UWAGA!

Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka informuje, że zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1566 z późn. zm.) władający nieruchomościami o powierzchni powyżej 3500 m2 na których na skutek wykonywania robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem  nastąpiło zmniejszenie naturalnej retencji terenowej  przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej zobowiązane są do uiszczania opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Wysokość opłaty za ww. usługę wodną, zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczenia opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 ww. ustawy wskazując, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznej czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Wobec powyższego władający nieruchomościami spełniającymi ww.  kryteria powinni złożyć wypełnione załączone  oświadczenie celem ustalenia wysokości opłaty retencyjnej. Wysokość opłaty ustala Burmistrz oraz przekazuje podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne, w formie informacji, zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty. Opłata jest ustalana kwartalnie, a podmiot obowiązany do jej uiszczenia wnosi ją na rachunek bankowy Gminy w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono mu przedmiotową informację.

Wpływy opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowić będą w 90 % przychód Wód Polskich, a w 10 % dochód budżetu gminy (art. 299 ust. 5 ustawy Prawo wodne).