UCHWAŁA Nr 18/2000

Rady Miejskiej w Krajence

z dnia 27 czerwca 2000 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krajenka na obszarze wsi Żeleźnica - dla terenu zabudowy mieszkaniowej

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U z 1996 roku, Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami) oraz art. 26 z dnia lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 1999 roku, Nr 15, poz. 139 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Krajence, uchwala co następuje:

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krajenka, na obszarze wsi Żeleźnica zwaną dalej zmianą planu.

2. Zmiana planu obejmuje obszar oznaczony na rysunku zmiany planu w skali 1:500 (część działki nr 64), zwanym dalej rysunkiem, stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. 1. Na obszarze objętym zmianą planu wyznacza się:

a)  teren zabudowy jednorodzinnej - oznaczony na rysunku Mj,

b)  teren komunikacji - oznaczony na rysunku K.

2. Teren o którym mowa w ust. 1 pkt 2 stanowi przestrzeń do realizacji liniowych urządzeń infrastruktury technicznej.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 3. Dla terenu zabudowy jednorodzinnej (Mj) ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania:

  1)  zabudowa może być realizowana na terenie ograniczonym obowiązującą i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,

  2)  na działce mogą być realizowane dwa obiekty kubaturowe: budynek mieszkalny i budynek gospodarczy,

  3)  wysokość budynku mieszkalnego nie może przekroczyć 2-kondygnacji (druga w stromym dachu), maksymalna wysokość budynku mieszkalnego do 8,0 m od poziomu terenu, a budynku gospodarczego 1 kondygnacji,

  4)  budynek mieszkalny należy realizować z dachem stromym, symetrycznym, dwu lub czterospadowym o kącie pochylenia połaci min. 35°, z okapem wysuniętym z lica budynku na min. 60 cm,

  5)  lokalizacja budynku mieszkalnego w przeważającej części elewacji w obowiązującej linii zabudowy, kalenicą równolegle do drogi,

  6)  maksymalna powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni działki,

  7)  tereny biologicznie czynne - trwale pokryte roślinnością winne stanowić min. 30% całkowitej powierzchni działki,

  8)  prawo do realizacji na terenie działki obiektów małej architektury,

  9)  zakaz dalszego podziału działki.

§ 4. Dla drogi dojazdowej o jednej jezdni dwupasmowej (K) ustala się:

a)  szerokość w liniach rozgraniczających - min. 10,0 m,

b)  minimalną szerokość pasa ruchu - 2,5 m.

§ 5. Obowiązują określone na rysunku:

  1)  obowiązujące linie zabudowy,

  2)  nieprzekraczalne linie zabudowy,

  3)  wymagane usytuowanie kalenicy.

§ 6. Ustala się następujące zasady funkcjonowania infrastruktury technicznej:

  1)  zasilanie w energię elektryczną z istniejącego systemu elektro–energetycznego,

  2)  zaopatrzenie w wodę z wiejskiej sieci wodociągowej wsi Żeleźnica,

  3)  odprowadzenie ścieków:

-    do przydomowej oczyszczalni ścieków,

-    do szczelnego zbiornika bezodpływowego zlokalizowanego zgodnie z rysunkiem zmiany planu lub w innym miejscu z zachowaniem przepisów szczególnych w tym zakresie, wywóz nieczystości do oczyszczalni ścieków w Krajence,

  4)  gromadzenie odpadów stałych w pojemnikach i wywóz na gminne wysypisko śmieci w Krajence.

  5)  ogrzewanie obiektów lokalne, paliwem ekologicznym (np. energią elektryczną, gazem lub paliwami płynnymi).

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 7. Ustala się 20% stawkę dla nieruchomości oznaczonej Mj, służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości w związku z uchwaleniem zmiany planu.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Krajence.

§ 9. Tracą moc ustalenia uchwały Nr 30/93 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 10 listopada 1993 roku w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Krajenka, na obszarze wsi Żeleźnica, objętym niniejszą uchwałą.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

ZAŁĄCZNIK

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

(grafikę pominięto)