UCHWAŁA Nr XXXI/174/05

RADY MIEJSKIEJ W KRAJENCE

z dnia 30 czerwca 2005 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głubczyn w gminie Krajenka

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zmiana: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 zmiana: z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141poz. 1492) Rada Miejska w Krajence uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Głubczyn w gminie Krajenka, zwany dalej planem.

2. Granice obszaru objętego planem, na terenie wsi Głubczyn (działka numer 551/2) oznaczone są na rysunku planu w skali 1:500, zwanym dalej rysunkiem.

3. Integralnymi częściami uchwały są:

  1)  rysunek planu, o którym mowa w ust. 2, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały,

  2)  rozstrzygnięcie w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krajenka, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

  1)  obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię usytuowania obiektu budowlanego;

  2)  nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię ograniczającą teren przeznaczony pod zabudowę, obszar pomiędzy granicą działki, a tą linią jest terenem wyłączonym z zabudowy;

  3)  wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć iloraz, powierzchni zabudowy do powierzchni działki.

§ 3. Dla obszaru objętego planem ustala się następujące przeznaczenie terenu:

teren zabudowy rekreacyjnej - oznaczony na rysunku ZR.

§ 4. Obowiązują określone na rysunku:

  1)  linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach;

  2)  obowiązujące linie zabudowy;

  3)  nieprzekraczalne linie zabudowy;

  4)  linie podziału wewnętrznego.

§ 5. Na terenie objętym planem miejscowym nie występują:

  1)  obszary przestrzeni publicznej wymagające określenia zasad kształtowania przestrzeni oraz zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w zagospodarowaniu;

  2)  tereny: górnicze, narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem się mas ziemnych wymagające ustalenia granic i sposobów zagospodarowania;

2. Na obszarze objętym planem nie ustala się:

  1)  szczegółowych zasad i warunków scaleń i podziału nieruchomości;

  2)  szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy,

  3)  sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§ 6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1. Ochronę środowiska realizuje się przez pełne techniczne uzbrojenie terenu, w tym w zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków bytowych oraz przez zorganizowany odbiór odpadów.

2. Ochrona przyrody:

  1)  obszar objęty planem leży w strefie chronionego krajobrazu "Pojezierza Wałeckiego i Doliny Gwdy";

  2)  na całym obszarze objętym planem, ustala się zakaz prowadzenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, od których wymagane jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko;

  3)  na tym obszarze nie występują tereny objęte formami ochrony przyrody: park, rezerwat przyrody, pomniki przyrody, ostoje zwierząt oraz chronione gatunki zwierząt, roślin, grzybów i siedlisk.

§ 7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:

  1)  na terenie przeznaczonym do zabudowy mogą być w trakcie prowadzenia robót ziemnych odkryte zabytki archeologiczne;

  2)  przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zawiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w celu uzgodnienia podczas tych prac nadzoru archeologicznego.

§ 8. Dla zachowania ładu przestrzennego dla terenu zabudowy rekreacyjnej ZR ustala się następujące warunki zabudowy, zagospodarowania i podziału:

  1)  prawo do realizacji na każdej działce jednego budynku rekreacyjnego jako zabudowy wolno stojącej oraz obiektów małej architektury związanych z funkcją terenu;

  2)  zabudowa może być realizowana na terenie ograniczonym obowiązującą i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, określonymi na rysunku;

  3)  budynek należy usytuować w obowiązującej linii zabudowy, przy dachu dwuspadowym, kalenicą równolegle do drogi;

  4)  wysokość budynku do 2 kondygnacji (druga w stromym dachu) i do 9,0 m od poziomu terenu;

  5)  ustala się poziom posadowienia parteru do 1,0 m od poziomu terenu;

  6)  budynki należy realizować z dachem stromym min. dwuspadowym o kącie pochylenia połaci od 30°do 45°;

  7)  maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy do 0,20;

  8)  pod zieleń należy przeznaczyć min. 20% powierzchni działki;

  9)  na rysunku pokazano podział terenu na działki, łącznie wyznaczono 5 działek;

10)  dopuszcza się możliwość łączenia dwóch kolejnych działek.

§ 9. Wskaźniki w zakresie komunikacji, na każdej działce zabudowy rekreacyjnej (ZR) należy wyznaczyć min. 2 miejsca parkingowe.

§ 10. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1. Na terenie objętym miejscowym planem nie będą realizowane zadania z zakresu infrastruktury technicznej, należące do zadań własnych gminy.

2. Obszar objęty planem wymaga budowy uzbrojenia w zakresie:

  1)  zasilania w energię elektryczną liniami kablowymi niskiego napięcia z istniejącej stacji transformatorowej;

  2)  zaopatrzenia w wodę:

a)  tymczasowo z ujęcia wody na działce, usytuowanego na działce zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,

b)  docelowo z wiejskiej sieci wodociągowej;

  3)  odprowadzenia ścieków bytowych:

a)  tymczasowo do szczelnego zbiornika bezodpływowego, usytuowanego na działce z zachowaniem przepisów szczególnych w tym zakresie, ścieki będą wywożone do stacji zlewnej oczyszczalni ścieków,

b)  docelowo poprzez projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej na mechaniczno - biologiczną oczyszczalnię ścieków;

  4)  gospodarki cieplnej- rozwiązana indywidualnie, z lokalnych źródeł ciepła;

  5)  usuwania odpadów - zgodnie z gminnym systemem odbioru odpadów oraz przepisami szczególnymi w tym zakresie; gromadzenie odpadów stałych w pojemnikach i wywóz na urządzone wysypisko śmieci.

§ 11. Dla terenu objętego planem ustala się 30% stawkę, na podstawie której określa się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Krajenka.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI GŁUBCZYN W GMINIE KRAJENKA

(grafikę pominięto)

ZAŁĄCZNIK Nr 2

ROZSTRZYGNIĘCIE

w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Krajenka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 zmiana: z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141poz. 1492) Rada Miejska w Krajence stwierdza zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głubczyn w gminie Krajenka z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Krajenka, uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Krajence Nr 15/2000 z dnia 27 czerwca 2000 r.

UZASADNIENIE

Obszar objęty projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Głubczyn, leży w środkowej części terenu rekreacyjnego nad jeziorem Wapieńskim. Teren ten od zachodu, północy i południa jest zabudowany zabudową rekreacyjną.

Teren ten jest uzbrojony w sieć elektroenergetyczną.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Krajenka obszar objęty projektem planu miejscowego obejmuje tereny przeznaczone pod funkcje wypoczynkowo-rekreacyjne.

Na tym terenie studium dopuszcza lokalizację zabudowy rekreacyjnej.