Krajenka, 2018-06-20

GOS.6733.6.2018

 

OBWIESZCZENIE
    BURMISTRZA GMINY I MIASTA KRAJENKA          
z dnia 20 czerwca 2018 roku

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073)  oraz z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) zawiadamiam, że na wniosek spółki  P4 Sp. z o.o., siedziba: ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Jarosław Skobejko,

w dniu 07 czerwca 2018 roku, po uzupełnieniu wniosku w dniu 19.06.2018r.,  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

 

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,  na dz. nr ewid. 189/2 obręb geodezyjny 0077- Skórka, gmina Krajenka.

 

Zgodnie z art. 10 Kpa, do czasu wydania decyzji, strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia na piśmie w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence ul. Szkolna 17 – pokój nr 12, w godzinach od 800 do 1500.

 

            Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.