UCHWAŁA Nr IX/41/03

RADY MIEJSKIEJ W KRAJENCE

z dnia 25 kwietnia 2003 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego wsi Skórka w gminie Krajenka dla terenu zabudowy produkcyjno-usługowo-mieszkaniowej

 

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, ze zmianami, z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz. 1804, z 2002 r.,Nr 25 poz. 253, Nr 113 poz. 984, Nr 130 poz. 1112,) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) Rada Miejska w Krajence uchwala, co następuje:

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego wsi Skórka w gminie Krajenka, zwaną dalej zmianą planu.

2. Zmiana planu obejmuje obszar oznaczony na rysunku zmiany planu w skali 1:1000 (działki nr 236/7, 236/8, 236/9 oraz część 235) zwanym dalej rysunkiem, stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o terenach zabudowy produkcyjno-usługowej - należy przez to rozumieć między innymi:

  1)  teren przeznaczony pod działalność związaną z wynajmem maszyn i sprzętu, w tym także samochodów osobowych, środków transportu lądowego,

  2)  teren przeznaczony pod działalność usługowa pokrewną dla leśnictwa i pozyskiwania drewna: wyrąb lasu-transport kłód drewna,

  3)  teren przeznaczony pod działalność związaną z zapewnieniem transportu pasażerskiego lub towarowego-przewożenie samochodami ciężarowymi wszystkich rodzajów towaru, wynajem sprzętu transportowego z kierowcą lub operatorem, gospodarkę magazynową oraz konserwację i drobne naprawy środków transportu innych niż samochody, działalność pocztową, przeładunek towaru,

  4)  teren przeznaczony pod obiekty handlu hurtowego i detalicznego.

§ 3. Na całym obszarze objętym zmianą planu ustala się zakaz prowadzenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1 prawa ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627)

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 

§ 4. 1. Na obszarze objętym zmianą planu wyznacza się:

  1)  tereny zabudowy produkcyjno-usługowej - oznaczone na rysunku PU

  2)  teren zabudowy mieszkaniowej - oznaczony na rysunku M

  3)  teren komunikacji - oznaczony na rysunku K

  4)  teren zieleni - oznaczony na rysunku Z

2. Teren o którym mowa w ust. 1 pkt 1-4 stanowi przestrzeń do realizacji liniowych urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 5. Dla terenu zabudowy produkcyjno-usługowej PU ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania:

  1)  zabudowa może być realizowana na terenie ograniczonym nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,

  2)  pozostałe warunki zabudowy winne wynikać z przepisów szczególnych,

  3)  na działce mogą być realizowane obiekty kubaturowe o wysokiej jednej kondygnacji i do 9,0 m od poziomu terenu,

  4)  prawo do lokalizacji na wyznaczonym terenie budynków: produkcyjno-usługowych, warsztatowych, magazynowych,

  5)  dopuszcza się możliwość wydzielenia działki pod budowę stacji transformatorowej,

  6)  maksymalna powierzchnia zabudowy do 40% powierzchni całkowitej działki,

  7)  prawo do zagospodarowania działki zielenią oraz obiektami małej architektury,

  8)  od strony wjazdu na działkę wprowadza się obowiązek wykonania ogólnodostępnych parkingów na potrzeby pracowników i klientów,

  9)  obowiązek wykonania wzdłuż terenów graniczących z zabudową mieszkaniową zwartego pasa zieleni izolacyjnej o szerokości min. 5,0 m.

§ 6. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej (M) ustala się następujące warunki zabudowy zagospodarowania i podziału:

  1)  zabudowa może być realizowana na terenie ograniczonym nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,

  2)  na działce może być realizowany budynek mieszkalny, garażowy i gospodarcze,

  3)  wysokość budynku mieszkalnego do 2 kondygnacji (druga w stromym dachu) i do 10,5 m od poziomu terenu, a budynku gospodarczego lub garażowego 1 kondygnacja,

  4)  budynek mieszkalny należy realizować z dachem stromym dwu lub czterospadowym o kącie pochylenia połaci min. 30°, z okapem wysuniętym z lica budynku na min. 60 cm, budynki gospodarcze z dachem stromym o kącie pochylenia połaci min. 20°,

  5)  maksymalna powierzchnia zabudowy do 20% całkowitej powierzchni działki,

  6)  prawo do realizacji obiektów małej architektury i zagospodarowania działki zielenią,

  7)  prawo do podziału działki na 2 pokazano na rysunku, należy wówczas zapewnić dojazd do drugiej działki

§ 7. Dla terenu zieleni Z ustala się prawo zagospodarowania zgody z przeznaczeniem.

§ 8. Dla terenu komunikacji dla ulicy wewnętrznej Kw o jednej jezdni dwupasowej przyjmuje się:

  1)  szerokość w liniach rozgraniczających - 15,0 m

  2)  szerokość pasa ruchu - 3,0 m

§ 9. Obowiązują określone na rysunku:

  1)  linie rozgraniczające teren

  2)  nieprzekraczalne linie zabudowy

§ 10. Przed rozpoczęciem prac ziemnych związanych z realizacją zabudowy należy uzyskać uzgodnienie od Konserwatora Zabytków Archeologicznych Delegatury w Pile-w celu objęcia ich nadzorem archeologicznym.

§ 11. Ustala się następujące zasady funkcjonowania infrastruktury technicznej:

  1)  dostarczenie energii elektrycznej odbywać się będzie z istniejącego systemu elektroenergetycznego,

  2)  zaopatrzenie w wodę z istniejącej wiejskiej sieci wodociągowej w ul. Pocztowej,

  3)  odprowadzenie ścieków bytowych:

a)  docelowo do projektowanego kolektora sanitarnego,

b)  tymczasowo do 2015 roku do szczelnych zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych z zachowaniem warunków szczególnych w tym zakresie, wywóz ścieków na stację zlewną oczyszczalni ścieków w Krajance,

  4)  odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych (do poziomu określonego w przepisach szczególnych) do środowiska,

  5)  gromadzenie odpadów komunalnych w pojemnikach i wywóz na zorganizowane wysypisko śmieci,

  6)  z odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne należy postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie gospodarki odpadami,

  7)  ogrzewanie obiektów lokalne (np. gazem, energią elektryczną lub paliwami płynnymi).

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 12. Ustala się dla terenu objętego zmianą planu 30% stawkę służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Krajence.

§ 14. Na obszarze objętym niniejszą uchwałą traci moc uchwała Nr 38/2000 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 12 grudnia 2000 roku w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego wsi Skórka, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego nr 10 poz. 137 z dnia 10 lutego 2001 roku.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

ZAŁĄCZNIK

WIEŚ SKÓRKA GMINA KRAJENKA

ZMIANA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU OGÓLNEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI

(grafikę pominięto)