INFORMACJA

 

Na podstawie art. 14, pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zmianami), podaję kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Krajenka.

 

1. Wykonanie budżetu w kwotach ogólnych wg stanu na 30.09.2006 r.

Nazwa

Plan

Wykonanie

%

Dochody

16.848.487

13.358.496,46

79,3

Wydatki

18.178.495

11.739.017,23

64,6

Wynik /nadwyżka

-1.330.008

1.619.479,23

 

 

2. Wykonanie planu dochodów

Rodzaj dochodów

Plan

Wykonanie

%

Własne

Zlecone

Razem

Subwencje

6.691.391

        

6.691.391

5.487.727,00

82,0

Udziały w podatkach dochodowych

1.652.408

        

1.652.408

1.144.144,18

69,2

Dotacje na zadania własne, zlecone, powierzone, inwestycje

3546.871

1897720

5.444.591

4.436.022,27

81,5

w tym na inwestycje

2.973.776

0     

2.973.776

2.457.301,27

82,6

w tym jako pomoc udzielana pomiędzy j.s.t.

15.000

0     

15.000

15000

100,0

Pozostałe dochody własne

3.060.097

         

3.060.097

2.275.603,01

74,4

 

3. Wykonanie planu wydatków

Nazwa / rodzaj wydatków

Plan

Wykonanie

%

wydatki majątkowe

5.442.222

2.803.238,75

51,5

wydatki bieżące

12.736.273

8.935.778,18

70,2

w tym:

 

 

 

wynagrodzenia osobowe i pochodne

  6.106.738

4.506.783,20

73,8

Dotacje

635.298

439.986,00

69,3

obsługa długu

64.680

8.177,24

12,6

pozostałe bieżące

5929557

3.980.832,04

67,1

 

 

 

 

Pomoc dla innych j.s.t.

53.398

0     

0,0

 w tym na inwestycje innych j.s.t.

50.000

0     

0,0

 

Krajenka, 31.10.2006

BURMISTRZ

Gminy i Miasta Krajenka

 

(-) Janusz Szczerbiak