Krajenka, dnia 12 maja 2021 roku

GOS.6730.41.2021

 OGŁOSZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA KRAJENKA

Na podstawie art. 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.Dz.U.2021.735), w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami podziemnymi oraz infrastrukturą towarzyszącą, na dz. nr ewid. 8076/26, położonej w miejscowości Krajenka, obręb 0086, w gminie Krajenka, pow. złotowski,

zawiadamia się, że tut. organ w dniu 12 maja 2021 roku, wystąpił o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy do organów właściwych w sprawie (na podst. art. 53 ust 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz. U. 2021 poz. 741).

Zgodnie z art. 49 Kodeks Postępowania Administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.