UCHWAŁA Nr 38/2000

RADY MIEJSKIEJ W KRAJENCE

z dnia 12 grudnia 2000 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skórka w gminie Krajenka - dla terenu zabudowy produkcyjno-usługowo-mieszkaniowej*

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 1996 roku, Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 1999 roku, Nr 15, poz.139 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Krajence uchwala, co następuje:

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego wsi Skórka w gminie Krajenka, zwaną dalej zmianą planu.

2. Zmiana planu obejmuje obszar oznaczony na rysunku zmiany planu w skali 1:1000 (działki nr 236/7, 236/8, 236/9, 116/1, 101/5 oraz część 235), zwanym dalej rysunkiem, stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

-    terenach produkcyjno-usługowych - należy przez to rozumieć warsztaty naprawcze, tereny magazynowe i składowe oraz działalność związaną z wynajmem maszyn i sprzętu, w tym także samochodów osobowych, środków transportu lądowego (dział 71 wg PKD); działalność usługową pokrewną dla leśnictwa i pozyskiwania drewna (dział 02 wg PKD); transport, gospodarkę magazynową (dział 60 i 63 wg PKD); obiekty handlu hurtowego i detalicznego (dział 50 i 51 wg Polskiej Klasyfikacji Działalności).

§ 3. Na całym obszarze objętym zmianą planu ustala się zakaz prowadzenia działalności szczególnie szkodliwej dla środowiska i zdrowia ludzi oraz mogącej pogorszyć stan środowiska.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 4. 1. Na obszarze objętym zmianą planu wyznacza się:

  1)  tereny zabudowy produkcyjno-usługowej - oznaczone na rysunku PU,

  2)  teren zabudowy mieszkaniowej - oznaczony na rysunku M,

  3)  tereny komunikacji - oznaczone na rysunku K.

2. Teren o którym mowa w ust. 1 pkt 3 stanowi przestrzeń do realizacji liniowych urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 5. Dla terenu zabudowy produkcyjno-usługowej (PU) ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania:

  1)  zabudowa może być realizowana na terenie ograniczonym nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,

  2)  pozostałe warunki zabudowy winne wynikać z przepisów szczególnych,

  3)  na działce mogą być realizowane obiekty kubaturowe o wysokości jednej kondygnacji i wysokości do 9,0 m od poziomu terenu,

  4)  prawo do lokalizacji na wyznaczonym terenie budynków: produkcyjno-usługowych, warsztatowych, magazynowych i administracyjno-socjalnych,

  5)  dopuszcza się możliwość wydzielenia działki pod budowę stacji transformatorowej,

  6)  maksymalna powierzchnia zabudowy do 40% powierzchni całkowitej działki,

  7)  prawo do zagospodarowania działki zielenią oraz obiektami małej architektury,

  8)  od strony wjazdu na działkę wprowadza się obowiązek wykonania ogólnodostępnych parkingów na potrzeby pracowników i klientów,

  9)  obowiązek wykonania wzdłuż terenów graniczących z zabudową mieszkaniową zwartego pasa zieleni izolacyjnej o szerokości min. 5,0 m.

§ 6. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej (M) ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania:

  1)  zabudowa może być realizowana na terenie ograniczonym nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,

  2)  na działce może być realizowany budynek mieszkalny, garażowy i gospodarczy,

  3)  wysokość budynku mieszkalnego do 2 kondygnacji (druga w stromym dachu) i do 10,5 m od poziomu terenu, budynku gospodarczego lub garażowego 1 kondygnacja,

  4)  budynek mieszkalny należy realizować z dachem stromym dwu- lub czterospadowym o kącie pochylenia połaci min. 30°, z okapem wysuniętym z lica budynku na min. 60 cm, budynki gospodarcze z dachem stromym o kącie pochylenia połaci min. 20°,

  5)  maksymalna powierzchnia zabudowy do 30% całkowitej powierzchni działki,

  6)  prawo do realizacji obiektów małej architektury i zagospodarowania działki zielenią.

§ 7. Dla terenu komunikacji dla ulicy dojazdowej K o jednej jezdni dwupasowej przyjmuje się:

a)  szerokość w liniach rozgraniczających -15,0 m,

b)  szerokość pasa ruchu - 3,0 m.

§ 8. Obowiązują określone na rysunku nieprzekraczalne linie zabudowy.

§ 9. Przed rozpoczęciem prac ziemnych związanych z realizacja zabudowy należy uzyskać uzgodnienie od Konserwatora Zabytków Archeologicznych Delegatury w Pile - w celu objęcia ich nadzorem archeologicznym.

§ 10. Ustala się następujące zasady funkcjonowania infrastruktury technicznej:

  1)  dostarczanie energii elektrycznej odbywać się będzie, na podstawie warunków technicznych uzyskanych w Energetyce Poznańskiej S.A.,

  2)  zaopatrzenie w wodę z istniejącej wiejskiej sieci wodociągowej,

  3)  odprowadzenie ścieków:

a)  docelowo do projektowanej oczyszczalni ścieków w Skórce,

b)  tymczasowo do szczelnych zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych z zachowaniem warunków szczególnych,

  4)  odprowadzenie wód deszczowych poprzez separator koalescencyjny redukujący zanieczyszczenia z terenu narażonego na kontakt z produktami naftowymi i dalej do rzeki Głomii; z pozostałego terenu poprzez projektowany osadnik do rzeki Głomii,

  5)  gromadzenie odpadów stałych w pojemnikach i wywóz na gminne wysypisko śmieci w Krajence,

  6)  dla odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne należy uzyskać stosowną zgodę na wytwarzanie i unieszkodliwianie zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie gospodarki odpadami,

  7)  ogrzewanie obiektów lokalne paliwem ekologicznym (np.: gazem, energią elektryczną lub paliwami płynnymi).

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 11. Ustala się następujące stawki procentowe służące naliczeniu opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości:

a)  20% - dla terenu PU,

b)  20% - dla terenu M.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Krajence.

§ 13. Tracą moc ustalenia uchwały Nr 45/91 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 13 sierpnia 1991 r. w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego wsi Skórka w gminie Krajenka, na obszarze objętym niniejszą uchwałą.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

ZAŁĄCZNIK

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI SKÓRKA W GMINIE KRAJENKA - DLA TERENU ZABUDOWY PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-MIESZKANIOWEJ

(grafikę pominięto)