INFORMACJA

Na podstawie art. 14, pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zmianami), podaję kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Krajenka.

 

1. Wykonanie budżetu w kwotach ogólnych wg stanu na 30.06.2006 r.

Nazwa

Plan

Wykonanie

%

Dochody

16.307.866

8.890.931,91

54,5

Wydatki

17.637.874

8.470.495,07

48,0

Wynik /nadwyżka

 

420.436,84

 

 

2. Wykonanie planu dochodów

Rodzaj dochodów

Plan

Wykonanie

%

Własne

Zlecone

Razem

Subwencje

6.691.391

        

6.691.391

3.934.276,00

58,8

Udziały w podatkach dochodowych

1.652.408

        

1.652.408

693.978,19

42,0

Dotacje na zadania własne, zlecone, powierzone, inwestycje

3.359.858

1.633.130

4.992.988

2.731.491,31

54,7

W tym na inwestycje

2.973.776

     

2.973.776

0,00

0,0

w tym jako pomoc udzielana pomiędzy j.s.t.

15.000

     

15.000

0,00

0,0

Pozostałe dochody własne

 2.971.079

         

 2.971.079

1.531.186,41

51,5

 

3. Wykonanie planu wydatków

Nazwa / rodzaj wydatków

Plan

Wykonanie

%

wydatki majątkowe

5.330.703

2.307.136,37

43,3

wydatki bieżące

12.307.171

6.163.358,70

50,1

w tym:

 

 

 

wynagrodzenia osobowe i pochodne

6.085.068

3.175.627,09

52,2

dotacje

631.900

299.066,00

47,3

obsługa długu

64.680

4.328,91

6,7

pozostałe bieżące

 5.525.523

2.684.336,70

48,6

 

 

 

 

Pomoc dla innych j.s.t.

50.000

     

0,0

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta

 

(-) Janusz Szczerbiak