nr sesji

data

nr uchwały

w sprawie

miejsce publikacji

Uwagi

I/02

 

18.11.02

 

I/1/02

stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krajence

 

 

I/2/02

stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Krajence

 

 

II/02

 

29.11.02

 

II/3/02

ustalenia przedmiotu działania komisji stałych Rady Miejskiej w Krajence

 

 

II/4/02

stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krajence

 

 

II/5/02

powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krajence

 

 

II/6/02

stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarczej i Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Krajence

 

 

II/7/02

ustalenia składów osobowych Komisji Gospodarczej i Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Krajence

 

 

II/8/02

upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krajence do dokonywania czynności wynikających z zakresu prawa pracy w stosunku do Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka

 

 

III/02

6.12.02

III/9/02

ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Dz.Urz.Woj. Wielk. Nr 153, poz. 4318

 

III/10/02

ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminu płatności oraz sposobu jego poboru

 

 

III/11/02

ustalenia rocznych stawek podatku od środków transportowych

Dz.Urz.Woj. Wielk. Nr 153, poz.4319

 

III/12/02

ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty oddane w dzierżawę na terenie Gminy i Miasta Krajenka

Dz.Urz.Woj. Wielk. Nr 153, poz.4320

 

III/13/02

wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

Dz.Urz.Woj. Wielk. Nr153, poz. 4321

 

III/14/02

rozpatrzenia skargi na działalność Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krajence

 

 

IV/02

20.12.02

IV/15/02

zmiany budżetu Gminy i Miasta na 2002 rok

 

 

IV/16/02

określenia wzorów formularzy dla celów podatkowych w podatku od nieruchomości

Dz.Urz.Woj. Wielk. Nr 14, poz. 242

 

IV/17/02

określenia wzorów formularzy dla celów podatkowych w podatku rolnym

Dz.Urz.Woj. Wielk. Nr 14, poz. 243

 

IV/18/02

określenia wzorów formularzy dla celów podatkowych w podatku leśnym

Dz.Urz.Woj. Wielk. Nr 14, poz. 244

 

IV/19/02

ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów

Dz.Urz.Woj. Wielk. Nr 14, poz. 245

 

IV/20/02

wytypowania przedstawiciela do reprezentowania Gminy i Miasta Krajenka w Związku Gmin Krajny

 

 

IV/21/02

ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka

 

 

IV/22/02 

diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Krajence

 

 

V/03

17.01.03

V/23/03

sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych

Dz.Urz.Woj. Wielk. Nr 65, poz. 1232

 

VI/03

31.01.03

VI/24/03

odwołania Skarbnika Gminy

 

 

VI/25/03

powołania Skarbnika Gminy

 

 

VI/26/03

wyrażenia stanowiska o kierunkach działania Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w zakresie dalszego prowadzenia gminnej gospodarki odpadami komunalnymi

 

 

VI/27/03

wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Powiatowym im. A. Sokołowskiego w Złotowie

 

 

VII/03

28.02.03

VII/28/03

zmiany uchwały nr 32/01 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 26.10.2001 r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej

Dz.Urz. Woj. Wielk. Nr 49, poz. 943

 

VII/29/03

udzielenia upoważnienia kierownikowi Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krajence do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zadań własnych gminy oraz własnych o charakterze obowiązkowym

Dz.Urz. Woj. Wielk. Nr 49, poz. 944

 

VII/30/03

udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zadań własnych gminy oraz własnych o charakterze obowiązkowym

Dz.Urz. Woj. Wielk. Nr 49, poz. 945

 

VII/31/03

przyjęcia planu pracy Komisji Rady Miejskiej w Krajence na 2003 rok

 

 

VIII/03

28.03.03

VIII/32/03

uchylenia wieloletniego programu inwestycyjnego w latach 2002-2007

 

 

VIII/33/03

ustalenia jednostkowych dotacji przedmiotowych do zakładu budżetowego Komunalnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Krajence

 

 

VIII/34/03

uchwalenia budżetu Gminy i Miasta na 2003 rok

Dz.Urz.Woj. Wielk. Nr 107, poz. 1960

 

VIII/35/03

oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej na rzecz Grupy Energetycznej ENEA S.A. w Poznaniu

 

 

VIII/36/03

rozpatrzenia skargi na nieprawidłowości przy rozdziale mieszkań komunalnych

 

 

IX/03

25.04.03

IX/37/03

absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka na 2002 rok

 

 

IX/38/03

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok

 

 

IX/39/03

zmiany w budżecie Gminy i Miasta na 2003 rok

 

 

IX/40/03

nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Krajence

 

 

IX/41/03

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skórka w gminie Krajenka dla terenu zabudowy jednorodzinnej i komunikacji

Dz.Urz.Woj. Wielk. Nr 140, poz. 2638

 

IX/42/03

zmiany zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego wsi Skórka w gminie Krajenka- dla terenu zabudowy produkcyjno-usługowo mieszkaniowej

Dz.Urz.Woj. Wielk. Nr 140, poz. 2637

 

X/03

27.06.03

X/43/03

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krajenka

 

 

X/44/03

zatwierdzenia zarządzenia Nr 44/03 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 05 czerwca 2003 r. w sprawie zakazu poboru wody

Dz.Urz. Woj. Wielk. Nr 128, poz. 2397

 

X/45/03

zmiany uchwały o ustaleniu wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru

Dz.Urz. Woj. Wielk. Nr 128, poz. 2398

 

X/46/03

diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Krajence

 

 

X/47/03

zmiany budżetu Gminy i Miasta na 2003 rok

 

 

XI/03

5.09.03

XI/48/03

zmiany w budżecie gminy i miasta na 2003 rok

 

 

XII/03

26.09.03

XII/49/03

budowy stacji uzdatniania wody z wieżą ciśnień i wymiany sieci wodociągowej w mieście Krajenka

 

 

XII/50/03

wyrażenia stanowiska o kierunkach działania Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w zakresie dalszego użytkowania oczyszczalni ścieków w Krajence

 

 

XII/51/03

kontynuacji budowy drogi

 

 

XII/52/03

zmiany uchwały nr 1/ 02 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 1 marca 2002 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Krajenka

Dz.Urz. Woj.Wielk. Nr 164, poz. 3070

 

XII/53/03

przyjęcia nieruchomości na mienie gminne

 

 

XII/54/03

zmiany w budżecie gminy i miasta na 2003 rok

 

 

XII/55/03

zaciągnięcia pożyczki długoterminowej

 

 

XII/56/03

zaciągnięcia pożyczki długoterminowej

 

 

XII/57/03

zaciągnięcia pożyczki długoterminowej

 

 

XII/58/03

powołania zespołu do opracowania opinii o kandydatach na ławników

 

 

XII/59/03

wyrażenia zgody na podjęcie działań mających na celu wprowadzenie systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy PN EN ISO 9001:2001 dla samorządów

 

 

XII/60/03

określenia statusu prawnego dróg gminnych

 

 

XIII/03

15.10.03

XIII/61/03

nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy i Miasta Krajenka

 

 

XIV/03

 

 

 

 

30.10.03

XIV/62/03

wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę i Miasto Krajenka pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego

 

 

XIV/63/03

zmiany w budżecie gminy i miasta na 2003 rok

 

 

XIV/64/03

uchylenia uchwały Nr X/44/03 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Nr 44/03 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 5 czerwca 2003 r. w sprawie zakazu poboru wody

Dz.Urz.Woj. Wielk. Nr 182, poz. 3402

 

XIV/65/03

wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu – Ośrodek Zamiejscowy w Pile

 

 

XIV/66/03

wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Złotowie

 

 

XV/03

 

 

4.12.03

XV/67/03

ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Dz.Urz.Woj. Wielk. Nr 198, poz. 3814

 

XV/68/03

zasad poboru podatków w drodze inkasa

Dz.Urz.Woj. Wielk. Nr 198, poz. 3815

 

XV/69/03

remontu Publicznej Szkoły Podstawowej w Skórce

 

 

XV/70/03

modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych

 

 

XV/71/03

zmiany w budżecie gminy i miasta na 2003 rok

 

 

XV/72/03

rozpatrzenia skargi na kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krajence

 

 

XVI/03

30.12.03

XVI/73/03

sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych

Dz.Urz.Woj. Wielk. Nr 4, poz. 109

 

XVI/74/03

nadania imienia parkowi miejskiemu w Krajence

 

 

XVI/75/03

zmiany w budżecie gminy i miasta na 2003 rok

 

 

XVII/04

26.03/04

XVII/76/04

zatwierdzenia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2004 rok

 

 

XVII/77/04

przyjęcia budżetu gminy i miasta na 2004 rok

 

 

XVII/78/04

powołania Sekretarza Gminy Krajenka

 

 

XVII/79/04

powołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Krajence

 

 

XVII/80/04

zatwierdzenia planów pracy Komisji rady na 2004 r.

 

 

XVII/81/04

rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka

 

 

XVII/82/04

rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka

 

 

XVII/83/04

rozpatrzenia skargi na dyrektora Komunalnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Krajence

 

 

XVIII/04

30.04.04

XVIII/84/04

absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka za 2003 rok

 

 

XVIII/85/04

zaciągnięcia pożyczki długoterminowej

 

 

XIX/04

16.06.04

XIX/86/04

zaciągnięcia kredytu lub pożyczki długoterminowej

 

 

XX/04

25.06.04

XX/87/04

zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dz.Urz.Woj.

Wielkop.Nr 117, poz. 2332

 

XX/88/04

Przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Krajenka na lata 2004-2011 wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy i Miasta Krajenka na lata 2004-2011

 

 

XX/89/04

zmiany uchwały nr 18/2001 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Krajenka

 

 

XX/90/04

uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy i Miasta Krajenka na lata 2004-2011

 

 

XX/91/04

ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Krajenka

Dz.Urz.Woj.

Wielkop.Nr 117, poz. 2333

 

XX/92/04 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głubczyn w gminie Krajenka

 

 

XX/93/04 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krajenka w rejonie ulicy Bydgoskiej

 

 

XX/94/04

zasad korzystania z Parku Miejskiego im. Księżnej Anny Sułkowskiej w Krajence

Dz.Urz.Woj.

Wielkop.Nr 117, poz. 2334

 

XX/95/04

zamian w budżecie gminy i miasta na 2004 rok

 

 

XX/96/04

wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Krystyną Godlewską

 

 

XXI/04

29.06.04

XXI/97/04

uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego

 

 

XXI/98/04 

zmiany w budżecie gminy i miasta na rok 2004

 

 

XXII/04

15.07.04

XXII/99/04

przejściowego finansowania realizacji rozbudowy i modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków w Krajence

 

 

XXII/100/04

zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy i Miasta Krajenka na lata 2004-2011

 

 

XXII/101/04

ustalenia planu wydatków nie wygasających w 2004 roku

 

 

XXII/102/04

zmiany w budżecie gminy i miasta na 2004 rok

 

 

XXIII/04

24.09.04

XXIII/103/04

nadania Statutu Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krajence

Dz.Urz.Woj.

Wielkop.Nr 150, poz. 3149

 

XXIII/104/04

zasad postępowania w przypadkach świadczeń z pomocy społecznej podlegających zwrotowi

Dz.Urz.Woj.

Wielkop.Nr 150, poz. 3150

 

XXIII/105/04

przystąpienia Gminy i Miasta Krajenka do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Przedsiębiorstwo Komunalne „Noteć” sp. z o.o. z siedzibą w Pile i wniesienia udziałów

 

 

XXIII/106/04

zmiany w budżecie gminy i miasta na 2004 rok

 

 

XXIII/107/04

zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych

Dz.Urz.Woj.

Wielkop.Nr 150, poz. 3151

 

XXIV/04

19.10.04

XXIV/108/04

zmiany uchwały nr 18/2001 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Krajenka

 

 

XXIV/109/04

zaakceptowania Programu Odnowy i Rozwoju Miejscowości Krajenka

 

 

XXIV/110/04

zmiany uchwały nr XX/90/04 Rady miejskiej w Krajence z dnia 25 czerwca 2004 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy i Miasta Krajenka

 

 

XXIV/111/04

zmiany uchwały nr XXI/97/04 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Krajenka na lata 2004-20013

 

 

XXV/04

5.11.04

XXV/112/04

programu pomocowego „de minimis” dla podmiotów rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy i Miasta Krajenka

Dz.Urz.Woj.

Wielkop.Nr 190, poz. 4422

 

XXV/113/04

udzielenia pomocy finansowej miastu Piła

 

 

XXV/114/04

powołania Komisji Statutowej

 

 

XXV/115/04

opłat za ustawianie reklam i tablic informacyjnych

 

 

XXV/116/04

nadania nazwy ulicy w mieście Krajenka

Dz.Urz.Woj.

Wielkop.Nr 167, poz. 3608

 

XXV/117/04

zmiany uchwały Nr IV/21/02 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka

 

 

XXV/118/04

rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka

 

 

XXV/119/04

wyrażenia stanowiska o kierunkach działania Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w zakresie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Krajenka

 

 

XXVI/04

3.12.04

XXVI/120/04

ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Dz.Urz.Woj.

Wielkop.Nr 188, poz.4378

 

XXVI/121/04

ustalenia rocznych stawek podatku od środków transportowych

Dz.Urz.Woj.

Wielkop.Nr 188, poz. 4379

 

XXVI/122/04

określenia wzorów formularzy dla celów podatkowych w podatku od nieruchomości

Dz.Urz.Woj.

Wielkop.Nr 188, poz. 4380

 

XXVI/123/04

określenia wzorów formularzy dla celów podatkowych w podatku rolnym

Dz.Urz.Woj.

Wielkop.Nr 188, poz. 4381

 

XXVI/124/04

określenia wzorów formularzy dla celów podatkowych w podatku leśnym 

Dz.Urz.Woj.

Wielkop.Nr 188, poz. 4382

 

XXVI/125/04

Statutu Gminy i Miasta Krajenka

Dz.Urz.Woj.

Wielkop.Nr 190, poz. 4461

 

XXVI/126/04

zaciągnięcia kredytu lub pożyczki długoterminowej

 

 

XXVII/04

30.12.04

XXVII/127/04

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok

 

 

XXVII/128/04

zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę Krajenka

Dz.Urz.Woj.

Wielkop.Nr 13, poz. 328

 

XXVII/129/04

uchwalenia regulaminu warunków przyznawania i wysokości niektórych składników wynagrodzenia oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli z uwzględnieniem poszczególnych stopni awansu zawodowego

 

 

XXVII/130/04

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skórka w Gminie Krajenka

 

 

XXVII/131/04

nabycia nieruchomości na mienie komunalne

 

 

XXVII/132/04

nadania nazwy ulicy w mieście Krajenka (Okrężna)

Dz.Urz.Woj.

Wielkop.Nr 13, poz. 329

 

XXVII/133/04

nadania nazwy ulicy w mieście Krajenka (Sportowa)

Dz.Urz.Woj.

Wielkop.Nr 13, poz. 330

 

XXVII/134/04

delegowania Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka do organów Przedsiębiorstwa Komunalnego „Noteć” sp. z o.o.

 

 

XXVII/135/04

ustalenia rocznych stawek podatku od środków transportowych

Dz.Urz.Woj.

Wielkop.Nr 13, poz. 331

 

XXVII/136/04

uchylenia uchwały nr XXII/101/04 Rady Miejskiej w Krajence z dn. 15 lipca 2004 roku w sprawie ustalenie planu wydatków nie wygasających w 2004 roku

 

 

XXVII/137/04

zmiany budżetu gminy i miasta na 2004 rok

 

 

XXVII/138/04

uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2005 rok

Dz.Urz.Woj.

Wielkop.Nr 13, poz. 332

 

XXVII/139/04

zmiany uchwały nr XVIII/85/04 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej

 

 

XXVIII/05

4.03.2005

XXVIII/140/05

uchwalenia regulaminu warunków przyznawania i wysokości niektórych składników wynagrodzenia oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli z uwzględnieniem poszczególnych stopni awansu zawodowego

Dz.Urz.Woj.

Wielkop.Nr 42, poz. 2188

 

 

 

XXVIII/141/05

regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

Dz.Urz.Woj.

Wielkop.Nr 42, poz. 2189

 

 

 

XXVIII/142/05

wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Krajenka lokali socjalnych

 

 

 

 

XXVIII/143/05

udzielenia pomocy finansowej samorządowi województwa wielkopolskiego

 

 

 

 

XXVIII/144/05

planu pracy Rady Miejskiej w Krajence na 2005 rok

 

 

 

 

XXVIII/145/05

przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Krajence na 2005 rok

 

 

 

 

XXVIII/146/05

odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krajence

 

 

XXIX/05

 

29.04.2005

XXIX/147/05

absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka

 

 

XXIX/148/05

ustalenia planu sieci gimnazjum, publicznych szkól podstawowych i publicznych przedszkoli oraz granic ich obwodów na terenie Gminy i Miasta Krajenka

 

 

XXIX/149/05

nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Krajence

 

 

XXIX/150/05

wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Województwa Wielkopolskiego

 

 

XXIX/151/05

odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

 

 

XXIX/152/05

zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Krajenka

 

 

XXIX/153/05

zaciągnięcia kredytu lub pożyczki długoterminowej

 

 

XXIX/154/05

ustalenia źródeł dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy i Miasta Krajenka oraz jednostek prowadzących rachunki dochodów własnych

 

 

XXIX/155/05

zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 rok

 

 

XXIX/156/05

zmiany Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Krajenka

 

 

XXIX/157/05

zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy i Miasta Krajenka na lata 2004-2011

 

 

XXIX/158/05

zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Krajenka na lata 2004-2013

 

 

XXIX/159/05

wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości będącej własnością Gminy i Miasta Krajenka

 

 

XXIX/160/05

stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krajence

 

 

XXX/05

20.05.2005

XXX/161/05

nadania nazwy placowi w mieście Krajenka

Dz.Urz.Woj.

Wielkop.Nr 93, poz. 2700

 

XXX/162/05

Przystąpienia Gminy i Miasta Krajenka do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich

 

 

XXX/163/05

zmiany uchwały nr XXIX/154/05 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy i Miasta Krajenka oraz jednostek prowadzących rachunki dochodów własnych

 

 

XXX/164/05

zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 rok

 

 

XXX/165/05

odwołania przedstawiciela Gminy i Miasta Krajenka w Związku Gmin Krajny

 

 

XXX/166/05

wytypowania przedstawiciela do reprezentowania Gminy i Miasta Krajenka w Związku Gmin Krajny

 

 

XXX/167/05

odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krajence

 

 

XXX/168/05

zmiany uchwały Nr II/5/02 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 29.11.2002 r. dotyczącej powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  Krajence

 

 

XXX/169/05

wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krajence

 

 

XXX/170/05

zmiany uchwały nr II/7/02 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 29.11.2002 r. dotyczącej ustalenia składów osobowych Komisji Gospodarczej i Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Krajence

 

 

XXXI/05

30.06.2005

XXXI/171/05

ustalenia źródeł dochodów własnych Urzędu Gminy i Miasta w Krajence

 

 

XXXI/172/05

zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 rok

 

 

XXXI/173/05

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krajenka w rejonie ulicy Bydgoskiej

Dz. Urz. Woj. Wielkop. Nr 138, poz. 3832

 

XXXI/174/05

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głubczyn w gminie Krajenka

Dz. Urz. Woj. Wielkop. Nr 138, poz. 3833

 

XXXII/05

30.09.2005

XXXII/175/05

udzielenia pomocy finansowej Miastu Piła

 

 

XXXII/176/05

wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Krajenka lokali socjalnych

 

 

XXXII/177/05

wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Krajenka

 

 

XXXII/178/05

wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Krajenka

 

 

XXXII/179/05

udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej

 

 

XXXII/180/05

utraty mocy obowiązującej zarządzenia nr 241/05 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 15.07.2005 r. w sprawie zakazu poboru wody

 

 

XXXII/181/05

realizacji przebudowy nawierzchni i chodników ulic: Sosnowej, Brzozowej, Różanej, Kwiatowej i Lipowej w Krajence

 

 

XXXII/182/05

zmiany Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Krajenka

 

 

XXXII/183/05

zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Krajenka na lata 2004-2013

 

 

XXXII/184/05

zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy i Miasta Krajenka na lata 2004-2011

 

 

XXXII/185/05

zmian w budżecie Gminy i Miasta na 2005 rok

 

 

XXXIV

25.11.2005

XXXIV/186/05

uchwalenia Regulaminu warunków przyznawania i wysokości niektórych składników wynagrodzenia oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli z uwzględnieniem poszczególnych stopni awansu zawodowego

Dz.Urz.Woj. Wielkop. nr 176, poz. 4774

 

XXXIV/187/05

ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Dz.Urz.Woj. Wielkop. nr 176, poz. 4775

 

XXXIV/188/05

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Dz.Urz.Woj. Wielkop. nr 176, poz. 4776

 

XXXIV/189/05

zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 rok

 

 

XXXIV/190/05

zmiany uchwały nr XXIX/1510/05 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

 

 

XXXV/05

23.12.2005

XXXV/191/05

nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy i Miasta Krajenka

 

 

XXXV/192/05

nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy i Miasta Krajenka

 

 

XXXV/193/05   

rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka

 

 

XXXV/194/05

zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Krajenka

 

 

XXXV/195/05

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 

XXXV/196/05

zmiany wzorów formularzy dla celów podatkowych w podatku od nieruchomości

Dz.Urz.Woj. Wielkop. nr 20, poz. 533

 

XXXV/197/05

zmiany wzorów formularzy dla celów podatkowych w podatku leśnym

Dz.Urz.Woj. Wielkop. nr 20, poz. 534

 

XXXV/198/05

zmiany wzorów formularzy dla celów podatkowych w podatku rolnym

Dz.Urz.Woj. Wielkop. nr 20, poz. 535

 

XXXV/199/05

wyboru banku obsługującego budżet gminy i miasta

 

 

XXXV/200/05

zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 rok

 

 

XXXV/201/05

uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2006 rok

 

 

XXXVI/06

3.03.2006

XXXVI/202/05

Zmiany strategii Rozwoju Gminy i Miasta Krajenka

 

 

XXXVI/203/06

Zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Krajenka na lata 2004-2013

 

 

XXXVI/204/06

Zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy i Miasta Krajenka na lata 2004-2011

 

 

XXXVI/205/06

Zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 rok

 

 

XXXVI/206/06

Zmiany uchwały Nr XXXII/178/06 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 30 września 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Krajenka

 

 

XXXVI/207/06

Planu pracy Rady Miejskiej w Krajence na 2006 rok

 

 

XXXVI/208/06

Przyjęcia planów pracy Rady Miejskiej w Krajence na 2006 rok

 

 

XXXVII/06

31.03.2006

XXXVII/209/06

Zmian w budżecie gminy i miasta za 2006 rok

 

 

XXXVIII/06

28.04.2006

XXXVIII/210/06

absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka za 2005 rok

 

 

XXXVIII/211/06

Uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Krajenka

Dz.Urz.Nr 89, poz. 2225 z dn. 7.06.2006r.

 

XXXVIII/212/06

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skórka w gminie Krajenka

 

 

XXXVIII/213/06

Udzielenia pomocy finansowej samorządowi województwa wielkopolskiego

 

 

XXXVIII/214/06

Wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Gminy i Miasta Krajenka dla celów komercyjnych

 

 

XXXIX/06

12.06.2006

XXXIX/215/06

Zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 rok

 

 

XL/06

30.06.2006

XL/216/06

uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Gminy i Miasta Krajenka

Dz.Urz.Nr 127, poz. 3137 z dn. 16.08.2006r

 

XL/217/06

przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2006- 2015

 

 

XL/218/06

utworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej

 

 

XL/219/06

ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Dz.Urz.Nr 127, poz. 3138 z dn. 16.08.2006r

 

XL/220/06

nadania nazwy ulicy w mieście Krajenka

Dz.Urz.Nr 127, poz. 3139 z dn. 16.08.2006r

 

XL/221/06

zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 rok

 

 

XL/222/06

rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka

 

 

XLI/06

29.09.2006

XLI/223/06

udzielenia pomocy finansowej Miastu Piła

 

 

XLI/224/06

Zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 rok

 

 

XLI/225/06

Utraty mocy obowiązującej zarządzenia nr 320/06 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 6 lipca 2006 roku w sprawie zakazu poboru wody

 

 

XLIII/06

25.10.2006

XLIII/226/06

Zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 rok

 

 

XLIII/227/06

Zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

 

 

XLIII/228/06

Wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania z tytułu umowy zawartej w 2006 roku której realizacja i zapłata nastąpi w roku budżetowym 2007

 

 

XLIII/227/06

Aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Krajenka oraz planów miejscowych