Protokół Nr II/2014

sesji Rady Miejskiej w Krajence

odbytej w dniu 3 grudnia 2014 roku

w Krajeńskim Ośrodku Kultury

 

Ad.1

Sesję o godz. 9:00 otworzył Adam Klaryński Przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence.

Po przywitaniu gości Przewodniczący stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych decyzji.  Nieobecny usprawiedliwiony radny Karol Makarewicz.

Lista obecności radnych oraz sołtysów stanowią załączniki nr 1 i 2  do nin. protokołu.

Ad. 2

Przewodniczący ustalił następujący porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.     Ustalenie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokółu  poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

4.     Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

1)    powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krajence,

2)    wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krajence,

3)    powołania Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Krajence,

4)    powołania Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Krajence,

5)    zmiany budżetu gminy i miasta na 2014 rok.

5.     Zapytania i wnioski radnych.

6.     Wolne głosy, informacje.

7.     Zakończenie.

 

Do porządku obrad nie wniesiono uwag.

Ad. 3

Protokół sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 27 listopada 2014 roku został przyjęty bez uwag.

Ad. 4.1.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krajence.

Przewodniczący Rady poinformował, iż kandydatami do pracy w Komisji Rewizyjnej są  radni:

1)      Ewa Chromiec,

2)      Bernadeta Kopeć,

3)      Karol Makarewicz,

4)      Jakub Niedźwiecki

5)      Regina Witkowicz.

 

W.w. radni oświadczyli, że wyrażają chęć pracy w Komisji Rewizyjnej Rady. Nieobecny na sesji radny Karol Makarewicz złożył oświadczenie w tej sprawie wcześniej.

 

Do składu Komisji oraz projektu uchwały nie wniesiono uwag.

 

Rada Miejska w Krajence w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr II/3/2014 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krajence – która stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu.

 

Ad. 4.2.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krajence.

Przewodniczący zgłosił kandydaturę radnego Jakuba Niedźwieckiego, który wyraził zgodę kandydowanie.

 

Nie zgłoszono innych propozycji.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krajence.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr II/4/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krajence – która stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

 

Ad.4.3.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Krajence.

Przewodniczący poinformował, że chęć udziału pracy w Komisji zgłosili radni:

1)      Andrzej Blajer

2)      Adam Klaryński,

3)      Zbigniew Morgulec,

4)      Paweł Wróbel,

5)      Dariusz Żurek.

Ww. radni potwierdzili swoją gotowość do podjęcia pracy w Komisji Gospodarczej Rady.

Do składu Komisji oraz projektu uchwały nie wniesiono uwag.

 

Rada Miejska w Krajence w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr II/5/2014 w sprawie powołania Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Krajence – która stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.

 

Ad.4.4

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Krajence.

Radni, którzy zadeklarowali udział w pracach tej Komisji to:

1)    Bogdan Długosz,

2)    Ewelina Łosoś,

3)    Arkadiusz Król,

4)    Arkadiusz Michalski,

5)    Przemysław Szulc.

Ww. radni potwierdzili swoją gotowość do podjęcia pracy w Komisji Społecznej Rady.

Do składu Komisji oraz projektu uchwały nie wniesiono uwag.

 

Rada Miejska w Krajence w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr II/6/2014 w sprawie powołania Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Krajence – która stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.

 

Ad. 4.5.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2014 rok.

Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały wraz z autopoprawkami:

 

Dokonano zwiększenia w planie dochodów o kwotę 390.128,82 zł w związku:

a) z otrzymaniem odszkodowania na rzecz Gminy Krajenka z tytułu nabycia przez Województwo Wielkopolskie działek stanowiących dotąd własność gminy w kwocie 30.597,00 zł

b) z ponadplanowym wykonaniem dochodów z tyt. sprzedaży nieruchomości
w kwocie 225.000,00 zł,

c) z otrzymaniem zawiadomienia z Ministerstwa Finansów o zwiększeniu o kwotę 21.000,00 zł subwencji oświatowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6 letnich,

d) z wpłatami innych gmin z tyt. uczęszczania dzieci do przedszkola na terenie Gminy Krajenka w kwocie 4.106,00 zł,

e) z podpisaniem umowy i otrzymaniem I transzy dofinansowania w kwocie 106.024,32 zł na realizację projektu Programu ERASMUS+. Projekt realizowany jest przez Gimnazjum w Krajence,

f) z ponadplanowym wykonaniem dochodów ze sprzedaży produktów wykonanych przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie 3.401,50 zł, które przeznaczone zostaną na ich integrację.

 

Dokonano zmian w zakresie wydatków majątkowych w rozdziale 90015 poprzez zmianę charakteru zadań z inwestycyjnych na zadanie bieżące:

a) Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Tarnówczyn kwota 4.800,00 zł,

b) Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Śmiardowo Krajeńskie kwota 9.300 zł,

c) Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Krajenka kwota 7.900,00 zł,

d) Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Podróżna kwota 6.400,00 zł.

 

Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków r-ku dochodów jednostek budżetowych o kwotę 22.000,00 zł w tym:

a) zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł w planie Publicznego Przedszkola w Skórce

b) zwiększenie o kwotę 10.000 zł w planie Publicznego Przedszkola w Krajence,

c) zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł w planie Publicznej Szkoły Podstawowej
w Krajence.

 

Dokonano zwiększenia rozchodów o kwotę 24.863,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki dla Stowarzyszenia Pomocy Publicznej Szkole Podstawowej w Głubczynie z przeznaczeniem na zadanie „Strefa relaksu – zagospodarowanie terenu z urządzeniem miejsca aktywności na łonie przyrody”. Pożyczka zostanie zwrócona w roku 2015.

 

Dokonano zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 80110 o kwotę 106.024,32 zł na realizację projektu Programu ERASMUS+. Projekt realizowany jest przez Gimnazjum w Krajence.

 

Dokonano innych zmian w zakresie wydatków bieżących na kwotę 287.641,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 w celu zapewnienia ciągłości działań gminy z przeznaczeniem m.in. na zadania oświatowe, oświetlenie uliczne,  pomoc społeczną, koszty funkcjonowania jednostek realizujących zadania w imieniu gminy, obsługę długu (zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł).

 

Radny Dariusz Żurek odniósł się do punktu 25 w załączniku nr 3, dotyczącego dofinansowania zakupu sprzętu dla szpitala w Złotowie. 28 listopada na portalu „złotowskie” pojawiła się informacja, że dyrektor szpitala wystąpił o nagrodę dla siebie w wysokości 41 tys. zł.  Wydaje mu się, że to jest jakaś hucpa. Mówiąc jeżykiem elit – robimy coś w rodzaju zrzutki na nagrodę dla dyrektora.

 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że zadanie określone w punkcie 25 pojawiło się dużo wcześniej. Są to środki nacelowane na konkretny cel, tj. na zakup urządzenia USG. W żaden sposób gmina Krajenka nie finansuje szpitala jeśli chodzi o wydatki bieżące. Pomoc została udzielona dla Starostwa, które przekazało środki do szpitala. W ramach tych środków został zakupiony sprzęt USG. Dotacja podlega rozliczeniu, gmina otrzymuje wszelkie dokumenty, łącznie z fakturą. Mamy możliwość sprawdzenia, czy środki zostały przeznaczone na ten cel wskazany przez radę. Gmina nie finansuje w żaden sposób nagrody dyrektora szpitala. Jest to kwestia Starostwa, a nie gminy Krajenka.

 

Radny Dariusz Żurek powiedział, że nie zarzuca, iż finansujemy nagrodę. Powiedział tylko: „że odnosi wrażenie”. Jest to co innego niż finansowanie.  Chodziło mu o to, że gmina dofinansowuje wydatki szpitala, a dyrektor, który jest odpowiedzialny za funkcjonowanie szpitala bierze od nas pieniądze i funduje sobie nagrodę.

 

Przewodniczący powiedział, że budżet jest tak skonstruowany, że środki gminy są przeznaczone na konkretny cel. O tym, czy nagroda będzie i w jakiej wysokości zdecyduje zarząd powiatu. Finansują to z własnego budżetu i my nie mamy z tym nic wspólnego.

 

Radny Dariusz Żurek powiedział, że nie neguje tego, że dołożono pieniądze na funkcjonowanie szpitala, bo jest to szczytny cel. Uważa, że wystąpienie dyrektora o nagrodę jest nie na miejscu i my jako darczyńcy też mamy prawo zwrócić na to uwagę.

Do projektu uchwały nie wniesiono innych uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, 13 głosami za i przy 1 głosie wstrzymującym podjęła uchwałę Nr II/7/2014 w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2014 rok – która stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.

Przewodniczący ogłosił 10 minutową przerwę, prosząc Komisje o odbycie posiedzeń i dokonanie wyboru Przewodniczących Komisji i ich zastępców.

Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady ogłosił, że przewodniczącą Komisji Społecznej została pani Ewelina Łosoś, a zastępcą przewodniczącego Przemysław Szulc.  Pracami Komisji Gospodarczej kierować będzie pan Zbigniew Morgulec. Funkcję zastępcy tej Komisji pełnić będzie pan Paweł Wróbel.

Ad.5

Radni nie składali wniosków i zapytań.

Ad.6

Radny Jakub Niedźwiecki przewodniczący Komisji Rewizyjnej podziękował za zaufanie i powierzenie funkcji przewodniczącego komisji.

Burmistrz powiedział, że podczas kampanii wyborczej i osobistych kontaktów z mieszkańcami, zgłaszano zarówno jemu, jak i radnym wiele problemów. Prosił radnych o zgłoszenie tych spraw do biura Rady.

Przewodniczący Rady w imieniu kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej zaprosił wszystkich do udziału w Kiermaszu wyrobów świątecznych oraz jasełkach, które odbędą się 7 grudnia o godz. 17:00 w Krajeńskim Ośrodku Kultury.

Ad. 7

Wobec wyczerpania zaplanowanego porządku obrad, Przewodniczący Rady o godz. 9:40 zamknął II sesje Rady Miejskiej w Krajence.

Protokołowała:                                                             Przewodniczył:

Renata Urbanek                                                           Adam Klaryński

Inspektor ds. obsługi                                                Przewodniczący   Rady

Rady Miejskiej