Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

 

W dniu 28 kwietnia 2021 roku do Urzędu Gminy I Miasta Krajenka wpłynęła uproszczona oferta  na realizację zadania publicznego, złożona przez Fundację Vox Animals z siedzibą w Śmiardowie Krajeńskim 68A.

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1057 z późn. zm.), w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy zgłaszać korespondencyjnie na adres Urząd Gminy i Miasta Krajenka ul. Szkolna 17, 77-430 Krajenka lub drogą elektroniczną na adres gmina@krajenka.pl.

Po upływie terminu oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. Oferta stanowi załącznik do umowy.