PROTOKÓŁ Nr I/2014

sesji Rady Miejskiej w Krajence

odbytej w dniu 27 listopada 2014 roku

w sali widowiskowej Krajeńskiego Ośrodka Kultury

 

Ad.1

Inauguracyjną sesję Rady Miejskiej w Krajence o godz. 12:00 otworzył radny senior Dariusz Żurek. Przewodniczący obrad  stwierdził, iż na podstawie listy obecności  w sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi quorum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych decyzji.

 

Ad.2

Przewodniczący obrad poinformował, iż przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie. Będzie ono przebiegało w ten sposób, że po odczytaniu roty ślubowania wyczytani radni powiedzą słowo „ślubuję” lub też „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.

Przewodniczący odczytał rotę ślubowania, a wyczytywani kolejno radni potwierdzili jego formułę. Ślubowanie złożyli wszyscy radni.

 

Ad.3

Następnie odbyło się ślubowanie burmistrza. Stefan Kitela wybrany w dniu 16 listopada 2014 roku na Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka złożył przed Radą Miejską ślubowanie następującej treści: 

"Obejmując urząd Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg."

 

Burmistrz podziękował za ponowny wybór na stanowisko. Podziękował za udział w wyborach, pogratulował radnym oraz kandydatom na radnych gminnych i powiatowych. Pogratulował również obecnym na sesji Staroście złotowskiemu - Ryszardowi Goławskiemu oraz Radnemu Sejmiku Województwa – Henrykowi Szopińskiemu.

Następnie burmistrz otrzymał gratulacje od zebranych na sesji gości, radnych, sołtysów oraz pracowników gminnych jednostek organizacyjnych.

 

Ad.4

W dalszej kolejności przystąpiono do realizacji spraw regulaminowych. Stwierdzono quorum i przedstawiono porządek dalszych obrad. Listy obecności radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości stanowią załączniki nr 1,2 i 3 do nin. protokołu.

Radni spośród siebie wybrali Komisję Skrutacyjną niezbędną do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.

W skład Komisji Skrutacyjnej weszli:

1.       Paweł Wróbel

2.       Karol Makarewicz

3.       Ewelina Łosoś.

 

Wszyscy kandydaci zgodzili się na objęcie funkcji.

Za wyborem Komisji opowiedziało się 13 radnych, 2 wstrzymało się od głosu.

Komisja wybrała ze swojego grona przewodniczącego, którym został radny Paweł Wróbel.

 

Ad.5

Przewodniczący obrad otworzył listę kandydatów na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krajence. Radny Zbigniew Morgulec zaproponował kandydaturę Adama Klaryńskiego. Radny Adam Klaryński wyraził zgodę na kandydowanie. Nie zgłoszono więcej kandydatów, wobec powyższego Przewodniczący zamknął listę. Wszyscy radni opowiedzieli się za przyjęciem regulaminu głosowania, który stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu. Radny senior ogłosił przerwę w obradach na czas sporządzenia kart do głosowania.

Po przerwie przystąpiono do tajnego głosowania. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Paweł Wróbel, odczytywał z listy radnych obecnych na sesji i przekazywał im karty do głosowania. Każdy radny oddał swój głos w wyznaczonym miejscu. Po zakończeniu głosowania ogłoszono przerwę na liczenie głosów i sporządzenie protokołu z głosowania.

Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół głosowania.

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, iż w wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania kandydat radny Adam Klaryński uzyskał wymaganą ilość głosów i został wybrany Przewodniczącym Rady Miejskiej w Krajence ( 13 głosów na tak i 2 głosy na nie).

 

Do procedury związanej z wyborem na Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krajence nie wniesiono uwag.

 

Przewodniczący obrad przeprowadził w tej sprawie głosowanie (jednogłośnie za podjęciem uchwały) i stwierdził, iż uchwała Nr I/1/2014 w powyższej sprawie została podjęta – stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.  Przewodniczący obrad pogratulował radnemu Adamowi Klaryńskiemu wyboru i przekazał mu prowadzenie obrad.

 

Ad.6

Prowadzenie obrad przejął Adam Klaryński Przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence.

Przewodniczący otworzył listę kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Krajence. Radny Jakub Niedźwiecki zaproponował na tę funkcję Andrzeja Blajera, który zgodził się na kandydowanie. Radny Karol Makarewicz zaproponował kandydaturę radnego Pawła Wróbla. Jednak radny Arkadiusz Michalski stwierdził, że radny Paweł Wróbel jest Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej i z tego względu nie może kandydować. W związku z tym Przewodniczący Adam Klaryński zamknął listę kandydatów.

Regulamin głosowania został przyjęty jednogłośnie. Kolejno Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach na czas sporządzenia kart do głosowania.

Głosowanie przeprowadziła Komisja Skrutacyjna w takim samym składzie. Zgodnie z przyjętym regulaminem głosowania wyczytani z listy radni odbierali karty do głosowania, dokonywali wyboru i wrzucali karty do urny.

Po zakończeniu głosowania Przewodniczący ogłosił przerwę na czas ustalenia wyników głosowania.

Po przerwie i wznowieniu obrad Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół głosowania w wyborach Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, iż w wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania kandydat radny Andrzej Blajer uzyskał wymaganą ilość głosów i został wybrany na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Krajence (13 głosów na tak i 2 głosy na nie).

 

Do procedury związanej z wyborem na Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Krajence nie wniesiono uwag, wobec powyższego Przewodniczący Rady stwierdził, iż uchwała Nr I/2/2014 w powyższej sprawie została podjęta - która stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.

 

Ad.7

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 13.30 zamknął I sesję Rady Miejskiej w Krajence.

 

Protokołowała                                                                Przewodniczący Rady

/-/Angelika Kozłowska                                                      /-/Adam Klaryński