GOS.6733.1.2.2016

 

 

OBWIESZCZENIE

           BURMISTRZA GMINY I MIASTA KRAJENKA      

z dnia 26 stycznia 2016 roku

 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2015 roku, poz. 199)  oraz z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 23) zawiadamiam, że w dniu 21 stycznia 2016 roku, zostało wszczęte na wniosek Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z siedzibą ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła, w imieniu którego działają na mocy pełnomocnictwa z dnia 16.09.2015r. udzielonego przez Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Panią Małgorzatę Sypułę,  Pan Grzegorz Rydian i Pan Piotr Sadowski - Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna, ul. Stachury 9, 63-000 Środa Wlkp., postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

 

budowie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy i Miasta Krajenka, na działce nr 124/1 obręb geodezyjny 0086- Krajenka, w gminie Krajenka, powiat złotowski.

 

Zgodnie z art. 10 Kpa, do czasu wydania decyzji, strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia na piśmie w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence ul. Władysława Jagiełły 9 – pokój nr 11, w godzinach od 800 do 1500.

 

            Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.