Krajenka, dnia 23 grudnia 2018r.

 

 

OGŁOSZENIE

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego  z zakresu zadań własnych Gminy i Miasta Krajenka  na 2020 rok.

 

            Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka informuje, iż na ogłoszony Zarządzeniem Nr 156/2019 z dnia 25 listopada 2019 r.  otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy i Miasta Krajenka realizowanych w 2020  z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; tytuł zadania - Krzewienie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji na terenie Gminy Krajenka poprzez organizację i uczestnictwo w koncertach, festiwalach, przeglądach muzyczno-artystycznych, wpłynęła jedna oferta złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną im. Jana Waldowskiego w Krajence, ul. Floriańska 6, 77-430 Krajenka. Na realizację w/w zadania została przyznana kwota dotacji w wysokości 45.000 zł.