Protokół Nr IV/15

sesji Rady Miejskiej w Krajence

odbytej w dniu 29 stycznia 2015 roku

w sali widowiskowej Krajeńskiego Ośrodka Kultury

 

 

Ad.1.

Sesję o godzinie 14.30 otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence Adam Klaryński.

 

Po przywitaniu gości Przewodniczący stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji uczestniczyło 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowiło kworum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych decyzji.

 

Listy obecności radnych, sołtysów oraz lista gości stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do nin. protokołu.

 

W sesji uczestniczyli także:

 

1)    Stefan Kitela                   - Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka,

2)    Aleksandra Sawicka       - z-ca Burmistrza,

3)    Tomasz Ciechanowski    - Sekretarz Gminy,

4)    Małgorzata Krasko         - Skarbnik Gminy.

 

Ad.2.

Przewodniczący Rady poinformował, że komisje zdecydowały aby sprawę zaproszenia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich przenieść do rozpatrzenia na kolejną sesję. Należy wtedy zaprosić przedstawiciela Stowarzyszenia aby przedstawił zakres działań i korzyści wynikające z członkostwa w Stowarzyszeniu. W związku z tym, punkt 6 został wykreślony.

Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynął wniosek Burmistrza o zmianę porządku obrad polegającą na dopisaniu dodatkowego podpunktu 8.6 w punkcie 8 co spowoduje przesuniecie pozostałych podpunktów w punkcie 8.

 

Wniosek powyższy przyjęto jednogłośnie. Wobec powyższego porządek obrad był następujący:

 

1.      Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum.

2.      Ustalenie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu  poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

4.      Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie międzysesyjnym oraz informacja o realizacji uchwał podjętych podczas poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

5.      Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

6.      Perspektywa funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na terenie powiatu złotowskiego, w tym Gminy i Miasta Krajenka.

7.      Sprawozdanie o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli wg poszczególnych stopni awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę i Miasto Krajenka.

8.      Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w następujących sprawach:

1)      zmiany uchwały Nr XXX/162/05 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 20 maja 2005r. w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Krajenka do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich,

2)      nabycia nieruchomości do zasobów komunalnych – dz. nr 82/5 położona w Żeleźnicy,

3)      nabycia nieruchomości do zasobów komunalnych – dz. nr 162/3 położona w Krajence,

4)      przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krajenka w 2015r.,

5)      ustalenia lokalizacji targowisk i regulaminu określającego zasady korzystania z targowisk,

6)      wyposażenia w majątek Komunalny Zakład Użyteczności Publicznej w Krajence,

7)      wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

8)      określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

9)      uchwalenia Regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego w Skórce przy ul. Złotowskiej,

10)  przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy i Miasta Krajenka na lata 2013-2016” za okres od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2014r.,

11)  rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Komunalnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Krajence,

12)  planu pracy Rady Miejskiej w Krajence na 2015 rok,

13)  przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Krajence na 2015r.,

14)  zmiany budżetu gminy i miasta na 2015 rok.

9.      Zapytania i wnioski radnych.

10.  Wolne głosy, informacje.

11.  Zakończenie.

 

Ad.3.

Protokół z sesji odbytej 17 grudnia 2014 roku został przyjęty bez uwag.

 

Ad.4.

 

Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie międzysesyjnym została złożyła przez  Aleksandrę Sawicką i stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

 

Do złożonej informacji nie wniesiono uwag.

 

Informacja o realizacji uchwał podjętych podczas ostatniej sesji została  przedstawiona przez Aleksandrę Sawicką i stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.

 

Do złożonej informacji nie wniesiono uwag.

 

            Następnie Burmistrz i Przewodniczący Rady złożyli podziękowania pani Renacie Urbanek, która zmienia stanowisko pracy.

 

Ad.5.

Sekretarz Tomasz Ciechanowski przedstawił odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych zgłoszone podczas poprzedniej sesji Rady.

Podczas sesji Rady Miejskiej w Krajence odbytej w dniu 17 grudnia 2014 roku radni zgłosili następujące wnioski i zapytania:

1.      Radny Dariusz Żurek wnioskował o udzielenie kompleksowych i wyczerpujących informacji dotyczących funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Krajenka. Wniosek obejmuje przekazanie informacji finansowych dotyczących funkcjonowania całego systemu na terenie gminy, jak i ilości i rodzaju zebranych odpadów z uwzględnieniem miejsca ich zebrania i częstotliwość odbioru.

            Wniosek radnego został przekazany do rozpatrzenia przez Związek Międzygminny         PRGOK w Pile. W odpowiedzi radny został poinformowany, iż do chwili obecnej      opracowana została analiza gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku w II półroczu 2013 roku oraz w I półroczu 2014 roku. Przedstawienie rocznej analizy za        2014 rok, planowane jest na posiedzeniu Zgromadzenia Związku w miesiącu maju.

2.      Radny Adam Klaryński wnioskował o wycinkę drzewa owocowego na terenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Skórce oraz wycinkę zakrzaczeń wzdłuż ulicy Sosnowej.

Radnemu udzielono informacji, iż na usunięcie drzew owocowych z nieruchomości nie jest wymagane zezwolenie. W porozumieniu z dyrektorem SP w Skórce ustalono, że drzewo usunie pracownik gospodarczy szkoły. Na usunięcie zakrzaczeń wzdłuż ulicy Sosnowej również nie jest wymagane zezwolenie, gdyż ich wiek nie przekracza 10 lat.

3.      Radny Adam Klaryński wnioskował o uporządkowanie terenu należącego do Lasów Państwowych w okolicy ul. Pocztowej, Młyńskiej i Słonecznej.

Wniosek radnego został przekazany do rozpatrzenia przez Nadleśnictwo Zdrojowa Góra w Pile.

4.      Radny Adam Klaryński wnioskował o wycinkę drzew i zakrzaczeń rosnących pod linią energetyczną biegnącą wzdłuż ulicy Leśnej w Skórce.

            Wniosek radnego został przekazany do rozpatrzenia przez ENEA S.A. w Wałczu.

5.      Radny Adam Klaryński wnioskował o wycinkę drzew i zakrzaczeń rosnących pod linią telekomunikacyjną biegnącą wzdłuż ulicy Leśnej w Skórce.

Wniosek radnego został przekazany do rozpatrzenia przez Orange Polska.

6.      Radny Adam Klaryński wnioskował o wykoszenie skarpy przy ul. Nad Rzeką i poprawy nawierzchni ul. Klonowej w miejscowości Skórka.

            Radnemu udzielono informacji, iż wykonanie powyższych prac planuje się w okresie      wiosennym br.

7.      Radny Bogdan Długosz wnioskował o usunięcie skarpy przy drodze powiatowej do Wąsoszek, za przejazdem kolejowym. Skarpa powoduje, że na drodze stoi woda.

            Wniosek radnego został przekazany do rozpatrzenia przez Powiatowy Zarząd Dróg.

8.      Radny Przemysław Szulc wnioskował o ograniczenie prędkości na ulicy jednokierunkowej przy ul. Rynek w Krajence. Dochodzi tam często do stłuczek.

Radnemu udzielono informacji, iż ustawienie znaków ograniczających prędkość na odcinku drogi jednokierunkowej przy ul. Rynek w Krajence nie jest konieczne z uwagi na jej niewielką długość (ok. 100 m) i konieczność zmniejszenia prędkości przy wjeździe na w/w drogę z drogi wojewódzkiej. Stłuczki, do których mogło dochodzić, były spowodowane głównie włączaniem się do ruchu z miejsc postojowych i nie zachowanie należytej ostrożności przez uczestników ruchu drogowego.

9.      Radny Przemysław Szulc wnioskował o sprawdzenie stanu lip przy ul. Toruńskiej z powodu obaw o stan bezpieczeństwa mieszkańców i mienia.

Radnemu udzielono informacji, iż wystąpiono z wnioskiem do Starosty Złotowskiego o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 lip rosnących przy ul. Toruńskiej.

10.  Radny Arkadiusz Michalski wnioskował o przycięcie gałęzi drzew rosnących przy ul. Wł. Jagiełły w Krajence. Wg jego obserwacji jest tam dużo suchych gałęzi.

Wniosek radnego został przekazany do rozpatrzenia przez Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie

11.  Radna Ewa Chromiec wnioskowała o rozważenie możliwości podniesienia diet dla sołtysów.

Radna została poinformowana, że sprawa ta zostanie przedyskutowana przez Kierownictwo Urzędu i jeżeli znajdą się możliwości finansowe w budżecie gminy, to wysokość diet dla sołtysów ulegnie zmianie.

12.  Radna Ewa Chromiec wnioskowała o obcięcie gałęzi przy drodze powiatowej Krajenka – Głubczyn.

Wniosek radnej został przekazany do rozpatrzenia przez Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie.

13.  Radna Ewa Chromiec wnioskowała o ograniczenie prędkości we wsi Maryniec od strony Starego.

Wniosek radnej został przekazany do rozpatrzenia przez Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie.

14.  Radna Bernadeta Kopeć wnioskowała o poprawę jakości wody we wsi oraz instalację agregatu prądotwórczego w celu zapewnienia ciągłości dostaw.

Wniosek radnej został przekazany do Zakładu Usług Wodnych Krajna, a także do Zakładu Użyteczności Publicznej w Krajence, który od dnia 1 stycznia 2015 roku będzie zarządcą sieci wodociągowej na terenie gminy.

Jednocześnie poinformowano radną, iż dnia 05.12.2014 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie, na podstawie przeprowadzonych badań jakości wody, wydał decyzję zatwierdzającą przydatność wody z wodociągu publicznego Dolnik do spożycia przez ludzi.

15.  Radny Karol Makarewicz poruszył problem parkowania przy blokach na ulicy Floriańskiej. Zdaniem radnego problem rozwiązałaby budowa parkingu przy blokach od strony Domu Strażaka. Radny powiedział, że zdaje sobie sprawę, że nie jest to inwestycja na najbliższy rok.

            Radny został poinformowany, iż:

1)      zgłaszana sprawa zostanie wzięta pod uwagę przy konstruowaniu budżetu Gminy i Miasta Krajenka na kolejne lata, a także przy analizowaniu możliwości aplikowania o środki zewnętrzne na inwestycje infrastrukturalne w mieście Krajenka,

2)      toczy się postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji obejmującej utwardzenie terenu – wykonanie miejsc postojowych na działce nr ew. 487/2 przed blokiem  przy ul. Floriańskiej 3. Wnioskodawcą jest SM Piast Złotów.

 

16.  Radny Jakub Niedźwiecki poinformował o wysypanym gruzie we wsi Żeleźnica przy drodze gruntowej w stronę Dolnika (aleja Lipowa). Radny prosił o interwencję: ustalenie właściciela nieruchomości i uprzątnięcie terenu.

            Radny został poinformowany, że właścicielem terenu jest Gmina Krajenka.         Uporządkowanie terenu planuje się w okresie wiosennym.

Do złożonych informacji nie wniesiono uwag.

Ad. 6.

W tym punkcie głos zabrali zaproszeni na sesję zastępca dyrektora MZUK Złotów, Mariusz Walter oraz kierownik biura Związku Gmin Krajny, Andrzej Ruta. Przedstawili oni perspektywę funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na terenie powiatu złotowskiego, w tym Gminy i Miasta Krajenka.

Mariusz Walter szczegółowo omówił proces budowy Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Stawnicy pod Złotowem. Radni oraz zgromadzeni goście obejrzeli krótki film promujący Zakład Usług Komunalnych USKOM z Mławy, która posiada 72% udziałów w spółce. Instalacja pod Złotowem będzie dziewiątą w Polsce. Wszelkie protesty mieszkańców nie miały wpływu na jej budowę gdyż zakład posiada już prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę. Zdaniem M. Waltera technologia jaką wykorzystuje firma USKOM jest bardzo nowoczesna i ekologiczna. W ocenie M. Waltera budowa instalacji przyniesie regionowi wiele korzyści, m.in. zmniejszenie ilości śmieci „w obiegu” oraz zatrudnienie 35-40 osób. Zadaniem RIPOK będzie przyjęcie odpadów komunalnych, rozdrobnienie ich, suszenie w biologicznych reaktorach oraz poddanie obróbce mechanicznej, mającej za zadanie frakcjonowanie odpadów w celu uzyskania paliwa alternatywnego (RDF). Budowa RIPOK spowoduje niezależność dla gmin powiatu złotowskiego związaną z odbiorem odpadów komunalnych.

Po zakończeniu prezentacji przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił o zadawanie pytań zaproszonym.

Radny Paweł Wróbel pytał o przewidywaną ilość ton odpadów jaką przyjmie RIPOK i czy jest opracowany plan minimalizacji odpadów?

M. Walter odpowiedział, że MZUK posiada taki plan. Instalacja przyjmie 36 000 ton odpadów zmieszanych i 18 000  ton odpadów bio rocznie (przy pracy na 3 zmiany).

Przewodniczący spytał jaka będzie stawka za odpady i na jakich zasadach będzie pobierana?

M. Walter odpowiedział, że MZUK nie przymierzał się do innego sposobu niż jest to obecnie – czyli od osoby. Stawki to 9,5 zł. – za odpady segregowane i 15 zł. – za odpady niesegregowane.

Następnie głos zabrał kierownik biura ZGK w Złotowie pan Andrzej Ruta, który przybliżył treść ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która określa 3 możliwości pobierania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość,

2) od ilości zużytej wody z danej nieruchomości,

3) od powierzchni lokalu mieszkalnego.

A. Ruta poinformował, że w Polsce w większości gmin opłata pobierana jest od osoby zamieszkałej daną nieruchomość. ZGK rozważał pobieranie opłaty od zużycia wody, byłaby to sprawiedliwa, mierzalna opłata, jednak należałoby wtedy olicznikować gospodarstwa domowe. A. Ruta powiedział, że sprawa ta musi zostać rozwiązana. Kierownik biura ZGK przedstawił po krótce funkcjonowanie związku. Powiedział, że 61 % mieszkańców należących do związku segreguje odpady, deklaracji złożono 12 600 szt. co obejmuje ok. 40 000 mieszkańców, stawki to – 9,50 zł – odpady segregowane, 15 zł – odpady niesegregowane. Gminy należące do ZGK płacą 1 zł od osoby zameldowanej (dane są brane z rocznika GUS), czyli wpływy są w granicach 52 000 zł. To wszystko co kosztuje gminy. Gminy w zamian za uczestnictwo otrzymują przynajmniej 80 % zwrotu w postaci różnych dofinansowań imprez związanych z ekologią. Kierownik biura ZGK przypomniał, że gmina Krajenka w zeszłym roku przekazała grunty na rzecz, mającej powstać, spalarni odpadów w Stawnicy. Stanowi to 20 % udziałów, które będą znaczące przy podejmowaniu decyzji na Zgromadzeniu.

Radny Arkadiusz Michalski zapytał jak często będą odbierane odpady komunalne w okresie zimowym?

Pan Ruta odpowiedział, że w gminach należących do ZGK w miesiącach zimowych odpady odbierane są 2 razy w miesiącu, a latem 4 razy w miesiącu. Wie, że dla niektórych mieszkańców w okresie zimowym ta częstotliwość nie jest odpowiednia. Stwierdził, że należy rozwiązać ten problem w przyszłości i traktować to indywidualnie. Należałoby rozpisać przetargi na każdą gminę osobno. To ZGK musi walczyć o klienta a nie odwrotnie.

Radny Michalski spytał, czy jak zwiększy się częstotliwość w okresie zimowym, czy zmienią się też koszty?

A. Ruta odpowiedział, że ewentualne zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów w okresie zimowym nie spowoduje zachwiania cen.

Następnie głos w sprawie perspektywy funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na terenie powiatu złotowskiego w tym Gminy i Miasta Krajenka zabrał Burmistrz. Przypomniał, że gmina należy do Związku Międzygminnego PRGOK i to radni w poprzedniej kadencji zdecydowali o wyjściu z ZGK. Stwierdził, że kwestie częstotliwości odbioru, ceny i jakości usług w PRGOK są na podobnym poziomie jak w ZGK. Burmistrz powiedział, że pojawia się  problem z „kubłami”, ale poinformował, że Pilski Związek – jeśli ktoś uważa, że ma za mały pojemnik może dostać większy pojemnik lub dodatkowy i to jest nieodpłatne. Tylko taka osoba musi powiedzieć, że chce. Można zgłosić ten problem osobiście. Burmistrz nie widzi żadnych negatywnych sytuacji związanych z odbiorem śmieci na terenie Gminy i Miasta Krajenka. Wyjaśnił, że gdy gmina przystępowała do PRGOK było wątpliwym, że w Stawnicy kiedykolwiek powstanie spalarnia śmieci. Postawiono w tamtym czasie na rozwój składowiska odpadów w Kłodzie koło Piły. Gdy radni oglądali składowisko w Kłodzie, raczej nie było widoku na MZUK i ZGK. Stawiano krzyżyk na projekcie budowy RIPOK. Burmistrz powiedział, że mimo iż Krajenka nie była członkiem ZGK, to przekazała swoje udziały w ziemi. Stwierdził, że gmina w najbliższych latach może przystąpić do Związku złotowskiego lub sama może ogłosić przetarg na wywóz odpadów. Burmistrz powiedział, że bardzo się cieszy, że ta instalacja powstanie, śmieci zawsze były i będą przez następne setki lat. Pewne działalności mogą zaniknąć ale śmieci zawsze będą. Burmistrz wyraził nadzieję, że zostanie zaproszony na wbudowanie kamienia węgielnego pod instalację. Zdaniem Burmistrza, radni powinni rozważyć możliwość ewentualnego przejścia ale dopiero jak już powstanie instalacja. Burmistrz podziękował panu Walterowi i panu Rucie za prezentację.

Głos ponownie zabrał A. Ruta, zgodził się z trzema najważniejszymi kwestiami branymi pod uwagę przy podejmowaniu decyzji oraz dodał, że istotną sprawą jest też cena na bramie, która ma wynosić 250 złotych. To cena jaką płaci dowożący do instalacji. Pan Ruta powiedział, że prezes MZUK myśli o tym aby członkowie ZGK mieli niższą cenę. Poinformował, że Starosta Złotowski mocno zaangażował się w budowę oraz scementowanie wszystkich gmin powiatu złotowskiego do przystąpienia do ZGK. Powiedział, że temat wstąpienia Krajenki do Związku jest do dyskusji, chociaż wbrew pozorom czasu jest niewiele, ponieważ rozpisanie przetargu potrwa ok 3 miesięcy, operator musi również znaleźć środki na pojemniki. To operator zapewnia pojemniki a nie Związek.

Przewodniczący wyjaśnił, że poprzednia rada, zdecydowała o wejściu do PRGOK gdyż widziała w tym wizję przyszłości w formie instalacji. Gazety się rozpisywały o ówczesnej sytuacji. Gmina jednak nie paliła mostów. Poprosił, aby Burmistrz informował  Radę o wszelkich krokach związanych z budową RIPOK, aby w przyszłości radni mogli podjąć słuszną decyzję. A. Klaryński powiedział, że na tamtą chwilę była to słuszna decyzja.

Radny Dariusz Żurek spytał M. Waltera jak wygląda struktura własnościowa i struktura finansowa spółki?

M. Walter informuje, że Zakład Usług Komunalnych USKOM to kapitał polsko – amerykański. 60 % posiada pan Janusz Arent – Prezes Zarządu, natomiast 40% to fundusz amerykański. M. Wallter informuje, że w MZUK-u konkretnie jest Rada Nadzorcza, którą reprezentuje prezes USKOM-u pan Arent oraz jego zastępca pan Dąbrowski, mają oni pakiet większościowy. Swoje miejsce w Radzie Nadzorczej ma też ZGK, który jest reprezentowany przez pana Wełniaka, natomiast przedstawicielem miasta Złotów w Radzie jest pan Kołodziejczyk. Przedstawiciel ZGK ma zagwarantowane miejsce wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. M. Walter stwierdził, że w spółce pozostawiona jest duża samodzielność.

Radny Żurek powiedział, że chodzą plotki, iż pochodzenie kapitału spółki nie jest takie jak mówi pan Walter. Stwierdził, że gospodarką śmieciową rządzą struktury mafijne.

M. Walter stwierdził, że nic nie wie na ten temat. Powiedział, że protesty mieszkańców nic nie wniosły do sprawy, decyzja o pozwoleniu na budowę stała się prawomocna. Prawdopodobnie w marcu nastąpi wkopanie kamienia węgielnego, na które zostanie zaproszony pan Burmistrz.

Przewodniczący rady podziękował gościom za przybycie i przedstawienie zagadnienia gospodarki komunalnej w powiecie złotowskim.

Ad.7.

Sprawozdanie o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli wg poszczególnych stopni awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę i Miasto Krajenka przedstawił dyrektor ZEASiP Włodzimierz Hildebrandt. Poinformował, że w 2014 roku gmina dopłaciła do awansów nauczycieli kontraktowych kwotę 8981,58 zł. W szkołach takich nauczycieli było 9, natomiast w przedszkolach 7. Wysokość kwot wypłacanych nauczycielom zależała od ilości godzin i od okresu na jaki byli zatrudnieni.    

Do złożonych informacji nie wniesiono uwag.

Przewodniczący ogłosił 15 minutową przerwę w obradach.

Ad.8.1.

Po wznowieniu obrad rozpatrzono projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/162/05 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 20 maja 2005r. w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Krajenka do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IV/16/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/162/05 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 20 maja 2005 roku w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Krajenka do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich.

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu

Ad.8.2.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów komunalnych – dz. nr 82/5 położona w Żeleźnicy.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IV/17/2015 w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów komunalnych – dz. nr 82/5 położona w Żeleźnicy.

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu

Ad.8.3.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów komunalnych – dz. nr 162/3 położona w Krajence.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IV/18/2015 w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów komunalnych – dz. nr 162/3 położona w Krajence.

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu

Ad.8.4.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krajenka w 2015 roku.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Radny Żurek zapytał jak wygląda program opieki nad bezdomnymi mieszkańcami Gminy i Miasta Krajenka?

Komendant Komisariatu Policji w Krajence poinformował, że na terenie gminy nie ma osób bezdomnych.

Kierownik MGOPS-u w Krajence, Krzysztof Pająk poinformował, że w nocy z 21 na 22 stycznia br. przeprowadzono liczenie osób bezdomnych. Na terenie gminy nie stwierdzono przebywania osób bezdomnych.

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, przy 14 głosach za i 1 wstrzymującym się, podjęła uchwałę Nr IV/19/2015 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krajenka w 2015 roku.

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu

Ad.8.5.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk i regulaminu określającego zasady korzystania z targowisk.

Do projektu pan Marek Pietrzak – kierownik referatu RDG wniósł autopoprawkę:

§ 1. Ustala się lokalizację targowisk:

1) targowisko miejskie w Krajence przy ul Wł. Jagiełły (za Spółdzielczym Bankiem Ludowym), zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1.

2) targowisko miejskie w Krajence przy ul. Bydgoskiej (parking naprzeciwko cmentarza), zgodnie z załącznikiem graficznym nr 2.

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IV/20/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk i regulaminu określającego zasady korzystania z targowisk.

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu

Ad.8.6.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie wyposażenia w majątek Komunalny Zakład Użyteczności Publicznej w Krajence.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IV/21/2015 w sprawie wyposażenia w majątek Komunalny Zakład Użyteczności Publicznej w Krajence.

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu

Ad.8.7.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IV/22/2015 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu

Ad.8.8.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IV/23/2015 w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu

Ad.8.9.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego w Skórce przy ul. Złotowskiej.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IV/24/2015 w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego w Skórce przy ul. Złotowskiej.

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu

Ad. 8.10.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy i Miasta Krajenka na lata 2013 - 2016” za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IV/25/2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy i Miasta Krajenka na lata 2013 - 2016” za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r.

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu

Ad.8.11.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Komunalnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Krajence.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IV/26/2015 w sprawie  rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Komunalnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Krajence. Skargę uznano za bezzasadną.

Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu

Ad.8.12.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Krajence na 2015 rok.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IV/27/2015 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Krajence na 2015 rok.

Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu

Ad.8.13.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Krajence na 2015r.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IV/28/2015 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Krajence na 2015r.

Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu

Ad.8.14.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2015 rok.

Do budżetu gminy i miasta na 2015 rok wniesiono następujące zmiany:

1.   Dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 600.300 zł w następującym zakresie:

a)      w rozdziale 75615 o kwotę 600.000 zł w związku z planowanymi wpływami podatku od nieruchomości w związku z samoopodatkowaniem się gminy,

b)      w rozdziale 85215 o kwotę 300 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego o wysokości dotacji z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego.

2.   Dokonano zmian wydatków bieżących m.in. w następującym zakresie:

a)      zwiększenie w rozdziale 75023 o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na samoopodatkowanie się gminy podatkiem od nieruchomości,

b)      zwiększenie w rozdziale 80110 o kwotę  97.750,64 zł z przeznaczeniem na realizację projektu ERASMUS+,

c)      zwiększenie w rozdziale 85215 o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego,

d)     zwiększenie w rozdziale 85311 o kwotę 7.550,48 zł z przeznaczeniem na integrację społeczną uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w związku z pozyskanymi dochodami ze sprzedaży produktów wykonanych przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej,

e)      zmniejszenie w rozdziale 90001 o kwotę 44.000,00 zł (w związku ze zmianą charakteru zadań ż bieżących na majątkowe),

c)      zmniejszenie w rozdziale 90015 o kwotę 5.301,12 zł.

3.      Dokonano zwiększenia dotacji w rozdziale 75412 o kwotę 2.100 zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania dla OSP Śmiardowo Krajeńskie.

4.      Dokonano zwiększenia w zakresie wydatków majątkowych w rozdziale 90001
o kwotę 44.000 zł z przeznaczeniem na realizację nowo utworzonych zadań:

a)   zakup sprzętu i oprogramowania kwota 36.000,00 zł,

b)  modernizacja sieci centralnego ogrzewania kwota 8.000 zł.

5.      Dokonano zmiany brzmienia zadania z „Przebudowa Pałacyku Sułkowskich w Krajence na „Zmiana sposobu użytkowania budynku Gimnazjum na budynek administracji publiczne” - Krajenka. ul. Szkolna.

6.      Dokonano innych zmian w zakresie grup wydatków w celu zapewnienia ciągłości działań gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2.

 

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IV/29/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2015 rok.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu

 

Ad. 9.

Radny Dariusz Żurek wnioskował o inne ustawienie stołów podczas sesji, radnemu jest niezręcznie siedzieć plecami do Burmistrza.

Burmistrz przyjął to do wiadomości i powiedział, że od następnej sesji usiądzie w innym miejscu.

Radny Szulc zgłosił zły stan nawierzchni między „mostkiem szkolnym” a szkołą. Krawężniki są obsunięte i miejscami zapadnięta jest kostka brukowa.

Burmistrz poinformował radnego, że zadanie zlecono KZUP i  naprawa nastąpi w okresie wiosennym.

Sekretarz powiedział, że nawierzchnia jest częściowo naprawiona.

 

Ad.10.

Pierwszą osobą, która zabrała głos, był mieszkaniec Żeleźnicy Piotr Myszkowski, który przedstawił swoją sytuację mieszkaniową. Pan Myszkowski powiedział, że jest mu bardzo ciężko, ma 2 dzieci, żona nie pracuje, on pracuje jako ochroniarz w Urzędzie Wojewódzkim za 1100 zł. Nie stać go na mieszkanie więc wynajmuje budynek, który jest własnością PKP. W 1996 roku pan Myszkowski zajął budynek kolejowy bezprawnie jako pustostan, który obecnie wynajmuje od gminy. Umowa najmu wygasa z dniem 30 kwietnia br. Pan Myszkowski powiedział, że jest wdzięczny Burmistrzowi, że pomógł mu wcześniej. Niestety umowa najmu się kończy. Pan Myszkowski poinformował, że w budynku kolejowym nie ma wody, do hydrantu jest 450 metrów a 70-cio letnia studnia wyschła. Stwierdził, że przepisy jakie obowiązują, są dla niego jako jednostki, nie do przeskoczenia. Prosi o pomoc Radę i Burmistrza. Nie chce zostać bezdomnym. Chce żyć, pracować i być potrzebnym dla kraju i dla gminy. Pan Myszkowski powiedział, że wnioskował jakiś czas temu o przydział mieszkania socjalnego. Gmina zaproponowała mu lokal socjalny na Pogórzu, lecz on odmówił jego przyjęcia. Chciałby nadal mieszkać w Żeleźnicy, chciałby mieć stały meldunek, prawo do głosowania i przedłużoną umowę najmu. Stwierdził, że Pogórze jest za daleko od Krajenki, sanitariaty są kilkanaście metrów od budynku. Zależy mu głównie na dobru dzieci i żony. Pan Myszkowski nie chce być bezdomnym, czuje się pokrzywdzony i zdyskryminowany

 

Przewodniczący stwierdził, że gmina nigdy nie odmawiała pomocy panu Myszkowskiemu. Jeśli chodzi o doprowadzenie wody do domu kolejowego, to gmina nie może inwestować w nie swoje tereny.

 

W tej sprawie głos zabrał Sekretarz, który stwierdził, że pan Myszkowski nie do końca wszystko powiedział. Pytał, kiedy zajął lokal od kolei i czy dostał jakikolwiek tytuł prawny na zajmowanie lokalu.

 

Pan Myszkowski powiedział, że od 1987 roku zajmował lokal w Żeleźnicy, w którym obecnie jest stolarnia. Z chwilą gdy pan Baran kupił budynki stolarni, musiał je opuścić. Stwierdził, że komisja mieszkaniowa nakazała mu wyprowadzenie się z budynku stolarni, w którym był zameldowany. Powiedział również, że pan Baran nie miał prawa go stamtąd wyrzucić. W roku 1996 pan Myszkowski zajął budynek kolejowy.

 

Sekretarz spytał, czy pan Myszkowski miał tytuł prawny do zajęcia tego lokalu.

 

Pan Myszkowski odpowiedział, że tak – wynajem wolny. Wynajął lokal od PKP Słupsk.

 

Sekretarz spytał, czy pan Myszkowski dokonał wtedy czynności meldunkowych

.

Pan Myszkowski odpowiedział, że tak.

 

Sekretarz stwierdził, że przed chwilą pan Myszkowski powiedział, że nie może brać udziału np. w głosowaniu. T. Ciechanowski powiedział, że tak nie jest. Cztery lata temu, pan Myszkowski, dzięki staraniom pana Burmistrza mógł zalegalizować swój pobyt w budynku kolejowym. Gmina wydzierżawiła ten budynek od PKP i podnajęła go panu Myszkowskiemu, mimo, że zajął on ten lokal nielegalnie. Gmina nie jest właścicielem tylko dzierżawcą, dlatego też możliwości zameldowania na stałe nie ma. Ale możliwość dopisania się do rejestru wyborców jest. W międzyczasie zmianie uległy przepisy PKP, które stanowią, że budynku kolejowego mieszczącego się bezpośrednio w pasie kolejowym, PKP nie może sprzedać. Najbliższe zabudowanie musi znajdować się minimum 20 metrów od torów kolejowych. Jest to podyktowane przede wszystkim względami bezpieczeństwa. Żeby nikt niespodziewanie nie wtargnął na tory, gdyż odpowiedzialność za to poniesie gmina, nie kolej. Gmina starała się odkupić ten budynek od kolei. Jednak przepisy obowiązujące PKP są zbyt restrykcyjne. W związku z tym komisja mieszkaniowa po rozpatrzeniu wniosku pana Myszkowskiego przyznała mu lokal socjalny na Pogórzu.

Lokal ten został wyremontowany przez KZUP. Lecz pan Myszkowski nie chce przyjąć tego lokalu, spuentował Sekretarz.

 

Pan Myszkowski spytał Sekretarza czy ten widział jakie są tam warunki. Sanitariaty na zewnątrz, 6 km od Krajenki.

 

Sekretarz powiedział, że postawa pana Myszkowskiego jest typowo roszczeniowa i chyba oczekuje on, że gmina wybuduje mu dom.

 

Pan Myszkowski powiedział, że gmina nie dopilnowała sprawy najmu na lokal w obecnej stolarni w Żeleźnicy. Na budynek kolejowy też miał umowę najmu. Stwierdził, że warunki na Pogórzu są nie do przyjęcia.

 

Sekretarz powiedział, żeby pan Myszkowski przedstawił dokumenty potwierdzające możliwość najmu, bo do tej pory tego nie zrobił. Jest mu przykro, że pan Myszkowski uważa iż to gmina jest winna całej sytuacji. Sekretarz spuentował: „gmina zrobiła w stosunku do pana wielki ukłon, umożliwiając panu zamieszkanie w budynku kolejowym, gdzie kolej bezwzględnie mówiła panu nie.”

 

Pan Myszkowski ponownie spytał dlaczego gmina nie chce nadal wynajmować budynku od PKP.

 

Sekretarz wyjaśnił, że to kolej stwierdziła, że nie można kontynuować umowy ze względu na bezpieczeństwo. Kolej nie weźmie odpowiedzialności za ewentualny wypadek na torach.

 

Pan Myszkowski spytał kto odpowie za to jak jego dziecko wpadnie do sanitariatów na Pogórzu.

 

Głos w tej sprawie zabiera Przewodniczący. Proponuje aby pan Myszkowski, do końca kwietnia postarał się znaleźć lokal dla swojej rodziny aby godnie mogli mieszkać. Nie chce aby przerzucano się winą za zaistniałą sytuację. Powiedział, że gmina zrobiła dla pana Myszkowskiego dużo.

 

Przewodniczący poinformował, że do Urzędu Gminy i Miasta w Krajence wpłynęło pismo od KP Policji w Złotowie, w sprawie dofinansowania zakupu samochodów służbowych. Przewodniczący stwierdził, że budżet jest zamknięty ale decyzja należy do radnych. Powiedział, że można wrócić do tego tematu w przyszłości.

 

Radna Regina Witkowicz opuszcza obrady.

 

Burmistrz poinformował, że koszt zakupu jednego radiowozu to 80 tysięcy zł. Z tym, że koszt dla gminy Krajenka to 20 tysięcy zł i dla gminy Tarnówka również 20 tysięcy zł. Dodał, że te pieniądze w pewien sposób wróciłyby do gminy w postaci samochodu. Burmistrz zaproponował mniejszą kwotę. Ale pozostawił decyzję radnym. Burmistrz powiedział, że jest po rozmowach ze strażakami, oni również chcą kupić samochód do celów gaśniczych, lecz zadania OSP są finansowane z budżetu gminy. Burmistrz wyraził pogląd, iż chęci do finansowania są ale pieniędzy nie ma. Trzeba patrzeć na zadania, które są przeznaczony dla gmin, to one są priorytetowe. Gminy muszą realizować zadania zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym. Burmistrz przypomniał radnym, żeby przy składaniu wniosków, zwracali uwagę na podział obowiązków gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

 

Przewodniczący powiedział, że radni nie odchodzą od stanowiska, że nie chcą dofinansować zakupu samochodu. Lecz budżet nie jest elastyczny, w najbliższym czasie będą inne, być może ważniejsze zadania, np. usuwanie azbestu, melioracje rowów.

Przewodniczący spytał czy są inne propozycje.

 

Radny Paweł Wróbel zaproponował kwotę 5 tysięcy złotych na zakup paliwa dla Policji, gdyż gmina po przejęciu wodociągów wiejskich ma wiele ważniejszych zadań. np. zakup koparki czy samochodu.

 

Radny Jakub Niedźwiecki zaproponował formę uchwały intencyjnej, w której nie będzie wskazana kwota. Ta zależy bowiem od możliwości budżetu.

 

W związku z tym, że odpowiedź należało dać do końca stycznia radni musieli zdecydować czy przekazują określoną kwotę.

 

Burmistrz przychylił się do propozycji radnego Niedźwieckiego. Stwierdził, że należy sprawdzić jak inne gminy ustosunkowały się do tego pisma.

 

Przewodniczący poddał głosowaniu formę uchwały intencyjnej.

 

Radni jednogłośnie – przy obecności 14 radnych,  zdecydowali o podjęciu uchwały intencyjnej w sprawie przekazania środków na zakup samochodu dla KP Policji w Złotowie.

 

Następnie głos zabrał pan Edward Cuper. Opowiedział o zamierzeniach inwestycyjnych na 2015 rok.

Kolejno głos zabrał Piotr Gniot, jako przedstawiciel rolników z Krajenki. Przedstawił apel 47 rolników w sprawie wyborów sołtysa w sołectwie Krajenka Wybudowanie. Pan Gniot stwierdził, że kwestię wyborów  i osób do nich uprawnionych należałoby zmienić w statucie. Powiedział, że jest to problem wymagający drobnej kosmetyki a decyduje o tym Rada i Burmistrz. Jego zdaniem jest około 3 i pół miesiąca aby ten problem rozwiązać. Chciał aby w wyborach uczestniczyli rolnicy z miasta oraz rolnicy z Krajenki Wybudowanie, to rozwiązanie byłoby najprostsze i najlepsze. Apel rolników należy traktować jako inicjatywę uchwałodawczą. Chciałby aby nowy statut spełniał oczekiwania rolników. Pozostawił to do przemyśleń radnym. Zaproponował też fundusz obywatelski, który można by wykorzystać do aktywizacji społeczności krajeńskiej. Pan Gniot przytoczył statut sołectwa Krajenka, w którym w § 2 chciałby aby wprowadzić zmianę, że sołectwo Krajenka Wybudowanie to ogół mieszkańców Krajenki Wybudowanie oraz mieszkańcy Krajenki, którzy zgodnie z ustawą o podatku rolnym są rolnikami. Stwierdził, że jest bardzo prosto ustalić kto jest rolnikiem w mieście Krajenka. W ten sposób, grupa rolników, która przez 60 lat mogła wybierać sołtysa nadal miałaby tą możliwość. Rolnicy mieliby szansę uczestniczyć w tym sołectwie. Pan Gniot powiedział, że należy pochylić się nad tym tematem. W ciągu 7 dni można zwołać sesję i podjąć uchwałę w sprawie zmiany statutu.

 

W odpowiedzi Burmistrz stwierdził, że w głowie mu się nie mieści, że na pisemne zawiadomienie o wyborach sołeckich w Krajence Wybudowanie przyszło tylko trzech uprawnionych mieszkańców. Można było wybrać tylko trzyosobową komisję skrutacyjną, ale nie można było dokonać dalszych wyborów. Przypomniał, że statut z 2007 roku przyjęty uchwałą Rady Miejskiej jest podpisany przez Przewodniczącego ówczesnej kadencji - Piotra Gniota oraz radnego Henryka Rutkowskiego, obecnego sołtysa Krajenki Wybudowanie. A teraz te osoby przychodzą na sesję i chcą zmian, które wcześniej akceptowali. Burmistrz powiedział, że nie mieści mu się w głowie, że mieszkańcy Krajenki Wybudowanie nie przyszli wybrać pana Rutkowskiego na sołtysa. Burmistrz poinformował, że pan Rutkowski będzie mógł uczestniczyć w zebraniach sołectwa, nikt mu tego nie zabroni, natomiast sołectwo wybudowanie musi mieć swojego sołtysa. Pieniądze z funduszu sołeckiego mają być przeznaczone na Krajenkę Wybudowanie. Burmistrz powiedział, że są jeszcze Izby Rolnicze, których przedstawiciele mają prawo reprezentować rolników. Jeżeli będzie wniosek to uchwała zostanie przygotowana i poprawione zostanie to co zostało źle zrobione podczas kadencji w 2007 roku.

 

Piotr Gniot spuentował, że to nie jest problem Gniota z 2007 roku ani problem Rutkowskiego w 2015 roku. To jest problem wyboru sołtysa Krajenki Wybudowanie. Wyraził pogląd, iż należy pochylić się nad szesnastoma statutami i wprowadzić zmiany. Powiedział, że nie zastanawiał się nad tym kto może głosować a kto nie. Przyjął do wiadomości, że na zebrania sołeckie przychodzili rolnicy i zawsze to wszystko grało, ale po przeczytaniu statutu uważa, że Sekretarz i Burmistrz na dzień dzisiejszy mają rację. Powiedział, że jeżeli jest szansa prawna to należy ten problem rozwiązać.

 

Przewodniczący powiedział, że rada pochyli się nad tym wnioskiem. Rada Miejska nie może łamać prawa i przyjąć do wiadomości błędnie wybranego sołtysa. Burmistrz wyda kolejne zarządzenie o wyborze sołtysa Krajenka Wybudowanie.

 

Do dyskusji włączył się radny Dariusz Żurek, który zaproponował  aby w statucie rozszerzyć obszar sołectwa Krajenka Wybudowanie o obszary, na których mieszkają osoby zainteresowane. Uważa, że ta kwestia rozwiązałaby problem.

 

Przewodniczący spytał jak radny Żurek chce wyodrębnić ten obszar.

 

Radny Żurek stwierdził, że Rada jest władna określić obszar, o który opierałoby się sołectwo.

 

Przewodniczący powiedział, że nie da się wyodrębnić obszaru sołectwa.

 

Radny Żurek zaproponował, aby Sekretarz i Burmistrz pochylili się nad uchwałą zmieniającą statut sołectwa Krajenka Wybudowanie. Myśli, że jest to do zrealizowania bez wywoływania niepotrzebnych konfliktów.

 

Przewodniczący zamknął dyskusję w sprawie apelu rolników.

 

Następnie głos zabrał pan Mateusz Gierlach, który na ręce Burmistrza złożył petycję w sprawie wybrukowania wjazdu na salę gimnastyczną przy ul. Jagiełły 15.

Ta kwestia zgłaszana była już przez radnego Arkadiusza Króla na posiedzeniu Komisji Społecznej w dniu 26 stycznia br.

 

Pan Mateusz Gierlach stwierdził, że zdaje sobie sprawę, że budżet jest napięty ale prosi o uwzględnienie inwestycji w najbliższym czasie. Z sali korzystają mieszkańcy Krajenki, ościennych wiosek ale również z innych gmin.

 

Przewodniczący Rady poinformował, że radni pochylą się w przyszłości nad tą inwestycją.

Burmistrz spuentował, że w jego ocenie wybory się jeszcze nie skończyły. Powiedział, że pan Gierlach nie zaufał jemu mimo tego , że wcześniej rozmawiali na ten temat. Gmina ma bardzo dużo spraw, budżet jest uchwalony, jeżeli będą inne dodatkowe dochody gmina będzie realizowała inwestycje, które zgłaszane są przez mieszkańców za pośrednictwem radnych.

 

Sołtys Tarnówczyna pan Klejna wnioskował do PZD za pośrednictwem Rady Miejskiej o poszerzenie drogi wjazdowej do Tarnówczyna.

 

Ad.11.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 17:50 zamknął IV sesję Rady Miejskiej w Krajence.

 

     Protokołowała                                                                                         Przewodniczył

/-/ Angelika Kozłowska                                                                            /-/ Adam Klaryński