Krajenka, dnia 4 października 2017 roku

GOS.6733.10.2017

 

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA KRAJENKA

o wydaniu zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. 2017 roku, poz. 1073)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 4 października 2017 roku, wydano decyzję znak GOS.6733.10.2017 w sprawie zmiany decyzji z dnia 17 lipca 2017r. znak GOS.6733.6.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie kablowej elektroenergetycznej sieci SN15 kV oraz budowie słupa energetycznego SN15 kV, w celu „budowy powiązania linią kablową SN 15 kV między LSN Piła Północ-Wałcz a LSN Krajenka w celu drugostronnego zasilania miejscowości Skórka”, na działkach nr ewid.: 4/4, 490, 485, 8180/4  w obrębie miejscowości Skórka, w gminie Krajenka.

Zmiana dotyczy:

O  dopisania działek nr ewid. 8237 i 8236/1 obręb geodezyjny 0077-Skórka

O  zmiany załącznika graficznego w ww. zakresie.

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia, w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence ul. Szkolna 17 – pokój nr 12, w godzinach od 800 do 1500, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, wydanymi postanowieniami w sprawie, uzyskać wyjaśnienia lub wnieść ewentualne odwołanie od wydanej decyzji.