Ogłoszenie o zamówieniu

Budowa oświetlenia ciągu komunikacyjnego nad rzeką Głomią w ramach zadnia pn. Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z oświetleniem wzdłuż rzeki Głomia w miejscowości Krajenka

 

Strona internetowa prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl/

 

Bezpośredni link do strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4b331ef0-9b97-49ec-8828-d3f46bdea088