Wyroby zawierające azbest wykorzystuje się w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi w terminie do dnia 31 grudnia 2032 r. (załącznik 4)

1. Inwentaryzacja i kontrola stanu

Wykorzystujący wyroby azbestowe zobowiązany jest do przeprowadzenia ich inwentaryzacji się poprzez sporządzenie spisu z natury.

wynik inwentaryzacji ujmuje się w w "Informacji o wyrobach zawierających azbest" i przedkłada ją corocznie w terminie do dnia 31 stycznia właściwemu marszałkowi województwa, a przypadku osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą przedkłada informację odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. (Załącznik 1).

 

Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości przeprowadza kontrole stanu tych wyrobów w terminach wynikających z oceny stanu tych wyrobów.

 

Z przeprowadzonej kontroli okresowej sporządza się w jednym egzemplarzu ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, zwaną dalej "oceną", przechowując ją łącznie z dokumentacją miejsca. (Załącznik 2)

 

Wzory formularzy

https://bazaazbestowa.gov.pl/pl/praktycznie-o-azbescie/wzory-formularzy

 

2. Usuwanie wyrobów zawierających azbest.

W aktualnie obowiązującym stanie prawnym obowiązki wykonawcy prac

określają przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2.04.2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r. nr 71 poz. 649). (Załącznik 3)

Przepisy w/w rozporządzenia nie przewidują samodzielnego usuwania azbestu.

 

Usuwaniem azbestu zajmują się specjalistyczne firmy. Potwierdzeniem uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na usuwaniu azbestu jest posiadanie wpisu w CEIDG ze wskazaniem rodzaju działalności albo wpisu do KRS. ( PKD 39.00.Z)

 

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/search.aspx

https://bazaazbestowa.gov.pl/pl/usuwanie-azbestu/firmy

 

 

3. Dofinasowanie

http://www.bip.zlotow-powiat.pl/?bip=1&cid=254&bsc=N