Krajenka, dnia 4 marca 2020r.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka

na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz.506 ze zm.), art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 roku, poz. 688 ze zm.), uchwały Nr XII/83/2019 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Krajenka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

O G Ł A S Z A

nabór na kandydata na członka komisji opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: Prowdzenie pozalekcyjnych zajęć profilaktyczno-artystycznych dla dzieci i młodzieży

Kandydatami na członków Komisji mogą być osoby, które reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.), z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, które biorą udział w  tym konkursie.          

Zgłoszenia należy składać do dnia 27.03.2020r. roku do godz. 9:00 w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Krajenka na druku stanowiącym  załącznik do niniejszego ogłoszenia  Zgłoszenie kandydata na członka komisji - Prowdzenie pozalekcyjnych zajęć profilaktyczno-artystycznych dla dzieci i młodzieży

 

  W załączeniu:

1.      Druk zgłoszenia kandydata na członka komisji