GOS.6733.13.2017

 

OBWIESZCZENIE

                          BURMISTRZA GMINY I MIASTA KRAJENKA          

z dnia 15 grudnia 2017 roku

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073)  oraz z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) zawiadamiam, że w dniu 14 grudnia 2017 roku, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

 

budowa miejsc postojowych oraz przebudowa nawierzchni na placu przed domem kultury w Krajence,

teren objęty wnioskiem:

obręb geodezyjny nr 0084 Krajenka, działki: 168, 169/11, 196/12, 169/13

obręb geodezyjny nr 0085 Krajenka, działki: 69/1.

 

Zgodnie z art. 10 Kpa, do czasu wydania decyzji, strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia na piśmie w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence ul. Szkolna 17 – pokój nr 12, w godzinach od 800 do 1500.

 

            Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.