Protokół Nr III/2014

sesji Rady Miejskiej w Krajence

odbytej w dniu 17 grudnia 2014 roku

w Krajeńskim Ośrodku Kultury

 

Ad.1

Sesję o godz. 15:20 otworzył Adam Klaryński Przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence.

Po przywitaniu gości Przewodniczący stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych decyzji. 

Lista obecności radnych, sołtysów oraz gości stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do nin. protokołu.

Ad. 2

Przewodniczący ustalił następujący porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.      Ustalenie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokółu  poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

4.      Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie między sesjami.

5.      Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

1)      przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Krajenka na lata 2014-2017 z perspektywą na kolejne 4 lata,

2)      Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015,

3)      Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015,

4)      wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Powiatowym im. A. Sokołowskiego w Złotowie,

5)      ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka,

6)      zmiany budżetu gminy i miasta na 2014 rok,

7)      uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2015-2025,

8)      uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Krajenka na 2015 rok.

6.      Zapytania i wnioski radnych.

7.      Wolne głosy, informacje.

8.      Zakończenie.

 

Radny Dariusz Żurek powiedział, że zamierzał wnieść do porządku obrad dodatkowy punkt 5a w sprawie zobowiązania przedstawiciela Rady Miejskiej w Krajence do szczególnie wnikliwego zbadania wniosku dyrektora szpitala o przyznaniu sobie nagrody. Dowiedział się jednak, że nagroda już została przyznana wobec czego wniosek jest bezprzedmiotowy.

Do porządku obrad nie wniesiono zmian.

Ad. 3

Protokół sesji Rady Miejskiej w Krajence odbytej w dniu 3 grudnia 2014 roku został przyjęty bez uwag.

Ad. 4

Aleksandra Sawicka z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka złożyła informację o działalności Burmistrza w okresie  miedzy sesjami.

W okresie od 27 listopada br. tj. od dnia złożenia ślubowania do 17 grudnia 2014 roku Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka zajmował się m.in. następującymi sprawami:
1) 4 grudnia w Invest Park w Pile, Burmistrz uczestniczył w forum gospodarczym p.n. „Skandynawski Biznes w Północnej Wielkopolsce”. Uczestniczyli w nim przedsiębiorcy prowadzący działalność w subregionie pilskim, firmy doradcze i przedstawicieli instytucji państwowych i samorządowych. Celem form było przedstawienie istniejących możliwości inwestycyjnych dla kapitału skandynawskiego oraz umożliwienie nawiązania kontaktów biznesowych z firmami działającymi w subregionie.

2) 7 grudnia – Jasełka i wernisaż przygotowany przez uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krajence.

3) 12 grudnia w Pile Burmistrz wziął udział w spotkaniu informacyjnym n.t. „Korzyści z zatrudniania osób niepełnosprawnych”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Wielkopolską Agencję Przedsiębiorczości.  Celem spotkania było omówienie sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy, rehabilitacja osób niepełnosprawnych oraz  aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych poprzez Zakłady Aktywności Zawodowej. 

4) 14 grudnia - Burmistrz  uczestniczył w poświęceniu odnowionego ołtarza w Głubczynie.

5) 15 grudnia w Poznaniu Burmistrz spotkanie z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Panem Krzysztofem Grabowskim.

6) 16 grudnia w Pile odbyła się Konferencja „Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 w zakresie realizacji  projektów oczyszczania ścieków i zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych – Projekt BIS Ochrona wód zlewni rzeki Noteć”. W konferencji uczestniczyła z-ca Burmistrza.

7)  16 grudnia Burmistrz wziął udział w konferencji dotyczącej realizacji programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”. Celem spotkania będzie omówienie koncepcji wsparcia uczestników programu, w szczególności w zakresie opracowania strategii lub planów odnowy oraz przedstawienie planów na rok 2015 rok.

8) 3 grudnia odebrano inwestycję – Budowę sieci wodociągowej przy ul. Sportowej. Wykonano sieć o długości 390 m i ok. 90 m odgałęzień (przyłączy). Wykonawcą inwestycji był Zakład Instalacji Sanitarnych c.o. i gazu M. Madej z Piły. Wartość wykonanych robót – ok. 44 000,00zł. Inwestycja jest współfinansowana ze środków PROW (Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich). Obecnie trwa rozliczanie inwestycji.

9) 10 grudnia Burmistrz uczestniczył w spotkaniu z osobami handlującymi na targowisku miejskim w Krajence.  Celem spotkanie było m.in. przypomnienie handlującym o zasadach i sposobie pobierania opłat  na targowisku  oraz sprawach porządkowych.

10) 16 grudnia Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych  dokonał odbioru Jazu Strużyska.  W odbiorze uczestniczył przedstawiciel  Burmistrza Pan Marek Pietrzak. Inwestycja obejmowała odbudowę istniejącego na rzece Głomi jazu ze stopniem i płytą przejazdową, budowę mostu umożliwiającego dojazd i eksploatację jazu, przepławki dla ryb oraz dwóch pomostów do przenoszenia kajaków.  Inwestycja kosztowała WZMiR niemal 5 mln zł.

11) W ostatnim czasie Burmistrz odbył szereg spotkań i rozmów dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi.  M.in. 25 listopada Burmistrz spotkał się z Panem Jackiem Fertikowskim Prezesem  MZUK w Złotowie, 26 listopada z Panem Dariuszem Mikołajczakiem Prezesem firmy Altvater. W dniu dzisiejszym natomiast  spotkał się  z Prezesem i Wiceprezesem Związku Międzygminnego „Pilski  Region Gospodarki odpadami Komunalnymi”.  Celem spotkania było m.in. omówienie przyszłości związku.

II. Informacja o realizacji dotychczas podjętych przez Radę Miejską w Krajence VII kadencji uchwał.

Od dnia 27 listopada do chwili obecnej Rada Miejska w Krajence podjęła 7 uchwał. Dotyczyły one przede wszystkim wewnętrznych kwestii organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem rady.

Uchwała Nr II/7/2014 dotyczyła zmian w budżecie gminy i miasta na 2014 rok. Uchwała ta jest realizowana na bieżąco.

Wszystkie uchwały zostały przekazane Wojewodzie Wielkopolskiemu, a uchwały dotyczące spraw finansowych – Regionalnej Izbie Obrachunkowej, w celu zbadania ich zgodności z prawem.

Informacja została przyjęta bez uwag.

Ad. 5.1.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Krajenka na lata 2014-2017 z perspektywą na kolejne 4 lata.

Program oraz raport w sprawie z wykonania Programu ochrony środowiska dla Gminy i Miasta Krajenka za lata 2010-2013 były rozpatrywane podczas posiedzeń Komisji Rady. Opinie Komisji były jednogłośnie pozytywne.

 

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr III/8/2014 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Krajenka na lata 2014-2017 z perspektywą na kolejne 4 lata – która stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

 

Ad. 5.2.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.

Komisja Gospodarcza przyjęła wniosek radnego Pawła Wróbla o dokonanie zmiany w Programie, polegającej na zmianie brzmienia na stronie 2, tiret 1. W wyniku tej zmiany zdanie uzyskałoby brzmienie: „uwzględnienie problematyki nadużywania alkoholu i związanej z nim przemocy w rodzinie”.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Komisji Gospodarczej.

Za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały  z ww. poprawką.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr III/9/2014 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 – która stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.

Ad.5.3.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015.

Do projektu nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr III/10/2014 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 – która stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.

Ad.5.4.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Powiatowym im. A. Sokołowskiego w Złotowie.

Zgodnie z sugestiami Komisji Rady Przewodniczący Rady do Rady Społecznej zaproponował radną Bernadetę Kopeć, która wyraziła zgodę na pełnienie ww. funkcji.

Nie zgłoszono innych propozycji.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały z kandydaturą radnej Bernadety Kopeć.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr III/11/2014 w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Powiatowym im. A. Sokołowskiego w Złotowie – która stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.

Ad.5.5.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka.

Przewodniczący poinformował, że jego propozycja przedstawiona w projekcie uchwały jest następująca:

- wynagrodzenie zasadnicze – 5.900zł,

- dodatek funkcyjny- 1.900zł,

- dodatek specjalny – 40% - 3120zł.

Głosowanie w tej sprawie na Komisjach było następujące:

Komisja Gospodarcza -  4 głosy za ww. propozycją 1 głos za propozycją wynagrodzenia zasadniczego –w wysokości 5700zł.

Komisja Rewizyjna – jednogłośnie za propozycją zapisaną w projekcie uchwały,

Komisja Społeczna obradująca w 4 osobowym składzie – jednogłośnie za propozycją zapisaną w przedłożonym projekcie uchwały.

 

W związku ze stanowiskami Komisji, przewodniczący poddał pod głosowanie przekazany radnym projekt uchwały.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, 14 głosami za i przy 1głosie przeciwko, podjęła uchwałę Nr III/12/2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka  - która stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.

Ad. 5.6.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2014 rok.

Skarbnik Gminy do projektu uchwały wniosła autopoprawki:

Dokonano zwiększenia w planie dochodów o kwotę 45.056,00 zł w następującym zakresie:

1)      zwiększono:

a)      w rozdziale 60016 – odszkodowanie od Województwa Wielkopolskiego za przejęte pod budowę drogi działki gminne – 74.714 zł;

b)      w rozdziale 70005 – dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych – 105.000zł oraz otrzymane zapłaty za umieszczoną reklamę – 11.258zł.

c)      w rozdziale 75011 – udział gminy w dochodach budżetu państwa – 3 zł,

d)     w rozdziale 75601 –odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1550 zł,

e)      w rozdziale 75615 – podatek od środków transportowych – 1500zł oraz wpływy z różnych opłat 20 zł,

f)       w rozdziale 75616:

- podatek od środków transportowych – 20000zł,

- wpływy z opłaty targowej – 1500zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 20.000zł,

- wpływy z różnych opłat 1070zl,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6.800zł;

g)      w rozdziale 75618 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 12 zł,

h)      w rozdziale 85202 – wpływy z usług (DPS) – 6000zł,

i)        w rozdziale 85203 – wpływy z usług (ośrodki wsparcia) – 3.840zł,

j)        w rozdziale 85206 – wpływy z różnych dochodów 110zł,

k)      w rozdziale 85212 – pozostałe odsetki 1600zł oraz wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 36.000zł,

l)        w rozdziale 85216 – wpływy z różnych dochodów - 1058,

m)    w rozdziale 85228 – wpływy z usług opiekuńczych i usług specjalistycznych – 4.700zł, dochody j.s.t.  związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 160 zł,

n)      w rozdziale 85311 – wpływy ze sprzedaży wyrobów wykonanych przez uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej – 4000zł

o)      w rozdziale 90001 – wpływy z odsetek w związku z nieterminowym regulowaniem należności za sprzedaż wody i ścieków – 5100zł, wpływy z różnych dochodów (zwrot VAT) – 52.655zł,

p)      w rozdziale 90015 – wpływy z różnych dochodów – 467;

2)      zmniejszono:

a)      w rozdziale 75023- wpływy z różnych dochodów – 5000zł, wpływy z pozostałych odsetek – 5000zł,

b)      w rozdziale 75416 – grzywny mandaty i inne kary -700 zł, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 2000zł,

c)      w rozdziale 75615 – podatek od czynności cywilnoprawnych – 700 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500zł,

d)     w rozdziale 75616 – podatek od nieruchomości 150.000zł, podatek rolny – 20.000zł, podatek od spadków i darowizn 3000zł,

e)      w rozdziale 75618 – wpływy z opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – 5000zł,

f)       w rozdziale 80104 – wpływy z najmów i dzierżaw – 1.900zł,

g)      w rozdziale 80110 – wpływy z najmów i dzierżaw – 2000zł,

h)      w rozdziale 85202 – wpływy z różnych opłat – 6000zł,

i)        w rozdziale 85203 – wpływy z różnych opłat – 3.840 zł,

j)        w rozdziale 85212 – wpływy z różnych dochodów – 27.518 zł, dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 16.000zł,

k)      w rozdziale 90001 – dochody ze sprzedaży wody i ścieków – 57.755zł, dofinansowanie do zadania „Budowa sieci wodociągowej w Krajence – ul. Sportowa” – 5448 zł,

l)        w rozdziale 90004 – dochody ze sprzedaży drewna – 1700zł,

 

Dokonano zmian w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 w celu zapewnienia ciągłości działań gminy łącznie o kwotę 42.056zł.

 

Dokonano zmiany brzmienia zadania z „Budowa wiaty magazynowej przy Stadionie Miejskim w Krajence” na „Budowa pomieszczenia gospodarczego przy Stadionie Miejskim w Krajence”.

 

Dokonano zwiększenia kwoty wydatków majątkowych w formie dotacji dla OSP Krajenka w kwocie 3000zł z przeznaczeniem na zakup i montaż systemu alarmowego zabezpieczającego garaże oraz ich wyposażenie – kwota zadania 4.340,67zł).

 

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr III/13/2014 w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2014 rok – która stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.

 

Ad. 5.7.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2015-2025.

Skarbnik Gminy przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2015-2025, wyrażoną w uchwale składu orzekającego nr SO-0957/37/13/Pi/2014 z dnia 8 grudnia 2014r. Opinia ta była pozytywna.

Skarbnik Gminy przedłożyła autopoprawki do projektu uchwały.

 

Dla roku 2015:

1)      dokonano zwiększenia kwoty wydatków bieżących o kwotę 24.863 zł, w tym wynagrodzenia na kwotę 9.863zł,

2)      dokonano zwiększenia kwoty przychodów o kwotę 24.863 zł, w związku z planowaną spłatą pożyczki przypadającą na rok 2015 (kwotę w rozchodach dla roku 2014 przyjęto na mocy uchwały Nr II/7/2014 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 3 grudnia 2014 roku  w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2014 rok). W roku 2014 udzielono pożyczki dla Stowarzyszenia Pomocy Publicznej Szkole Podstawowej w Głubczynie z przeznaczeniem na zadanie „Strefa relaksu – zagospodarowanie terenu z urządzeniem miejsca aktywności na łonie przyrody”. Pożyczka zostanie zwrócona w roku 2015 roku.

3)      po zamianach wynik budżetu wyniósł 1.062.809 zł, przeznaczona na spłatę rat i kredytów.

Dla roku 2017:

1)      dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 50.000zł,

2)      dokonano zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 50.000zł.

Do projektu uchwały radni nie wnieśli uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr III/14/2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2015-2025 – która stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.

Ad. 5.8.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Krajenka na 2015 rok.

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały wraz z proponowanymi autopoprawkami.

W ustalonym zarządzeniem burmistrza projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1)      w zakresie wydatków majątkowych,

a)      w rozdziale 60016:

- zmniejszono plan na realizację zadania „Modernizacja przepustów na terenie gminy” o 10 tys. zł,

- zmniejszono kwotę zadania: „Przebudowa drogi i ciągu pieszego w Głubczynie” o 5 tys. zł,

-  dokonano zmiany nazwy zadania z „Drogi (dojazdy do pól) w Głubczynie (Letnisko) i Barankowie” na „Drogi (dojazdy do pól) w Głubczynie i Barankowie”;

b)      w rozdziale 92195: utworzono nowe zadanie w kwocie 15 tys. zł pod nazwą: „Budowa wiaty w Paruszce”.

2)      w zakresie dotacji: dokonano zwiększenia kwoty zadania: „Upowszechnianie i rozwój sportu na terenie gminy” o 15 tys. zł,

3)      w zakresie wydatków bieżących dokonano zwiększenia w rozdziale 92695 o kwotę 9863 zł, z przeznaczeniem na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu,

4)      w zakresie przychodów i rozchodów budżetu (załącznik nr 5) wprowadzono przychody w kwocie 24.863 zł w związku z planowaną spłatą pożyczki przypadającą na rok 2015 (kwotę w rozchodach dla roku 2014 przyjęto na mocy Uchwały Nr II/7/2014 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy
i miasta na 2014 rok). W roku 2014 udzielono pożyczki dla Stowarzyszenia Pomocy Publicznej Szkole Podstawowej w Głubczynie z przeznaczeniem na zadanie „Strefa relaksu – zagospodarowanie terenu z urządzeniem miejsca aktywności na łonie przyrody”. Pożyczka zostanie zwrócona w roku 2015,

5)      w zakresie funduszu sołeckiego dokonano zmiany brzmienia nazwy zadania realizowanego
w  sołectwie Podróżna z „Zakup terakoty do wiaty, równanie terenu przy boisku sportowym” na zadanie „Zakup terakoty do szatni, równanie terenu przy boisku sportowym”.

 

Skarbnik Gminy przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu uchwały budżetowej. Opinia ta była pozytywna.

 

Przewodniczący Rady poinformował, że opinie wszystkich Komisji Rady w sprawie projektu uchwały były pozytywne.

 

Radny Jakub Niedźwiecki pytał o zmniejszenie wydatku na modernizację przepustów, tj. na jaki cel zostaną przeznaczone te środki (załącznik nr 3).

 

Skarbnik gminy wyjaśniła, że pieniądze te zostaną przeznaczone na budowę wiaty w Paruszce.

 

Radny Jakub Niedźwiecki powiedział, że w budżecie zaplanowano wydatki za pobyt w domach pomocy społecznej w wysokości 240 tys. zł. Radny prosił o przybliżenie tego tematu.

 

Skarbnik Gminy poinformowała, że kwota została przyjęta na podstawie szacunków MGOPS. Są to środki dla 6 osób. W przypadku skierowania osoby do DPS koszty pokrywane są z emerytury lub renty, chyba że są one niewystarczające. Jeżeli nie ma innych osób zobowiązanych koszty pobytu w DPS pokrywa gmina ze środków własnych. Skarbnik gminy powiedziała, że wcześniej rodziny sprzedają mieszkania takich osób, później nie ma majątku i możliwości odzyskania pieniędzy.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały z autopoprawkami.

 

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr III/15/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Krajenka na 2015 rok – która stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.

 

Ad.6

Radni nie zgłosili zapytań i wniosków.

 

 Ad.7

W tym miejscu głos zabrał Burmistrz, który odniósł się do uchwalonego przez Radę budżetu. Na podstawie tego budżetu działać będą jednostki organizacyjne i realizowane będą wydatki inwestycyjne.  Podziękował także Henrykowi Kani za inicjatywę w zakresie zamiany gruntów. Wiata w Paruszce, o której była mowa, miała zostać wybudowana w roku 2014 jednak z powodu długich procedur mających na celu zamianę gruntów nie można było zadania zrealizować. Środki te zostały zaoszczędzone. W maju będzie znana wysokość środków, które nie zostały wykorzystane w bieżącym roku. Zostaną one przywrócone do budżetu.

Burmistrz poinformował, że w ostatnim czasie uczestniczył w spotkaniu z Wicemarszałkiem Grabowskim. Rozmawiano o programie „Pięknieje Wielkopolska Wieś” z którego gmina korzystała już wcześniej. Gmina będzie składała wnioski w ramach tego programu, co pozwoli na zwiększenie ilości zadań.

Nadwyżki, które znajdują się w budżecie, a nie ma ich zbyt wiele – będą przeznaczane na spłatę zobowiązań. Burmistrz powiedział, iż gmina posiada zadłużenie ale  zrealizowano również wiele zadań, z którymi inne gminy jeszcze się boryka, np. kanalizacja.

Burmistrz poinformował, że odbył również wiele spotkań dotyczących gospodarki śmieciowej. Z Prezesem MZUK Jackiem Fertikowskim rozmawiał o przyszłości instalacji w Złotowie. W trakcie roku zamierza rozmawiać o sprawach odpadów na szerszym forum. Zaproponuje radnym i sołtysom spotkania z osobami reprezentującymi Związek Międzygminny oraz MZUK i spółkę, która będzie budować obiekt w Złotowie, w celu wyrobienia sobie poglądu na temat gospodarki odpadami. Burmistrz przypomniał, że obowiązkiem gminy jest zapewnienie płynnego odbioru śmieci z terenu gminy. Dla niego priorytetem jest zapewnienie odbioru odpadów w sezonie zimowym co tydzień. Taki jest też jest głos innych samorządów. Przypomniał także, że gmina Krajenka nie ma zamkniętej drogi do Związku Gmin Krajny.

 

Radny Dariusz Żurek poinformował, że przygotował wniosek dotyczący przygotowania danych dotyczących gospodarki odpadami na terenie gminy Krajenka. Wpisuje się to w sprawy, o których mówił Burmistrz. Radny odczytał swój wniosek: „Wnoszę o udzielenie Radzie Miejskiej w Krajence kompleksowych i wyczerpujących informacji dotyczących funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Krajenka. Wniosek obejmuje przekazanie zarówno informacji finansowych dotyczących funkcjonowania całego systemu na terenie Gminy i Miasta Krajenka, jak i ilości i rodzaju zebranych odpadów z uwzględnieniem miejsca ich zebrania i częstotliwości odbioru z poszczególnych punktów odbioru. Celem wniosku jest uzyskanie danych do przeprowadzenia analizy działania Pilskiego Regionu Gospodarki odpadami Komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Krajenka.”

 

 Burmistrz powiedział, że zwróci się o wyżej wymienione dane jednak obojętne jest jak one wyglądają, ale należy reagować na to co się dzieje.

 

Przewodniczący Rady wnioskował, aby Burmistrz poruszył w Pile problem częstotliwości wywozu odpadów. Wbrew pozorom zimą nie jest ich mniej niż latem.

 

Radny Karol Makarewicz poruszył problem braku szaletów miejskich. Poproszono go o interwencję w tej sprawie i złożenie wniosku o toaletę przenośna w okolicy Rynku.

 

Burmistrz powiedział, że problem ten jest poruszany przez mieszkańców przy okazji równych spotkań. Mówili także o tym kupcy i mieszkańcy bloku przy Rynku. Jest potrzeba aby udostępnić szalet miejski szczególnie w soboty. Do tej pory takiego obiektu w mieście nie było. Na targowisku znajduje się toaleta, która jest wykorzystywana przez handlujących na targowisku. Trzeba tam jednak doprowadzić energię, co pozwoli na zainstalowanie podgrzewacza i grzejnika.

 

Radny Zbigniew Morgulec powiedział, że jest początek kadencji i jest to dobry czas aby rozważyć podniesienie diet dla sołtysów. Realizują oni dużo zadań, a istnieje duża rozbieżność pomiędzy dieta radnego a dieta sołtysów.

 

Burmistrz powiedział, że wielokrotnie już dziękował sołtysom za wsparcie, którego mu udzielają. Uważa, że wniosek radnego jest uzasadniony.

 

Ad. 8

Franciszek Rutkowski – sołtys sołectwa Krajenka Wybudowanie pytał o cenę żyta służącą do naliczania podatku rolnego.  

 

Burmistrz poinformował, że Rada Miejska  nie podejmowała uchwał w sprawie podatków lokalnych. W związku z tym stawki podatków pozostają na niezmienionym poziomie. Cena żyta ustalona przez Prezesa GUS wynosi 61,37 zł.

 

Ad. 9

Wobec wyczerpania zaplanowanego porządku obrad, Przewodniczący Rady o godz. 16:50 zamknął III sesje Rady Miejskiej w Krajence.

Protokołowała:                                                                      Przewodniczył:

Renata Urbanek                                                                    Adam Klaryński

Inspektor ds. obsługi                                                         Przewodniczący   Rady

Rady Miejskiej