Protokół Nr IV/06

sesji Rady Miejskiej w Krajence

odbytej dnia 29 grudnia 2006 roku

w sali obrad Urzędu Gminy i Miasta w Krajence

 

Ad. 1

O godz. 15:00 sesję otworzył Piotr Gniot Przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence.

Przewodniczący stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych decyzji. Nieobecny radny Karol Makarewicz.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do nin. protokołu.

W sesji uczestniczyli ponadto:

§          Janusz Szczerbiak –Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka,

§          Grażyna Urbanek – z-ca Burmistrza,

§          Tomasz Ciechanowski – Sekretarz Gminy,

§          Mirosław Machejek – Skarbnik Gminy,

§          Marek Buczkowski – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej tut. Urzędu,

§          Barbara Piechowska – kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krajence.

 

 Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:

1.       Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.       Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 rok.

3.       Zamknięcie sesji.

 

Do zaplanowanego porządku nie wniesiono uwag.

 

Ad. 2

Mirosław Machejek – Skarbnik Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 rok. Powodem zmian było m.in. przekazanie gminie środków w wysokości 14000zł z rezerwy budżetu państwa z przeznaczeniem na obligatoryjną pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte klęską suszy. Pozostałe zmiany mają charakter  porządkowy. Przeniesień dokonano zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami i wynikające z analizy dotychczasowego wykonania.

 

Do przedłożonego projektu nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IV/22/06 w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta – która stanowi załącznik nr 2 do nin. protokołu.

 

Ad. 3

W związku z realizacją zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący o godz. 15:20 zamknął IV sesję Rady Miejskiej w Krajence.

 

Protokółowała:                                                                     Przewodniczył:

 

Renata Urbanek                                                                       Piotr Gniot

Inspektor ds. obsługi rady                                                    Przewodniczący Rady