UCHWAŁA Nr 14/2000

Rady Miejskiej w Krajence

z dnia 14 kwietnia 2000 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krajenka - dla terenu zabudowy rzemieślniczej

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. z późniejszymi zmianami), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. Nr 15 poz. 139 z 1999 r. z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Krajence uchwala, co następuje:

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krajenka, zwaną dalej zmianą planu.

2. Zmiana planu obejmuje obszar oznaczony na rysunku zmiany planu w skali 1:500 (część działki nr 777), zwanym dalej rysunkiem, stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Na obszarze objętym zmianą planu wyznacza się teren usług rzemiosła - oznaczony na rysunku UR.

Postanowienia szczegółowe

§ 3. Dla terenu usług rzemiosła (UR) ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania:

  1)  teren przeznaczony jest na powiększenie działki istniejącej zabudowy rzemieślniczej,

  2)  zabudowa produkcyjno-usługowa może być realizowana na terenie ograniczonym nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,

  3)  na działce mogą być realizowane obiekty kubaturowe o wysokości do 2-kondygnacji (druga w stromym dachu), kąt pochylenia połaci min. 30o, z okapem wysuniętym z lica budynku na min. 60 cm,

  4)  maksymalna powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni działki,

  5)  prawo do zagospodarowania działki zielenią oraz obiektami małej architektury,

  6)  od strony wjazdu na działkę wprowadza się obowiązek wykonania miejsc postojowych dla klientów,

  7)  zakaz dalszego podziału działki,

  8)  zakaz prowadzenia działalności szczególnie szkodliwej dla środowiska i zdrowia ludzi oraz mogącej pogorszyć stan środowiska.

§ 4. Obowiązują określone na rysunku nieprzekraczalne linie zabudowy.

§ 5. Ustala się następujące zasady funkcjonowania infrastruktury technicznej:

  1)  zasilanie w energię elektryczną z istniejącego systemu elektroenergetycznego,

  2)  zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej,

  3)  odprowadzenie ścieków do istniejącej oczyszczalni ścieków w Krajence,

  4)  gromadzenie odpadów stałych w pojemnikach i wywóz na wysypisko śmieci w Krajence,

  5)  ogrzewanie obiektów lokalne paliwem ekologicznym (energią elektryczną lub paliwami płynnymi).

Przepisy końcowe

§ 6. Ustala się 20% stawkę dla nieruchomości oznaczonej UR, służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości w związku z uchwaleniem zmiany planu.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Krajence.

§ 8. Tracą moc ustalenia uchwały Nr 63/91 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 20 grudnia 1991 r. w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krajenka, na obszarze objętym niniejszą uchwałą.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

ZAŁĄCZNIK

MIASTO KRAJENKA

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU OGÓLNEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

(grafikę pominięto)