowy 20%   926zł

- dodatek specjalny 30%           1854zł

Razem                                     8960

 

Stanowiska Komisji w powyższej sprawie były następujące:

Komisja Społeczna – 2 głosy za I propozycją, 2 za II propozycją

Komisja Gospodarcza – 2 za I propozycja, 3 za Ii propozycją

Komisja Rewizyjna – 4 glosy za I propozycją, 1 głos przeciwko. Podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej dyskutowano tylko nad I propozycją, ponieważ innej nie zgłoszono.

 

Przewodniczący poddał pod glosowanie wyżej przedstawione propozycje.

Za I wariantem glosowało 10 radnych, za II wariantem 5 radnych.

 

Wobec powyższego Przewodniczący oznajmił, iż większością głosów przyjęta została I propozycja i wynagrodzenie Burmistrza będzie przedstawiało się następująco:

- wynagrodzenie zasadnicze       4630zł

- dodatek funkcyjny                  1550zł

- dodatek stażowy 20%  926zł

- dodatek specjalny 40%           2472zł

 

Przewodniczący stwierdził, iż Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, większością głosów podjęła uchwałę Nr IV/21/06 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka – która stanowi załącznik nr 9 do nin. uchwały.

 

Ad. 5h

Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała, iż projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2007 rok, Komisje Rady zaopiniowały jednogłośnie pozytywnie. Projekt stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.

 

Mirosław Machejek Skarbnik Gminy poinformował Radę, iż Regionalna Izba Obrachunkowa wydała w sprawie przedłożonego projektu opinię pozytywną.

 

Do przedłożonego projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, 14 głosami za i przy 1 głosie przeciwnym, podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2007 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.

 

Ad. 6

Grażyna Urbanek udzieliła odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych zgłoszone podczas poprzedniej sesji Rady.

            Podczas sesji Rady Miejskiej w Krajence odbytej w dniu 6 grudnia 2006 roku radni zgłosili następujące wnioski i zapytania:

Radny Jakub Niedźwiecki złożył zapytanie dotyczące wykazu inwestycji, które stanowią podstawę do zwolnienia z podatku rolnego.

 

Zasady przyznawania ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym określa art. 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym.

Podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjne z tytułu wydatków poniesionych na :

1)      budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska;

2)      zakup i zainstalowanie:

a)      deszczowni,

b)      urządzeń melioracyjnych urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,

c)       urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód).

 

Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i podlega odliczeniu od należnego podatku rolnego w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.

Za budynki inwentarskie uważa się budynki służące do chowu, hodowli i utrzymywania inwentarza żywego tj. obory, jałowniki, cielętniki, chlewnie, warchlakarnie, tuczarnie, owczarnie, kurniki itp.

Przez modernizację należy rozumieć prace zmierzające do udoskonalenia budynku poprzez wprowadzenie zmian samej konstrukcji, a nie jego wyposażenia. Wszelkie remonty, naprawy, konserwacje mające na celu przywrócenie wartości użytkowej danego obiektu lub utrzymanie go w odpowiednim stanie technicznym nie będą modernizacją budynku.

 

Radny Paweł Wróbel zwrócił uwagę na uciążliwość przejazdu samochodów ciężarowych z przyczepami po osiedlu mieszkaniowym przy ul. Bydgoskiej w Krajence oraz na nieprzestrzeganie znaków obowiązujących w ruchu drogowym. Samochody przyjeżdżające do sklepu przy ulicy Bydgoskiej po załatwieniu spraw wjeżdżają bezpośrednio na „osiedle Bydgoska” , gdzie obowiązuje znak B-18 – zakaz wjazdu o rzeczywistej masie całkowitej ponad 7 ton  i wyjeżdżają na ulicę 30 Stycznia dojeżdżając w ten sposób do drogi wojewódzkiej.

Wniosek radnego został przesłany do Komisariatu Policji w Krajence z prośbą o systematyczne kontrolowanie ruchu pojazdów ciężarowych w tej części miasta. 

 

Do udzielonych odpowiedzi nie wniesiono uwag.

 

Ad. 7

Radny Henryk Kania poinformował, iż w imieniu wyborców do Zarządu Dróg Wojewódzkich złożone zostało pismo w sprawie założenia chodnika przy skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej i powiatowej w kierunku osiedla Paruszka. Otrzymali odpowiedź za pośrednictwem Urzędu. Strażnik Miejski dostarczył pismo wszystkim osobom, które podpisały się pod wnioskiem. Z tej odpowiedzi wynika, że realizacja wniosku nastąpi prawdopodobnie po 2009 roku. W związku z powyższym w imieniu wyborców jeszcze raz zwrócił się aby do tego czasu kiedy nastąpi remont drogi wojewódzkiej na odcinku Piła – Lipka naprawić pobocze. Pomiędzy jezdnią a poboczem jest pokaźny uskok i po opadach deszczu na tym odcinku woda stoi powyżej kostek. Przechodzą tamtędy dzieci. Kiedy spadnie śnieg i są roztopy, trzeba iść rowem. Na tym odcinku stoją cztery znaki drogowe i jest on niebezpieczny. Stąd prośba aby zarząd Dróg Wojewódzkich dokonał regulacji tego pobocza i podniesienie go do poziomu jezdni. Do czasu remontu zabezpieczy to przejście na tym odcinku.

 

Radny Henryk Kania ponownie zwrócił się z prośbą o regulację oświetlenia. Na ostatniej sesji Burmistrz udzielił odpowiedzi na jego wniosek w tej sprawie. On jednak podtrzymuje go nadal. W jego ocenie oświetlenie drogowe nie funkcjonuje w zgodzie z porami dnia. Podczas posiedzenia Komisji padały stwierdzenia, iż szuka się oszczędności więc należałoby zwrócić uwagę na bezcelowe palenie się lamp oświetlenia drogowego rano, kiedy jest widno. Z jego obserwacji wynika, że lampy w Krajence oraz na jego terenie zapalają się ok. 15:50 – 16:00, rano gasną o 8:00 - 8:10. O tej porze jest już dostatecznie widno. Radni na swoim terenie powinni na to zwrócić uwagę, ponieważ są to pieniądze gminne i płacenie za światło palące się w dzień stanowi ubytki w budżecie.

 

Radna Małgorzata Mila poinformowała, iż Towarzystwo Miłośników Skórki łącznie z radą sołecką w ubiegły piątek zorganizowało spotkanie przed wigilijne „Wigilijne Spotkanie Wspomnień”. Podczas tego spotkania raczono się potrawami wigilijnymi, które są w naszych domach. Gośćmi tego spotkania były panie które mieszkają w Skórce od 1946-1947 roku. Panie te opowiadały jak Skórka wyglądała zaraz po wojnie oraz jakie były zwyczaje wigilijne.

 

Radny Waldemar Siwek Radny Waldemar Siwek wnioskował o przycięcie gałęzi drzew przy drodze wojewódzkiej Krajenka – Podróżna. Obecnie drogą tą porusza się duża liczba samochodów ciężarowych, które z powodu gałęzi znajdujących się nad jezdnią poruszają się środkiem drogi. Utrudnia to ruch na ww. drodze i stwarza zagrożenie.

 

Radny Waldemar Siwek pytał także o możliwość podłączenia energii elektrycznej na boisku sportowym w Podróżnej. Ze względu na remont sali wiejskiej chciałby zrobić imprezę sylwestrową podobną jak robi się w Krajence na wolnym powietrzu. 

 

Ad. 8

Radny Piotr Gniot poinformował, iż prawdopodobnie w dniu 28 bądź 29 grudnia br. zajdzie konieczność zwołania sesji nadzwyczajnej w związku z koniecznością wprowadzenia zmian do budżetu na 2006 rok. W związku z tym nie dotrzymane zostaną terminy określone w Statucie gminy dotyczące zwoływania sesji.

Zaprosił także wszystkich na zabawę sylwestrową, która odbędzie się na Rynku w Krajence.

 

Marek Buczkowski kierownik referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej w tut. Urzędzie przekazał informację na temat przebudowy i modernizacji ulicy Władysława Jagiełły w Krajence. W dniu 30 listopada 2006 roku Burmistrz uczestniczył w spotkaniu w Zarządzie Dróg Powiatowych w Złotowie, podczas którego zapoznał się po raz pierwszy z dokumentacją techniczną dotyczącą realizacji tego zadania. Wcześniej nie mieliśmy do niej wglądu dlatego wypowiedziano się na jej temat w terminie późniejszym. Na tym spotkaniu uzyskano informację, że przebudowa ma polegać wyłącznie na małej kosmetyce, tj. wymianie chodników i położeniu nowej nawierzchni asfaltowej. Burmistrza to nie zadowoliło, ponieważ powinna to być kompleksowa modernizacja tego odcinka drogowego z wymianą sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz kanalizacji burzowej, której na pewnych odcinkach brakuje. Poza tym powinny być maksymalnie wykorzystane miejsca pod przyszłe parkingi oraz położone chodniki przy jednej i drugiej stronie ulicy. Ze spotkania sporządzono protokół, a do dokumentacji technicznej odniesiono się w późniejszym terminie. W opinii ujęto wszystkie rzeczy, które interesują gminę. Z tego powodu Burmistrz stał na stanowisku, iż powiat nie ma realizować zadania w roku 2007 w zaplanowanym przez siebie zakresie lecz złożyć wniosek o dofinansowanie unijne, obejmujący postulaty gminy. Jednocześnie zadeklarował, iż gmina będzie dofinansowywać to zadanie w zakresie, który jej dotyczy, przede wszystkim w zakresie sieci, która znajduje się w drodze.

 

Ad. 9

Wobec zrealizowania zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 14:00 zamknął III sesję Rady Miejskiej w Krajence.

 

Protokółowała:                                                                   Przewodniczył:

 

Renata Urbanek                                                                     Piotr Gniot

Inspektor ds. obsługi rady                                                   Przewodniczący Rady